Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA PBNTRU SITUATTI EXCEPTTONALE

A MUNICIPIULUI CHISINAU

COMISIA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA


A MUNICIPIULUI CHISINAU

HorAnAnn
nr. 53 din 03 februarie 2022

in
temeiul art. 58 din Legea nr. lOl2OOg privind supravegherea de stat a
sdnatdlii publice, cu modific[rile ulterioare, a Hotdr6rii de Guvern nr. 820 din
14.12.2009 ,,Privind Comisia extraordinard de sdndtate publica", a prevederilor
Dispoziliilor Primarului General a municipiului Chiqindu cu nr. 215-d din
15.05.2020,,Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sdndtate publicd a
rrun. ChiqinSu qi a Regularnentului acesteia", nr. 404-d din 14 iulie 2021 ,,Cu
privire la rnodifiearea dispoziliei nr.215-d din 15.05.2020 qi aprobarea unei noi
componenle a Comisiei extraordinare de sdndtate publicd a municipiului
Chiqindu", in temeiul Regulamentului Comisiei pentru Situalii Exceplionale a
Republicii Moldova aprobat prin HG 134012001 qi dispozilia Primarului General al
rnunicipiului Chiqindu nr. B2B-d din 27.11.2019 ,,Despre operarea de modificdri in
dispozilia nr. 1125-d din 20.12.2017, in contextul actualizdrli datelor despre
situalia epiderniologicd prin infec{ia COMD- 19, Comisia extraordinari de sinitate
publicd (CESP) a municipiului Chiqindu in qedinla comunS cu Comisia pentru
situafii exceplionale (CSE) a rnunicipiului Chigin6u

DISPUNE:

1 . Se ia act de raporlul prezentat de Centrul de Sdnbtate Publica Chiqindu privind


situalia epidemiologicd prin infec{ia cu SARS CoV-2 pe teritoriul municipiului
Chiqindu.

2. Se iaact de raportdrile directorilor instituliilor medico-sanitare publice


municipale cu referire la descreqterea numdrului de interndri pentru copii Ei
adulli, precum qi scdderea nurndrului de pacien{i afla[i la tratament la domiciliu
cu suspeclie sau confirrna(i cu coronavirus.

3. Centrul de Sdndtate Publicd ChiqinSu gi Direclia generald asistenld medicala qi


socialS vor asigura monitorizarea situaliei epidemiologice prin infeclia SARS

Pagind 1 din 3
CoV-2 pe teritoriul municipiului Chiqin[u qi vor fortifica asistenla medicala
populaliei in volum deplin.

4. Se atenlioneazd populalia qi oaspelii municipiului Chiqindu asupra


obligativitdlii respectdrii regulilor de sdndtate public6, prescripliilor sanitare Ei
porlului mdqtilor de proteclie qi in toate spaliile publice inchise, la fel in
transporlul public qi la staliile de aEteptare, cu respectarea distanlei fizice de
minim un (1) metru. Masca trebuie sd acopere atdt gura, c6t ;i nasul.

5. Continuarea procesului educafional in instituliile de invSldrrAnt preqcolar din


oraqul Chiqinau cu prezen\d,fizicd a copiilor, in conformitate cu Regulamentul
sanitar pentru instituliile de educafie timpurie, aprobat prin HG nr.l211 din 04
noiembrie 2016 qi cu respectarea strictd a normelor de sdndtate publicb privind
prevenirea qi rdspdndirea SARS CoY-2.

6. Organizarea procesului educafional pentru elevii din institu{iile de invildrnAnt


primar, secundar qi special din municipiul Chiqindu, incep6nd cu 07 februarie
2022, cu prezen\d fizicd, in contextul expirdrii, la 04.02.2022, a prevederilor
pct. 3 din HotdrArea nr. 2 din 20.01.2022 a Comisiei Nalionale Extraordinare de
Sdndtate PublicS. NurnSrul de elevi prezenli in clasd este stabilit in baza
suprafelei sdlii de clasd, cu respectarea strictd a normelor de sdndtate publicd
privind prevenirea Ei rdspdndirea SARS CoY-2.

7. Continuarea procesului educafional la distanld in instituliile de ?nvd!5m6nt


extraqcolar qi activitatea extraqcolar6 in instituliile de invdlSrnAnt prirnar Ei
secundar din municipiul Chiqindu.

8. Direc{ia GeneralS educalie, tineret Ei sport in comun cu Direclia GeneralS


asisten{d medicali qi socialS a Consiliul municipiului Chiqindu vor dispune
respectarea qi monitorizarea normelor sanitare in organizarea procesului
educalional.

9. Se solicitd Comisiei Nalionale Extraordinare de Sdndtate Publicd suslinerea


decizionalS asupra procesului educalional cu prezen\d frzicd., pentru elevii din
instituliile de invSldrndnt primar, secundar qi special din rnunicipiul Chiqindu,
incep6nd cu 07 februarie 2022.

10.Se solicitd Ministerului Afacerilor Interne qi autoritalilor cu funcfii de control


suslinerea in monitorrzarea qi supravegherea respectdrii mdsurilor de sdndtate

Pagind 2 din 3
public6, a acfiunilor de prevenire qi control a infecliei SARS CoV-2 pe teritoriul
municipiului Chiqindu, inclusiv in stafiile de aqteptare qi in transporlul public.

1 l.Nerespectarea mdsurilor obligatorii expuse in prezenta HotdrAre constituie


pericol pentru sdnbtatea publici Ei serveqte temei pentru aplicarea sancfiunilor
contravenlionale Ei/sau penale aplicate persoanelor frzice qi juridice.

12.Se ia act de informa[ia prezentatd in cadrul gedinlei Comisiei pentru Situalii


Excep{ionale a Municipiului Chiqindu gi Comisiei extraordinare de sdndtate
publicd a rnunicipiului Chigindu cu privire la prognoza cheltuielilor rezultate in
urma majoririi tarifelor la resursele energetice, incluzAnd energie electric5,
ternricS, gaze naturale, produse petroliere precum qi tarifele la apd qi canalizare,
inclusiv, cu efect retroactiv.

13. inaintarea in termen de cel mult 5 zile calendaristice Guvernului Republicii


Moldova gi Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii
Moldova, demersurile in vederea acoperirii in regim de urgenld a diferenlei
intre cheltuielile planificate qi cheltuielile suporlate de cdtre Municipiul
Chiqin[u, inclusiv intreprinderile municipale.

14.Direc{ia Rela{ii Publice qi Buget Civil a Primiriei municipiului Chiqindu va


asigura informarea populafiei despre prevederile prezentei HotdrAri.

l5.Prezenta Hotdr6re intrd in vigoare din rnomentul emiterii gi se publicd pe pagina


oficia16 a Prim[riei rnunicipiului Chiqindu.

Vicepreqedinte CSE,
Viceprimar Ilie CEBAN

Vicepreqedinte CBSP,
Viceprimar Angela CUTASEVICI

Secretar CSE Adrian TALMACI

Secretar CESP Boris Cir,Cl

Pagind 3 din 3

S-ar putea să vă placă și