Sunteți pe pagina 1din 4

Barem analitic

Itemul Răspunsul corect/posibil Acordarea punctelor

Se vor accepta enunțurile: 4 puncte (1x4)


1. Răspunde în enunțuri la
următoarele întrebări:
a) Examenele la Miroși Câte 1 punct pentru fiecare
a) Când începeau examenele la începeau a doua zi. răspuns corect, cu structură de
Miroși?
b) Satul băiatului se afla la enunț.
b) La ce distanță de Miroși se câțiva kilometri de Miroși.
afla satul băiatului?
c) Vârsta aproximativă a
c) Care era vârsta aproximativă
librarului era de 40 de ani.
a librarului?
d) Tatăl băiatului se simțea
d) Cum se simțea tatăl
băiatului? lovit pentru toată viața.

2. Rezumă primele 3 alineate, Se va accepta drept răspuns 5 puncte (1x5)


corect un text care:
în limita de 45-50 de cuvinte. Câte 1 punct pentru respectarea
- va prezenta fidel fiecăreia dintre cerinţele
informaţia; enumerate.
- va cuprinde
secvenţele esenţiale
ale textului;
- va omite detaliile
nesemnificative;
- va fi coerent
gramatical (la
persoana a III-a);
- va respecta limita
de întindere.
- Notă: se iau în calcul și
cuvintele auxiliare. Este corect
ca elevul să-și numere
cuvintele și să indice în test,
onest, câte sunt.
3. Extrage din text o întrebare Se va accepta oricare 3 puncte (1+1+1)
retorică și comentează, în dintre întrebările retorice
spațiul rezervat, semnificația (...cine vine?... ce liceu sau 1 punct pentru identificarea și
ei. şcoală normală m-ar fi putut rescrierea întrebării retorice;
primi atât de târziu? ... necăjit 1 punct pentru explicarea
arăt eu?) și un comentariu care semnificației întrebării retorice;
explică semnificația întrebării 1 punct pentru respectarea
retorice respective, în limita de limitei de întindere.
întindere dată.

4. Redactează un text coerent Se va accepta un text în care: 8 puncte


de 8-10 rânduri, în care îţi - este clar exprimată opinia 1 punct pentru exprimarea clară
exprimi punctul de vedere personală; a punctului de vedere;
asupra succesului determinat- - este accentuată importanța
de situația fericită în care omul situațiilor fericite pentru 1 punct pentru accentuarea
potrivit este la locul potrivit, succesul omului; importanței situațiilor fericite
- - sunt 3 argumente valide şi pentru succesul omului;
aducând 3 argumente.
logice;
- - textul este coerent; 3 (3x1) puncte pentru fiecare
- se respectă limita de argument valid;
întindere.
2 puncte pentru coerenţa (1) şi
logica textului (1);

1 punct pentru respectarea


limitei de întindere.

Se vor accepta drept răspuns 4 puncte (1x4)


5. Continuă șirul obiectelor
corect oricare 4 cuvinte care
propuse de librar (un caiet, o 4 x 1 punct pentru fiecare
denumesc rechizite, obiecte de
coală de hârtie) cu alte 4 cuvânt corect.
papetărie, de cancelarie. De
substantive potrivite
exemplu: agendă, riglă,
contextului.
radieră, pix, biblioraft,
perforator etc.

6. Identifică prin subliniere Se va accepta drept răspuns 3 puncte (1x3)


predicatele din fraza dată. corect sublinierea predicatelor
hotărârăm, să nu ne ducem, Câte 1 punct pentru fiecare
era: predicat identificat şi
subliniat corect.
Hotărârăm să nu ne ducem
acasă, deși satul nostru era la
câțiva kilometri.
7. Alcătuieşte un dialog format Se vor accepta oricare 4 replici 4 puncte (1x4)
din 4 replici, dintre 2 care conţin idei logice,
absolvenți de gimnaziu, despre referitoare la importanța unei Câte 1 punct pentru fiecare
importanța unei profesii în profesii în viața de adult. replică adecvată.
viața de adult.

8. Relatează în text coerent de Se va accepta un text coerent 4 puncte(1+1+1+1)


6-8 rânduri despre modul în personalizat, de la persoana I,
care te pregătești de un în care se va relata despre 1 punct pentru prezentarea unui
examen. importanța pregătirii pentru un text personalizat la subiect
examen, a responsabilității, (CRITERIU ELIMINATOR);
consecvenței, seriozității în 1 punct pentru respectarea
activitatea de pregătire pentru rigorilor narațiunii;
un examen, în scopul susținerii
cu succes a acestuia. 1 punct pentru logica şi
coerenţa textului;

1 punct pentru respectarea


limitei de întindere.

9. Argumentează cu regulile de Se vor accepta regulile: 2 puncte(1x2)


punctuaţie în vigoare utilizarea Câte 1 punct pentru fiecare
virgulelor numerotate în text. (1) Se despart prin virgulă două regulă adecvată.
propoziții omogene
(completive directe).

(2) Propoziția subordonată


concesivă se izolează.
10. Citește articolul din Se va accepta drept 2 puncte (1x2)
dicționarul explicativ și răspuns corect:
răspunde la următoarele 1. Substantivul voce are Câte 1 punct pentru fiecare
trei sensuri. răspuns corect.
întrebări în enunțuri complete.
2. Sinonimul primului
sens al cuvântului voce
este cuvântul glas.

11. Plasează în câte un enunț Se vor accepta oricare două 2 puncte (1x2)
îmbinările: voce profesională, enunțuri alcătuite conform
voce sintetică. cerinței. Câte 1 punct pentru fiecare
enunț alcătuit corect conform
cerinței.

12. Redactează un aviz în Se va accepta un text coerent, 4 puncte (1+2+1)


numele administrației LT elaborat conform rigorilor și 1 punct pentru corespunderea
„Mihai Eminescu” din orașul
care este în conformitate cu structurii și tipului de text
Florești, adresat absolvenților
de gimnaziu, doritori să se legenda. (genericul aviz, informație,
înscrie la studii în ciclul liceal. formulă de încheiere);
Înscrierea va avea loc în 2 puncte pentru respectarea
perioada 20-25 iunie 2019. integrală a datelor legendei
Actele se vor prezenta la (esența anunţului, indicarea
secretariatul liceului. perioadei, locului); 1 punct
pentru respectarea parțială a
datelor.

1 punct pentru respectarea


limitei de întindere.

5 puncte se vor atribui pentru aspectul de limbă al lucrării, în descreştere:


5 puncte – impecabil, ortografic, punctuaţional şi stilistic;
4 puncte 1 – 2 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
3 puncte 3 – 4 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
2 puncte 5 – 6 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
1 punct 7 – 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total.
0 puncte pentru depăşirea limitei de 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil.
Notă: Punctajul dat se atribuie numai în cazul realizării itemilor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12.
Lipsa totală sau parţială a răspunsurilor la aceşti itemi nu permite acordarea punctajului maxim
pentru corectitudine.
Punctajul maxim pentru corectitudine se va diminua în funcţie de realizarea itemilor numiţi.

Total 50 puncte