Sunteți pe pagina 1din 5

Grădinița 50 (strucura 55)

Str.Hațegului nr.32,Oradea
Prof.Ghiuro Natalia/Ruzsa Natalia

RAPORT PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE LA EVALUAREA INIȚIALĂ,


AN ȘCOLAR 2012-2013
GRUPA MARE

Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din


grădiniţă, fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale
grupei în ansamblu. Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol
important al evaluării iniţiale este stabilirea demersului didactic din perioada următoare , care
urmăreşte în primul rând socializarea copiilor .
Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost aplicate
atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontal.
Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor 2 săptămâni al anului şcolar
2012, unui număr de 26 copii şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de
dezvoltare.
Probe aplicate la evaluarea iniţială:
DLC: Educarea limbajului :
CONVORBIRE: “ Personaje pozitive / personaje negative “
JOC DIDACTIC: “ Eu spun una, tu spui multe “
DŞ: Cunoaşterea mediului : JOC DIDACTIC: “ Eu unde traiesc ? “
DŞ2: Matematică : JOC DIDACTIC: “ Ce este si cum este aceasta piesa ? “
Matematică : JOC DIDACTIC: “Eu al catalea sunt ? “
DPM: Educatie fizică : “ STAFETA CAMPIONILOR “
DEC: Educatie plastică : DACTILO – PICTURA : “ Fluturele “
Educaţie muzicală : CONCURS : “ Cel mai bun cântareţ “
DOS: Abilităţi practice : LIPIRE DUPA SABLON : “ Omiduţa “
Educaţie pentru societate : CONVORBIRE : “ Fapte bune / fapte rele “

1
1.Domeniul limbă şi comunicare
Educarea limbajului
Obiective urmărite:
- să pronunţe corect vocale şi grupe de consoane;
- să audieze cu atenţie un fragment dintr-o poveste şi să o continue ;
- să recunoască o poveste după citirea unui fragment din aceasta;
- să povestească un text cu ajutorul imaginilor , respectând ordinea cronologică a acţiunilor .
Copiii înţeleg şi utilizează corect structurile verbale. Majoritatea se exprimă corect , redau
conţinutul unor poveşti utilizând calităţile expresive ale limbajului oral şi corporal.
S-au remarcat şi copii care prezintă deficienţe de vorbire cu diferite grade de dificultate (Sotiuț
Karmina, Oros Ioana )
Măsuri recuperatorii:
- muncă individuală,
- jocuri şi exerciţii pentru corectarea vorbirii;
- intervenţia logopedului prof. Paraschiv Simona
2. Domeniul ştiinţe
A. Activităţi matematice
Obiective urmărite
- să grupeze obiecte după un criteriu dat ( formă, mărime , culoare )
- să compare grupele de obiecte prin asociere globală ( multe , puţine,tot atâtea )
- să numere şi să construiască grupe de obiecte în limitele 1 – 5,
- să recunoască cifrele în limitele 1 – 5,
- să raporteze numărul la cantitate și invers,
- să rezolve probleme ilustrate,
- să recunoască formele geometrice
- să identifice corect pozițiile spațiale,
La toţi copiii am constatat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările
matematice . Toţi numără în limitele 1 – 5 , însă nu toţi raportează corect numărul la cantitate , iar
unii nu recunosc cifrele . Foarte puţini însă găsesc rezolvarea unei probleme sprijinindu-se pe
datele exprimate de o imagine.
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometrice plane : cerc , pătrat, triunghi, şi
identifică corect poziţiile spaţiale ale obiectelor .
Măsuri recuperatorii

2
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- activităţi şi jocuri de recunoaştere a cifrelor
- diferite jocuri cu conţinut matematic
B. Cunoaşterea mediului
Obiective urmărite
- să enumere câteva fructe şi legume de toamnă,
- să identifice şi să denumească 2-3 animale domestice şi sălbatice;
- să precizeze mediul în care trăiesc ( pădure, casă , …);
- să grupeze imagini în raport cu 2 – 3 noţiuni generale ( animale , fructe ) ;
- să identifice anotimpul în care începe grădinița;
Copiii şi-au îmbogăţit cunoştinţele referitoare la mediul înconjurător . Descriu , enumeră,
clasifică elemente componente ale mediului ( plante, animale observate ) , însă nu toţi adresează
întrebări în legătură cu cele observate.
Măsuri recuperatorii
Copiii vor fi antrenaţi în activităţi şi jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului înconjurător
( intuirea de către copii a unor caracteristici ale fenomenelor realităţii înconjurăţoare a cauzalităţii
acestora în vederea formării premiselor concepţiei ştiinţifice despre lume.
3 Domeniul om şi societate
A. Educaţie pentru societate
Obiective urmărite
- să cunoască numele şi prenumele lui şi al părinţilor;
- să știe adresa (parțial) unde locuieşţe;
- să răspundă la formulele de salut folosite de adulţi;
- să se comporte civilizat în societate;
Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup , dar frecvenţa slabă a
unor copii a dus la incapacitatea lor de a se integra corespunzător în colectiv , de a interacţiona cu
colegii , de a manifesta spirit cooperant , altruist.
Măsuri recuperatorii:
- activităţi de cunoaşterea propriei persoane şi a familiei;
- jocuri de cunoaștere a colegilor;
- socializarea cu adulţii , copii;
- jocuri exerciţiu de folosirea formulelor de salut.

3
C. Activitate practică
Obiective urmărite
- să cunoască unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
- să verbalizeze acţiuni specifice întreprinse cu unelte de lucru , folosind un limbaj adecvat;
- să adopte o poziție corectă în timpul activităților practice;
- să respecte normele de securitate personală;
Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în activităţile practice , dar coordonarea
acţiunilor ambelor mâini nu este perfecţionată , finalizează lucrările mai simple , nu verbalizează
unele acţiuni specifice ,nu lucrează curat și ordonat.
Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- antrenarea copiilor în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse
- stimularea şi încurajarea copiilor
4 Domeniul estetic creativ
A. Educaţie muzicală
Obiective urmărite
- să cânte în colectiv , în grupuri mici şi individual cântece pentru copii
- să recunoască unele sunete din natură şi mediu înconjurător
- să execute mişcările sugerate de textul jocurilor muzicale
Majoritatea copiilor interpretează corect cântecele , respectând tonul şi semnalul de început
. Aproape toţi diferenţiază timbrul sunetelor din mediul înconjurător , însă nu suficient pe cele
muzicale şi mai ales nu diferenţiază durate acestora . Toţi execută mişcările sugerate de textul
cântecului sau jocurilor muzicale interpretat , dovedind un simţ ritmic bine dezvoltat . Nu toţi cântă
deodată la unison , nu respectă ritmul.
Măsuri recuperatorii:
- antrenarea copiilor în jocuri muzicale şi interpretarea cântecelor în colectiv şi în grupuri mici
B. Educaţie artistico – plastică
Obiective urmărite
- să compună în mod original şi personal spaţiul plastic ;
- să recunoască culorile : roşu , galben , albastru, verde , portocaliu , ….etc.;
- să dea dovadă de originalitate și imaginație ;
S-au realizat progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor de lucru şi în
compunerea spaţiului plastic. De asemenea modelează forme de dimensiuni şi culori diferite

4
utilizând tehnici spontane. Am observat , totuşi , o rigiditate a mâinii , nu au formate deprinderile
de a utiliza corect pensula , nu respectă toate etapele de lucru la modelaj, iar foarte puţini reuşesc
să descrie lucrările în mod obiectiv. Sunt 2,3 copii care nu recunosc toate culorile.
Măsuri recuperatorii:
- muncă individuală
- activităţi şi jocuri de recunoaşterea culorilor
- diferite activităţi în care să folosim tehnici de lucru
5. Domeniul psiho - motric
Educaţi fizică
Obiective urmărite:
- să cunoască şi să răspundă motric la o comandă dată;
- să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului ;
- să execute corect exerciţii de mers , alergare , săritură ;
Aproape toţi copiii execută corect deprinderile motrice învăţate şi reuşesc să le utilizeze corect
în diferite contexte , de asemenea execută mişcări care necesită orientare spaţială şi temporală. În
general copiii cunosc regulile de igienă a efortului fizic , însă nu le respectă ( nu aleargă cu gura
închisă); deprinderile motrice sunt în formare , iar unii copiii nu respectă regulile jocurilor în care
sunt implicaţi .
Măsuri recuperatorii:
- activităţi de respectare a regulilor de igienă , a regulilor jocurilor
- activităţi de dezvoltare a deprinderilor motrice , de a respecta comenzile
Constatările prezentate evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul de
cunoştinţe , priceperi şi deprinderi şi abilităţi însuşite , deci o evoluţie în ceea ce priveşte
dezvoltarea fizică şi intelectuală .
Rezultatele evaluării iniţiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective
accesibile , pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv - educative care să ţină cont
de datele culese, utilizarea acestor mijloace , metode , tehnici de lucru care să formeze copiilor
priceperile şi deprinderilor de bază , necesare integrării active în activităţile educaţionale din
învăţământul preşcolar.

S-ar putea să vă placă și