Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială
Profesor: Popescu Larisa Marlena
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa: a VII-a B
Data: 26.IV. 2018
Subiectul lecției: Locuțiunea adjectivală. Funcțiile sintactice ale adjectivului și ale locuțiunii adjectivale
Tipul lecției: mixtă (formare de priceperi și deprinderi, consolidare)

Competențe generale:
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Competențe specifice:
2.2 valorificarea categoriilor semantice învăţate, în contexte diferite;
2.3 respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi în fraze;
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit;
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie.

VALORI ŞI ATITUDINI:
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea
orizontului cultural.

Obiective operationale:
A. Cognitive
Pe parcursul și la sfârșitul lecției, elevii vor ști:
OC1 – să definească locuțiunea adjectivală;
OC2 – să identifice funcțiile sintactice ale adjectivelor / locuțiunilor adjectivale;
OC3 − să identifice tipurile de adjective în contextele date;
OC4 − să analizeze sintactic și morfologic adjectivele / locuțiunile din contextele date;
OC5 − să creeze enunțuri în care să includă adjectivul / locuțiunea adjectivală,
respectând anumite cerințe;
OC6 – să realizeze corespondența între locuțiunile adjectivale și sinonimele acestora.

B. Afective:
Elevii: OA1. (+): vor aprecia rolul adjectivului / locuțiunii adjectivale în comunicare;
OA2. (−): vor lua atitudine față de încălcarea normelor de exprimare orală și scrisă.

C. Motrice
Pe parcursul lecției, elevii vor deveni capabili: OM1. (−): să-și reprime tendința de a practica mișcări inutile în timpul lecției.

STRATEGIA DIDACTICĂ
RESURSE PROCEDURALE:
a) METODE ȘI PROCEDEE: Coșul cu bilete, ice breaking – Copacul caracteristicilor, cubul, analiza gramaticală,
conversaţia euristică şi catihetică, exercițiul, învățarea prin descoperire, Metoda Bingo!.
b) FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe.

RESURSE MATERIALE: manual, fişe de lucru, caiete, tablă, bilețele, Copacul caracteristicilor, post-it-uri, cub, stimulente.

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE:


 observare sistematică;
 evaluare formativă.

RESURSE UMANE: colectivul de elevi al clasei a VII-a B.

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă.

RESURSE TEMPORALE: 50 de minute


RESURSE BIBLIOGRAFICE
A. 1. OFICIALE:
 Curriculum Național, Programele școlare pentru clasele a V-a – a VIII-a, Aria curriculară „Limba și comunicare”, București, 2009, ρ. 18-
22.
A. 2. METODICE:
 Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii și literaturii române în școală, Iași, Editura „Polirom”, 1999, ρ. 2466, 67-85.

A. 3. DIDACTICE:
 Crișan Alexandru; Dobra Sofia, Sâmihăian Florentina, Manual pentru clasa a VII-a, București, Editura „Humanitas”, 2005.
SCENARIU DIDACTIC

ETAPELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA METODE MIJLOACE FORME


LECȚIEI ELEVULUI ȘI DE DE
PROCEDEE ÎNVĂȚĂ- ORGANI-
MÂNT ZARE
1. Se asigură condiţiile necesare
Moment desfăşurării optime a activităţii: Își pregătesc materialele, Conversaţia Materialele Activitate
organizatoric stabilirea ordinii, pregătirea numesc absenții. pentru lecție, frontală
materialului didactic. rechizitele,
1’ catalogul.
2.
Verificarea Profesorul verifică tema pentru Elevii citesc tema. Caiete Frontală
temei scrise acasă – exercițiile 6 și 7 / pag. 138.
și
actualizarea
cunoștințelor Elevii vor extrage biletele și vor Jocul didactic
învățate răspunde la următoarele întrebări: Elevii extrag câte un „Coșul cu Coșul / cutia
anterior 1) Ce este adjectivul? bilet și răspund, pe rând, bilete” cu bilete
2) Cum putem clasifica la întrebări. Explicația
8’ adjectivul? Conversația
3) Precizează tipul adjectivului din
enunțul: Copiii isteți învață bine.
Frontală
4) Indică numărul de forme flexionare Explicația
pentru adjectivul ascultător.
Conversația
5) Oferă două exemple de adjective
Jocul didactic
invariabile.
6) Indică numărul, genul, și cazul
pentru adjectivul din enunțul:
Elevul harnic rezolvă tema la timp. Frontală
7) Din ce părți de vorbire pot proveni
adjectivele?
8) Pune adjectivul ascultător la toate
gradele de comparație. Dacă
întâmpini greutăți numește un coleg
care să te ajute.
9) Numește două adjective care nu au
grade de comparație.
10) Numește patru forme ale
superlativului absolut pentru
adjectivul frumos.
3. Captarea Momentul de captare a atenției se va Frontală
atenției realiza sub forma unui joc. Elevii atașează
(1 minut) Profesorul și elevii se prezintă prenumelui un adjectiv Post-it-uri
spunându-și prenumele și potrivit și lipesc post-it- Ice breaking Fișă –
caracterizându-se cu un adjectiv care urile în Copac. Copacul Individual
începe cu aceeași literă cu care începe caracteristicil ă
prenumele, motivându-și alegerea. or
Acestea se notează pe foi de notițe
(post-it-uri) și se lipesc în Copacul Frontală
caracteristicilor.

Profesorul îi întreabă pe elevi ce Elevii răspund la


înțeleg din propoziția: Oamenii întrebare: Oamenii cu
îndrăgostiți sunt cu capul în nori. Cum capul în nori sunt Frontal
sunt acești oameni? visători, neatenți,
distrați.

4. Anunțarea Profesorul anunță tema lecției pe Urmăresc cu atenţie și Explicația Caietele Frontală
temei și a care o va discuta în această oră: notează în caiete. Conversația elevilor
obiectivelor Locuțiunea adjectivală.
(2 minute) Prezintă obiectivele lecției care sunt
special formulate pentru elevi.
5. Dirijarea Profesorul întreabă elevii Elevii definesc Frontală
învățării dacă își amintesc ce sunt locuțiunea verbală: este Învățarea prin Caiete
(31 minute) grupul unitar de cuvinte descoperire
locuțiunile verbale și cele care este sinonim cu un
substantivale. Pornind de la verb și se comportă în
aceste definiții, se va ajunge la propoziție ca verbul,
fiind determinată de
definiția locuțiunii adjectivale:
complemente.
este grupul unitar de cuvinte, Elevii definesc
care este sinonim cu un adjectiv locuțiunea substantivală.
și se comportă în propoziție ca
adjectivul. Fișa de lucru Individual
Elevii rezolvă exercițiul.
Exercițiul

Elevii citesc și rezolvă Manual


cerința.
Profesorul le spune elevilor să
rezolve primul exercițiu de pe Fișa de
lucru (Anexa 1).
Elevii ies la tablă, scriu Analiza Manual, Individual
Se rezolvă exercițiul nr. 1 din
enunțurile și identifică gramaticală tablă, caiete
manual, pagina 140.
funcțiile sintactice +
părțile de vorbire prin
Funcțiile sintactice ale
care sunt exprimate.
adjectivului și ale locuțiunii
adjectivale – se lucrează pe enunțurile
din manual. Pornind de la aceste Metoda Fișe de lucru
enunțuri, elevii vor descoperi funcțiile Elevii aruncă cubul și
Cubul În grup
sintactice pe care le pot îndeplini cele rezolvă exercițiile
două părți de vorbire. primite.

Profesorul îi anunță pe elevi că vor


lucra, în grup, Metoda Cubul. Fiecare
grup va arunca cubul pentru a se hotărî
ce exerciții vor rezolva (Anexa 1).

7.
Asigurarea Profesorul propune un joc numit Elevii rezolvă cerințele, Metoda Fișe de lucru
feedback-ului Bingo! – elevii trebuie să rezolve cele apoi le comunică Bingo! Individual
și obținerea nouă cerințe cât mai repede. Primul profesorului.
performanței care termină va striga Bingo!. Primii
(6 minute) șase elevi care vor termina vor primi
un stimulent.

9. Evaluarea Elevii scriu în caiete tema pentru


performanț acasă: exercițiile 2 și 3 (doar textul Elevii își notează tema. Conversația Caietele Frontală
ei și tema Toporași, Magda Isanos) din manual. Manualul
pentru acasă Profesorul face aprecieri legate de
1’ modul, gradul de participare al elevilor
la lecție și de calitatea răspunsurilor
date.

S-ar putea să vă placă și