Sunteți pe pagina 1din 11

Planificare lunară DGE

Extras
din planul de activitate al Direcţiei Generale Educaţie Orhei
pentru luna octombrie, 2017

Domeniul funcțional : I. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ŞI RESURSELE UMANE

Obiectiv general: Eficientizarea şi flexibilitatea sistemului de formare a cadrelor didactice, manageriale


prin elaborarea, implementarea proiectelor de dezvoltare instituţională şi în vederea promovării politicilor
educaţionale, naţionale, locale
Subdomeniul: 1.2 Transparenţă şi echitate - şedinţele Consiliului Raional Orhei
Obiectiv operaţional: Dezvoltarea procesului participativ şi asigurarea transparenţei, echităţii,
profesionalismului DGE prin responsabilizare administrativă
Indicator de performanţă: Acces echitabil la toate serviciile educaţionale, transparenţă şi
responsabilizarea actului administrativ local asigurat

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de Responsabili Indicatori de


d/o realizare produs/rezultat
1 2 3 4 5
1 Consiliul Raional pentru Protecţia 06.10.2017 O. Covaş Notă informativă
Drepturilor Copilului CR prezentată
Şcolarizarea elevilor cu vârstă de 7-16
ani, prevenirea şi combaterea
abandonului şcolar şi absenteismului
în învăţământul general
Subdomeniul: 1.3 Activitatea DGE – planificare operaţională anuală

Obiectiv operaţional: Asigurarea eficientă şi corectă a etapelor procedurale de activitate pentru


realizarea procesului educaţional de calitate
Indicator de performanţă: Cadrului normativ de calitate în domeniul educaţiei implementat

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de Responsabili Indicatori de


d/o realizare produs/rezultat
1 2 3 4 5
1. Colectarea datelor cu privire la 05 octombrie Covaş Oltea Date colectate,
şcolarizarea elevilor şi prezentarea prezentate
informaţieie ME.
2. Monitorizarea respectării procedurii 01 – 31 octombrie Covaş Oltea Transferuri
transferurilor școlare ale copiilor din respectate
afara raionului şi din străinătate procedural
3. Soluţionarea petiţiilor în instituţiile 02-06.10 Agafian Petiții analizate,
patronate: IP Gimnaziul Step-Soci 03-10.10 Rodica răspunsuri date
1
Planificare lunară DGE

IP Gimnaziul Tabăra 09-16.10 Covaş Oltea


IP Gimnaziul “M. Eminescu” Orhei Rojcov
Claudia
4. Evaluarea planurilor manageriale
anuale ale directorilor
Subdomeniul: 1.4 Transparenţa procesului educaţional - Consiliul Consultativ, Consiliul de
Administraţie, Consiliul de Etică, Consiliul Metodic

Obiectiv operaţional: Asigurarea transparenţei procesului educaţional în cadrul DGE


Indicator de performanţă: Manageri şi membrii Consiliilor implicaţi în examinarea subiectelor,
elaborarea deciziilor şi acţiunilor de ameliorare
CONSILIUL CONSULTATIV NR. 1 23 octombrie 2017 Mustovici Procese verbale ale
Silvia, şef DGE C.C.
1. Notă informativă cu privire la odihna Obadă Maria Notă informativă
de vară a copiilor, perioada estivală Svetalana prezentată
2017 Capațina
2. Şcolarizarea elevilor cu vîrstă de 7-16 Oltea Covaş Notă informativă
ani, prevenirea şi combaterea prezentată
abandonului şcolar şi absenteismului
în învăţământul general.
3. Notă informativă cu privire la Prisăcari Notă informativă
respectarea Metodologiei de înscriere Stepanida prezentată
a copiilor în clasa I, anul şcolar 2017-
2018
4. Notă informativă cu privire la Aliona Nartea Notă informativă
respectarea Metodologiei de admitere prezentată
a elevilor în învăţământul liceal,
aprobat prin Ordinul Ministrului nr.
454 din 07 iunie 2017 şi a Ordinului
624 din 12 iulie 2017 Cu privire la
aprobarea modificărilor şi
completărilor în anexa Ordinului nr.
454 din 07 iunie 2017
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 27 octombrie Mustovici Procese verbale ale
NR.2 Silvia, şef DGE C.A.
1. Aprobarea Regulamentului Centrul Notă informativă
Raional de învățământ extrașcolar Ciumac elaborată
”Copii cu interes și aptitudini pentru Tatiana
Științe”
2. Cu privire la organizarea şi Prisacari Notă informativă
desfăşurarea înscrierii copiilor în Stepanida elaborată
clasa I – I în anul de studii 2017 –
2018
3. Managementul aplicării infrastructurii Claudia Notă informativă
TIC în realizarea eficientă a procesului Rojcov elaborată
educaţional în instituţiile de
învăţământ general din raion.
4. Prezentarea ofertei de atestare a Stan Nelea Notă informativă
cadrelor didactice şi manageriale elaborată
pentru confirmarea, conferirea
gradelor didactice 2017-2018

2
Planificare lunară DGE
5. Prezentarea notei informative cu Grosu Claudia Notă informativă
privire la asigurarea cu cadre didactice elaborată
în instituţiile de învăţământ din raion.
6. Reţeaua instituţiilor preşcolare şi Svetlana Notă informativă
contingentul copiilor de vârstă Căpățină elaborată
preşcolară. Activitatea directorilor şi a
cadrelor didactice în vederea realizării
prevederilor Codului Educaţiei
referitor la instituţionalizarea copiilor
cu vârsta 6-7 ani
CONSILIUL METODIC 26 octombrie Stan Nelea, şef Procese verbale ale
secţie MCFC C.M.
1. Identificarea şi stabilirea cerinţelor Conica Galina, Notă informativă
educaţionale speciale – necesitate de Rusu elaborată
intervenţie pentru instituţiile de Valentina ,
învăţămînt preşcolar şi preuniversitar pedagogi SAP
2. Organizarea şi funcţionarea Croitoru Notă informativă
Serviciului de asistenţă Tatiana elaborată
psihopedagogică Orhei
3. Intervenţia psihologică a copiilor în Daniela Notă informativă
sutuaţii de risc Pumnea, elaborată
Garabagiu
Maria,
psihologi SAP
Subdomeniul: 1.5. Promotorii educaţiei de calitate – formarea continuă a managerilor instituţiilor
preşcolare, preuniversitare
Obiectiv operaţional: Crearea condiţiilor optime pentru creşterea profesională şi avansarea în cariera
didactică prin formarea continuă a managerilor
Indicator de performanţă: Manageri formaţi şi promovaţi spre educaţie de calitate

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de Responsabili Indicatori de


d/o realizare produs/rezultat
1 2 3 4 5
1. CONFERINŢA RAIONALĂ: 31 octombrie Secția MCFC Rezolutia
„Evaluarea rezultatelor şcolare – conferinţei
asigurarea competențelor pentru aprobată
formarea multidimensională a
personalității”
2. Conferinţe online, referitor la 2 – 17 Claudia Rojcov Conferințe
monitorizarea introducerii datelor in octombrie 2017 organizate
Sistemul Informaţional de 18 – 31
Management în Educaţie (SIME) octombrie 2017

3. Atelier cu directorii adjuncţi pentru 19.10 L/T “M. Covaş Oltea Atelier organizat
educaţie debutanţi: Aplicare Lomonosov”
Procedurii de organizare Orhei
instituţională şi de intervenţie a
lucrătorilor instituţiilor de învăţământ
în cazurile de ANET al
copilului.Proceduri intersectoriale
3
Planificare lunară DGE
3.a Ședință cu managerii instituțiilor 30 octombrie Căpățină S. Ședință
preșcolare: Respectarea legislației Grosu C. organizată
muncii în instituțiile preșcolare(tineri Boțan S.
specialiști).
3b Trecerea în revistă a actelor normative Membrii Ședință
de activitate a Consiliului de Etică; Consiliului de organizată
Recomandări privind implementarea Etică
Codului de Etică a cadrului didactic;
Atelier de lucru cu directorii 24 octombrie Boțan Simion, Atelier organizat
instituțiilor de învățământ secunadar, președintele FSEȘ
ciclul I cu subiectul: ”Stilurile de al CR
conducere”
Subdomeniul: 1.6 Motivarea şi promovarea cadrelor didactice / manageriale în cariera
educaţională
Obiectiv operaţional: Implicarea activă a cadrelor didactice, manageriale în diverse forme de activitate
atractive în vederea promovării în carieră, pentru stimularea dezvoltării profesionale.
Indicator de performanţă: Promovarea în cariera profesională a cadrelor didactice, manageriale

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de Responsabili Indicatori de


d/o realizare produs/rezultat
1 2 3 4 5
Ateliere, seminare teoretico-practice
cu cadrele didactice
1. Ateliere didactice: “Utilisation des 09 octombrie/ IP Stan N., șef secție Atelier cu cadrele
logiciels en classe de FLE” Liceul Teoretic MCFPC didactice de limba
“Activités ludiques en classe de “Ion Luca franceză formate
FLE” Caragiale”
2. Atelier didactic: „Strategii de 31 octombrie Jioară M, Atelier cu cadrele
evaluare a competenţelor LT„M.Lomonosov” specialist didactice de
curriculare specifice geografiei în ora 900 principal,metodist geografie formate
cadrul demersului didactic”
3. Organizarea seminarului teoretico- 24 octombrie L. T. R. Agafian Atelier cu cadrele
practic cu profesorii de religie “A. Donici” Iulian Raţa didactice de religie
“Valorificarea potențialului Peresecina organizat
formativ al personalităților istorice
ca model educațional în cadrul
orelor de Religie”.

Experienţă şi profesionalism –
Şcoala profesorului debutant

1. Proiectarea activităţii didactice: 25 octombrie/ IP Sanduţa G., Numărul cadrelor


principii, strategii, documente Liceul Teoretic „I. învăţătoare, grad formate
şcolare oficiale şi instrumente L. Caragiale” Orhei didactic superior,
didactice pentru cadrele didactice clasa a III – a,
debutante L/T „ I. L.
Caragiale”
2. Şedinţă. Diverse forme de predare – 11 octombrie 2017 Lozinschi S Ședință organizată
învăţare – evaluare în cadrul orelor IP L/T „I.L. specialist
de istorie şi ed. civică. Caragiale”, ora 900 principal
3. Standarde de eficiență a învățării 26 octombrie IP Ivanov A., Cadre formate
4
Planificare lunară DGE

(instituțiile alolingve) Liceul Teoretic specialist


„M. Lomonosov” coordonator,
Orhei metodist
ATESTAREA – promovarea
performanţelor în cariera didactică,
managerială. Motivarea cadrelor
pentru obţinerea gradului didactic I şi
superior
1. Prezentarea listelor nominale a până la 01 Stan N., Liste nominale
cadrelor didactice şi de conducere, octombrie responsabilă de prezentate
planificate pentru atestare în anul de desfăşurarea
studii 2017-2018 Ministerului procesului de
Educaţiei atestare din raion
2. Şedinţă cu responsabilii de atestarea 20 octombrie Stan N., Ședință organizată
cadrelor didactice din instituţiile de responsabilă de
învăţământ din raion desfăşurarea
procesului de
atestare din raion

Domeniul de activitate: II. CALITATE ÎN EDUCAŢIE ŞI MANAGEMENTUL CURRICUMULUI


Obiectiv general: Implementarea, diversificarea ofertei curriculare în scopul dezvoltării potenţialului
educaţional în instituţiile patronate şi comunitate
Subdomeniul: 2.1 Accesul la educaţia timpurie de calitate
Obiectiv operaţional: Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate
Indicator de performanţă: Majorarea numărului de copii de 3-6 ani la educaţia timpurie

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de Responsabili Indicatori de


d/o realizare produs/rezultat
1 2 3 4 5
1 Dirijarea şi controlul rezultatelor octombrie, Svetlana Capațina Verificare efectuată
obţinute în cadrul pregătirii copiilor aprilie Managerii
către debutul şcolar. instituţiilor
preşcolare
Subdomeniul: 2.2. Şcolarizarea obligatorie (7-16 ani) – reducerea abandonului şcolar şi
absenteismului, prevenirea şi combaterea violenţei
Obiectiv operaţional: Implementarea şi respectarea politicilor cu privire la şcolarizarea obligatorie a
elevilor cu vîrsta de 7-16 ani, prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar, combaterea violenţei
Indicator de performanţă: Accesul spre educaţie asigurat, drepturile copilului respectate

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de Responsabili Indicatori de


d/o realizare produs/rezultat
1 2 3 4 5
1. Aplicarea, implementarea Instrucţiunii pe parcurs Oltea Covaş Instrucţiuni
privind prevenirea şi combaterea Inspectorii şcolari studiate pentru a
abandonului şcolar şi absentesmului în Managerii fi implementate
învăţămîntul general instituţiilor
2. Evidenţa şi controlul absenteismului şi 31 octombrie Covaş Oltea Frecvenţă stabilită
abandonului şcolar la nivelul
instituţiilor de învăţământ
3. Intensificarea activităţii în vederea Conform Covaş Oltea Informaţie
5
Planificare lunară DGE

şcolarizării copiilor şi prevenirii circularei ME Managerii prezentată ME


abandonului şcolar RM instituţiilor RM
4. Aplicarea Metodologiei şi Procedurii permanent Oltea Covaş Metodologie
de organizare instituţională şi de Managerii respectată
intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de instituţiilor
învăţământ în cazurile de abuz,
neglijare, exploatare, trafic al copilului
5. Monitorizarea activităţilor de permanent Oltea Covaş Activităţi de
prevenire, identificare, raportare, Inspectorii şcolari prevenire,
asistenţă a cazurilor de abuz faţă de identificare,
copii. raportare,
monitorizate
6. Efectuarea inspecţiilor tematice în Conform Oltea Covaş Inspecţii tematice
instituţiile de învăţământ privind orarului efectuate, note
aplicarea Planului de acţiuni de inspecţiilor informative
prevenire a abandonului şcolar şi tematice elaborate
Metodologiei de intervenţie a
lucrătorilor instituţiilor de învăţământ
în cazurile de abuz, neglijare,
exploatare, trafic al copilului
Subdomeniul: 2.3 Asigurarea protecției vieții și sănătății copiilor, conform planului –cadru
Obiectiv operaţional: Implementarea şi respectarea prevederilor planului cadru cu privire la asigurarea
securității și protecției vieții și sănătății tuturor copiilor din instituțiile de învățământ general.
Indicator de performanţă: Implicarea elevilor în activități ce vizează formarea comportamentului
responsabil pentru viața și sănătatea proprie

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de Responsabili Indicatori de


d/o realizare produs/rezultat
1 2 3 4 5
1. Respectarea Reperelor pe parcursul Administrația Activități
metodologice cu privire la activitatea anului de studii instituției planificate
managerilor școlari în scopul formării
comportamentului responsabil la
traficul rutier și în caz de situații
excepționale în anul de studii 2017-
2018, pentru informarea instituţiilor de
învăţământ şi întreprinderea măsurilor
de rigoare.
2. Organizarea sesiunilor de informare a septembrie – Directorii Sesiuni de
părinților cu genericul ”Protejează - ți noiembrie 2017 instiutuțiilor de informare
copilul online” învățământ organizate și
părinți informați
3. Informarea părinților despre pe parcursul Diriginții Părinți informați
respectarea regulilor de circulație, anului școlar Cadrele didactice
comportamentul adecvat în cazuri Părinții
excepționale, recunoașterea formelor
de violență, utilizarea internetului și
factorii de risc.
4. Organizarea și desfășurarea la nivel de Asistentele Activități
instituție Zilele Mondiale ale medicale din realizate
6
Planificare lunară DGE

Sănătății prin implicare activă a instituțiile de


părinților, diriginților, elevilor, după învățământ în
cum urmează: colaborarea cu
 Ziua Națională fără alcool 02.10 cadrele didactice
 Ziua Internațională a spălatului 15.10 în parteneriat cu
pe mâini CSP

5. Lunarul Securităţii Cibernetice 01 – 31 Claudia Rojcov Notă informativă


octombrie prezentată la
Ministerul
Educaţiei
6. Monitorizarea activității instituției Pe parcursul Managerii Condiții
de învățământ prin asigurarea lunii instituțiilor de elementare
condițiilor optime a ambianței învățământ asigurate
școlare atât în sălile de clasă cât și general elevilor,
pe culoarele școlii. securitatea vieții
și sănătății
respectată
Subdomeniul: 2.4. Evaluare, îndrumare, control - asigurarea performanţelor şcolare
Obiectiv operaţional: Activitatea managerială de verificare, îndrumare şi analiză a procesului educaţional
în instituţiile de învăţământ preuniversitar, preşcolar, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor
elevilor pentru a se încadra în societate ca personalitate liberă şi creatoare
Indicator de performanţă: Creşterea promovabilităţii elevilor până la 90% la examenele de absolvire

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de


d/o produs/rezultat
1 2 3 4 5
1. Elaborarea indicatorilor de 02 -06.10 Secţia Politici Indicatori
evaluare pentru controlul frontal Educaţionale şi elaborați
Management în
colaborare cu
Secția MCFC
2. Evaluare de revenire 09 – 14 octombrie Svetlana Instituție
Grădinița Bolohan Capațina reevaluată
3. Evaluare frontală IP Gimnaziul 17-20.10 R. Agafian Raport de
Furceni evaluare elaborat
și plasat pe
pagina web
Direcție
4. Evaluare frontală Şcoala primară 25-26.10 S. Lozinschi Raport de
–grădiniţă Sirota evaluare elaborat
și plasat pe
pagina web
Direcție
5. Evaluare frontală Grădinița – 17 – 20 octombrie Comisia de Raport de
creșă ”Ghiocel” Furceni evaluare evaluare elaborat
Svetlana
Capațina
6. Evaluare de specialitate 10-19 octombrie S. Lozinschi Note informative
Activitatea managerului şcolar şi a Gimn. Cucuruzeni, elaborate
7
Planificare lunară DGE

cadrului Gimn. „V. Lupu”


didactic întru orientarea
demersului didactic spre
formarea competenţelor în
contextul
inter/transdisciplinar (istorie -
educaţie civică ) în
anul şcolar 2017-2018
7. Evaluare tematică 10-19 octombrie S. Lozinschi Note informative
Monitorizarea de către echipele Gimn. Cucuruzeni, elaborate
manageriale a - Gimn. „V. Lupu”
realizării curriculumului
modernizat la
disciplinele şcolare în instituţiile
patronate.

8. Evaluare tematică Pe parcursul lunii Claudia Rojcov Note informative


Managementul aplicării Instituţiile de elaborate
infrastructurii TIC în realizarea învăţământ primar,
eficientă a procesului educaţional secundar, ciclul I, II
în instituţiile de învăţământ din raion
general din raion
9. Evaluare tematică 31 octombrie 2017 Claudia Rojcov Note informative
Monitorizarea utilizării TIC în Rapoarte prezentate elaborate
procesul de predare – învăţare - din instituţii
evaluare
10.Evaluare tematică octombrie Răileanu Lilia Notă informativă
Organizarea alimentaţiei în elaborată,
instituţiile preuniversitare din prezentată în
raion. cadrul CA din
noiembrie
11.Evaluare tematică octombrie Nartea Aliona Notă informativă
Verificarea aplicării procedurii de prezentată la CA
stabilire a disciplinelor opţionale, din noiembrie
în concordanţă cu resursele
existente, logistica didactică şi
opţiunile elevilor în insituțiile de
învățământ.
12.Evaluare tematică septembrie -octombrie Jioară Mariana Notă informativă
Identificarea nevoilor cadrelor prezentată la CA
didactice şi diagnosticarea din noiembrie
domeniilor de satisfacţie
profesională a cadrelor didactice
Subdomeniul: 2.6. Integrarea TIC în educaţie
Obiectiv specific: Gestionarea resurselor informaţionale (SIME, SIPAS,SAPD) în instituţiile de
învăţământ primar şi secundar, promovarea utilizării într-un mod mai sigur şi responsabili a tehnologiei
online şi implementarea TIC în procesul educaţional.
Obiectiv operaţional:. Sporirea accesului la o educaţie de calitate şi aplicarea conţinuturilor educaţionale
digitale în procesul educaţional
Indicator de performanţă: Competenţe digitale dezvoltate, dotarea instituţiilor de învăţământ cu
echipamente moderne

8
Planificare lunară DGE

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de


d/o produs/rezultat
1 2 3 4 5
1 Reactualizarea Nomenclatorului octombrie 2017 Claudia Rojvcov Nomenclatorul
instituţiilor preuniversitare. instituţiilor
Sistemul automat de prelucrare preuniversitare
a Datelor (SAPD) reactualizat în
SAPD
2 Actualizarea datelor din instituţiile octombrie 2017 Claudia Rojcov Rapoarte referitor
preuniversitare în Sistemul de la baza tehnico –
cartografiere a şcolilor primare, matearială şi date
gimnaziilor şi liceelor (SIME) statistice ce ţin de
resurse umane
Subdomeniul: 2.7 Educaţia complementară: Centrul Tinerilor Tehnecieni
Obiectiv operaţional:. Diversificarea activităţilor extradidactice centrate pe orientarea profesională,
dezvoltarea competenţelor pentru viitor
Indicator de performanţă: Copii motivaţi în orientarea profesională, didactică

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de Responsabili Indicatori de


d/o realizare produs/rezultat
1 2 3 4 5
1. Şedinţa consiliului de
pe data de 02.10.2017 Consiliul de Activități
administraţie ,,Cu privire la
administraţie . realizate
dezvoltarea CRCTE Orhei”
2. Concursul în cadrul Centrului ,, Director, condiții Activități
06.10.2017
Toamna de aur de cercuri realizate
3. Director, condiții Activități
Expoziţia consacrată Ziua vinului 08.10.2017
de cercuri realizate
4. Lecţie deschisă cercul
Activități
,,Navomodelism”,, Submarina 13.10.2017 I. Apostol
realizate
militară”
5. 16.10.2017 Consiliul de Activități
Şedinţa consiliului de etică
etică realizate
6. Concursul Raional ,, Bucuria Director, cond.ii Activități
20.10.2017
succesului” de cercuri . realizate
7. Expoziţie lucrărilor elevilor la
A. Ţîbuleac
MOLDEXPO
18.10.2017- E. Vlas
FARMER expoziţie internaţională şi Activități realizate
21.10 2017 T. Sircovschi
excursie.
T.Pîntea
8. Lecţie deschisă cercul ,,Modelarea
27. 10. 2017 T. Pîntea Activități realizate
tehnică începătoare”,Bufniţa”
Domeniul de activitate: IV. INCLUZIUNEA, ACTIVITATEA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ
Obiectiv general: Promovarea educaţiei incluzive drept prioritate educaţională şi formarea unui mediu
educaţional prietenos, accesibil, capabil să răspundă aşteptărilor şi cerinţelor beneficiarilor.
Subdomeniul: 4.1 Proces educațional incluziv de calitate versus Planul educațional individualizat și
adaptare curriculară
Obiectiv operaţional:. Formarea competențelor de elaborare –realizare a planului educațional
individualizat și adaptărilor curriculare în organizarea procesului educațional incluziv
9
Planificare lunară DGE

Nr. Acţiuni proiectate Locul desfășurării Termeni de Responsabili


d/o realizare
1 2 3 4 5
1. Evaluarea\reevaluarea copiilor cu IP Gimnaziul 02-30.10.2017 Echipa SAP
cerințe educaționale speciale. Cucuruzeni
IP Gimnaziul Piatra
IP Gimnaziul
Chiperceni
IP Gimnaziul
Puțintei
IP Gimnaziul
Pohrebeni
IP Gimnaziul
Vîșcăuți
IP Gimnaziul Cișmea
IP Gimnaziul
G.Vieru

2. Asistență metodologică cadrelor IP Gimnaziul 02-30.10.2017 Conica Galina


didactice /președinți CMI din Cucuruzeni
instituțiile de învățământ general IP Gimnaziul Piatra
cu privire la realizarea IP Gimnaziul
obiectivelor propuse în lucrul cu Chiperceni
copiii cu Cerințe educaționale IP Gimnaziul
speciale. Puțintei
IP Gimnaziul
Pohrebeni
IP Gimnaziul
Vîșcăuți
IP Gimnaziul Cișmea
IP Gimnaziul
G.Vieru

3. Evaluarea copiilor cu Cerințe IP”Ion Luca 02.10.2017 Echipa SAP


educaționale speciale din IP”Ion Caragiale”,Orhei. Ora 9
Luca Caragiale”,Orhei.
4. Organizarea activității”Imparte IP”Susleni”, 03.10.2017 Croitor T
un moment de fericire”,Cu IP”Brăviceni”, Ora 9 Pumnea D
prezentarea celor mai reușite IP”Piatra”,
lucrări. IP”M.Eminescu”,
IP”Ciocîlteni”.
5. Asistență psihologică individuală SAP La solicitare/ Echipa SAP
și de grup copiilor aflați în Judecătoria Orhei necesitate
conflict cu legea. Procuratura Orhei
Inspectoratul de
Poliție Orhei

6. Consiliere psihologică Serviciul de asistență La solicitare/ Echipa SAP


individuală și de grup . psihopedagogică necesitate
7. Ședință intersectorială. Sala de ședințe 09.10.2017 Croitor Tatiana

10
Planificare lunară DGE

Primarie Ora 10 Conica Galina


Etajul III Pumnea Daniela
8. Ședințe cu părinții”Mecanism de IP”M.Lomonosov” 06.10.2017 Pumnea Daniela
prevenire a cauzelor penale și a IP”Gr.Vieru” Ora 16
celor în conflict cu legea”. IP”Ion și Doina
Aldea-Teodorovici”.

9. Atelier teoretico-practic”Un corp Biblioteca Publică 10.10.2017 Tatiana Croitor


sănătos-o minte sănătoasă”. A.Donici,Orhei Ora 12
10. Evaluarea\reevaluarea copiilor în Grădinița de 11.10.2017 Echipa SAP
IP”Andrieș”,Susleni. copii”Andrieș”.
11. Evaluarea\reevaluarea copiilor în IP 16.10.2017 Echipa SAP
IP”Curcubeu”,Orhei. Grădinița”Curcubeu”,
Orhei.

12. Consiliere psihologică Serviciul de asistență Luni Echipa SAP


individuală și de grup . psihopedagogică Vineri
13. Atelier teoretico-practic ”Bune IP”M.Eminescu”. 12.10.2017 Croitor Tatiana
practice în lucrul cu copiii cu Ora 11 Conica Galina
deficiențe de auz”. Bunici Angela
14. Asistență psihopedagogică Serviciul de asistență La solicitare/ Pumnea Daniela
familiei și copilului. psihopedagogică necesitate Garabajiu Maria
Ciumac Tatiana
15. “Comunicarea eficientă în relația IP Gimnaziul 17.10.2017 Russu Valentina
copil-părinte,”organizat în cadrul Trebujeni Ora 12 Garabajiu Maria
Clubului de părinți. Centrul de Resurse
pentru Educația
Incluzivă

16. Schimb de experiență între cadre IP Gimnaziul 19.10.2017 Echipa SAP


didactice de sprijin”Înteligențele “V.Lupu”. Ora 11
multiple.Metode de lucru cu
copiii cu cerințe educaționale
speciale”.
17. Masă rotundă “De vorbă cu IP.Gimnaziul Tabăra 27.10.2017 Croitor T
părinții”. Ora 12 Garabajiu M

Executat: Aliona Nartea, șef adjunct DGE


tel: 023522954

11