Sunteți pe pagina 1din 19

Aspecte privind

seminariile
organizate
cu
ITRSV-urile
Aspecte generale (I)
Scopul :ImbunătăŃirea capacităŃii de comunicare a
personalului I.T.R.S.V. cu toŃi „actorii” în
gestionarea padurilor din Romania, în cadrul unui
forum cu participantii:
administratorii de păduri
reprezentanŃi ai proprietarilor
agenŃi economici din exploatarea şi prelucrarea
primară a lemnului
poliŃie
jandarmerie
administraŃia locală (primării, consilii locale, prefectură).
personalul ITRSV
Aspecte generale (II)
ITRSV LocaŃia

Ploieşti DirecŃia Silvică Ploieşti


Focşani Tulnici, Pensiunea Flora
Timişoara Hotel Club Senator
Rm. Vâlcea Sediul ITRSV Rm. Vâlcea
Braşov Moeciu de Sus, pens. Vraja Muntelui
Suceava Sediul DS Suceava
ClujSediul DS Cluj
Oradea Hotel President, Băile Felix
Bucureşti Sediul DS Bucureşti
Aspecte generale (III)
Obiectivele întâlnirilor:
 îmbunătăŃirea capacităŃii personalului ITRSV de
a comunica prin mass-media
 familiarizarea personalului ITRSV cu
problemele asociaŃiilor de proprietari;
 identificarea modalităŃilor de îmbunătăŃirea a
dialogului cu structurile silvice private şi
proprietarii particulari de păduri;
 medierea dialogului între toŃi actorii implicaŃi în
gestionarea pădurilor;
 “reducerea gradului de infracŃionalitate în
domeniul forestier”
Comunicare (1)
 Orientarea personalului ITRSV spre control,
afectează capacitatea şi disponibilitatea de
comunicare cu proprietarii şi administratorii de
păduri;
 Lipsa de comunicare cu formele asociative, mai
ales pe partea legislativa;
 Ocoalele RNP nu comunica cu specialiştii din
ITRSV, fara aprobarea DS !!!
 Cadrele tehnice sau de raspundere ai ITRSV-
urilor au o atitudine pasivă, de apărare, în faŃa
mass-mediei;
 “Nu totdeauna specialiştii îşi apropie urechea
de proprietari”
 „În media se spune doar ce fac rău silvicultorii”
Comunicare (2)
 Dialogul, atunci cand exista este condus si controlat
de mass-media
 Dreptul la replica al ITRSV este inexistent sau
insuficient
 Contactul cu presa este atributul exclusiv al “sefului”
 Inexistenta dialogului intre purtatorul de cuvant si
personalul tehnic;
 “Cenzura sefului” asupra stirilor ce ajung la presa;
 Lipsa de experienta in identificarea si dezvoltarea
unei stiri de presa;
 Vulnerabilitatea intervievatilor in fata reporterilor;
 Existenta riscului ca imaginea ITRSV-ului sa fie
afectata;
Asociere (1)
1. Sprijinul redus pe care asociaŃiile îl primesc din
partea autorităŃilor, inclusiv ITRSV
2. Rolul primarilor în formarea asociaŃiilor de
proprietari, este cand fast cand nefast ! Au
fost situaŃii în care proprietarilor nu li s-a dat
titlul de proprietate decât dacă au intrat direct
în asociaŃie
3. Lipsa de colaborare vadita a unor primarii in ce
priveste identificarea proprietarilor
4. Veniturile reduse pe care le aduc unele păduri
nu incurajeaza asocierea !
5. Stimularea asocierii de catre stat prin
reduceri de impozite şi impozite diferenŃiate în
funcŃie de mărimea proprietăŃii
Asociere (2)
6. RNP nu încheie contracte de pază cu mulŃi
proprietari de păduri datorită distanŃelor mari
şi ineficienŃei păstrării unui canton în zonă
7. “RNP se comportă cu proprietarii de pădure de
parcă ar fi inevitabilă reluarea în administraŃie
a pădurilor deŃinute de aceştia. Orice tentativă
de asociere este descurajată sau nu este
sprijinită suficient”
8. „Ocoalele de stat fac concurenŃă neloială
ocoalelor private” prin practicarea unor preŃuri
de dumping …
9. „Taxele de administrare sunt prea mari, ceea ce
face ca gestionarea micii proprietăŃi să devina
ineficientă. Este aceasta o cale de a convinge
proprietarul să renunŃe la unele drepturi, chiar
şi la cel de proprietate ?”
Administrarea Padurilor (1)

La incheierea contractelor de administrare


RNP forteaza nota pentru a-si disculpa
personalul in eventualitatea producerii unor
pagube;
ObligaŃia semnarii contractului de administrare
de fiecare proprietar în parte elimina
posibilitatea negocierii acestuia de asociaŃie;
“Sunt păduri retrocedate prin legea 18 care s-
au oprit la comisia locală si nu sunt pazite de
nimeni “
Lipsa unor prevederi clare in ce priveste
semnarea contractelor din partea RNP;
Administrarea Padurilor (2)

 “Necesitatea elaborarii unei baze de date, in


timp real cu toŃi proprietarii la nivel national”
 Valorificarea masei lemnoase nu dă
posibilitatea proprietarilor să-şi plătească
serviciile de administrare şi pază
 „Fondurile de vânătoare asa cum sunt
constituite la ora actuala nu sunt în avantajul
proprietarilor”
Control (1)
 Personalul ITRSV este orientat preponderent
spre control, ceea afectează celelalte atributii
pe care le are prin actele normative in vigoare
 Discrepanta grava si majora intre nr. de
sesizari penale si nr. de trimiteri în judecată
 „E un mare lucru ca ITRSV să se poarte
echidistant…!”
 Regandirea documentelor de însoŃire a masei
lemnoase astfel încât acestea să permită
controale riguroase “când lemnul este valoros şi
operativitate atunci când se transportă lemn de
calitate inferioară”
 Formatul “prea mic” al documentelor de
însoŃire a masei lemnoase transportate, ce nu
permite evidenŃierea fiecărei piese, inclusiv
specia;
Control (2)
 ITRSV ar trebui să se ocupe cu mare atenŃie de
eşalonarea punerii în valoare în cazul SSA, dorite atat
de proprietari cat si de amenajisti;
 Insuficienta personalului de control;
 La constatarea de infracŃiuni este necesara realizarea
probatoriului, astfel ca la parchet nu vor mai fi
probleme;
 „Separarea procesului de exploatare de cel de
transport este esenŃială în descurajarea tăierilor
ilegale”;
 „Cei care ar trebuie să ia măsuri împotriva tăierilor
ilegale ştiu tertipurile prin care pot fura sigur, fără
probleme.”
 „Proprietarul dacă taie ilegal nu păŃeşte nimic,
deoarece exploatarea înseamnă de fapt exercitarea
dreptului de proprietate”.
 „Centrul de greutate a controlului materialului lemnos
trebuie mutat în pădure”
Aspecte privind regenerarea padurilor
(1)
1. Constituirea si utilizarea Fondului
de regenerare trebuie diferentiat
pe etaje altidudinale sau pe alte
criterii
2. Utilizarea fondului de regenerare
constituit de proprietari trebuie sa
fie mai laxa
3. “Odata cu exploatarea pădurilor
trebuie data soluŃia de regenerare”
4. „Regimul silvic să fie în favoarea
micului proprietar”
Aspecte privind regenerarea padurilor (2)

5. “Insuficienta puieŃilor în Ńară, duce la


nerealizarea lucrărilor de
împădurire”;
6. „Producerea de puieŃi la nivel national
nu este organizata”;
7. „Nimeni nu ne poate spune de câŃi
puieŃi, pe specii, este nevoie anual in
Romania”;
8. „Sunt necesare ante-contracte între
furnizori şi producători”.
Aspecte legislative (1)
1. LegislaŃia este incompletă in cazul pădurilor comunelor
politice;
2. Care sunt obligaŃiile primarilor după ce pădurile au fost
predate comisiilor locale ?
3. “Nu există comunicare intre proprietar si factorii de
decizie cand se declara arie protejata”
4. “RestricŃiile impuse proprietarului sunt inacceptabile in
planul de management”
5. Statul nu stimulează proprietarii încât să-i determine să
se asocieze “in masa”
6. Personalul de teren al ocoalelor private sa aibă aceleaşi
drepturi ca şi personalul RNP în ceea ce priveşte
combaterea infracŃionalităŃii;
7. Personalul de la OS private nu are dreptul să aplice
amenzi pentru contravenŃii şi infracŃiuni. Incoerenta
intre Codul silvic si Legea 31
Aspecte legislative (2)
8. Personalul OS privat nu are dreptul să poarte armament
letal
9. Obştile composesorale sau de cumpărare sunt
considerate proprietate a persoanelor juridice. Aceast
aspect împiedică compensarea pentru funcŃiile de
protecŃie, atunci când pădurile respective sunt situate
într-o arie protejată
10. Cum se acordă compensaŃiile pentru funcŃiile de
protecŃie, conform OM anual sau pe ciclu ?
11. „Care este situaŃia codului silvic ?”
12. „Daca RNP este abilita sa cumpere padure sa plătească
cadastrul”
13. Degrevarea de activitatea de paza a padurarului si
concentrarea acestuia exclusiv pe gestionarea si
gospodarirea durabila a pădurii
14. Necesitatea elaborarii unui Ghid de bune practici in
silvicultura care sa inlocuiasca actualele norme tehnice
Aspecte legislative (3)
15. Cum se reglementeaza cazul doborâturilor dispersate
unde se lasă lemnul la pământ, ca focarul să se extindă şi
să poată tăia in plus ?
16. „Trebuie să disociem exploatarea de procesarea
lemnului”
17. „PiaŃa poate fi reglementată printr-o bursă a lemnului”
18. „Firmele de exploatare sunt prea puŃin verificate la
atestare, multe sunt incapabile să exploateze cota
stabilită”
19. Implicarea regionala a ITRSV in autorizarea firmelor de
exploatare este binevenita
20. Inexistenta unei cuantificari a valorii economice a
impactului asupra mediului produs de padure
21. DiferenŃierea impozitului pe venit silvic/teren silvic –
“impozit mai mare la pădurile cu ciclu scurt si subvenŃie
la cele ciclu lung”
Aspecte legislative (4)

22. Fondul de mediu trebuie sa fie o sursa de finanŃare


pentru cadastru;
23. Cadastru forestier sa fie făcut din bani publici care
sa fie recuperaŃi esalonat de la proprietari
24. Ce se face cu evaluarea funcŃiilor de protecŃie;
25. Sunt localităŃi care nu au 100 ha de padure, pentru
amenajare. Ce se intampla cu acestea ?
26. „RNP nu face nimic pe drumurile forestiere, dar nici
nu le pune la dispoziŃia primăriilor pentru a le reface
pe programe europene”;
27. Revizuirea modului de concesionarea dreptului de a
recolta produsele accesorii ale padurii pentru a se
realiza o monitorizare a cantităŃilor colectate.
Stimati participanti
Am urmarit prezentarea aspectelor semnalate de
“actorii” de pe scena forestiera romaneasca si care se
doreste, in continuare, o baza de discutii, necesara,
argumentata, profesionista si eleganta, asa cum numai
forestierii sunt in stare s-o faca, pentru:

 Identificarea celor mai bune si rapide solutii


privind aspectele semnalate

 Materializarea solutiilor in acte normative

 Implementarea acestora intrun mod benefic


padurii cat si proprietarilor
Sinaia,
Sinaia, 05.12.2007
Vasile LUPU