Sunteți pe pagina 1din 2

Lecția

4 Sfintele Taine
în viața creștinilor
Și luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând:
Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta
să faceți spre pomenirea Mea. (Luca 22, 19)
Idei ancoră
v La zece zile după Ină lțarea
Domnului, Duhul Sfâ nt S-a pogo-
râ t asupra apostolilor.
v Imbră cați cu putere de sus,
S inții Apostoli au propovă duit
ın
̂ vă țătura Evangheliei.
v In urma predicii lor, s-au
botezat primii credincioș i,
eveniment ce reprezintă ziua de
naș tere a Bisericii.

D uhul Sfâ nt a fost trimis ın ̂ lume de că tre Domnul Hristos ca să
continue activitatea Sa mâ ntuitoare, pentru că El „voieș te ca toți oame-
nii să se mâ ntuiască ș i la cunoș tința adevă rului să vină ” (I Timotei 2, 4).
Harul Duhului Sfânt prezent în Biserică. Harul divin este darul
sau binecuvâ ntarea lui Dumnezeu, revă rsat ın ̂ mod gratuit asupra
oamenilor, ın ̂ scopul s ințirii vieții lor ș i a naturii ın ̂ conjură toare.
Acesta este transmis ın ̂ Biserică , de Duhul Sfâ nt, prin persoane, lucruri
ș i acțiuni. Slujitorii s ințiți ai Bisericii, S intele Taine, Sfâ nta Cruce,
Taina Sfântului Botez
s intele moaș te ș i s intele icoane devin purtă toare ș i transmițătoare ale
harului divin.
Dictionar
, Prezentarea generală a rolului și a semni icației S intelor
Taine. S intele Taine sunt lucrări văzute ale Bisericii, prin care se
cult divin = manifestare a
ım
̂ pă rtă ș eș te credincioș ilor harul divin nevăzut, spre dobâ ndirea
sentimentului religios prin
vieții veș nice. Se numesc Taine, deoarece ın ̂ timpul acestor slujbe
rugă ciuni ș i slujbe religioase;
lucrează ın ̂ mod tainic, Duhul Sfâ nt. Botezul, Mirungerea, Impă rtă -
Euharistie = Impă rtă ș anie,
ș ania, Spovedania, Cununia, Preoția ș i Maslul sunt cele șapte S inte
Cuminecă tură , una dintre cele
Taine ın ̂ temeiate de Mâ ntuitorul Hristos. Rolul lor este acela de a oferi
ș apte Taine ale Bisericii;
creș tinilor harul necesar mâ ntuirii, de a-i ajuta să urce pas cu pas spre
plămadă = să mâ nță, germen ce
asemă narea cu Dumnezeu.
urmează să se dezvolte;
Domnul Iisus a dat S inților Apostoli puterea de a le să vâ rș i,
a plămădi = (aici) a dezvolta, a
spunâ nd: „Luați Duh Sfâ nt; că rora veți ierta pă catele, le vor i iertate”
face să crească ;
(Ioan 20, 22-23). Episcopii ș i preoții Bisericii continuă să vâ rș irea
succesiune apostolică = trans-
acestor slujbe ı̂n cadrul cultului divin, ca urmare a succesiunii
miterea neın ̂ treruptă a harului
apostolice. De la Cincizecime pâ nă astă zi, S intele Taine semni ică
Preoției, de la Hristos pâ nă
prezența lucrătoare a Duhului Sfânt Care mijloceș te comuniunea
astă zi.
omului cu Dumnezeu.

24
Roadele primirii S intelor Taine. In iecare Sfâ ntă Taină , harul
Duhului Sfâ nt rodeș te daruri diferite, necesare pentru naș terea,
creș terea ș i ın
̂ tă rirea duhovnicească a credincioș ilor.
Prin Taina Sfântului Botez, omul primeș te iertarea pă catului
stră moș esc, un ın ̂ ger pă zitor ș i un nume, devenind creș tin sau membru
al Bisericii.
Taina Mirungerii este cea prin care Duhul Sfâ nt dă ruieș te harul ș i
darurile Sale necesare ın ̂ tă ririi ș i sporirii ın
̂ viața creș tină dobâ ndită
prin Botez.
La Sfânta Taină a Euharistiei, ın ̂ timpul S intei Liturghii, are loc
prefacerea pâ inii ș i a vinului ın ̂ Trupul ș i Sâ ngele Domnului. Prin
primirea S intei Impă rtă ș anii, creș tinul se uneș te cu Însuș i Hristos,
spre mâ ntuire.
Taina Spovedaniei este dovada milostivirii lui Dumnezeu, Care
oferă ș ansa ın ̂ dreptă rii celor ce greș esc. Creș tinul primeș te iertarea
pă catelor mă rturisite cu sinceritate ș i că inț ă ı̂naintea preotului
duhovnic, luâ nd hotă râ rea de a nu le repeta. Taina S intei Spovedanii
Sfânta Taină a Cununiei oferă harul care s ințeș te legă tura liberă
ș i conș tientă dintre un bă rbat ș i o femeie, bazată pe iubire, ın ̂ vederea
ın
̂ temeierii familiei.
Prin Taina Preoției sau Hirotoniei, cel ce este chemat de
Dumnezeu ș i este special pregă tit, primeș te harul care ıl̂ s ințeș te
Știați că
pentru una din treptele ierarhiei bisericeș ti: diacon, preot sau episcop.
Sfântul Maslu este Taina ın ̂ care se ım ̂ pă rtă ș eș te creș tinilor harul
divin necesar vindecă rii su leteș ti ș i trupeș ti, prin rugă ciunile preoților v Dintre S intele Taine, ın ̂ viața
ș i ungerea cu untdelemn s ințit. creș tinului, unele pot i repetate,
S intele Taine sunt comori ale Bisericii lui Hristos, menite să -i precum Spovedania ș i
ım̂ bogă țească spiritual pe credincioș ii care le primesc. „In Botez ș i ın ̂ Impă rtă ș ania, iar altele nu,
Mirungere, omul primeș te de la Duhul Sfâ nt plă mada s ințeniei cu care precum Botezul ș i Preoția.
va trebui să -ș i plă mă dească tot su letul ș i trupul lui prin exercitarea
virtuților evanghelice”, menționează Sfâ ntul Iustin Popovici. v Taina Preoției sau a Hirotoniei
poartă ș i numele de Taina punerii
Concluzii mâinilor. Această denumire
provine de la practica apostolilor
• Harul Duhului Sfânt - darul lui Dumnezeu în scopul s ințirii vieții. de a transmite harul preoției prin
punerea mâ inilor pe creș tetul
• S intele Taine - oferă credinciosului harul necesar pentru:
primitorului. De atunci, prin acest
Botezul – dobâ ndirea calită ții de membru al Bisericii creș tine; gest vă zut, se coboară ın
̂ mod
tainic, harul divin asupra
Mirungerea – creș terea duhovnicească ın
̂ noua viață de creș tin; viitorului slujitor al Bisericii.
Împărtășania – unirea cu Hristos, spre viața de veci;
v Spovedania a fost numită de
Spovedania – iertarea pă catelor; că tre S inții Pă rinți al doilea Botez,
prin care ni se spală pă catele
Cununia – ın
̂ temeierea familiei creș tine; personale mă rturisite ın ̂ aintea
duhovnicului.
Preoția – s ințirea slujitorilor Bisericii;

Maslul – vindecarea su letească ș i trupească .

25
Unitatea 1

S-ar putea să vă placă și