Sunteți pe pagina 1din 1

COMISIA PENTRU SITUATII EXCEPTIONALE

A MUNICIPIULUI CHISINAU

DECIZIA nr.5
29 decembrie 2021

AvAnd in vedere nota informativd a SA ,,Apd-Canal ChiEindu" privind cerinlele de


colectare, epurare Ei deversare a apelor uzate in sistemul de canalizare, in temeiul art. 15 din
Legea nr. 13612016 privind statutul municipiului Chiginau, punctele 2, 3, 4, 5, 6 Ei 7 din
Regulamentul Comisiei pentru Situalii Exceplionale a municipiului Chi;indu, aprobat prin
dispozilia Primarului General nr.1225-d12017, Comisia pentru situalii excepfionale a municipiului
Chiqin[u DECIDE:

1. Se ia act de nota informativd, a SA ,,Apd-Canal Chiqindu" (se anexeazd) privind cerinlele


de colectare, epurare qi deversare a apelor uzate in sistemul de canalizare pentru consumatorii
noncasnici ;i obligativitatea deconectdrii de la sistemul de canalizare a consumatorilor, allii dec6t
cei casnici, de cdtre operator, in cazul depdqirii CMA Ei atestdrii lipsei staliei de
epurare/preepurare.

2. Se propune Guvernului Republicii Moldova sd instituie un Grup interinstitulional cu


participarea reprezentanlilor APL ChiEindu, APC, ACC, a consumatorilor noncasnici $i a
societS{ii civile, in vederea elabordrii qi agredrii urgente a unui Plan de acliuni pentru
implementarea eficientd qi proporlionald a cadrului normativ in vigoare din domeniul protecliei
mediului qi alimentdrii cu apd qi canalizare, astfel inc6t s[ nu fie admisd declanEarea unor situalii
exceplionale, urmare a eventualelor deconectiri ale consumatorilor, allii dec6t cei casnici de la
sistemul de canalizare pentru nerespectarea condiliilor de deversare a apelor uzate conform
prevederilor legale in vigoare.

3. Prezenta decizie intrd in vigoare din momentul emiterii qi se publicd pe pagina oficialI a
Primdriei Municipiului Chiqindu.

Vicepreqedinte al Comisiei IIie CEBAN


Viceprimar

Secretar al Comisiei Adrian TALMACI


Secretar interimar
iuluiMunicipal Chiqinlu

S-ar putea să vă placă și