Sunteți pe pagina 1din 2
PARLAMENTUL ROMANIEI CAMERA DEPUTATILOR LEGE pentru modificarea i completarea Legit nr. 272/2004 privind protecfia $i promovarea drepturilor copilului Parlamentul Roméniei adopta prezenta lege. Articol unic. — Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicati in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013, ou midificarile si completiile ulterioare, se modifica si se completeazi, dup’ cum urmeazi: iieatul (1) al articolulut 9 Se MOUifieN gi Va dived WRRStORUl CUpriti Art, 9~ (1) Copilul are dreptul la stabilirea identitaqit sale la nastere.” 2, Dupa alineatul (1) al articolului 9 se introduc doua noi alineate, alin. (1') si (17), cu urmatorul cuprins: (1) Identitatea la nastere este compusd din urmatoarele elemente: a) numele b) sexul ©) cetafenia @) nasionatitatea (2) Copilul are dreptul la pdistrarea identitaqii sale stabilita la nastere.” 3. Alineatul (2) al articolului 9 se completeaza si va avea urmatorul cuprins: »Q) Copitul este inregistrat imediat dupa nastere si are de la aceasti data dreptul la un riume, dreptul la un sex, dreptul de a dobéndi o ceteyenie, dreptul de a dobéndi o nafionalitate si, dacit este posibil, de a-si cunoaste paring si de a fi ingrijit, crescut si educat de acestia.” 4. Dupi alineatul (3) al articolului 9 se introduc trei noi alineate, alin. (3), (3%) si (3°), cu urmatorul cuprins: 93!) Sexul copilului este stabilit de ciitre medicul care a asistat sau a constatat nasterea. (32) Sexul copilului nu poate fi altul, decat cel feminin sau cel masculin. (3°) Paringii declard nationalitatea copilului.” 5, Alineatul (4) al articolului 9 se completeazi gi va avea urmatorul cuprins: w(4) Copilul are dreptul de a-si pastra cetifenia, nafionalitatea, sexul, numele si relafiile de familie, in conditiile prevézute de lege, farii nicio ingeringéi” 6, Litera i) din alineatul (3) al articolului 46 se modifica i se completeazii si va avea urmatorul cuprins: vi) derularea sistematica in unitajile scolare, cel pujin o datit pe semestru, de programe de educatie pentru viafa, inclusiv educagie de sdintitate sexualit pentru copii, in vederea prevenirii contactarii bolilor cu transmitere sexualdt $i a graviditditit minorelor, avand optiunea pétringilor sau a reprezentantilor legali ai copiilor de a solicita in scris unitafii scolare scutirea copiilor de Ia asemenea programe de educatie;” 7. Alineatul (1) al articolului 89 se completeaza si va avea urmitorul cuprins: »(1) Copitul are dreptul de a ft protejat impotriva abuzului, neglijarii, exploatdrii, traficului, migraiei ilegale, rapirii, violenfei, pornografiei prin internet, difuzdrii prin orice mijloace de consinuturi privind devierea de la sexul stabilit la nastere sau popularizarea schimbarit de sex sau a homosexualitagit, precum sia oricdror forme de violenfa, indiferent de mediul in care acesta se afld: familie, institugii de fnvajdmént, medicale, de protecfie, medii de cercetare a infracfiunilor side reabilitare/detentie, internet, mass-media, locuri de munca, medii sportive, comunitate etc.” Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art, 75 si ale art. 76 alin, (1) din Constitufia Roméniei, republicaté. PRESEDINTELE PRESEDINTELE, CAMEREI DEPUTATILOR SENATULUIL Ton-Marcel CIOLACU Florin-Vasile CITU

S-ar putea să vă placă și