Sunteți pe pagina 1din 7
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE A REPUBLICIT MOLDOVA HALHOHAJIBHBIM OPPAH 10 HENOJKYMHOCTH PECIYBJIMKU MOJIIOBA INSPECTORATUL DE INTEGRITATE ‘MD-2005, mun. Chigindu, str. Mitropolit Gavrill Banulescu-Bodoni, 26 ‘Tel,B73 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www. ani md, e-mail: info@ani.nd ACT DE CONSTATARE Nr. 06/30 mun. Chisindu 12.01.2022 Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autoritafii Nationale de Integritate, Alexandru Ceban, examindnd materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inifiat in privinta domnului Rata Valeriu, funcfionar vamal al Biroului vamal Nord al Serviciului Vamal, domiciliat in [in temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, a intocmit prezentul act de constatare, prin care, CONSTATA: La data de 13.10.2021 in cadrul Autoritatii Nationale de Integritate (in continuare - Autoritatea) a fost inregistrata sesizarea nr. 9745, care, la 21.10.2021, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 132/2016 (redactia de pend la modificarile operate prin LP 130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, in vigoare 29.10.21)!, a fost repartizaté aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizarilor, cod atribuit — 20210230012. Potrivit sesizarii, inspectorul principal din cadrul Biroului vamal Nord, Rafi Valeriu a perfectat_chitanfierul de tip TV 14 cu nr. AC324473 din 25.10.2019 pe numele cet. ER (s007u) fiind vamuit mijlocul de transport de model Skoda Octavia. in corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) si art. 37 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016 (redactia de pénd la modificcirile operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, in vigoare 29.10.21), in urma stabilirii existentei unei banuieli rezonabile de incdlcare a regimului juridical conflictelor de interese, la 28.10.2021, prin procesul verbal nr. 1057/30, a fost initiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese in privinta domnului Rafi Valeriu. * Prin Legea nr. 130 in 07.10.2021 cu privire la modiicarea nor ate normative, in vigoare 29.10.2021, au fost operate modifica Lege ‘12/2016 ou privie fa Autorittea Naionalé de Integrate i Legea nr. 13/2016 privind declrare avers intereselor personal. In aceast ordine, atl aun inspectorlui de integrate in cadralconoluli, pn data 29.10 2021, au fost efetite In conformitate cu prevederle ‘Legilor ne, 1322016 sie. 13372016 in edactia de pn a intrarainvigoare a Leg nr. 1302021 ‘Document in cau conne tec arate person, prelate in cdl tema evident 009069-03, regal a Rel de evident operator eda cu caractr personal ys opin tparae a ror lea pot sage ispunder cv, wminsrat sou penal Prelcealgiow® seer te pate fect naman coed peviete de Lege 133 dn O87 2011 priv pote dls cu cra esol Prin scrisoarea nr. 04-30/6359 din 03.11.2021, aviz de recepfie DS8005667992AS, domnul Rafa Valeriu a fost informat despre initierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, precum si despre drepturile prevaizute de art. 32 din Legea nr. 132/2016. {n temeiul prevederilor art. 20 alin, (1) lit. a) - d), art. 33 alin. (6) si art. 37 alin. (4) din Legea nr, 132/2016, au fost consultate date din registrele informationale de stat, sistemul informajional »e-Integritate” si formulate adresiri in vederea obfinerii informariilor si documentelor necesare desftigurarii controlului (Serviciul Vamal — solicitarea cu nr. 04-30/6408 din 04.11.2021 gi nr, 04-30/7403 din 14.12.2021). Potrivit art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, domnul Raf Valeriu, exercitand functia de inspector principal in cadrul Biroului vamal Nord al Serviciului Vamal, are calitatea de subiect al declararii averii si intereselor personale, informatie confirmata prin datele generate de sistemul informational ,.e-Integritate” (declarajia anual de avere gi interese personale depusd la 16.03.2021), precum si raspunsul Serviciului Vamal. Reiesind din informayia generaté de Registrul de Stat al Populafiei, nr. de inregistrare 1257471641 i 1257473390, cet este socrul domnului Raja Valeriu, persoana apropiata in sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016. Potrivit réspunsului Serviciului Vamal, nr. 11151 din 19.11.2021, au fost recepfionate informafii/materiale relevante cazului examinat, $i anume: ~ copia chitanfei seria AC nr. 324473 din 25.10.2019 de percepere a obligafiilor vamale de la persoane fizice (TV-14) pe numele cet. [NII semnata si stampilaté de domnul Rafa Valeriu; ~ copia declaratiei vamale DV-6 din 25.10.2019 depusa de cet. [EN privind declararea mijlocului de transport de model Skoda Octavia (cu anexe), stampilati de domnul Rafa Valeriu; ~ copia adeverinfei_nr. 0488961 din 25.10.2019 (TV-25) privind mijlocul de transport importat pe numele cet. (EN. semnata si stampilati de domnul Raja Valeriu; - copia ordinului Serviciului Vamal nr. 969-p din 21.10.2019 cu privire la numirea in funcfie a dlui V. Rafa in funcfia de inspector principal, Post vamal Costesti (PVFI, rutier), Biroul Vamal Nord. Totodata, Serviciul Vamal a relevat faptul c la momentul perfectirii chitanfierului de tip TV-14 cu nr. AC 324473 din 25.10.2019 pe numele cet. [E. conform datelor din posesie, functionarul vamal Valeriu Raf nu a declarat/informat conflictul de interese real aparut. La data de 25.10.2019 de citre cet. [NNN a fost depusa declaratia vamala DV-6 privind mijlocul de transport de model Skoda Octavia. Tranzactia vamala a fost perfectata de catre funcfionarul vamal, Rafa Valeriu, inspector principal din cadrul Biroului vamal Nord, care activa conform graficului de serviciu, data de 25.10.2019, la Postul vamal Costesti (PVFI, rutier). La perfectarea operatiunii de import a bunului (autovehicul de model Skoda Octavia) funcjionarul vamal a actionat in conformitate cu prevederile cap. XII, pet. 62 din Hotirdrea Guvernului nr. 974 din 15.08.2016, pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii in vama a marfurilor. Procedural, a fost perfectat chitantierul de tip TV-14, seria AC nr, 324473, in baza cdruia au fost achitate drepturile de import. La calcularea obligatiilor vamale, reiesind din sistemul de administrare a riscurilor, nu au fost indicate inealcari a prevederilor legale Document nczk confine date cuca pes peur in casi de viet nr 0006.00, nein in Regis vie al operator edt cu caacterpenonl vw rept neers aco vague one sage spd civil amistad se penal Peace ueert acer “de pose eect numa in onde pent de Lege 13 m8. 2011 pind prea tlre arate! person Analizdnd confinutul informatiilor/materialelor recepfionate, inspectorul de integritate a stabilit urmatoarele elemente faptice. Urmare a examinarii si acceptirii de catre inspectorul vamal Rafi Valeriu a declaratiei vamale DV-6 din 25.10.2019, depuse de cet. [IN privind declararea mijlocului de transport de model Skoda Octavia, a fost perfectatd tranzactia vamala de import a bunului mobil mentionat, cu perfectarea ulterioard a chitanfierului de tip TV-14 cu nr. AC324473 din 25.10.2019 si eliberarea adeverinjei nr. 0488961 din 25.10.2019 (TV-25) privind mijlocul de transport importat. Jn temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 si art. 94 din Codul administrativ nr. 116/2008, prin invitajia nr. 04-30/6970 din 29.11.2021, aviz de receptie DS8005803581AS, domnului Rafé Valeriu i-a fost solicitat punctul de vedere/explicajie asupra obiectului controlului, La 17.12.2021 cu nr. 12255 domnul Rat& Valeriu a prezentat punctul de vedere, in care a mentionat ca: ,,Jn fapt, am receptionat scrisoarea nr.04-30/6970 din 29.11.2021 si conform informatiei solicitate pot comunica urmatoarele: Intr-adevar la data de 25.10.2019, ma aflam la locul de muneéi si imi exercitam atributiile de serviciu in calitate de colaborator vamal. Tot atunci, la pista de control pe sensul de intrare in fard, s-a prezentat cet, [EE care intentiona sc vamuiasca mijlocul de transport de model Skoda Octavia. Atrag atentia cat despre intentia vi [EE cle a vamui mijlocul de transport mu am cunoscut din timp si acest fapt nu a fost coordonat cu mine, insci am aflat in momentul in care acesta s-a prezentat pe pista de control. Fiind in exercitarea atributiilor de serviciu, am informat despre faptul céi s-a prezentat cet. RR 0 su: ierarhic ta acel moment, (EEE. Totodata, am declarat cé nu am nici un interes personal fafa de mijlocul de transport de model Skoda Octavia sau fafa de cet. RR precum si despre faptul cai nu ma influenteaza gi nici nu pot fi influenjat in exercitarea impartiald si obiectiva a functiei publice pe care o detin. LJ} Adaug cé am intentionat chiar sé inregistrez o declaratie scrisd in acest sens, in Registrul declaragiilor privind conflicte de interese, insci nu am putut identifica un asemenea registru la locul de munca. In lumina celor expuse, cunoscdnd cd procedura de vamuire a mijloacelor de transport de tip autoturism este un standard si automatizata pentru toate persoanele in sensul in care nu permite nicidecum ca colaboratorul vamal sa devieze de la prevederile legale, precum si constatéind cdi nu existd nici un rise de prejudicia interesele economice ale statului precum $i nici un rise de a fi influenjat in exercitarea imparfiald si obiectiva a functiei publice pe care o detin, am purces la vamuirea conform legii a mijlocului de transport a cet. Comunic cd in cadrul procedurii de vamuire, cet. [EEE ruc primit nici o Jacilitate sau privilegiu in raport cu alfi cetdjeni, precum si eu nu am obtinut nici un avantaj sub orice forma pentru mine sau pentru alte persoane. Procedura legala de vamuire a mijlocului de transport Skoda Octavia care apartinea cet. [EME a fost intocmai respectata, iar drepturile de import in folosul statului au fost percepute in volum deplin faird careva prejudicii, Nu a fost adus careva prejudiciul interesului public sau functiei publice detinute. Respectiv, conform celor expuse supra, solicit ca sd fie examinata speja in cauzd, complet, obiectiv si sub toate aspectele cu emiterea unei decizii legale. Decent in cart oe de cre parsnl evra ch stu de dn 0006.0, nein Regt evi leper dz datecuearacterpesomal ws reps spl cor vulgare pose sage rspndere cil aiid sau penal Plucaeaueprt a acsor ‘ne pot ects numa in onde peated Lege or, 13 808.07 2011 pind pra tlre ater pen