Sunteți pe pagina 1din 2

 

Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură - Ordin nr. 837/2014 din 08 octombrie 2014

Ordinul nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi


funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi
modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate 
În vigoare de la 21 octombrie 2014

Consolidarea din data de 05 mai 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 21
octombrie 2014 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 927/2014; Ordin 916/2015;
Ultimul amendament în 26 iunie 2015.

     Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.806 din 25 septembrie 2014 al Direcţiei politici, strategii
şi proiecte în silvicultură, 
     în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea
Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din
lemn, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.
428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul
mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

    ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin: 

   Art. 1. -   Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor


SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, prevăzută în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
   Art. 2. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
nr. 583/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional
integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) şi obligaţiile operatorilor economici legate de
acesta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 23 septembrie 2008, se abrogă. 
   Art. 3. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,


Adriana Doina Pană

    Bucureşti, 8 octombrie 2014. 


    Nr. 837. 
ANEXĂ  

METODOLOGIE
privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi
modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate 
     *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 916/2015, Metodologia privind
organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de
transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi
piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 21 octombrie
2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează. 

1
     *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 927/2014,
Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi
structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului
delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 761 din 21 octombrie 2014, se completează.