Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAME DE 

INTEGRARE ȘCOLARĂ, DEZIDERATE ALE INTEGRĂRII


SOCIALALE

Programele de de integrare școlară previn abandonul școlar în rândul copiilor înainte de


terminarea procesului de alfabetizare. În plus, acestea sprijină dezvoltarea abilităților sociale
și de învățare implicate în performanța educațională, oferind copiilor defavorizați șansa de a
deveni cetățeni activi și responsabili ai comunității din care fac parte. Profesorii, prin
cmpetențele profesionale, reprezintă resursa umană care iniiază și antrenează întreaga
comunitate în derularea progamelor de integrare școlară și socială a copiilor din medii
defavorizate.

Conform I.N.S. abandonul scolar este generat de situația economică precară, mediul familial
dezorganizat, exodul părinților în străinătate, lipsa educației părintilor.
Obiectivele programelor
 Creșterea frecvenței și a performanței școlare ale copiilor defavorizați;
 Dezvoltarea abilităților personale și sociale ale copiilor;
 Acces zilnic la sprijin de tip evaluare și consiliere psihologică adresate copilului și
familiei;
 Facilitarea integrării în câmpul muncii a părinților fără surse de venit;
 Acces la resurse educaționale și materiale de suport pentru copil și familie;
 Creșterea gradului de conștientizare a importanței educației în cadrul comunității.
Echipa
Echipa multidiciplinară din programe este alcătuită din asistenți sociali, pedagogi, psihologi,
lucrători de tineret, precum și voluntari pregătiți.
Activități:
 Sprijin individual în efectuarea temelor școlare si activități de alfabetizare;
 Parcurgerea unei programe informale, adaptate nevoilor de dezvoltare și învățare ale
copiilor și concentrată pe dezvoltarea și explorarea abilităților de viață ale acestora;
 Participarea copiilor la activități recreative în afara școlii;
 Sesiuni de consiliere și mentorat, asigurate de voluntari pregătiți;
 Activități de integrare în comunitate a copiilor si tinerilor, prin sesiuni comune cu
școlile partenere;
 Sesiuni de meditații și tutorat pentru elevii de liceu din anii terminali, care urmează să
susțină examenele de Bacalaureat;
 Grupuri de suport pentru părinți și întâlniri periodice, cu scopul de a încuraja
responsabilizarea acestora și de a le oferi suport legal, material și administrativ în vederea
evitării abandonului școlar al copiilor;
 Activități de informare și conștientizare de către echipa programelor cu membrii
comunității, în vederea conștientizarii acestora a nevoilor cu care se confruntă copiii, care
au ca scop implicărea acestora ca voluntari în acțiunile  de integrare școlară și socială a
copiilor
Rolul profesorului în cadrul programlor de integrare școlară
În contextul creat de reformele educaţionale care se desfăşoară atât în România, cât şi
în multe alte ţări, context al globalizării şi integrării regionale sau mondiale, au fost acceptate
câteva caracteristici dezirabile ale profesorilor, ţinând cont de compeţentele specifice
profesiunii didactice:
 Profesorii competenţi sunt devotaţi elevilor şi învăţării realizate de aceştia: îi tratează în mod
echitabil, înţeleg modul în care elevii se dezvoltă şi învaţă, sunt conştienţi de influenţa
contextului şi a culturii asupra comportamentului, încurajează menţinerea stimei de sine,
responsabilitatea şi respectul elevilor pentru diferenţele individuale, culturale, religioase şi
rasiale.
 Profesorii competenţi cunosc disciplinele pe care le predau şi modul în care să predea acele
discipline elevilor: cunoaşterea în profunzime a disciplinei, dezvoltă capacităţi analitice şi
critice cu privire la acele cunoştinţe, înţeleg unde pot să apară dificultăţi şi adaptează stilul de
predare în mod corespunzător, creează trasee multiple pentru parcurgerea temelor specifice
disciplinei, fiind adepţii învăţării elevilor prin formularea unor idei personale.
 Profesorii competenţi sunt responsabili pentru managementul şi monitorizarea modului în
care elevii învaţă: crează, menţin şi modifică spaţiul pentru a capta şi susţine interesul
elevilor, utilizează eficient resursele temporale, invită alţi adulţi să participe la activităţile de
predare organizată, sunt adepţii negocierii unor reguli liber acceptate de interacţiune socială
între elevi, elevi-profesori, ştiu să motiveze elevii pentru a învăţa, evaluează obiectiv
progresul fiecărui elev.
 Profesorii competenţi se gândesc sistematic la modul în care predau şi învaţă din propria
experientă; inspiră elevilor: curiozitate, toleranţă, onestitate, respect faţă de diversitate; extrag
din cunoaşterea dezvoltării umane subiecte de instruire şi educaţie, sunt angajaţi în învăţarea
continuă şi îi încurajează pe elevi să aibă o perspectivă asemănătoare, aprofundează
cunoaşterea, îşi îndreaptă judecăţile, adaptează predarea la noile descoperiri.
 Profesorii competenţi sunt membrii ai unor comunităţi care învaţă: contribuie la eficacitatea şi
eficienţa şcolii, cunosc resursele comunităţii care pot fi contactate pentru a acţiona în
beneficiul elevilor, găsesc modalităţi de a lucra colaborativ şi creativ cu părinţii.
Profesor eficient este acela care îi valorizează pe toţi elevii din clasă, care le acordă
şanse egale, care stabileşte obiective operaţionale pentru toţi şi pentru fiecare şi care le atinge
în cea mai mare măsură posibilă.
Un profesor eficient, de succes, facilitează progresul şcolar al tuturor elevilor unei clase. Nu
trebuie uitat că atitudinile şi aşteptările profesorului faţă de elevi sunt fundamentale pentru
reuşita acestora. Pentru copii, profesorii de succes sunt cei care au atitudine profesională
dezirabilă; au o atitudine pozitivă faţă de responsabilităţi şi muncă, faţă de elevi, îşi extind
rolul şi peste programul şcolii. Ca profesor trebuie să simţi plăcerea de a lucra cu copiii, o
anumită afecţiune pentru aceştia însoţită însă şi de o detaşare profesională.
Roluri principale ale unui profesor:
 furnizor de informaţie;
 model de comportament;
 creator de situaţii de învăţare;
 consilier şi orientator;
 evaluator şi terapeut;
 organizator şi conducător.
Profesorul care pune elevul în centrul procesului didactic este interesat de valori,
atitudini şi competenţe şi nu de cunoştinţe factuale şi teoretice; învaţă elevul să realizeze
schimb de experienţă profesională şi culturală cu ceilalţi, să gândească în interacţiune cu
ceilalţi şi cu viaţa însăşi. Interesat de pregătirea elevului pentru viaţă, profesorul propune
elevului abordarea integrală şi în interacţiune a obiectelor/fenomenelor/proceselor, îl ajută să-
şi formeze o concepţie clară, dinamică asupra realităţii, o cultură a învăţării formative; îi
furnizează instrumente de autocunoaştere şi autoevaluare, îi oferă posibilităţi pentru
autocunoaştere şi autoevaluare.

S-ar putea să vă placă și