Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

ASIA

Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa: a VII-a
Unitatea de învăţare: Asia
Timp alocat: 12 ore (9 septembrie – 29 noiembrie 2019)

Conţinuturi
C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
(detalieri)
Terra – elemente  denumirea unor procese şi fenomene socio-economice (1.1.) Harta fizică a Europei Evaluare inițială
de geografie 1.1.  exerciţii de poziţionare corectă a unor elemente geografice pe suport grafic şi cartografic Atlasul geografic (probă scrisă/
umană. Europa 2.1. (2.1.) evaluare orală)
3.2.  identificarea unor corelaţii între fenomenele naturale observate şi evenimente din viaţa Resurse de timp: o oră (S1)
(Recapitulare) 4.1. cotidiană (3.2.)
.  selectarea caracteristicilor unor elemente geografice descoperite prin observare directă /
indirectă (4.1.)
Asia  recunoaşterea termenilor şi denumirilor geografice în texte diferite, surse grafice şi Harta fizică a Asiei Evaluare orală:
Caracterizare 1.1. cartografice (1.1.) Manualul exerciții de
geografică 2.1.  fixarea/determinarea poziţiei unor elemente cu ajutorul punctelor cardinale, a localizare pe hartă
2.2. coordonatelor geografice şi a altor repere cartografice (2.1.) Resurse de timp: o oră (S2) a principalelor
Poziția geografică 4.2.  poziţionarea corectă pe un suport cartografic a unor elemente sau areale utilizând semne articulații ale
convenţionale (2.2.) țărmurilor
 interpretarea datelor rezultate din observare directă sau mediată pentru explicarea unei
realităţi teritoriale (4.2.)
Asia  identificarea/explicarea unor legături spaţiale, cronologice, cauzale şi funcţionale între Harta fizică a Asiei Evaluare orală:
Caracterizare 1.2. diferite elemente, fenomene, procese geografice (1.2.) Atlasul geografic exerciții de
geografică 2.1.  localizarea elementelor, proceselor şi fenomenelor geografice prin poziţionare reciprocă Imagini internet identificare pe
2.3. (2.1.) Prezentări Ppt hartă a pricipalelor
3.3.  compararea elementelor şi fenomenelor geografice din realitate prin raportare la Calculator unități de relief ale
Relieful - suporturi grafice şi cartografice (2.3.) Videoproiector Asiei și de
caracteristici  prezentarea caracteristicilor geografice identificate în diferite desene, imagini, materiale caracterizare a
generale, unităţi video etc. (3.3.) Resurse de timp: o oră (S3) acestora
majore. Munţii
Himalaya
Asia  localizarea elementelor pe hărţi la scări diferite (2.1.) Harta fizică a Asiei Evaluare orală:
Caracterizare 2.1.  citirea şi interpretarea unor hărţi tematice (a unui element, fenomen, proces sau sistem) Atlasul geografic exerciții de
geografică 2.2. (2.2.) Imagini internet identificare pe
3.1.  structurarea datelor obţinute de pe site-uri cu informaţii geografice (3.1.) Calculator hartă principalelor
1
Hidrografia - 4.1.  analizarea unor date, grafice, texte sau a unor situaţii reale (4.1.) Videoproiector bazine hidrografice
caracteristici
generale. Fluvii şi Resurse de timp: o oră (S4)
lacuri

Asia  descrierea unor situaţii redate prin imagini statice sau dinamice (1.1) Animații video (internet) Evaluare orală:
Caracterizare 1.1.  exprimarea în cuvinte proprii a caracteristicilor elementelor observate direct sau indirect Calculator exerciții de
geografică 1.2. (1.2.) Videoproiector interpretarea a unor
2.1.  identificarea unor caracteristici ale elementelor şi fenomenelor geografice rezultate din Atlasul geografic imagini/ animații
Diferenţieri 3.2. poziţia geografică/matematică a acestora (2.1.) video
climatice. Musonii  accesarea informaţiilor privind fenomene şi procese geografice cu impact în viaţa Resurse de timp: o oră (S5)
cotidiană din diferite materiale/surse informatice (3.2.)
Asia  identificarea relaţiilor cauzale dintre elementele şi fenomenele geografice pe baza Manualul Evaluare orală:
Caracterizare 2.3. suporturilor grafice şi cartografice (2.3.) Atlasul geografic exerciții de
geografică 3.3.  relaţionarea/corelarea unor elemente, procese şi fenomene geografice specifice spaţiilor Calculator localizare pe
4.2. studiate (3.3.) Videoproiector suportul
Contraste 4.3.  prezentarea comparativă a elementelor, fenomenelor şi proceselor geografice după un cartografic;
biogeografice algoritm dat (4.2.) Resurse de timp: o oră (S6) exerciții de
 stabilirea relaţiilor cauzale/de intercondiţionare între elemente, fenomene şi procese identificare a unor
geografice (4.3.) caracteristici pe
baza unor
imagini/prezentări
video
Asia  construirea unor enunţuri simple, corecte şi coerente (descrieri, argumentări, explicaţii, Manualul Evaluare orală:
Caracterizare 1.1. texte etc.), utilizând termeni, denumiri, informaţii specifice din surse diferite (1.1.) Atlasul geografic exerciții de
geografică 2.2.  interpretarea unor realităţi geografice pe baza utilizării reprezentărilor grafice şi Calculator identificare a unor
3.3. cartografice şi a semnelor convenţionale (2.2.) Videoproiector elemente de
Elemente de 3.4.  prezentarea orală sau în scris a unor date/informaţii referitoare la diversitatea naturală, diversitate umană
diversitate umană culturală şi umană (3.3.) Resurse de timp: o oră (S7) pe baza diferitelor
(diversitate etnică,  evidenţierea unor elemente specifice de cultură şi civilizaţie surse de
lingvistică, naţională/regională/continentală în descrierea patrimoniului universal (3.4.) documentare
culturală,
confesională)
Asia  evidenţierea rolului unor factori geografici, istorici, sociali în particularizarea Harta politică a Asiei Evaluare orală:
Caracterizare 3.3. caracteristicilor grupurilor umane şi teritoriilor (3.3.) Atlasul geografic exerciții de
geografică 3.4.  formularea unor enunţuri argumentative privind importanţa culturală universală a unor Calculator localizare pe
4.1. elemente şi spaţii geografice (3.4.) Videoproiector suportul cartografic
Harta politică şi 4.3.  utilizarea datelor secundare rezultate din observare şi analiză directă sau mediată pentru (state, orașe)
marile aglomerări explicarea realităţii teritoriale (4.1.) Resurse de timp: o oră (S8)
umane  identificarea elementelor, fenomenelor şi proceselor supuse transformărilor la nivel local,
regional sau global (4.3.)
2
Asia  analizarea/interpretarea unor date statistice cuprinse în tabele şi grafice (1.1.) Harta resurselor naturale din Evaluare orală:
Caracterizare 1.1.  citirea şi înţelegerea unor reprezentări convenţionale specifice (altitudini, adâncimi, atlasul geografic exerciții de
geografică 2.2. limite, areale, tipuri climatice, zone de vegetaţie, resurse naturale, activităţi economice, Manualul localizare pe
2.3. căi de comunicaţie etc.) (2.2.) suportul cartografic
Resursele naturale 4.4.  asocierea semnelor convenţionale cu caracteristicile reale ale elementelor şi fenomenelor Resurse de timp: o oră (S9) și de explicare a
geografice pe care le reprezintă (2.3.) impactului
 identificarea unor probleme existente în mediul înconjurător (4.4.) exploatării
resurselor umane
asupra mediului
Asia  descrierea/prezentarea/caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese geografice Harta economică a Asiei Probă scrisă (fișe
Caracterizare 1.2. urmărite pe un profil/traseu sau întâlnite într-o sursă informatică/mass-media (1.2.) Atlasul geografic de evaluare)
geografică 2.2.  elaborarea unui text pe baza interpretării/transferării informaţilor grafice şi cartografice Manualul
3.2. (2.2.)
Activităţile 4.4.  realizarea unei baze de date cu informaţii/materiale din surse TIC/GIS (3.2.) Resurse de timp: o oră (S10)
economice.  formularea unor soluţii sustenabile pentru rezolvarea unor probleme de mediu (4.4.)
Contraste
economice
regionale
Studii de caz:  descrierea unor trasee parcurse pe un suport cartografic, utilizând punctele cardinale, Harta fizică și politică a Asiei Probă practică:
2.1. coordonatele geografice sau alte elemente de reper (2.1.) Calculator prezentarea de
• Particularităţi 3.3.  realizarea unor studii de caz (3.3.) Videoproiector proiecte
geografice ale unor 4.1.  realizarea unui text/proiect/scenariu pe o problematică investigată/analizată/studiată Prezentări ppt/filme internet
state (la alegere), 4.4. (4.1.)
Asia în lumea  identificarea unor destinaţii sau trasee turistice cu ajutorul mijloacelor cartografice și Resurse de timp: o oră (S11)
contemporană informatice (4.4.)

Studii de caz:  utilizarea reprezentărilor cartografice în situaţii reale (măsurarea distanţelor, stabilirea Harta fizică și politică a Asiei Probă practică:
2.2. unor itinerarii, localizarea unor fenomene, procese, evenimente, manifestări, alte situaţii Calculator prezentarea de
• Particularităţi 3.3. de interes personal) (2.2.) Videoproiector proiecte
geografice ale unor 4.1.  realizarea unor studii de caz (3.3.) Prezentări ppt/filme internet
state (la alegere), 4.4.  realizarea unui text/proiect/scenariu pe o problematică investigată/analizată/studiată
Asia în lumea (4.1.) Resurse de timp: o oră (S12)
contemporană  realizarea unor călătorii imaginare pe baza unor aprecieri/considerente personale (4.4.)

3
PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE
AFRICA

Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa: a VII-a
Unitatea de învăţare: Africa
Timp alocat: 6 ore (14 octombrie 2019 – 23 ianuarie 2020)

Conţinuturi
C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
(detalieri)
Africa  definirea/explicarea realităţii geografice utilizând limbajul specific (1.1.) Harta fizică a Africii Evaluare orală:
Caracterizare 1.1.  transpunerea elementelor de pe reprezentări cartografice pe hărţi mute/de contur (2.1.) Atlasul geografic exerciții de citire a
geografică 2.1.  poziţionarea corectă pe un suport cartografic a unor elemente sau areale utilizând semne Manualul diferitelor elemente
2.2. convenţionale (2.2.) demografice pe
Poziţia geografică – 4.1.  prelucrarea şi interpretarea datelor primare (4.1.) Resurse de timp: o oră (S13) suporturi grafice și
simetrie cartografice
latitudinală
Africa  construirea unor texte pe baza informaţiilor oferite de hărţi, grafice, imagini şi alte surse Harta geografică Evaluare orală:
Caracterizare 1.2. (1.2.) Atlasul geografic exerciții de localizare
geografică 2.2.  realizarea unor reprezentări/desene schematice simple utilizând semnele convenţionale Manualul pe hartă a unităților
3.1. (2.2.) Calculator majore de relief
Relieful Africii – 4.2.  folosirea tehnicilor TIC/GIS în ierarhizarea unor elemente geografice (3.1.) Videoproiector
caracteristici  descrierea/caracterizarea unor elemente, fenomene, procese geografice după un algoritm
generale. Riftul însuşit (4.2.) Resurse de timp: o oră (S14)
african

Africa 1.1.  exprimarea/argumentarea unei opinii privind problematica specifică spaţiilor geografice Imagini animate internet Evaluare orală: exerciții
Caracterizare 2.1. studiate (1.1.) Harta geografică de observare
geografică 2.2.  identificarea consecinţelor geografice rezultate din poziţionarea spaţială a elementelor Calculator /descriere a
3.1. (2.1.) Videoproiector caracteristicilor
Hidrografia, clima  citirea şi înţelegerea unor reprezentări convenţionale specifice (altitudini, adâncimi, limite, elementelor climatice și
şi biogeografia – areale, tipuri climatice, zone de vegetaţie, resurse naturale, activităţi economice, căi de Resurse de timp: o oră (S15) biogeografice
caracteristici comunicaţie etc.) (2.2.)
generale  prezentarea unei teme cu problematică geografică, utilizând și cunoștințe dobândite la alte
discipline/științe și respectiv informații din diferite baze de date TIC/GIS (3.1.)
Africa  identificarea relaţiilor cauzale dintre elementele şi fenomenele geografice pe baza Imagini internet Evaluare orală: exerciții
Caracterizare 2.3. suporturilor grafice şi cartografice (2.3.) Harta geografică localizare pe suportul
geografică 3.3.  analizarea/explicarea/prezentarea unor elemente de diversitate şi identitate geografică pe Calculator cartografic; exerciții de
4.1. baza informaţiilor dobândite la alte discipline sau din experienţe anterioare (3.3.) Videoproiector citire și interpretare a

4
Specificul 4.3.  formularea unei opinii personale privind evoluţia ulterioară a elementelor investigate unor grafice cuprinzând
demografic (4.1.) Resurse de timp: o oră (S16) elemente demografice
 observarea liberă sau dirijată a componentelor mediului geografic (4.3.)
Africa  elaborarea unui text pe baza studierii realităţii geografice, utilizând termeni şi denumiri Test scris Probă scrisă (fișe de
Caracterizare 1.2. geografice date (1.2.) evaluare pe baza unui
geografică 2.1.  folosirea hărţilor şi graficelor în activităţi cotidiene (2.1.) Resurse de timp: o oră (S17) suport cartografic –
2.2.  poziţionarea corectă pe un suport cartografic a unor elemente sau areale utilizând semne harta mută)
Harta politică şi 3.2. convenţionale (2.2.)
marile oraşe  ilustrarea grafică şi cartografică a unui text utilizând resurse informatice (3.2.)
Africa  realizarea unui text/referat/lucrare independentă pe baza datelor accesate pe internet (3.2.) Harta geografică Evaluare prin proiect
Studii de caz: 3.2.  selectarea şi gruparea, pe diferite criterii/tematici, a unor elemente ale patrimoniului Manualul
3.4. mondial (3.4.) Calculator
• Problemele Africii 4.3.  descrierea efectelor transformărilor la nivel local, regional sau global (4.3.) Videoproiector
în lumea 4.4.  realizarea unei lucrări independente/studiu de caz/proiect pe baza unui algoritm şi a unei
contemporană, bibliografii indicate Resurse de timp: o oră (S18)
Sahara,
Caracterizarea
geografică a unor
state (la alegere)

5
PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE
AMERICA DE NORD ȘI AMERICA DE SUD

Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa: a VII-a
Unitatea de învăţare: America de Nord și America de Sud
Timp alocat: 11 ore (3 februarie – 30 aprilie 2020)

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri)
America de Nord și  recunoaşterea termenilor şi denumirilor geografice Harta geografică Evaluare orală:
America de Sud 1.1. în texte diferite, surse grafice şi cartografice (1.1.) Manualul exerciții de
Caracterizare 2.1.  fixarea/determinarea poziţiei unor elemente cu Calculator identificare, pe
geografică 2.2. ajutorul punctelor cardinale, a coordonatelor Videoproiector harta fizică, a
4.2. geografice şi a altor repere cartografice (2.1.) principalelor
Poziția geografică  poziţionarea corectă pe un suport cartografic a unor Resurse de timp: articulații ale
elemente sau areale utilizând semne convenţionale o oră (S19) țărmurilor.
(2.2.)
 interpretarea datelor rezultate din observare directă
sau mediată pentru explicarea unei realităţi
teritoriale (4.2.)
America de Nord și  identificarea unor caracteristici ale elementelor şi Manualul Evaluare orală:
America de Sud 2.1. fenomenelor geografice rezultate din poziţia Harta fizică a exerciții de
Caracterizare 2.2. geografică/matematică a acestora (2.1.) Americii de Nord localizare, pe
geografică 2.3.  citirea şi înţelegerea unor reprezentări și a Americii de harta fizică a
3.3. convenţionale specifice (altitudini, adâncimi, limite, Sud prncipalelor
Relieful – areale, tipuri climatice, zone de vegetaţie, resurse unități de relief.
caracteristici naturale, activităţi economice, căi de comunicaţie Resurse de timp:
generale. Sistemul etc.) (2.2.) o oră
muntos cordiliero-  compararea elementelor şi fenomenelor geografice (S20)
andin din realitate prin raportare la suporturi grafice şi
cartografice (2.3.)
 prezentarea caracteristicilor geografice identificate
în diferite desene, imagini, materiale video etc.
(3.3.)
America de Nord și  localizarea elementelor pe hărţi la scări diferite Harta geografică Evaluare orală:
America de Sud 2.1. (2.1.) Manualul exerciții de
Caracterizare 2.2.  citirea şi interpretarea unor hărţi tematice (a unui Calculator localizare, pe
geografică 3.1. element, fenomen, proces sau sistem) (2.2.) Videoproiector suporturi
4.1.  structurarea datelor obţinute de pe site-uri cu cartografice, a
6
Hidrografia – informaţii geografice (3.1.) Resurse de timp: principalelor
caracteristici  analizarea unor date, grafice, texte sau a unor o oră bazine
generale. Fluvii şi situaţii reale (4.1.) (S21 hidrografice.
lacuri
America de Nord și  construirea unor scheme logice între diferite Harta geografică Evaluare orală:
America de Sud 1.2. elemente, fenomene, procese geografice (1.2.) Manualul exerciții de
Caracterizare 2.2.  citirea şi înţelegerea unor reprezentări Calculator realizare a unor
geografică 3.2. convenţionale specifice (altitudini, adâncimi, limite, Videoproiector corelații care se
4.3. areale, tipuri climatice, zone de vegetaţie, resurse stabilesc între
Diferenţieri naturale, activităţi economice, căi de comunicaţie Resurse de timp: diferite elemente
climatice şi etc.) (2.2.) o oră geografice
biogeografice  accesarea informaţiilor privind fenomene şi procese (S22) naturale
geografice cu impact în viaţa cotidiană din diferite
materiale/surse informatice (3.2.)
 identificarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
supuse transformărilor la nivel local, regional sau
global (4.3.)
America de Nord și  construirea unor enunţuri simple, corecte şi coerente Manualul Evaluare orală:
America de Sud 1.1. (descrieri, argumentări, explicaţii, texte etc.), Calculator exerciții de
Caracterizare 2.2. utilizând termeni, denumiri, informaţii specifice din Videoproiector interpretare a
geografică 3.3. surse diferite (1.1.) Harta politică a elementelor care
3.4.  interpretarea unor realităţi geografice pe baza Americii definesc
Elemente de utilizării reprezentărilor grafice şi cartografice şi a specificul
diversitate umană semnelor convenţionale (2.2.) Resurse de populației
(etnică, lingvistică,  prezentarea orală sau în scris a unor date/informaţii timp: o oră Americii
confesională şi referitoare la diversitatea naturală, culturală şi (S23)
culturală) umană (3.3.)
 evidenţierea unor elemente specifice de cultură şi
civilizaţie naţională/regională/continentală în
descrierea patrimoniului universal (3.4.)
America de Nord și  evidenţierea rolului unor factori geografici, istorici, Suporturi Evaluare orală:
America de Sud 3.3. sociali în particularizarea caracteristicilor grupurilor cartografice mute exerciții de
Caracterizare 3.4. umane şi teritoriilor (3.3.) clasificare a
geografică 4.1.  formularea unor enunţuri argumentative privind Resurse de timp: statelor după
4.3. importanţa culturală universală a unor elemente şi o oră diferite criterii și
Harta politică şi spaţii geografice (3.4.) (S24) de localizare pe
contraste  utilizarea datelor secundare rezultate din observare hartă.
teritoriale între şi analiză directă sau mediată pentru explicarea
state realităţii teritoriale (4.1.)
 identificarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
supuse transformărilor la nivel local, regional sau
7
global (4.3.)
America de Nord și  poziţionarea corectă pe un suport cartografic a unor Harta politică a Evaluare orală:
America de Sud 2.2. elemente sau areale utilizând semne convenţionale Americii exerciții de
Caracterizare 3.3. (2.2.) Calculator localizare pe
geografică 3.4.  evidenţierea rolului unor factori geografici, istorici, Videoproiector hartă a marilor
4.1. sociali în particularizarea caracteristicilor grupurilor orașe americane;
Forme de umane şi teritoriilor (3.3.) Resurse de timp: identificarea
aglomerare urbană  identificarea unor componente semnificative ale o oră caracteristiilor
patrimoniului mondial, utilizând diferite surse (3.4.) (S25) acestora, pe baza
 analizarea unor date, grafice, texte sau a unor unor
situaţii reale (4.1.) imagini/filme
prezentate.
America de Nord și  prezentarea unor aspecte privind influenţa Atlasul geografic Evaluare orală :
America de Sud 1.1. problematicii geografice globale asupra vieţii Manualul exerciții de
Caracterizare 3.4. personale (1.1.) localizare a
geografică 4.1.  analizarea diferitelor spaţii studiate din perspectiva Resurse de timp: principalelor
4.4. conservării şi valorificării patrimoniului cultural o oră regiuni bogate în
Diferenţieri (3.4.) (S26) resurse naturale.
economice  stabilirea unor etape în colectarea informaţiilor care
regionale să răspundă situaţiilor-problemă (4.1.)
 identificarea unor probleme existente în mediul
înconjurător (4.4.)
Studii de caz:  realizarea unor prezentări/proiecte geografice cu Manualul Probă practică:
1.1. tematică specifică (1.1.) Calculator prezentarea unor
Particularităţi 2.1.  identificarea unor caracteristici ale elementelor şi Videoproiector referate
geografice ale unor 3.1. fenomenelor geografice rezultate din poziţia Suporturi
state (la alegere). 4.2. geografică/matematică a acestora (2.1.) cartografice
 prezentarea unei teme cu problematică geografică,
utilizând și cunoștințe dobândite la alte Resurse de timp:
discipline/științe și respectiv informații din diferite o oră
baze de date TIC/GIS (3.1.) (S27)
 descrierea/caracterizarea unor elemente, fenomene,
procese geografice după un algoritm însuşit (4.2.)
Studii de caz:  completarea unui text lacunar cu termeni şi Manualul Probă practică:
1.2. denumiri geografice adecvate (1.2.) Calculator prezentarea unor
Particularităţi 2.3.  identificarea relaţiilor cauzale dintre elementele şi Videoproiector referate
geografice ale unor 3.1. fenomenele geografice pe baza suporturilor grafice Suporturi
state (la alegere). 4.2. şi cartografice (2.3.) cartografice
 prezentarea unei teme cu problematică geografică,
utilizând și cunoștințe dobândite la alte Resurse de timp:
discipline/științe și respectiv informații din diferite o oră
8
baze de date TIC/GIS (3.1.) (S28)
 descrierea/caracterizarea unor elemente, fenomene,
procese geografice după un algoritm însuşit (4.2.)
Studii de caz:  identificarea/explicarea unor legături spaţiale, Fișe de evaluare Probă scrisă
1.2. cronologice, cauzale şi funcţionale între diferite Suporturi
Particularităţi 2.2. elemente, fenomene, procese geografice (1.2.) cartografice mute
geografice ale unor 3.3.  citirea şi interpretarea unor hărţi tematice (a unui
state (la alegere). 4.2. element, fenomen, proces sau sistem) (2.2.) Resurse de timp:
 prezentarea orală sau în scris a unor date/informaţii o oră
referitoare la diversitatea naturală, culturală şi (S29)
umană (3.3.)
 descrierea/caracterizarea unor elemente, fenomene,
procese geografice după un algoritm însuşit (4.2.)

PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE


AUSTRALIA ȘI OCEANIA. ANTARCTICA

Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa: a VII-a
Unitatea de învăţare: Australia și Oceania. Antarctica
Timp alocat: 3 ore (4 - 22 mai 2020)

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri)
Australia şi Oceania –  exprimarea/argumentarea unei opinii privind Harta geografică Evaluare orală:
caracterizare 1.1. problematica specifică spaţiilor geografice studiate Manualul exerciții de
geografică 2.1. (1.1.) Calculator identificare, pe
3.1.  descrierea unor trasee parcurse pe un suport Videoproiector imagini sau filme
Australia – 4.2. cartografic, utilizând punctele cardinale, a diferitelor
caracterizare coordonatele geografice sau alte elemente de reper Resurse de timp: elemente ale
geografică generală (2.1.) o oră (S30) cadrului natural
 structurarea datelor obţinute de pe site-uri cu al Australiei
informaţii geografice (3.1.)
 descrierea/caracterizarea unor elemente, fenomene,
procese geografice după un algoritm însuşit (4.2.)

Australia şi Oceania –  descrierea/prezentarea/caracterizarea unor Harta geografică Evaluare orală :


caracterizare 1.2. elemente, fenomene şi procese geografice urmărite Manualul exerciții de
geografică 2.3. pe un profil/traseu sau întâlnite într-o sursă Calculator identificare a
3.2. informatică/mass-media (1.2.) Videoproiector elementelor care
9
Oceania – 4.3.  identificarea relaţiilor cauzale dintre elementele şi definesc
particularităţi fenomenele geografice pe baza suporturilor grafice Resurse de timp: specificul
geografice şi cartografice (2.3.) o oră geografic al
 realizarea unei baze de date cu informaţii/materiale (S31) Oceaniei
din surse TIC/GIS (3.2.)
 stabilirea relaţiilor cauzale/de intercondiţionare
între elemente, fenomene şi procese geografice
(4.3.)

Antarctica – elemente 2.2.  citirea şi interpretarea unor hărţi tematice (a unui Harta geografică Evaluare orală :
de identitate 3.3. element, fenomen, proces sau sistem) (2.2.) Manualul exerciții de
geografică 3.4.  prezentarea caracteristicilor geografice identificate Calculator identificare a
Studiu de caz: 4.1. în diferite desene, imagini, materiale video etc. Videoproiector elementelor care
• Unicitatea (3.3.) definesc
biogeografică  selectarea şi gruparea, pe diferite criterii/tematici, Resurse de timp: specificul
australiană a unor elemente ale patrimoniului mondial (3.4.) o oră geografic al
 realizarea unui text/proiect/scenariu pe o (S32) Antarcticii
problematică investigată/analizată/studiată (4.1.)

PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE


ELEMENTE DE GEOGRAFIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa: a VII-a
Unitatea de învăţare: Elemente de geografia mediului înconjurător
Timp alocat: 2 ore (25 mai – 5 iunie 2020)

10
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
(detalieri)
Componentele 2.3.  identificarea relaţiilor cauzale dintre elementele şi Harta geografică Evaluare orală:
mediului 3.3. fenomenele geografice pe baza suporturilor grafice Manualul exerciții de
înconjurător şi 4.3. şi cartografice (2.3.) Calculator identificare, pe
relaţiile dintre 4.4.  evidenţierea rolului unor factori geografici, Videoproiector imagini sau filme
acestea istorici, sociali în particularizarea caracteristicilor a diferitelor
grupurilor umane şi teritoriilor (3.3.) Resurse de timp: componente ale
 stabilirea relaţiilor cauzale/de intercondiţionare o oră (S33) mediului
între elemente, fenomene şi procese geografice înconjurător
(4.3.)
 argumentarea soluţiilor de rezolvare a unor
probleme specifice mediului înconjurător (4.4.)

Degradarea 1.2.  identificarea/explicarea unor legături spaţiale, Harta geografică Recapitulare


mediului 3.3. cronologice, cauzale şi funcţionale între diferite Manualul finală
înconjurător, o 4.3. elemente, fenomene, procese geografice (1.2.) Calculator
problemă a lumii 4.4.  relaţionarea/corelarea unor elemente, procese şi Videoproiector
contemporane. fenomene geografice specifice spaţiilor studiate
Schimbări globale (3.3.) Resurse de timp:
ale mediului  identificarea elementelor, fenomenelor şi o oră
proceselor supuse transformărilor la nivel local, (S34)
regional sau global (4.3.)
 prezentarea unor exemple de bună
practică/iniţiative privind dezvoltarea sustenabilă
(4.4.)

Profesor,

11

S-ar putea să vă placă și