Sunteți pe pagina 1din 3

BAREM ANALITIC

Item Răspuns corect / posibil Criterii de evaluare /Punctaj


1. Răspunde în enunțuri a) Moș Dupuy o învăța pe 4 puncte:
complete la întrebările Annette să scrie, să 1x4
de mai jos. citească și să Câte 1 punct pentru fiecare
socotească. răspuns corect.
b) Annette a devenit
ucenica lui Maȋtre
Corbin la 17 ani.
c) Maȋtre Corbin era
parfumier.
d) Annette avea darul de-a
amesteca între ele
ierburile, florile și
cojile de fructe și de-a
le preface în uleiuri,
șipuri, creme și
parfumuri.
Notă. Sunt posibile diferite
variante de structurare!
2. Rezumă, în limita de 65- Se va accepta drept răspuns 5 puncte:
70 de cuvinte, primul corect un text care: 1x5
alineat al textului. - va prezenta fidel Câte 1 punct pentru fiecare
informaţia; dintre cerinţele enumerate.
- va cuprinde momentele
esenţiale ale secvenței;
- va omite detaliile
nesemnificative;
- va fi coerent gramatical;
- va respecta limita de
întindere.
3. Comentează, în spațiul Explicarea trebuie să conțină 3 puncte:
rezervat, sensul ideea că fata nu poate vorbi. 1+1+1
metaforei ”lacătul care-i Imposibilitatea de a vorbi (o 1punct pentru elucidarea
ferecase glasul”. interdicție sau un handicap sugestiei figurii de stil.
fizic) este o povară, ca un lacăt
1 punct pentru formularea
ce atârnă greu, de care nu te adecvată a comentariului.
poți elibera. 1 punct pentru respectarea
limitei de întindere.
4. Exprimă-ți, într-un text Se va accepta un text în care: 8 puncte:
coerent, în spațiul - este clar exprimată opinia 1+1+3+1+1+1
rezervat, părerea despre personală; 1 punct pentru exprimarea
importanța alegerii - este elucidată nevoia clară a punctului de vedere;
1 punct pentru accentuarea
meseriei în concordanță oamenilor de a-și alege cu importanței alegerii unei
cu interesele/ talentele grijă meseria/ profesia meserii;
personale, aducând 3 viitoare, în concordanță cu 3 (3x1) puncte pentru
argumente. propriile abilități; fiecare argument valid;
- textul este coerent și logic; 2 puncte pentru coerenţa (1)
- se respectă limita de şi logica textului (1);
întindere. 1 punct pentru respectarea
limitei de întindere.
5. Numește 3 flori Se vor accepta denumirile 3 puncte:
decorative, din care se florilor cultivate pentru 1x3
pot alcătui buchete. decorare: trandafiri, lalele, Câte 1 punct pentru fiecare
crizanteme, dumitrițe, crini, floare numită corect.
bujori, liliac, narcise etc.
6. Delimitează, prin bare Lui moș Dupuy aproape că i se 4 puncte:
oblice și cifre, frânse inima/1 când înțelese/2 1x4
propozițiile din frază. că fetei i-ar fi plăcut/3 și să Câte 1 punct pentru fiecare
rostească toate cuvintele propoziție delimitată și
acelea./ 4 marcată corect.
7. Descrie, în spațiul Se va accepta un text coerent, 4 puncte:
rezervat, o plantă din în care obiectul descris este 1+1+1+1
șirul celor recunoscute prezentat cu respectarea 1 punct pentru ca obiectul
de Annette. exigenţelor faţă de textul- descris să fie o plantă din
descriere. listă.
CRITERIU
ELIMINATOR!
1 punct pentru că textul
respectă rigorile descrierii;
1 punct pentru logica şi
coerenţa textului;
1 punct pentru respectarea
limitei de întindere.
8. Alcătuiește un dialog din Se va accepta un dialog în care 4 puncte:
patru replici, care ar sunt clar delimitate rolurile și 1x4
putea avea loc între un prin care se elucidează Câte 1 punct pentru fiecare
ucenic și un adult de la specificul discuției maestru / replică potrivită.
care acesta învaţă adult – ucenic / învățăcel /
meseria. elev.
Se respectă limita de întindere
de 4 replici.
9. Plasează verbele date la Să fie 2 puncte:
persoana a III-a singular Să miroasă 1x2
a modului conjunctiv, la Câte 1 punct pentru fiecare
timpul prezent. formă corectă.
10. Citeşte articolul de a) Nasul este organ de 2 puncte:
dicționar și răspunde la respirație și organ 1x2
întrebări în enunțuri olfactiv. Câte 1 punct pentru fiecare
complete. b) Substantivul ”nas” are informaţie dedusă corect și
două sensuri. prezentată în enunț complet,
în limita celor solicitate.
11. Plasează în câte un enunț Se vor accepta două enunțuri 2 puncte:
expresiile frazeologice a adecvate cerinței, în care se vor 1x2
da nasul cu cineva, a fi include următoarele sensuri ale Câte 1 punct pentru fiecare
cu nasul de ceară. expresiilor: enunț adecvat cerinței.
A da nasul cu cineva – a se
întâlni cu cineva pe neașteptate
și de obicei fără a dori.
A fi cu nasul de ceară – a se
supăra ușor și din nimic.
12. Redactează, în spațiul Se va accepta un text care va 4 puncte:
rezervat, o felicitare, conţine: 1+1+1+1
respectând legenda dată Textul de felicitare, fără titlu, 1 punct pentru
și rigorile de aranjare în adresarea, prezentarea ocaziei corespunderea structurii/
pagină. de felicitare, în conformitate cu tipului de text (adresare,
Te numești Daniel/ Daniela și ai datele textului. text propriu-zis, semnătură).
absolvit clasa a noua. Ai hotărât 1 punct pentru respectarea
să-ți feliciți colegii de clasă cu legendei.
ocazia acestui eveniment. 1 punct pentru modificarea
textului de la persoana a II-
a la persoana I-a.
1 punct pentru aranjarea în
pagină (evidenţierea
adresării, spaţierea
alineatelor).
5 pct. se vor atribui pentru aspectul de limbă al lucrării, în descreştere:
5 pct. – impecabil, ortografic, punctuaţional şi stilistic;
4 pct. 1 – 2 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
3 pct. 3 – 4 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
2 pct. 5 – 6 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
1 pct. 7 – 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total.
0 pct. pentru depăşirea limitei de 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil.
Notă : Punctajul dat se atribuie numai în cazul realizării itemilor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12.
Lipsa totală sau parţială a răspunsurilor la aceşti itemi nu permite acordarea punctajului maxim
pentru corectitudine.