Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa III.

Declaraţie pentru IMM - uri privind activitățile de inovare - servicii de consultanță în


domeniul inovării și pentru servicii de sprijinire a inovării1

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele


reprezentantului legal), în calitate de ……………………... (funcţia reprezentantului legal) al
……..……………………… (denumirea completă a întreprinderii solicitante) încadrată ca
întreprindere mică sau mijlocie - IMM, declar pe proprie răspundere că valoarea totală a
ajutoarelor de stat pentru activități de inovare, servicii de consultanță în domeniul inovării și
pentru servicii de sprijinire a inovării, nu depăşeşte 200.000 EUR pentru întreprindere pe durata
oricărei perioade de trei ani.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice

Data:
Reprezentant legal Funcția:
Numele şi prenumele
Semnătura

Director de proiect / Responsabil Numele şi prenumele


proiect partener Semnătura

1
Se va completa de către IMM dacă intensitatea ajutorului de stat este de 100%
PN-III-CERC-CO-PTE-3-2021

S-ar putea să vă placă și