Sunteți pe pagina 1din 12

2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 34/12.I.

2022

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010
privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute
la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi străine și la examene
cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor
digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice
într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul
învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor
digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
Având în vedere prevederile art. 77 alin. (4) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Ordinului
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind
aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.


Art. I. — Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute
la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor
lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru
certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor
lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul
învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul
examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală
minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ
duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 19 noiembrie 2021.


Nr. 5.609.
ANEXĂ
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.219/2010)
L I S TA
examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute
și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal,
din cadrul examenului de bacalaureat
1. Limba engleză
Instituția/Organizația care eliberează
Nr. Punctaj/Nivel/Condiții minime
Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel certificatul/diploma/administrează
crt. pentru recunoaștere și echivalare
examenul
1. Preliminary English Test/PET PET/Preliminary/Preliminary B1 Promovat/Cambridge English University of Cambridge —
FOR SCHOOLS for Schools scale: 140—170 Cambridge English Language
Assessment/former University
2. First Certificate in English/First FCE/First/First B2 Promovat/Cambridge English
of Cambridge — English for
Certificate in English for scale: 160—190
Speakers of Other Languages
SCHOOLS
Examinations (Cambridge
3. Certificate Advanced English CAE/Advanced C1 Promovat/Cambridge English ESOL) —
scale: 180—210 www.cambridgeenglish.org/
4. Certificate of Proficiency in CPE/Proficiency C2 Promovat/Cambridge English
English scale: 200—230
5. Business English Certificate BEC B1 Promovat University of Cambridge —
— Preliminary B2 Promovat Cambridge English Language
— Vantage C1 Promovat Assessment/former University
— Higher of Cambridge — English for
Speakers of Other Languages
6. International English Language IELTS B1 4—5 puncte Examinations (Cambridge
Testing System B2 5,5—6,5 puncte ESOL) —
www.cambridgeenglish.org/
C1 7—8 puncte
C2 8,5—9,0 puncte
7. Test of English as a Foreign TOEFL (iBT) Reading: 0—30 57—86 puncte B1 Educational Testing Service
Language — Internet — based Listening: 0—30 87—109 puncte B2 (ETS) www.ets.org
Tests Speaking: 0—30 110—120 puncte C1
Writing: 0—30
Total — 0—120
8. Test of English for International TOEIC Listening: 5—495 Listening:
Communication Reading: 5—495 minimum 275 puncte — B1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 34/12.I.2022

Speaking: 0—200 minimum 400 puncte — B2


Writing: 0—200 minimum 490 puncte — C1
Reading:
minimum 275 puncte — B1
minimum 385 puncte — B2
minimum 455 puncte — C1
Speaking:
minimum 120 puncte — B1
minimum 160 puncte — B2
minimum 200 puncte — C1
Writing:
minimum 120 puncte — B1
3

minimum 150 puncte — B2


minimum 200 puncte — C1
Instituția/Organizația care eliberează
Nr. Punctaj/Nivel/Condiții minime
Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel certificatul/diploma/administrează
4
crt. pentru recunoaștere și echivalare
examenul

9. TRINITY Integrated Skills in TRINITY ISE ISE I — B1 Promovat TRINITY College London
English ISE II — B2 Promovat
ISE III — C1 Promovat
ISE IV — C2 Promovat
10. Examenele ECL ECL Independent User — B1 Promovat European Consortium for the
Independent User — B2 Promovat Certificate of Attainment in
Proficient User — C1 Promovat Modern Languages/Centrul de
Limbi Străine al Universității
București
11. Basic Communication BCCE B1 Promovat Hellenic American University,
Certificate in English New Hampshire/CITE
Romania
12. Examination for the Certificate ECCE B2 Promovat Cambridge Michigan
of Competency in English Language Assessments,
Michigan/CITE Romania
13. Advanced Level Certificate in ALCE C1 Promovat Hellenic American University,
English New Hampshire/CITE
Romania
14. Examination for the Certificate ECPE C2 Promovat Cambridge Michigan
of Competency in English Language Assessments,
Michigan/CITE Romania
15. Ascentis Anglia ESOL Ascentis Anglia ESOL B1—C2 Promovat Anglia Examination Syndicate
limited/S.C. Eurolink College —
S.R.L. Romania
16. LRN Entry Level Certificate in — B1 Promovat/40—51 puncte Learning Resources Network —
ESOL International (Entry 3) www.lrnglobal.org
17. LRN Level 1 Level Certificate — B2 Promovat/40—51 puncte
in ESOL International
18. LRN Level 2 Level Certificate — C1 Promovat/50—64 puncte
in ESOL International
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 34/12.I.2022

19. LRN Level 3 Level Certificate — C2 Promovat/50—64 puncte


in ESOL International
20. LRN Entry Level Certificate in IELCA B1 Promovat/80—119 puncte
ESOL International (Entry 3)
21. LRN Level 1 Level Certificate IELCA B2 Promovat/120—159 puncte
in ESOL International
22. LRN Level 2 Level Certificate IELCA C1 Promovat/160—199 puncte
in ESOL International
23. LRN Level 3 Level Certificate IELCA C2 Promovat/200 puncte
in ESOL International
24. ESOL International All Modes — B1 Promovat minimum 55% English Speaking Board
(Entry 3) www.esbuk.org
25. ESOL International All Modes GCSE B2 Promovat minimum 55%
Level 1 B2
26. ESOL International All Modes GCSE C1 Promovat minimum 55%
Level 2 C1
27. ESOL International All Modes GCE A level C2 Promovat minimum 55%
Level 3 C2
28. LanguageCert in International IESOL B1—C2 Promovat PeopleCert Qualifications Ltd.
English for Speakers of Other www.languagecert.org
Languages
29. London Chamber of LCCI B1 Au fost evaluate toate cele Educational Development
Commerce and Industry B2 patru competențe și a fost International (EDI)
International Qualifications C1 obținut punctajul minim, www.lcciromania.ro
— English Language Skills ELSA după cum urmează:
Assessment Listening, Reading, Writing,
Speaking = minimum 25 puncte.
30. London Chamber of LCCI Au fost evaluate toate cele
Commerce and Industry JETSET patru competențe și a fost
International Qualifications — Level 4 B1 obținut punctajul minim,
— Junior English Test — Level 5 B2 după cum urmează:
— Senior English Test — Level 6 C1 Listening, Reading, Writing,
Speaking = minimum 25 puncte.
31. London Chamber of LCCI Au fost evaluate toate cele
Commerce and Industry EfB — Level 1 B1 patru competențe și a fost
International Qualifications EfB — Level 2 B2 obținut punctajul minim,
— English for Business EfB — Level 3 C1 după cum urmează:
Listening, Reading, Writing,
Speaking = minimum 25 puncte.
32. Pearson LCCI Pearson EDI B1 Listening minimum Pearson EDI Qualifications are
Entry 3 JETSET Level 4 0—20 puncte 10 puncte — B1 awarded by Pearson
Certificate in ESOL Reading minimum Education Limited
International 0—40 puncte 20 puncte — B1 www.lcci.org.uk
(CEFR B1) Speaking minimum
0—20 puncte 10 puncte — B1
Writing minimum
0—40 puncte 20 puncte — B1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 34/12.I.2022

Max. minimum
120 puncte 60 puncte — B1
33. Pearson LCCI Pearson EDI B2 Listening minimum
Level 1 JETSET Level 5 0—30 puncte 15 puncte — B2
Certificate in ESOL Reading minimum
International (CEFR B2) 0—60 puncte 30 puncte — B2
Speaking minimum
0—40 puncte 20 puncte — B2
Writing minimum Pearson EDI Qualifications are
0—60 puncte 30 puncte — B2 awarded by Pearson
Max. minimum
5

Education Limited
190 puncte 95 puncte — B2 www.lcci.org.uk
Instituția/Organizația care eliberează
Nr. Punctaj/Nivel/Condiții minime
Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel certificatul/diploma/administrează
6
crt. pentru recunoaștere și echivalare
examenul

34. Pearson LCCI Pearson EDI C1 Listening minimum


Level 2 JETSET Level 6 0—30 puncte 15 puncte — C1
Certificate in ESOL Reading minimum
International (CEFR C1) 0—60 puncte 30 puncte — C1
Speaking minimum
0—40 puncte 20 puncte — C1
Writing minimum
0—60 puncte 30 puncte — C1
Max. minimum
190 puncte 95 puncte — C1
35. Pearson LCCI Pearson EDI C2 Listening minimum Pearson EDI Qualifications are
Level 3 JETSET Level 7 0—30 puncte 15 puncte — C2 awarded by Pearson
Certificate in ESOL Reading minimum Education Limited
International (CEFR C2) 0—60 puncte 30 puncte — C2 www.lcci.org.uk
Speaking minimum
0—40 puncte 20 puncte — C2
Writing minimum
0—60 puncte 30 puncte — C2
Max. minimum
190 puncte 95 puncte — C2
36. Level 1 Pearson LCCI B1 Listening minimum Pearson LCCI
Pearson LCCI IQ English for Business 0—30 puncte 15 puncte — B1 www.lcci.org.uk
English for Business Level 1 Reading minimum
and Writing
0—100 puncte 50 puncte — B1
Speaking minimum
0—100 puncte 50 puncte — B1
Total B1 minimum
115 puncte
37. Level 2 Pearson LCCI B2 Listening minimum Pearson LCCI
Pearson LCCI IQ English for Business 0—30 puncte 18 puncte — B2 www.lcci.org.uk
English for Business Level 2 Reading minimum
and Writing
0—100 puncte 60 puncte — B2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 34/12.I.2022

Speaking minimum
0—100 puncte 60 puncte — B2
Total B2 minimum
138 puncte
38. Level 3 Pearson LCCI C1 Listening minimum Pearson LCCI
Pearson LCCI IQ English for Business 0—30 puncte 21 puncte — C1 www.lcci.org.uk
English for Business Level 3 Reading minimum
and Writing
0—100 puncte 70 puncte — C1
Speaking minimum
0—100 puncte 70 puncte — C1
Total C1 minimum
161 puncte
39. Level 4 Pearson LCCI C2 Listening minimum Pearson LCCI
Pearson LCCI IQ English for Business 0—30 puncte 24 puncte — C2 www.lcci.org.uk
English for Business Level 4 Reading minimum
and Writing
0—100 puncte 80 puncte — C2
Speaking minimum
0—100 puncte 80 puncte — C2
Total C2 minimum
184 puncte
40. Pearson Edexcel Entry Pearson Test of English (PTE) B1 Listening minimum Edexcel
Level Certificate in ESOL General 0—25 puncte 13 puncte — B1 www.pearsonpte.com
International (Entry 3) Level 2 Reading minimum
0—25 puncte 13 puncte — B1
Speaking minimum
0—25 puncte 13 puncte — B1
Writing minimum
0—25 puncte 13 puncte — B1
Total B1 minimum
52 puncte
41. Pearson Edexcel Entry Pearson Test of English (PTE) B2 Listening minimum Edexcel
Level 1 General 0—25 puncte 15 puncte — B2 www.pearsonpte.com
Certificate in ESOL International Level 3 Reading minimum
0—25 puncte 15 puncte — B2
Speaking minimum
0—25 puncte 15 puncte — B2
Writing minimum
0—25 puncte 15 puncte — B2
Total B2 minimum
60 puncte
42. Pearson Edexcel Entry Pearson Test of English (PTE) C1 Listening minimum Edexcel
Level 2 General 0—25 puncte 17 puncte — C1 www.pearsonpte.com
Certificate in ESOL International Level 4 Reading minimum
0—25 puncte 17 puncte — C1
Speaking minimum
0—25 puncte 17 puncte — C1
Writing minimum
0—25 puncte 17 puncte — C1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 34/12.I.2022

Total C1 minimum
68 puncte
43. Pearson Edexcel Entry Pearson Test of English (PTE) C2 Listening minimum Edexcel
Level 3 General 0—25 puncte 19 puncte — C2 www.pearsonpte.com
Certificate in ESOL International Level 5 Reading minimum
0—25 puncte 19 puncte — C2
Speaking minimum
0—25 puncte 19 puncte — C2
Writing minimum
0—25 puncte 19 puncte — C2
7

Total C2 minimum
76 puncte
Instituția/Organizația care eliberează
Nr. Punctaj/Nivel/Condiții minime
Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel certificatul/diploma/administrează
8
crt. pentru recunoaștere și echivalare
examenul

44. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum — 100 puncte FEDE


Maximum — 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum — 200 puncte
Maximum — 400 puncte
C1 Minimum — 200 puncte
Maximum — 400 puncte
45. OXFORD TEST OF ENGLISH OXFORD — NICULESCU B1 81—110 puncte OXFORD — NICULESCU
Education — S.R.L. B2 111—140 puncte Education — S.R.L.
www.niculescu.ro

46. Cambridge English Entry Level NA B1 140—150 puncte University of Cambridge —


Certificate in ESOL Cambridge English Language
International (Entry 3) (Key) Assessment/former University
47. Cambridge English Entry Level NA B1 140—159 puncte of Cambridge — English for
Certificate in ESOL Speakers of Other Languages
International (Entry 3) Examinations (Cambridge
(Preliminary) ESOL) —
www.cambridgeenglish.org/
48. Cambridge English Level 1 NA B2 160—170 puncte
Certificate in ESOL
International (Preliminary)
49. Cambridge English Entry Level NA B1 140—159 puncte
Certificate in ESOL
International (Entry 3)
50. Cambridge English Level 1 NA B2 160—179 puncte
Certificate in ESOL
International (First)
51. Cambridge English Level 2 NA C1 180—190 puncte
Certificate in ESOL
International (First)
52. Cambridge English Level 1 NA B2 160—179 puncte
Certificate in ESOL
International
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 34/12.I.2022

53. Cambridge English Level 2 NA C1 180—199 puncte


Certificate in ESOL
International (Advanced)
54. Cambridge English Level 3 NA C2 200—210 puncte
Certificate in ESOL
International (Advanced)
55. Cambridge English Level 2 NA C1 180—199 puncte
Certificate in ESOL
International
56. Cambridge English Level 3 NA C2 200—230 puncte
Certificate in ESOL
International (Proficiency)
57. Cambridge English Entry Level NA B1 140—159 puncte
Certificate in ESOL
International (Entry 3)
(Business Preliminary)
58. Cambridge English Level 1 NA B2 160—170 puncte
Certificate in ESOL
International (Business
Preliminary)
59. Cambridge English Level NA B1 140—159 puncte University of Cambridge —
Certificate in ESOL Cambridge English Language
International (Entry 3) Assessment/former University
(Business) of Cambridge — English for
Speakers of Other Languages
60. Cambridge English Level 1 NA B2 160—179 puncte
Examinations (Cambridge
Certificate in ESOL
ESOL) —
International (Business
www.cambridgeenglish.org/
Vantage)
61. Cambridge English Level 2 NA C1 180—190 puncte
Certificate in ESOL
International (Business
Vantage)
62. Cambridge English Level 2 NA C1 180—199 puncte
Certificate in ESOL
International (Business Higher)
63. Cambridge English Level 1 NA B2 160—179 puncte
Certificate in ESOL
International (Business)
64. Cambridge English Level 3 NA C2 200—210 puncte
Certificate in ESOL
International (Business Higher)

2. Limba franceză

Instituția/Organizația care eliberează


Nr. Punctaj/Nivel/Condiții minime
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 34/12.I.2022

Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel certificatul/diploma/administrează


crt. pentru recunoaștere și echivalare
examenul

1. Diplôme d’études en langue DELF B1 Promovat Centre International d’Etudes


française B2 Promovat Pédagogiques (CIEP) —
Ministère de l’ Éducation
2. Diplôme approfondi de langue DALF C1 Promovat
Nationale
française C2 Promovat
www.ciep.fr
3. Test de connaissance du TCF A1—C2 B1
français
4. Test d’évaluation du français TEF A1—C2 B1 Chambre de Commerce et
9

d’Industrie de Paris (CCIP)


www.fda.ccip.fr
Instituția/Organizația care eliberează
Nr. Punctaj/Nivel/Condiții minime
Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel certificatul/diploma/administrează
10
crt. pentru recunoaștere și echivalare
examenul

5. L’examen ECL ECL B1 Promovat European Consortium for the


B2 Promovat Certificate of Attainment in
C1 Promovat Modern Languages
www.ecl.hu
Centrul Național de Examinare
ECL: Eurocenter Amoba —
S.R.L.
www.eurocenter.ro
6. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum — 100 puncte FEDE
Maximum — 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum — 200 puncte
Maximum — 400 puncte
C1 Minimum — 200 puncte
Maximum — 400 puncte

3. Limba germană

Instituția/Organizația care eliberează


Nr. Punctaj/Nivel/Condiții minime
Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel certificatul/diploma/administrează
crt. pentru recunoaștere și echivalare
examenul

1. Das Deutsche Sprachdiplom DSD 2 B2—C1 B2 Ständige Konferenz der


der Kultusministerkonferenz Kultusminister der Länder in
(Zweite Stufe) der Bundesrepublik
Deutschland
2. Das Deutsche Sprachdiplom DSD 1 B1 B1 (Kultusministerkonferenz; KMK)
der Kultusministerkonferenz www.kmk.org
(Erste Stufe) http:www.auslandsschulwesen.de
3. Das Österreichische ÖSD Bundesministerium für
Sprachdiplom Deutsch Unterricht, Kunst und Kultur
— Zertifikat Deutsch für —/ B1 Promovat (BMUKK)
Jungedliche www.osd.at
— Zertifikat Deutsch — ZD B2 www.bmukk.gv.at
— Mittelstufe Deutsch — MD B2 Promovat
— Oberstufe Deutsch —/ C1 Promovat
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 34/12.I.2022

— Wirtschaftssprache Deutsch — WD C2 Promovat


4. Goethe — Zertifikat B1: — B1 Promovat Goethe — Institut
Zertifikat Deutsch für www.goethe.de/pruefungen
Jungedliche
Goethe — Institut
5. Goethe — Zertifikat B1: Zertifikat — B1 Promovat www.goethe.de/pruefungen
Deutsch für Erwachsene

6. Goethe — Zertifikat B2 — B2 Promovat


7. Goethe — Zertifikat C1 — C1 Promovat
8. Goethe — Zertifikat C2: Großes GDS C2 Promovat
Deutsches Sprachdiplom
9. Der Test Deutsch als Test DaF B1+ — C1 B2 Test DaF — Institut
Fremdsprache www.testdaf.de
10. ECL — Zertifikat ECL B1 Promovat European Consortium for the
B2 Promovat Certificate of Attainment in
C1 Promovat Modern Languages
www.ecl.hu
Centrul Național de Examinare
ECL: Eurocenter Amoba —
S.R.L.
www.eurocenter.ro
11. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum — 100 puncte FEDE
Maximum — 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum — 200 puncte
Maximum — 400 puncte
C1 Minimum — 200 puncte
Maximum — 400 puncte

4. Limba italiană

Instituția/Organizația care eliberează


Nr. Punctaj/Nivel/Condiții minime
Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel certificatul/diploma/administrează
crt. pentru recunoaștere și echivalare
examenul

1. Certificazione di Italiano come CILS B1 Promovat Universita per Stranieri di Siena


Lingua Straniere B2 Promovat www.unistrasi.it
— Livello Uno C1 Promovat
— Livello Due C2 Promovat
— Livello Tre
— Livello Quatro
2. Certificazione della lingua CELI 2 B1 Promovat Universita per Stranieri di
italiana CELI 3 B2 Promovat Perugia
CELI 4 C1 Promovat www.cvcl.it
CELI 5 C2 Promovat
3. L’esame ECL ECL B1 Promovat European Consortium for the
B2 Promovat Certificate of Attainment in
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 34/12.I.2022

C1 Promovat Modern Languages


www.ecl.hu
Centrul Național de Examinare
ECL: Eurocenter Amoba —
S.R.L.
www.eurocenter.ro
4. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum — 100 puncte FEDE
Maximum — 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum — 200 puncte
Maximum — 400 puncte
C1 Minimum — 200 puncte
11

Maximum — 400 puncte


5. Limba spaniolă
Instituția/Organizația care eliberează
Nr.
Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel
Punctaj/Nivel/Condiții minime
certificatul/diploma/administrează 12
crt. pentru recunoaștere și echivalare
examenul
1. Diploma de Español como DELE B1 Promovat Ministerio de Educación —
Lengua Extranjera Instituto Cervantes
— Diploma de Español B1 B1 Promovat http:diplomas.cervantes.es*
Nivel B1 (Inicial)
— Diploma de Español B2 B2 Promovat
Nivel B2 (Intermedio)
— Diploma de Español C1 C1 Promovat
Nivel C1 (Intermedio)
— Diploma de Español C2 C2 Promovat
Nivel C2 (Superior)
— Diploma de Español A2/B1 scolar B1 Promovat
Nivel A2/B1 escolar
2. El examen ECL ECL B1 Promovat European Consortium for the
B2 Promovat Certificate of Attainment in
C1 Promovat Modern Languages
www.ecl.hu
Centrul Național de Examinare
ECL: Eurocenter Amoba —
S.R.L.
www.eurocenter.ro
3. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum — 100 puncte FEDE
Maximum — 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum — 200 puncte
Maximum — 400 puncte
C1 Minimum — 200 puncte
Maximum — 400 puncte
* În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va
recunoaște și echivala „Certificatul de aptitudini” emis de Institutul Cervantes.

6. Limba portugheză
Instituția/Organizația care eliberează
Nr. Punctaj/Nivel/Condiții minime
Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel certificatul/diploma/administrează
crt. pentru recunoaștere și echivalare
examenul
1. Diploma Elementar de DEPLE B1 Promovat Ministério da Educação —
Portugues Lingua Estrangeira Centro de Avaliaçao de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 34/12.I.2022

2. Diploma Intermédio de DIPLE B2 Promovat Portugues Lingua


Portugues Lingua Estrangeira Estrangeira (CAPLE) —
Faculdade de Letras da
3. Diploma Avançado de DAPLE C1 Promovat Universidade de Lisboa
Portugues Lingua Estrangeira www.fl.ul.pt/unidades/centros/
4. Diploma Universitário de DUPLE C2 Promovat caple
Portugues Lingua Estrangeira
5. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum — 100 puncte FEDE
Maximum — 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum — 200 puncte
Maximum — 400 puncte
C1 Minimum — 200 puncte
Maximum — 400 puncte
7. Limba japoneză

Instituția/Organizația care eliberează


Nr. Punctaj/Nivel/Condiții minime
Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel certificatul/diploma/administrează
crt. pentru recunoaștere și echivalare
examenul

1. Japanese Language JLPT N3 — B1 Promovat Asociația Profesorilor de Limbă


Proficiency Test N2 — B2 Promovat Japoneză din România
N1 — C1 Promovat

8. Limba rusă

Instituția/Organizația care eliberează


Nr. Punctaj/Nivel/Condiții minime
Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel certificatul/diploma/administrează
crt. pentru recunoaștere și echivalare
examenul
1. Examene ECL ECL Independent user — B1 Promovat European Consortium for the
Independent user — B2 Promovat Certificate of Attainment in Modern
Proficient user — C1 Promovat Languages www.ecl.hu

2. Russian for Everyday — Threshold level — B1 Promovat Pushkin State Russian Language
Communication Vantage level — B2 Promovat Institute
Effective operational Promovat www.pushkin.institute/en/
proficiency level — C1 certificates/
Mastery level Promovat
3. Test of Russian as a Foreign TORFL TORFL-I/B1 Promovat Institutul de Stat de Limba Rusă
Language „A. S. Pușkin”/Pushkin State Russian
Language Institute
TORFL-II/B2 Promovat Universitatea de Stat din Sankt
Petersburg/Saint Petersburg State
University
TORFL-III/C1 Promovat Universitatea Națională de Cercetare
de Stat din Tomsk/National Research
Tomsk State University
Universitatea Rusă de Prietenie între
Popoare/Peoples’ Friendship University
of Russia
TORFL-IV/C2 Promovat Universitatea Federală „Caucazul de
Nord”/North-Caucasus Federal
University
Universitatea de Stat din
Tyumen/Tyumen State University
Universitatea Națională de Cercetare
de Stat din Belgorod/Belgorod National
Research University
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 34/12.I.2022

Universitatea Tehnică de Stat „Don”/


Don State Technical University
Universitatea Federală „Extremul
Orient”/Far Eastern Federal University
Universitatea Pedagogică de Stat din
Rusia „A.I. Herzen”/Herzen State
Pedagogical University of Russia
Universitatea de Stat din Pskov/Pskov
State University
Universitatea Federală din Kazan
(Regiunea Volga)/Kazan (Volga
Region) Federal University
Universitatea de Stat din Moscova
13

„M.V. Lomonosov”/Lomonosov
Moscow State University