Sunteți pe pagina 1din 4

BAREM ANALITIC

Item Răspuns corect / posibil Criterii de evaluare /Punctaj


1. Răspunde în enunţuri a) Lucian este angajat la 4 puncte (1x4)
complete la întrebările stația meteo. Câte 1 punct pentru fiecare
de mai jos. b) Locul de muncă al lui răspuns corect, cu structură
Lucian este la 2278 de de enunț.
metri (altitudine), pe
vârful Ștețu.
c) Anul nașterii lui Lucian
este 1988.
d) Zuri este câinele lui
Lucian.
Notă: sunt posibile diferite
variante de structurare!
2. Rezumă, în limita de 65- Se va accepta drept răspuns 5 puncte (1x5)
70 de cuvinte, ultimul corect un text care: Câte 1 punct pentru
alineat al textului. - va prezenta fidel respectarea fiecăreia dintre
informaţia; cerinţele enumerate.
- va cuprinde
secvenţele esenţiale
ale textului;
- va omite detaliile
nesemnificative;
- va fi coerent
gramatical (la
persoana a III-a);
- va respecta limita
de întindere.
- Notă: se iau în calcul și
cuvintele auxiliare. Este
corect ca elevul să-și
numere cuvintele și să
indice în test, onest, câte
sunt.
3. Extrage din text un Un răspuns de genul: 3 puncte (1+1+1)
exemplu de comparaţie (Cu regularitate,) ca și cum aș 1 punct pentru rescrierea
și comentează, în spațiul fi înghițit un ceas figurii solicitate;
dat, rolul ei. deșteptător, (am grijă să 1 punct pentru comentariul
transmit)... adecvat / elucidarea
Comparația dată subliniază sugestiei figurii de stil;
precizia necesară pentru munca 1 punct pentru respectarea
pe care o face Lucian, limitei de întindere.
necesitatea de a respecta
anumite intervale orare, ceasul
deșteptător fiind aici un etalon
de exactitate.
4. Exprimă-ți, într-un text Se va accepta un text în care: 8 puncte
coerent, în spațiul - este clar exprimat acordul 1 punct pentru exprimarea
rezervat, acordul sau sau dezacordul; clară a punctului de vedere;
1 punct pentru accentuarea
dezacordul de a munci în - răspunsul este personalizat;
importanței cunoașterii de
singurătate, departe de - sunt formulate 3 argumente sine;
lume, aducând 3 valide în raport cu opțiunea 3 (3x1) puncte pentru
argumente. personală de a munci în fiecare argument valid;
singurătate; 2 puncte pentru coerenţa (1)
- textul este coerent și logic; şi logica textului (1);
- se respectă limita de 1 punct pentru respectarea
întindere. limitei de întindere.
5. Scrie denumirile a patru Se vor accepta orice 4 puncte (1x4)
încăperi dintr-o casă de substantive care denumesc Câte 1 punct pentru fiecare
locuit. asemenea încăperi, de cuvânt care numește
exemplu: salon, dormitor, încăperi într-o casă de
antreu, bucătărie etc. locuit.
6. Delimitează, prin bare Se va accepta drept răspuns 3 puncte (1x3)
oblice și cifre, corect: Câte 1 punct pentru fiecare
propozițiile din fraza Nu e ușor/1 să fii singur, o lună propoziție identificată și
dată. întreagă, la mari înălțimi,/ marcată corect.
2
după care, în luna următoare,
să ajungi pe pământ/3.

7. Descrie, în spațiul Se va accepta un text coerent, 4 puncte (1x4)


rezervat, un aparat în care obiectul descris este un 1 punct pentru ca obiectul
electrocasnic. aparat electrocasnic și se descris este un aparat
respectă exigenţele faţă de electrocasnic, numit corect
textul-descriere. în limba română.
CRITERIU
ELIMINATOR!
1 punct pentru că textul
respectă rigorile descrierii.
1 punct pentru logica şi
coerenţa textului.
1 punct pentru respectarea
limitei de întindere.
8. Alcătuiește un dialog din Se va accepta un dialog în care 4 puncte (1x4)
patru replici, ce ar putea se respectă cerința: este un
avea loc între doi dialog între doi adolescenți, Câte 1 punct pentru fiecare
adolescenți care vor să subiectul fiind posibila replică potrivită.
se angajeze în câmpul angajare în câmpul muncii
muncii pentru lunile de pentru lunile de vară.
vară. Se respectă limita de întindere
de 4 replici.
9. Scrie cu litere datele douăzeci și trei septembrie 2 puncte (1x2)
calendaristice, numind treizeci și unu decembrie Câte 1 punct pentru fiecare
prin substantiv luna: Nu se acceptă majuscule dată scrisă corect.
nejustificate de regulile
ortografiei în vigoare.
10. Citește articolul de a) Substantivul vârf are 2 puncte (1x2)
dicționar și răspunde la patru sensuri. Câte 1 punct pentru fiecare
întrebări în enunțuri b) În enunțul: ”La 2278 de informaţie dedusă corect, în
complete.
metri, pe vârful Ștețu, limita celor solicitate.
m-am obișnuit repede
cu rostul lucrurilor și
afară, și înăuntru, de
ambele părți ale ușii
groase, cu oblon”
este utilizat (actualizat)
primul sens al
cuvântului vârf.
Este acceptabil să nu se
copieze enunțul, menționând
”În enunțul dat/citat...”
11. Plasează în câte un enunț Se vor accepta oricare două 2 puncte (1x2)
îmbinările ore de vârf și enunțuri alcătuite conform Câte 1 punct pentru fiecare
vârf de consum. cerinței. enunț alcătuit corect
conform cerinței.
12. Redactează, în spațiul Se va accepta un text care va 4 puncte (1+1+1+1)
rezervat, o scrisoare de conţine: 1 punct pentru
felicitare, respectând Textul fără titlu, adresarea, corespunderea structurii/
legenda dată și rigorile felicitarea propriu-zisă, tipului de text (adresare,
de aranjare în pagină. semnătura conform legendei. text propriu-zis, semnătură).
Te numești Lucian/Luciana, vei 1 punct pentru respectarea
lipsi din localitate la data de 25 legendei.
iunie, când prietenul 1 punct pentru respectarea
tău/prietena ta, limitei de întindere și
George/Georgeta, își va serba adecvanța urărilor în
aniversarea. contextul felicitării la
. aniversarea unui prieten.
Notă. ”La mulți ani!” nu
este suficient.
1 punct pentru aranjarea în
pagină (evidenţierea
adresării, spaţierea
alineatelor).
5 puncte se vor atribui pentru aspectul de limbă al lucrării, în descreştere:
5 puncte – impecabil, ortografic, punctuaţional şi stilistic;
4 puncte 1 – 2 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
3 puncte 3 – 4 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
2 puncte 5 – 6 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
1 punct 7 – 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total.
0 puncte pentru depăşirea limitei de 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil.
Notă: Punctajul dat se atribuie numai în cazul realizării itemilor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Lipsa totală sau parţială a răspunsurilor la aceşti itemi nu permite acordarea punctajului maxim
pentru corectitudine.