Sunteți pe pagina 1din 2

90.

CONTRACT DE VÂNZARE A UNEI MOȘTENIRIDUPLICAT

CONTRACT DE VÂNZARE

1. Părțile.----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ________________, cetățean român, cod numeric personal _____________, cu
domiciliul în _____________, posesor al cărţii de identitate seria ______ nr. __________
eliberată de _________ la data de ________________, stare civilă necăsătorit, conform
declarației de mai jos, în calitate de VÂNZĂTOR, denumit astfel în continuare în cuprinsul
CONTRACTULUI
2. _____________cetățean român, cod numeric personal _____________, cu domiciliul în
_____________, posesor al cărţii de identitate seria ______ nr. __________ eliberată de
_________ la data de ________________, stare civilă necăsătorit, conform declarației de mai jos,
în calitate de CUMPĂRĂTOR, denumit astfel în continuare în cuprinsul CONTRACTULUI.-

în conformitate cu prevederile art. 1747 și următoarele din Codul civil, Între VÂNZĂTOR
şi CUMPĂRĂTOR a intervenit prezentul CONTRACT cu următoarele clauze:

2. Imobilul --------------------------------------------------------------------------------------------------
VÂNZĂTORUL vinde, iar CUMPĂRĂTORUL cumpără, conform termenilor acestui
CONTRACT, întreg dreptul de proprietate asupra succesiunii defunctului ___, decedat la data de
___, cu ultimul domiciliu în ___, CNP ___, succesiune pe care VÂNZĂTORUL declară că a
acceptat-o la data de ___, conform declarației autentificată sub nr. ___ din data de ___ de notar
public ___________ cu sediul în ______________.
3. Preţul -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Preţul vânzării stabilit de comun acord intre VÂNZĂTOR si CUMPĂRĂTOR este de
__________ RON (__________RON), sumă pe care VÂNZĂTORUL declară că a primit-o în
întregime de la CUMPĂRĂTOR azi data autentificării prezentului contract, prin virament bancar în
contul nr. __________ deschis pe numele ________ la banca ________.
VÂNZĂTORUL și CUMPĂRĂTORUL, pe propria noastră răspundere și cunoscând
consecințele legale ale declarațiilor nesincere prevăzute si pedepsite de Codul Penal, declarăm că
prețul de vânzare-cumpărare este cel real şi am luat cunoștință de legislația în vigoare privind
taxele și impozitele pentru activitatea notarială, precum și de dispozițiile legale privind evaziunea
fiscală, în sensul că prețul declarat mai sus este real şi nu există un alt act ascuns încheiat între
noi. De asemenea, am luat la cunoștință de prevederile legale privind obligațiile de raportare ale
notarului public instrumentator.
4. Garanţii si declaraţii----------------------------------------------------------------------------------
Subsemnatul VÂNZĂTOR ________, pe propria mea răspundere și cunoscând consecințele
legale ale declarațiilor nesincere prevăzute si pedepsite de art. 326 Cod Penal, declar că sunt
necăsătorit.
Subsemnatul CUMPĂRĂTOR ________, pe propria mea răspundere și cunoscând
consecințele legale ale declarațiilor nesincere prevăzute si pedepsite de art. 326 Cod Penal, declar
că sunt necăsătorit.
Eu, VÂNZĂTOR, îl garantez pe CUMPĂRĂTOR că am calitatea de moștenitor al
defunctului, fiind ___ (moștenitor legal/ legatar universal/ legatar cu titlu universal) astfel cum
rezultă din ___ (Certificatul de calitate de moștenitor nr. ___ eliberat în dosarul succesoral nr.
___ de notar public ___).
Subsemnatul, VÂNZĂTOR, mă oblig/ nu mă oblig să remit cumpărătorului toate fructele
bunurilor succesorale pe care le-am cules, precum și toate plățile primite în contul creanțelor
moștenirii până la data perfectării prezentului contract. De asemenea, mă oblig/ nu mă oblig
să-i remit cumpărătorului prețul bunurilor vândute și orice bun ce înlocuiește un bun al
moștenirii.
Subsemnatul, CUMPĂRĂTOR, mă oblig/ nu mă oblig să rambursez vânzătorului sumele
plătite de acesta pentru datoriile și sarcinile moștenirii, precum și sumele pe care moștenirea i
le datorează acestuia din urmă.
Bunurile de familie, dintre care fac parte următoarele bunuri mobile ___ ce au o valoare
patrimonială însemnată, nu fac obiectul prezentului contract de vânzare, în conformitate cu
prevederile art. 1752 Cod civil.
5. Prevederi finale ---------------------------------------------------------------------------------------
În cazul nerespectării condiţiilor stipulate în CONTRACT, acest act constituie titlu
executoriu și se va investi cu formulă executorie.
Cheltuielile privind prezentul CONTRACT se achită de către CUMPĂRĂTOR. Prezentul
CONTRACT a fost explicat în întregime VÂNZĂTORULUI și CUMPĂRĂTORULUI, care au luat la
cunoştinţă reciproc de actele de identitate şi cele de proprietate.
Noi, părțile contractante, convenim ca efectuarea formalităților de publicitate
prevăzute de lege pentru imobilele cuprinse în masa succesorală să revină cumpărătorului, în
conformitate cu prevederile art. 1753 Cod civil.
Prezentul CONTRACT reprezintă voinţa completă a părţilor şi înlătură orice înţelegere
anterioara încheierii lui.
Noi părţile,_______________, declarăm că am citit actul, suntem de acord cu conținutul
său și ne exprimăm consimțământul pentru încheierea acestuia în mod liber, serios și în
cunoștință de cauză, consimțământul nefiindu-ne viciat.
Prezentul înscris a fost întocmit azi, data autentificării, de notarul public___________, cu
sediul biroului individual notarial în___________, într-un singur exemplar original, care se
păstrează în arhiva biroului individual notarial și __ (_______) duplicate, din care 1 (un) exemplar
va rămâne în arhiva biroului notarial, __(______) exemplare s-au eliberat părţii

VÂNZĂTOR: ______________________________________ ____________

CUMPĂRĂTOR: ___________________________________ ____________

Urmează încheierea de autentificare:

S-ar putea să vă placă și