Sunteți pe pagina 1din 4
COMISIA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI CHISINAU HOTARARE nr. 51 din 19 ianuarie 2022 in temeiul art, 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sinitaiii publice, cu modificatile ulterinare, a Hotirarii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 vind Comisia extracrdinari de sfndtate publica”, in conformitate cu recomandarile actualizate ale Organizatiei Mondiale a Samiviqii privind censiderentele pentru implementarea sau ajustarea masurilor de sfindtate publica in ccntextul COVID-19, a prevederilor Dispozitiilor Primarului General a manicipiului Caigingu cu nr, 215-d din 15.05.2020 ,Cu privire la aprobarea Comisici extraordinare de sinatate publica a mun, Chigindu si a Regulamentului acesteia”, nr, 404-d din 14 iulie 2021 Cu privire la modificarea dispozitiei nr. 215-d din 15.05.2020 si aprobarea unei noi componente a Comisiei extraordinare de sanatate public’ a municipiului Chisinttu”, fn contextul evolufiei situatiei epidemiologice nefavorabile si alarmante prin infectia cu noul coronavirus in regiune si in girile limitrofe, prognozele de réspandire rapida si dominanta la nivel national si in mun Chisinau a tulpinii _mutante Omicron cauzate de virulenfa inalti, Comisia extraordinara de sandtate publica (CESP) a mun. Chisindu HOTARASTE: 1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sanitate Public Chisinau privind situafia epidemiologica prin infectia cu COVID-19 pe teritoriul administrativ al municipiului Chigindu, cu incidenta nivelului de rise ,,Alerti cod Rosu”. Se ia act de raspindirea comunitara accelerat a tulpinii Omicron, cu transmitere aerogend sporiti si progrozele eresterii extinse a numérului de noi infectari zilnice pe teritoriul mun. Chisinau, iS |. Se solicit Centrului de Sénitate Publica Chisinau si Directiei generale asistenta medicela si social (DGAMS) fortificarea capacititilor de monitorizave si control a situatiei epidemiologice cauzate de infectia SARS CoV-2. 4, Se reitereazd masurile obligatorii de sfinatate publica, de precautie, prevenire si contro: epidemiologic: Paging 1 din 4 4.1. purtarea mastilor de protectie in toate spajiile publice inchise, in transportul public, la statiile de agteptere, la toate evenimentele publice in spatiile deschise cu aglomeratii umane, cu respectarea distantei fizice de minim un metru. Masca trebuie si acopere atat gura cat si nasul; 4.2. evitarea evenimentelor cu prezenta ag-omeratiilor umane; 43. aerisirea cu regularitete a incdperilor, dezinfectia si igienizarea mainilor gi suprafetelor. 5, Se solicit autoritatilor din domeniul ordinii publice (MAI) si celor cu functie de control (ANSP si ANSA) sa asigure, conform competenfelor, supravegherea respectirii de c&tre persoanele fizice 5i juridice a misurilor de prevenire si control a infectiei COVID-19 in piete si centre comerciale, statii de asteptare si in transportul public de pe teritoriul mun. Chig.ndu. 6. Conducatorii tuturor institutiilor publice si pzivate de pe teritoriul mun. Chisinau, inclusiv a institufiilor de invayamant, vor intensifica actiunile de comunicare, informare si convingere a angajatilor pentru vaccinare impotriva noului coronavirus, in scopul intreruperii lantului de transmitere a infectiei COVID-19. 7 Comisia extraordinara de sinatate publica a mun, Chigindu solicita Ministerului Sanatafii activarea spatiilor medicale pediatrice suplimentare COVID-19 in spitalele republicane si raionale. 8, Entititile publice gi private de pe teritoriul mun. Chigindu vor organiza, dupa caz, prograrml de munca a angajatilor la distantd si/sau introducerea programului de lucru diferentiat. 9 Procesul educational in cadrul institufiilor de invafimAnt extrascolar (centrele de creatie) de pe teritoriul mun. Chisinéu, in perioada 20.01-03.02.2022, se va desfagura la distant. 1). Activisatea extrascolara in institufiile de invitimént primar si secundar din mun. Chisinau, in perioada 20.01-03.02.2022, se organizeazii la distant’. IL. Directia general educatie, tineret si sport (DGETS) va repartiza teste rapide de diagnostic pentru detectarea SARS CoV-2, procurate de DGAMS pentru institufiile de invatamant, pentru a fi efectuate gratuit cadrelor didactice si personalului auxiliar nevaccinat din institut-ile de invatamant prescolar din oragul Chisinau. Paging 2 din 4 12. DGAMS in comun cu DGETS vor instrui asistentele medicale din institutiile de invatamant prescolar asupra modalitifii de testare cu teste rapide a cadrelor didactice si personalului auxiliar pentru detectarea COVID-19, precum si a modului de raportare a rezultatelor. 13. Activitatea Centrelor comunitare pentru copii gi tineri si centrelor de zi din subordinea Directiei generale pentru protectia drepturilor copilului, pentru perioada 20.01.2022-03.02.2022, se organizeaza la distant’. 14, Unitatile de alimentare publica tsi vor organiza activitatea cu utilizarea a cel mult 50% din numéarul de locuri existente in spatiile interioare, cu obligativitatea detinerii de catre toti clientii a certificatului COVID-19. 1S. Zoaele de agrement si parcurile de distractii de pe teritoriul administrativ al mun. Chisinau isi sisteazé activitatea. 16. Se sisteaz& activitatea cluburilor de noapte si ringurilor de dans indi’ forma de organizare si denumirea acestora. 17. Centrele de sport gi fitness igi vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafefe de cel putin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligativitatea ca tofi clientii si prezinte la intrare in unitate certificatul COVID-19. 1&. Activitatile teatrelor, cinematografelor si sdlilor de concert se vor desfagura cu respectarea regulilor in vigoare de sinatate publica, cu obligativitatea ca toti spectatorii si prezinte la intrare certificatul COVID-19. 1. Comisia extraordinard de sAnitate publicd a mun. Chisinau soliciti Comisiei nationale extraordinare de sfindtate publica instituirea unei platforme comune de comunicare strategic asupra situatiei epidemiologice prin COVID-19, provocirilor pandemice pentru sinitatea si siguranta populatiei, precum si eficientizarii procesului de vaccinare. 2C. Suddiviziunile Primariei mun, Chisinau gi Centrul de Sanatate Public’ Chisinau vor organiza, cu titlu imediat, un amplu proces de consultiri cu reprezentantii HORECA, institutiilor de sindtate, educatie, cultur’, agentilor economici din domeniul comercial, companiile private si organele cu functie de control in Paging 3 din 4 contextul masurilor de tate publica pentru limitarea rspandirii comunitare a virusului SARS CoV-2, inclusiv a tulpinii mutante Omicron. 21. Nerespectarea misurilor obligatorii de sAnatate public expuse ir. prezenta Hotardre constituie pericol pentru sinitatea public’ si serveste temei pentru aplicarea misurilor de rispundere contraventionala si/sau penal a persoanelor fizice si juridice. 22, Directia Relatii Publice si Buget Civil a Primariei mun. Chiginu va asigura informarea populatiei despre prevederile prezentei Hotirari. 23. in functie de evolutia situatiei epidemiologice, masurile de siniitate publick vor fi revizuite. 24, Prezenta Hotirare intra in vigoare din momentul emiterii $i se publicé pe pagina oficiala a Primariei municipiului Chisinau. Pregedinte al Comisici, Ne Primar General 7 Ton CEBAN Vicepresedinte al Com Buy Viceprimar Olga URSU Secretar al Comisiei Boris GILCA Pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și