Sunteți pe pagina 1din 28

 

l.4lo Uqor, ripor, cf,-i curge qi. acufil


Uin vin'e-un einge negricios ;i cald.
Tu mlngiie-l pe el cu drag, iar cei
i'Ce-fi spun prieteni cd i-au -fost, de zor
S[ vini ei aici, lui Aias toli
74t5 Slflvirea cea din urmd sd i-o dea,
Cd-a fost viteaz cum n-a mai viteaz
(Corul pornepte tn corrooi d'e tnmormtntare.)
Trahinienele
 

Personaje Deianira vine din iatacul ei, urmatd de bhtrlna care ii


fusese doicd.

DEIANIRAT
HERACLESI DEIANIRA
HYLLOS, fiul lui Herachs 9i al Deianirci /1De mult spun oamenii, de cind e lumea spun,
IOLE9, prizonierd (rol mut) pind cind sorocul morlii n-a b[tut
LICHAS, crainicul lui Heraclcs iiCd
lj Nu poate nimeni qti de viala i-a fost chin,
DOICA Deianirei
UN B.trTRlN ilin Trachis I Ori fericire-a fost.1 Eu ins[ n-am s-agtept
CRAINICUL La Hades sd cobor, cd via,ta, vai, mi-o qtiu:
UN SCLAV al Deianirei Doar chin qi-amarl Trdiam eu incd-n
CORIFEUL La tatdl meu Oen6us; mdritigul meu
CORUL alcdtuit ilin cincisprezece femei tinere d,in Trachis Mi-a fost prilej de-atltea fr[mint5ri cum nu-i
Femeie tn Et6lia sd fi-ndurat.
Acjiunea se ilesfQoard, tn Trachis, in Tesalia, in l0 Ce-am tremurat ...'Eu am avut un pelitor:
falo palatului regelui Ceyz, unde hcuiegte Eeraclzs, Pe Achel6os, rlu vestit. Cind m-a cerut
El tatii, rind pe rind s-a-nfi,tiqat in chip
De taur mai intii; de garpe-ap6i, sclipos
$i-ncoldcit... gi-n urm5.-n de om, cu cap
l5 De bivol, iar din barba-i cea stufoas5-i tot
I Citegte Deianira. 1 Aceastd. zicald atribuiti lui Solon apare frecvent in literaturq
r Citegte H6racles.
I Cite$te I6le. elind. Vezi gi sflrgitul tragediei Oedip rege (v. 1527-1530) ,

6t 67
 

|iqnea ;iroi de ap5. de izvorl... Vai, vai I


Ce pe,titor I Ce n-aq fi dat sd mor atunci,
Declt s-ajung ca s5. nuntesc cu el t Dar mai
Tlrziu - norocul meut - pelitd-am fost de-un orn
20 Vestit: fecioru-Alcmenei gi-al lui Zeus.z O ce
Mai trlntfl lntre pelitori s-a-ncinsl... Aga
Sc5.pai I Eu nu-s in stare a-,ti povesti ce-a fost; Pe o t[bli,t5 siove-a scris qi-ntr-uria-i f,-rg
S-o fac6 cei oe-avut-au suflet a privi, Pe zei s5. nu-mi aducd ea vreo pacoste.
Cilci eu ca nfluciti-am fost... Ce groazd-aveam
25 Ci frumusetea-mi va aduce mult amar t DOICA
Dar Zeus, al luptelor clrmaci, cu bine-a pus
El luptei un sfirqit... Cu bine? Pot eu qti? St[pina mea, o, Deianira, deseori
C5. de cind soarta m-a legat cu Heracles 50 Eu am v5.zut cum te jileai cd Heracles
Ce-i viala mea? Doar groaz{ ;i doar chin. Cd zi S-a dus de-aici... de mult Dar azi s[-ti dau un sfat,
30 $i noapte, noapte-zi, eu tremur pentru el: De ctrnva-i este unei sclave-ng5duit
Eu i-am fdcut copii, dar el - ca un plugar Povefe-a da stipinilorl: ai mulli copii;
Ce-qi are-ogoru-n dep[rtiri, de-l vede doar De ce nu l-ai porni pe vrunul dintre ei
-'-r La wemea-nsdmin,tatului qi-a strinsului 55 Pe urma so,tulli, sd dea de el? $i-ntii
Kffi'rDe rod qi-i vede rareori..., doar ctnd qi clnd. Pe Hyllos poate-ar fi sd-l mii, de-i grijuliu
35 Ce viald,- vai Abia se-ntoarce acas' qi iar Aoest copil de tatdl sdu, de so,arta lui.
O ia la drum, ca omu-n slujba altuia. ...Dar uite-I, vine-ncoa, zorind inspre palat.
Dar azi, m[car ci-a-nfrlnt el trudnicile-i griji,
Mai_sp[imintat5-s ca oriclnd.s Cd de cind el $i de-mi soco,ti tu sfatul lnlelept, te po,ti
60 Sluji de oinul [sta-afa cum .ti-am spus eu.
Pe lfitosa l-a omorit, trdim aci-n
40 Trachis, la gazd5, in surghiun. Dar Heracles (Inlrd. Hyllos. Deianira t.i iese in inlimpinare.)
S-a dus... Pe unde-o fi? Vai, nimeni n-a stiut
DEIANIRA
Si-mi spund un cuvint. $tiu doar cd-ngrozitor
De grija-i md frdmint. Va fi pdlit ceva?... Ol fiul meu, copilul meu, gi-un om cle rind
C5, zeae luni s-au scurs ;i s-aufimai scurs vreo cinci Grdieqte-adesea in,telept... Ea sclavfl-i, da,
t De oind s-a dus qi semn de via.td nu mi-a dat. Dar a vorbit cum una slobodd-ar vorbi.
Ce va fi fost? Ce groz[vii?... $i cind s-a dus,
EYLLOS
I Prin aceste metamorfoze ale lui Achel6os, Sofocle situeazd tra-
gedia in atmosferalunor vremuri legendare, clnd inch nu erau deosebiri Ce zise, mamd? Spune-mi-o, dc pot s-o qtiu.
fntre om qi mongtri.
2 Heracles.
3 Firea govdielnicd qi temdtoare a Deianirei, cum gi frumusetea DEIANIRA
ei,f;care{vor aduce - cum insdqi o spune -,,mult amar", limuresc 65 A spus c6-i ruginos c5. nu te-ngrijorezi
lntreasa ei,ltraeedie. De tatdl tEu, ce-i dus de mult printre striini.
I Fiut tui-durytos, regele Oechaliei, in Eubea. ln legdturi cu
uciderea lui lfitos, a se vedea lnai departe povestirea lui l,ichas
(v. 268 HYI/LOS
-273l'.
Ba ptiu de el, de-i dilm crezare zvonului.
r ln antichitate nu era lnglduit sclavului sd dea povete stepl-
nului. Aici, sfal,ul in elept al sclavei pune in eviden 5 nbivitatea
Deianirei.
 

IIYIiITOS

Ah, mam[,-atunci eu plec, alergl De-ag fi gtiut


D,e-acele prevestiri, de mult eu llng[ el
Eram. Dar, drept s5.- i spun, lui soarta i-a zimbit
Mereu; qi de-asta pentru el nu m-am temut,
biri,l.litfr,ir 90 N-am tremurat. Dar azi, c6. ochii mi-ai deschis,
N-am s5. mI las pin' despre el nu aflu tot.
Copile, unde-o fi? Ce se va fi zvontt?
DEIANIRA
IIYLIJOS
Te du, copilul meu Tirziu de-ar fi, nu-i prea
El zice-se - a fost, tot anul ce-a trecut, Tirziu cind veste bun5.- i este dat s-auzi.
70 Un -slujitor la o femeie-n Lidia. (Hylhs plaacd,, in preme ce se apropie corul.)
DEIANIRA
COBUI,
Atita s-a-njosit?... La toate s[ te-aqtep,ti Strof a I
EYI/I/OS O, tu ce d,in negura noplii purces-ai,
fi 95 Cinil stelele-an prins sd. pd,leoscd,,
Dar pare-se c[ din robie-ar scflpat-
$i cd,ruia noaptea-Ii aprinile vd,paia,
O, Soaret, o, Soare, oh, spune-mi: feciorul
DEII,NIRA Alcrnhnei pe und,e-.i mai d,ace eI viala?
Trdiegte? Nu? $i unde-o fi? Ce s-a zvonit? Tu, zeu care-mprd,gtii lumind, gi fld,cd,ri,
r00 O fi prin strtmtorile md.rii? Pe care
-
Cd.-s doud, pdmtnturiz pe care ilin ele
EYI/LOS
-
Trdiegte? Tu spune-mi, cd. ogeri yi-s ochii
In Eub6eal... Zice-se c5-a atacat
15 Pe liurytos in ,ara lui... ori c5. ar vrea...
Antistrof a I
DEIANIRA A pltns Deianira in sufletu-i ilorul,
(cu oioiciune) Aflat-arn, ferneia aceasta ce-odatd.
Copile, qtii ori nu cf, despre-acest meleag r05 Attt de pelitd. fusese prin lupte.
El mi-a l[sat nelndoioase prevestiri? $i astd.zi nu-gi poate opri pod,iditul
De lacrirni, ca pasd,rea-n mare urgie
EYLLOS t tt t"-t*l elin, acliunea desfiqurindu-se in aer liber, eroii lqi
Ce prevestiri? Eu, mam[, chiar nimic nu qtiu. tndreptau gtndul, in clipele solemne, citre Soare, ca bundoard Heracles
cind lgi_simlea sfirqitul (v. l'1.44), sau Aias in clipa clnd tqi punea
capdt vielii (vezi Aias, v. 845).
2 Trecerea printre insulele multe ale Mdrii Dgee da corlbierilor
DEIANIRA -impresia cI trec prin strlmtori. ln lmpdrlirea pdminturilor in doud
A scris cd viala-pi va sfir$i-o-acolo, sau - contin€n_te,.A.frica era uneori socotit5 ca fiind legatd de Europa,
80 De-o fi biruitor - ferice va tr[i alteori de Asia.
Cit zile-o mai avea. Copile, via,ta lui
La cotitur[ grea-i aoum. N-ai vrea gi tu 7t
S[-i vii in ajutor? Ci izbivirea ]ui
Va fi qi-a noastrS. izbivire-a tuturor I
85 Iar moartea-i qi pe noi ne-o duce in mormint.
70
 

Cd,zutd', gi greu o mai chinuie gtnd,ul


Cd, sopu-i d,eparte; se ttng-uie-ntr--unu
110 $i-gi'plinge-n'Lereu t'n calca,g Qddueia..
Ea- na mai agteaptd' nimic d'e la soartd',
Sd,rmana, ci numai amaruri 9i iale.
Nici saarta haind, Ei nici bogdgia.
Strof a 2
Se-abate d,in noa sd,rd,cia... gi iardEi...
Ca marea cea-ntinsd,, cind' ptntal Borias 1s5 Vremelnice-s. toate pe lume... Regind,,
Ori Notos sttrneqte talazuri, talazuri, Nu-li pierd,e nddejdea Ascultd,-mi poea{a,,
Lll Ce-n vniet pornesc tnspre ld'rmuri gi iardgi $i-n greaaa rdstrigte, in fiece clipd,,
Din trdrmwri tn larg se avt'ntd', aga e Aceste-adettdruri p dstreazd-le-n suf let,
Pdstreazd.-li nddejdea C d,ci cine vreod,otd,
$i uiala trnditd,-a odraslei lui Cad,mosL: 1&0 Vd,zut-a pe Zeus uittndu-gi copiii?
0datd' se-nal1d. pi iardgi se-afundd',
Cam parcd-dr filuti el pe marea cretand'z;
720 Dar iranul d,ii zei ii tot poartd' grijd', DEIANINA
(cd,tre corifeu)
Oprindu't din drumul nentors cd,tre Had,es'
[i s-o fi spus de ce m5. zbucigm eu atit:
Antistrof a De asta-ai gi venit O, fie- ,,i dat
2
- socot.sufletu-mi
Nicicind sd-nduri ce-ndurd C[ci azi
(cd,tre Deian ira ) Tu lncl n-o poli gti; ln tinerele-aga-i I
Smeritd-tri uoi face-o dojan'd' - {i-o spun eu r45 Cdci tinerelea-gi are raiul ei: nu-l bat
Infald,:' te zbuciumi din cale afard. Furtunile, nici ploile, nici drqita;
Ascitid: nu-li pierde tu dulcea-nd'deide', Ea zburd[-n bucurii qi-gi toarce firu-a6a
r25 Cd,ci fiul Lui Cronos, prea marele rege, Pin'ce fecioarei i s-a spus femeie. Ahl
Mai-marele lumiis, el nrt'-i ddruit-a Abia atunci, qtiind ce-s noplile de griji
Pe oameni cu-o uiatrd' lipsitd de-amarnri; 150 $i frimtntdri, va tremura gi pentru so ,
Cd,ci oricd.rni om i'i e d'atd' odatd' $i pentru-odraslele-i. $i cind lgi va vedea,
Rdstriqtea qi iar, altddatd, huzurnl, Ea insdqi, soarta ei, va ln,telege-atunci
130 Asa cim ie bolta cereascd, se-nturnd, Tot chinul meu... Ce suferinle-am induratl
Iit -uno ii ttuttb (Jrsei cea mare. Cp multe-am plins Dar asta-i, vai, si- i povestesc:
155 Qlnd cea din urmil oar[ Heracles, al meu
EP'DA $tqpin, s-a dus de-acasfl, pe-o tiblild - scris
(cu vioiciune) ,De mult - el gindu-i de pe urmd. ldsat,
lVt*ic nu-i statornic: nici noaptea-nstelatd, fCum n-o fdcuse el nicicind, la lupt[ cind
# Pornea l cd-atunci in ochii-i doai izbtnzi mijeau,
r Este Heracles, ndscut in Teba (Cadmeea), intemeiatd de legen' t60 I Dar moartea nu Dar azi, cum parcfl-ar fi murit,
darul Cadmos. ln iensul acesta i se spune ,,nlscutul 9ln u-admos'.: I A scris ce mi se cade-a mogteni'- cd-am fost
2 Zbuciumul vielii e comparat cu valurile, lndeosebt cu ale marrr
din iunri insulei Cr;t",;nde'furtunile erau stirnite de vtnlurile care I Nevasta lui - qi din avutril pdrintesc
;r;.,";
'-' i" ai..ctii- ceea ce ii ingrij.ora pe cordbicri' I Ce vor primi oopiii lui. $i a mai soris
l.C[ de se va fi scurs un an gi-apoi trei lunil,
Aclice Zeui, "onitatu,zeilor al oamenilor'
stiplnul
'
165 I $i nu se va fi-ntors, acest rdstimp va fi
72
r Dup[ oraco]ul de la Dodona. Heracles stia cd va mai avea de
lndurat ^chinuri vreme de un an gi irei luni. ln' acest rbstimp el a fost,
un an ln sluiba Omfalei, iar cdle trei luni s-au scurs in drrbeea, in
lrrp |,tr cu Eirytos .

7'
 

Cu tllo: el ori va fi murit, ori de--a t'reout


(.JRAINIOUfJ

De-aoest soroc' va fi in via [ fericit' Un crainic, Lichas, el a spus-o multora


A snus c[-a$a se vor sfirgi qi t'rudele Cari pe ima;ul unde boii pasc s-au strins.
Lui Heraclds. Cn zeii-au hotdrit aga' 190 Cum l-auzii, am qi venit aa vestea-ntii
70 Cum la Dodona-i prezisese un stejar Eu s5. i-o dau... qi m[ vei rdspl[ti gi tu.1
ao"e' turturele-au gingurit'l
ilAt-i", oi"a
Azi olipa a sosit oind se va-nf[ptui, DEIANITiA
O"i prezioerea de-atunci' Eu insfl-abia De ce n-aduse el I aceste bune yeqti?
"o,
Prinsese;n s-alipesc gi-odatd, tresdrind
- -
775 De spaimil,-ani qi s6rit din Put-':' Prietene' - CRAINIOUII
C. gi""ta mi-el Am s[-l mai vdd pe oel mai bun Femeie, nu-i usor, c[ ]-au inghesuit
$i ireAnic om? Sau vdduvit6 m-o l[sa? Cu intrebflri toli malienii2 smingi in jur;
195 Nu poate faoe-un pas, cd. fiecare vrea,
OOBIFEUI/ Setos de veqti, sd. afle tot; nu-i dau r[gaz,
Nu mai cobil... Un om, pe frunte-avind cununi' Nici poate-a se urni din loc, pin'mai intii
se-ndreapt[." vna"' Aduoe bune veqti' N-a spus el tot. De zdbove;te, nu-i c[ vreal
Spt" Dar intr-o clipS-l vei vedea ou ochii t[i.
"oi (Intd' grdbit wn crainic')
DEIANIRA
ORAIMOT'L
200 O, Zeus, stflpln al nepflscutelor livezi
180 O, Deianlra, tu, st[plna mea,-eu cel Din Oeta3, iatd, dupd-amar de vreme, azi
Dintti, eu teama 1i-o voi spulber.al Sd gtii: Ne-ai dat si bucurii Strigali, femei, qi-aci-n
Feoioru-Alomenii-n via [ e gi'a biruit I Palat, qi dincolo de zidu"ril'e'lui,
Prinos din lupte-aduce zeilor str[buni' Vestirea bunei veptil Nici mai n5ddjduiam.

DEIANIRA CONUL
(cu insufl,elire)
B[trlne, oe vorbogti? Ce oare vrei s[-mi spui?
205 Vuiascd palatul d,e chiotul pesel
Al celei ce solu-gi a.;teaptd,
ORAINICUD Sd ci.nte fld.cd.ii cu to[ii, sldpindu-l
185 Doritul so se va lntoarce ln curlnd, Pe-Apol,o, arcogul cn tolba-i
Biruitor gi-n toatd, str[lucirea lui' Frumoasd., ce-n grija-i ne &re Fecioare,
270 Ctntali voi pednul Sldvipi-o
DEIANIRA
1 ln tragediile sof-ocleice ideia din interes, din setea de bani,
Ji-a spus-o lie un strflin? Un bdgtinag? sd.virqesc oamenii qnelelapte se reghseqte adesea. Uneori se gi arunci
blesteme asupra banului (vezi Antigona, v. 295-2961 .
talm{ceau
r Preoteselor, care ln strdvechiul sanctuar de la Dodona 2 Yezi Indicele numelor proprii.
or"ooi.t, aopd cintecul turturelelor qi lognetul frunzelor' li se spunea s Pe culmile muntelui Oeta, consacrat lui Zeus, nu era tnglduit
oamenilor si pasc5. turmele qi nici sh coseascd iarba,
,rturturele".
71 75
 

I,.MIANITIA

Tu cel mai drag din Lo i, ah, spune-mi mai tntli:


Pe Heracles, el viu fiind, am s[-l mai vdd?

LICIIAS
Pe Artemis, sora'i zeiascd d,in DelosL Eu plin de viald l-am ldsat' Ce sdnfltos
Ce noortd. t'n fiece mi'nd' 235 $i-nfloritor erat N-avea un betequg
O factd apriiwa gi cerbi ea Qi,neozd,
Pe'nimfe, ce-i stau pe a,proo,Pe) DEIANIRA
2r5 Cf,ntali-le-acuma Md' saltd pdmi,ntwl
Dar unde-o fi? In lara lui? Printre striini?
Ct'nd, flautnl ci'ntd'.
(Cintecul rdsund' tn Palat.) I,ICEAS

O, flant, Pe-al Eubeei ,t[rm Lui Zeus, la C6naionl,


Tu, rege aI inimei melelz Cununa Inalld-altar" Cu poame-i face prinosiri.
De ied'erd.-ndeamnd, sd' dd'n{ui-
Ah, slavd,,, ah, slavd, DEIANIIi,4'
?'10 Ak, ereau sd, md-ntrec ca bachantele tale Iqi implineqte-un leg[mint,? I-o cere-oracolul?
Pedn, oh Pedn, oh
(Cd,tre Deianira:) ITICIIAS

Prioegre, std'ptnd. iubitd', prioePte 240 Un leg[minb f5.cut cind cucerea qi rdvdqea
Convoiul Se-ndreaptd, spre tine. El .tara-aceasta a femeilor ce-aici le vezi;
Ah, iatd.-l cd, oine, ah, vezi-|, std'ptndl
DEIANIRA
(Un conooi de femei robite oine, urmtnilwl pe Lichas,
In mijlocul lor e lole.) Pe zei I Dar ele cine sint? $i ale cui?
Cind v[d eu soarta lor, de mili sd le plingil
DEIT\NIBA
LICIIAS
225 Prietene, il v[d; o clipfl nu-l pierdui
Din ochi..., se-apropie. O, crainice, de olnd Sint prdzile ce Heracles - qi pentru el,
Te tot aqteptl Si-mi fii binevenit, de-aduci 24-o $i pentru zei - le-a luat cind pe-al lui Eurytos
Tu veqti ce ne vor fi prilej de bucurii I Oraq l-a n[ruit.

ITICIIAS DEIANIBA

Venim cu bune veqti; si ne-ai lntlmpinat, $i-a stat de-atunci, de-atit


230 Femeie, cum se qi oddea - c6-am izbtnditl Amar de vreme,-n preajma-acestei cetdlui?
Pe-nvingdtor se cade a-l primi frumog.
I Pe aceSt promontoriu era slflvit, din vremuri sir[vechi, Zeus'
I ln texlul groc se spune ,,Ortigia'.,
"care. adici vechiul numeal Delo-
sului. Aici s-a ilscut Aitemis, pe o sliveqte corul, invoclndu--l 77
gi pe fratele ei, pe Apolo, zeul prbtector, care igi avea ln Delos marele
sanctuar.
2 Acesta este Dionisos, invocat o clipd de corul care uit6-c[ repre-
zintd pc tinerele fete din Trachis, pcntru-ca apoi, prin clntecul solemn,
,,peanul", s,l-l invoce iarSgi pe Apolo.

76
 

I/ICIIAS
Ba nu A stat mai toat[ vremea-n Lidia,
Dar liber nu, ci doar oa rob rob cumpdrat -
250 Cum insuqi el a spus-o, el. S[- nu-l birfim,
Femeie Zeus a vrut, nu el Vindut unei
Femei barb6re-a fost: OmfAlei ; qi un an
Intreg a slug{rib-o el - aqa a spus Cd muit au huzurit. Azi, soarta le-o poli
Rivni. Le-a dat poruncS. lnsuqi so,tul tdri
$i-atit l-au amlrit aceste injosiri 2ti5 Sd vin5-aici. Iar eu porunca-i implinesc;
255 C[ s-a jurat cd-odat[ tot va inrobi Sint slujnic credinci'os. Cind el fui taich-sdu,
Nevasta qi copiii celui ce qi-a ris
De el. $i n-a fost vorb6-n vlnt-, ci ispdqind Lui Zeus, neprihdnite jertfe-i va jertfi -
Pdcatui lui, a strins o oaste de str[ini C[-i dase ajutor a izbindi - atunci
S-o-ntoarce H6racles. Si vestea-aceasta-i tot
$i spre-a lui liurytos cetatel-a ,si pornit, 2e0 Ce-i mai frumos din ttit ce azi i-am povestit.
260 Cd-l-socotea pe-acesta vinovat de tot
Ce-a pd.timit.'lntr-adevdr, cind Qurytos
Pe H-eracles il g[zduise-n casa lui, C0RIFEUIT

Ciinos il suduia, mdcar cd oaspe vechi Regin[, bucurS.-te tu, c5. ai de ce:
I-a fost: ,,N-or da sdgelile-li vrun greg, dar tot De tot ce,ti-a spus el, de tot ce ins5li vezi
265 Mai buni"arcasi sint fiii mei.2 Sd rabzi, eqti rob'
Eu liber sint i' Cind la osp5 el s-a-mbdiat, DEIANIRA
l\ L-a dat afari din palat,. Dar Heracles, Cum inima nu mi-ar s5.lt,a, clnd aflu azi
Furios, nu i-a iertat-o qi... cind rfitos C[ so,tul meu a izbindit? Cd-i doar firesc
S-a dus apoi pe deal in sus, inspre Tirint 295 Sd-mi ridi sufletul, vdzijd izbinda lui.
270 S[-qi cate caii cei fugari, p9 gi]d cu ochi Dar dac[ stai gi [e gindeqti, poli fi-ngrijat:
Isc6ditori ii cdut'a, iar gindul lui Cdci gi cel fericib se poate ndiui.
Aiurea ii fugea, a fost de Heracles Prietene, m-a-nduioqat cind le-am v5.zut
ZvfuliL din virful unui mal stincos.s Dar Zeus, Sflrmanele, prin 5ri strdine, de pripas,
Stdpin Olimpului qi,tatd-al tuturor, 300 Orfane, fird un cdmin. Niscute-au fost
275 S-a-inciudat-qi rob el l-a fdcut N-a vrut Sd fie libere gi, iat[,-ajunserS.-n
S[-l ierte cd-a ucis, in chip viclean, un om - Robie ... Cruld-i, ocrotiior, pe cei
Chiar de-a ucis un singur om $i Zeus l-ar fi Cari sint din singele-mi ndscu,ti Dar dsci vrei
. Iertat de s-ar fi rizbunat f5 i;, pe drept,. Ca s[-i lovesti, agteaptd mai intii s{ mor.
0lCe.i zeii scirbd au de tot ce-i josttic. '-Azi, 305 Ce teamd sufletul mi-a prins cind le-am vdzut
280 lrl,a Hades sint cei rdi de guri qi trufaqi
Robitd lara lor a fost .'. Femeile Pe-aceste tinere
(Cdtre Iole:)
Ce le zireqti venind spre noi ferice-au fost,
t O*h"lt-. Dar tu, sdrmano, tu,
' Segetite lui ifitos, fiul lui Eurytos, nimereau intotdeauna linta' Ce vrei pe-aici? $i cine egti? Fecioard egti?
"-, Heiia6les se biztria pe iscusinileraclei
Dar a- arcaqilor sdi.
il aratb pe acesla ca fiind
Sau mamd? Ah, fecioard mai degrabd-ardli,
U;iA;;;; rui ffito.'de crlre
cu atlt mai vinovat cu cit a ucis pe cel pe care il gdzduise in casa sa ' $i mai de neam
)
(Cd.tre Lichas:

Hai, Lichas, spune-mi cine e


310 Slrdina-aceasta? Cine-i? Cine-i maicd-sa?
Dar tatil ei? M[ uit ]a ea qi mil[ mi-e
Mai mult decit de altele, c5.ci numai ea
 

Ci togi fird zdbavd-nuntru s[ intrdmt


(Cdbe Lichas:)
Tu liber eqti gi_du-te grabnic unde vrei,
Iar eu voi rlndui ce irebuie-n palat.
(Urmat ile convoiul de femei robite, Lichas plnacd.
Povara su{erinlei stie-a qi-o purta. Deianira orea sd, plece gi ea. Dar crainicul o opregte,)

LICIIAS OR,AIMOUI,
Dar ce qtiu eu? $i tu de ce mfl-ntrebi? Eu cred 335 Mai stai o clipd-aici I gi-n lipsa lor eu am
315 C5-n lara ei coboard ea din mare neam. Sd- i spun pe-cine-ai gezauii in casa ta,
ii-aga sd afli tot ce ele 1i-au ascuns,
DI]IANIRA
li-au tiinuit. C[ eu gtiu bine tot ce-a
Din neam regesc? Vreo fiicd-avut-a Eurytos?
DEIANIRA
I/ICHAS (nedumeritd,)

Nu qtiu Ce-o fi cu ea eu n-am mai cercetat. Dar ce-i? De ce vrei tu s[ m[ opreqti aici?

DEIANIRA CRAINIOUIJ

Nici numele bu nu i-l qtii? Nu .ti l-au spus? 340 Ci stai gi-ascultd-mIl Tot ce i-am spus n-a fosl,
In van. $i nu-,ti va fi nici s[- ispun acum.
LIC[{A S

DEIANIBA
Nul in ticere rostul rni l-am implinit.
Si-ichem pe ceilal,ti napoi? Sau poate vrei
DDIANITiA Doar lor, femeilor, pi mie sd vorbeqti?
(cdtre Iole)
320 Dar mie spune-mi tol,, sdrmano, tot Mai greu OEAINIOT'II
Vei pdtimi de nu vom qti 11oi cine egti. (ard,tlnd, spre cor)
(Iok tace.) Doar lor gi lie vreau, iar celorlalte nu
I]ICIIAS DEIANINA
Ea limba nici acum nu ,si-o va dezlega I 345 S-au dus. $i-acum destdinuiepte-li gindul tot
Nici mai nainte-o vorbd ea n-a scos, ci doar
In sinea ei amarul qi l-a misbuit. CRAINICUL
325 Sd.rmana, cit s-a tinguit qi cit a plins Nimic nu-i adevdr din tot ce acest om
De cind in voia vinburilor qi-a lisat
Ea lara ei Ce soartd-amard-a mai avut fi-a povestit. El sau te am5,geqte-acum,
Se cade deci a fi cu ea mai iert[tori. Sau tot ce- i spuse pin5.-acum au fost minciuni.

DEIANIRA
Sd-i ddm dar pace-acuml $i ducd-se'n palat,
330 De bunlvoia ei A pdtimit de-ajuns,
Ca noi sd nu-i mai l,ot sporim durerea ei,
 

DEIANIN,A
Ce vrei sil spui? Descarci-li gindul totl Sd dau
350 De rost eu vorbelor ce-mi strecuragi, nu pot.

CRAINICUL
lile..., dar acela ce-a adus_o aici
Nu il stia, cI n-a-ntrebat-o el nicicind.
Eram de fald mul.ti cind Lichas povestea -
$i-ap auzit - cum so,tul tHu l-a omorit COIT,IF'EUL
Pe Eurytos gi-n urmd cum a oucerit
Oechilia cu-naltele-i intdrituri, piard cei ce-s necinsbiti _ de nu chiar toli,
,Arh,
355 De dragu-acestei tinere; cum Eros - el, Mdcar acei ce-n t,aind mirgivii urzesc
Doar el - iar nu, ce-a p[timit in Lidia,
DIJIANIRA
Nici lnrobirea lui sub al Omf6lei jug,
$i nici uciderea lui lfitos l-a-mpins :|ri5 l-cmeilor, ce pol s[ fac? Ce pot? Cd riu
La luptd-atunci. Dar azi de Eros nici n-a mai NI-a nducib ce-rni spuse eI..., sin[ la p5min[
360 Vorbit. De fapt, cum Heracles, nenduplecind
Pe tatfll fetii sd i-o dea, sd. aibe-ascuns ('ONIITEU}I
cu el, a n5scocit un chiar nimic
nlvdlit cu oastea-n lara tinerei Te du nduntrrr-acum pe Lichas s[-l intrebi ;
$i-a De-l iei din scurt, si-l iscodegti, ili spune tot.
Femei, al cflrei Iiotytos era,
365 Cum auziqi. Pe "egetatdl fetei l-a ucis,
$i-n ,tara-i a fdcut prdpdd El in palat, DNIANIRA
Cum vezi, s-o-ntoarce-acum, dar trimilind-o-ntii Aga-i $i-acnrn md duc... Cuminte-i sfai,ul idu.
Pe ea, dar nu ca sclav5, nu Nu crede-aqa
Ceva, cd-i foc de-ndrdgostit. Ji-am dezvelit, CRAINICUL
370 Regin5, tot ce mi-a fost dat s-aud gi eu
Din cite Lichas povestise-n agorA", ll90 Iar noi sd stdm pe loc? Ce-ar irebui s5 fac?
$i-ntreg poporul din Trachis l-a auzit. DI.]I.INIRA
li-or spune-o to,ti... $i dacd vorbele-mi te dor,
Mi doare c5. le-am spus, dar este-un adevdr. Stai locului, c[ci iatd, f{r' sd-l fi chemat
Prin vrun pristav de-al meu, el vine din
DEIANIRA
315 Vai mie, vai Ce s-o-ntimpla? Cum de-am LICHAS
Firi si qtiu, sd-mi intre-n casd-o pacoste? (tnilrep tind,u-se spre Deianira)
Nenorociti-s, vai Ea cine-o fi? Nici cel Stdpina mea, ce vorbd vrei tu sd-i
Ce o aduse n-o qtia? El se jura cd nu Lui Heracles? Sd-mi spui, cd.-s gata sd porrresc.
CRAINICUL DEIANITI,A
O vezicit colo c[-i de neam Frumoasfl e :195 'fu te-ai lisat mult aqteptat. $i-acum zorit
AsO Ei tat5. i-a fost Eurytos, iar numele-i Mai eqti, cind tocmai vream de vorbd si mai stdm.
82 LICHAS

Mai vrei s5 md intrebi? Sint gata sd- i rispund.

Sofocle
-
 

DEIANIRA
Cind vei fi prins c6 mincinos tu i_ai vorbit?
$i-mi juri cd ai s[-mi spui intregul adevdr? IJICIIAS

I]ICHAS
S-o mint pe ea? Ce tilc au vorbele ce_mi spui?
Voi spune tot ce qtiu. Pe Zeus cel mare-li jur CRAINICUL

in vorba-mi nu-i vrun ascunzip. O fi_n a


DEIANIRA ta
400 Femeia ce-a venit cu tine, cine e? IJICIIAS

I]ICHAS Md duc. A; fi smintit de_ag sta sd mai te_ascult.


Din Eubeea..., dar pdrinlii nu i-i qbiu. CBAINICUL

CRAINICUI]
hll Ba stail Tu sd_mi rdspunzi la o_ntrebare
doar.
(rd.stiniLu-se )
I]ICEAS
Te uit[-n ochii mei $i cui uezi cra-i vorbeqti?
Intreab[ tob ce vrei, cd gureq egti destult
I,IOIIAS
CRAIMCUL
Dar tu de ce m5-ntrebi? $i unde vrei s-ajungi?
Femeia-aceea, prinsd_n lupte... gtii
CRAINICUL ce vreau
Sd-,ti s.pun. .., ,f nd,r."gi...
Rlspunde la ce-ntreb, de-ai inleles ce vreaul " "u"..o
I,IOEAS
LICHAS
De ce
IL05 Eu Deianirei ii - ei, fiicei lui
vorbesc
Oen6us - reginii-al cdrei so , e Heracles I CBAINICUL
Stdpinei mele... Ce? Ori ochii m-amdgesc? Te faci ci n-o cunoqti?
t'20 Ai spus-o. Nu? latd_iI6le el Chiar tu
CBAINICUL $i nirrytos.
E tocmai ce voiam din gura ta s-aud ITICIIAS
Tu spui c[ ,ti-e stdpind? Dar cui i-am spus-o? C,ui? Tu adu_mi_l
Pe cel ce c\r ur;chea lui aici
IJICIIAS u
""rii
Da, aqa qi e CNAINICUI]

CRAINICUIJ
Te-au auzit destui, cd_n pia,ta din Trachis
Ai spus-o tu, in gura mare, iuturor.
4Lo $i ce osind[ orezi c[ i s-ar cuveni
85
84
7*
 

LICHAS tinir5? Dar ce r[u mi-a fdcut?


Pe-aceasli.
Ea nu p-a injosit. Nici vorbd nu-i de-aga
425 Am spus ce-am auzit; dar una e s6 duci 450 Ceva. $i dacd sotul meu i-a spus sd min ,i,
Un zvo.n qi aita e sd spui c5.-aievea-a fost' Urit te-a lnv{lat r Iar daod, vrind sd-mi fii
ISun slujitor, ai nd'scocit-o tu, urit
CRAINICIttT Te-ai mai purtat Hai, spune-mi adev'drul tot
Un zvon? Dar nu sub jurdmint mi-ai spus cd-aici Om liber eqti qi-i hid si treci drepb rnincinos.
Lui Heracles tu o solie i-ai adus? h55 De vrei sd m-amdgeqti, rru se va prinde, nu
C[ nu te cred. Prea mul ,i te-au auzii ce-ai spus
LICIIAS $i-mi povesti-vor tot... De fric5-ai amulit?
( cd.tre Abunci sd slii
- supir5-i tu in zadar te-ai sp5irninbat,
- tdcerea
Ci ce mi ta, cd vrei
Sotie? Eu am spus?... Stdpind' rogu-te - 460 Sd taci. Ce-o fi aga de groaznic de qtiut?
430 p.'rui;e-mi spui: strdinul Ista cine e? Fernei destule Ileracles a indrHgit
Mi-a auzit vreuna doar o vorbir grea?
CRAINICT]L Vleo vind-adus-am vruneia? Cu cea de-acum
cel ce te-auzi sPunind cd {'ara ei N-am s[ mi port altfel, de ar iubi-o el
Robitd.-a fost, de dragul dstet ttnere' i65 Oricit. Cind am vSzui-o, m-am induioqat,
De vin[ Lidianal nuli.", ci-i dragosteal Gindind c5. frumuselea-i doar - nt vrerea ei -
I-a dat de rip[" ,ara, in robie azi.
trICIIAS Sd-qi meargi viala drumul ei ... Eu i,ti mai spun:
Tu all-ora si spui minciuni, dar mie nu
St[oind. duc[-se de-aici Cuminte nu-i
435 A ;il s-'asculli curn flecdregte un smintit' COIiIFI'UT/

DEIANIRA
h70 Ascult-o Sfatu-i bun $i mni tirziu tu nu
Te vei cdi..., iar eu ili sinb indatorat.
Pe Zeus, ce-arunc5. lr5'snete pe crestele
Umbrite de din Oeta', rogu-te: . . LICI.IAS
S[ nu-mi ascunzi nimic Vorbeqti unet femet Stirpin5 tlragd, azi cind seama-mi dau cd eqti
Ce nu-i o rea. Eu gbiu cd firea omului
I'Ll
"" Si poftele-i sinb nestaLornice' A vrea $i tu tot, om, cum sintem toli, qi cd gindeqti
l5;-I tii-lii-Eros piept gi si {e lupl,i cu el $i simli ca noi, lli spun inbregul adevdr:
J B t"dte de sminLib. Cdci Eros d5' porunct t+7 5 Aqa-i, cum a spus el. Nebunl dragoste
I C"*^ii ndzare lui; qi mie-mi d5' Le d[ De-aceastl fatd-atunci l-a prins pe Heracles,
I Si zeilor I De ce cu altele ar fi $i pentm ea a n[ruib el lara
1.4b \ilLfcl? Nu-s tot femei? Vreo vinI solului De baqtind: Oech6lia. Dar sd- i mai spun --
tSe-i t"t eu azi c[-a fost 4s Fros. sdgetati"
'Nebunfl-ar Si-accasta e spre cinstea lui
- nu mi-a cerut
fi si fiu I Sau s-o lnvinuiesc Nicicind sd nu i-o spun qi n-a tdgdduit.
- t O"tt"t., regina Lidiei.
de f iica regelui
r Heracles nu-i spusese lui Lichas s6-i ascundd Deianirrri adevdrul.
2 Heracles, ao"tnoul#ttii oechalia, s-a tndrigostil' lira doar o presupunere a acesteia.
fiurytos, Iole.
 

Cu chipul d,e taur, cu co&rne fdloase


Ci eu, temindu-ml sd nu-ti fac singe r5.u, $i patru picioare, din lara pe unde
Std.pina mea, eu i-am ascuns. De vind sint 510 Domnise Oenius; iar altu-i din Teba
Doar eu, de tu soco,ti cd-o vin5" poate fi. I,ui Bachus, avtnd ;i sd.geli, ;i md.ciucd,
Acum qtii tot $i dacd vrei s5,-l bucuri tu $i arc ce se-nd,oaie: e fiul lni Zeus.
485 Fe so,tul tdu - iar.tie bine ili va fi - De poftd aprin;i ca s-o aibe solie,
Pe fat[ tu s5. n-o urdgti Nu- i lua-napoi S-aa lpat ei lu trintd. Doar Cypris, zei{a
Ce mi-ai spus bine despre ea, cd Heracles, 51"5 lubirii, privea de departe la lupta
Viteaz intr-una-nvingdtor, a fost acum Aceea, cd-n fi,ragoste ea hotd,rd;ie.
invins qi inrotrit a f ost de dragul ei.
Epoda
DEIANIRA
C^e pumni s-awzird Sdgeli vtji.ird.
490 Cu gindu-aqa mi dau qi eu, cum ai spus tu. Ce zgomot d,e coarne d,e taur, ce trtntd,
Nu stau de-a curmezisul vrerii zeilor: C_e o7lmeE Cum piedicd,-gi pun cu piciorul
Ar fi-n zadar Cumplite-amaruri aq stirni. 520 Cum frnnyiLe unnl cn altu-;i izbird
Hai ln palat Am sd- i dau daruri gi-un rirva;, lh, ce-au gi,fi.it ei,;i u.nul, gi altull...
Si i le duci, ci daruri am primit gi eu. $i-n vremea aceast& l'rwmoasa gi dulcea
4,95 Nu s-ar cddea cu mina goald sd te-ntorci, Fecioard. std,tea pe colnicwl de unde
Cind tu-mi venigi cu-aqa frumos alai. Pripirea ti fage d,eparte ;i tare-i
(Deianira, unnatd, de Lichas .7i d,e crainic, pkacd,.) 525 Cu grijd,: ah, care-o sd.-i fie bd,rbatul?
E_u n-am fost aaolo, dar gtiu cnm fecioara,
COBUL Sd,nnana, prirrea ca sd, vadd, ea cine
Strofa Va-nvinge Ei cdruia-i fi-va nevastd.
Dar maicd-si-au, smu,ls-o qi-au dus-o departe,
Ah, mare-i puterea prin care i,ntr-wna 530 De parcd,-ar fi fost o ui{ia rittdcitil.
Izbi.nzi are Cypris De cele aowte
( Deianira, unnatd, de o sclaed. purtittil pe brale
Cu, zeii eu nici nu poi spurle. Ci rutmai
500 Cum gata l-a dat ea pe fiul lui Cronos, un. mic sipet fereaat, r,irLe din putat.)
Ca gi pe mai-marele nopliil pe Hddes,
DDIANIRA
Ori ;i pe Poseid,on ce zgi,lptie i.nsuqi
Pd,mtntulr. Ea doar despre cei ce pe-a naastrd Prietene, pe cind in casd Lichas std
Std.ptnd-aw rtpnit ca s-o aibe sotrie De tain5 captivele, gdtind de drum,
505 f,i-oi spune: vtnjo;ii s-au. luat qi La tristtd.. Eu pe furis aici ca sd v[ spun
$i-n colb s-au bdtut ei ;i pi.nd la stnge. Ce viclegug am unelLib si sd-mi laiesc
535 Cu voi amarul meu... Arii gdzduit precum
Antistrofa Vislasu-ncarcd-n luntre-o marfd cu- ponos
O fat5... FatS? Nu - a fost;qi sufletul -
$i unu,I e fluviu-Ach,el1os nd.valnic, Mi-am otrdvit. $i-acum noi doud-n aqternut
I Corul spune cd qi zeii au fost priryi in rnrejelo iubirii, ca, de Vom sta sd-l aqteptdm,,pe el qi-al dragostei
pildd, Zeus, care n-a rlmas creclincios soliei salc lIera, cum nici Posei- 540 Desfdt. Aqa m-a rdspliitit el Heracles
don nu i-a fost Amfitritei. Iar Flades a rlpit, din dragoste, pe Per- - -
st,.f ona.
 

Ah, credincios,ul so,t, cum i s-a spus,


Cd i-am vegheat de-atunci, de mult, cdminul lui. F[cind ce mi-a spus Nessus cind s-a stins. Acum
Eu ciudl n-am pe solul meu - c5.-aga e el: P.g.utu tot ... Viclene indrdzneli, n-as vrea
Nicicind sd vd cunosol lIrdsc femeile'
l,-apuc[-ades de-a]d-aste sl5biciuni. Dar iar 585 Ce si le foloseascS. pot. Eu insd vreau
it45 Imi spun: cum o nevastd. ar rdbda s5. stea
Cu-aceastd femeiupo[-ntr-un c5.min, iar el, Prin acest leac s[ mi-l vr6jesc pe Fleracles,
El, so,tul meu, s5.-i fie.sol gi ei? Ah, vdd: S-o-nfring pe ea... Gindit-am 6ine?... Ori'md las?
Ei, frumuselea-n floare-i azi, pe cind a mea
Pilegte-acum. $i omul este-a$a fdcut: CORIFEUL
550 Lui dragi li sint doar florile ce-mbobocesc, ai temei sd crezi cd-aga vei izbindi,
Nu cind se ofilesc... Aqa qi Heracles Eu nu te-aq dojeni; socoi cd bine faci.
l\tld tern
- mi-e so cu nulnele, dar -dragosbea
I-o dd doar ei. Si mi-nciudez? s-ar c5.dea DnIANIRA
Unei femei cuminte... Amaru-mi sd-l alung" 590 Cd leacul ce-am ales o fi
555 Eu am glsit un leac... Prietene, vi-l spun: bun, doar
De multd vreme-ntr-un ulcior de-araurd-aveam Cu gindu-mi dau, dar la-ncercare nu l-am pus.
Un dar ce-mi dase Nessus, cind dihania CORIFEUIT
Cu piepN pdro,s, rdnit de moarte, se sfirqea.
Centaurul in bra,te-i lua pe cei ce vreau incearcd-l deci Cd doar aqa
- ctnatude la gind
560 SI treacl riu] Evenos cu ape-adinci, La fapt[ treci vezi de-ai gindit cu teirei.
-
$i ii trecea - pe bani. El visle, pinze nu
Avea. Aqa eu l-am trecut cind tatil meu DEIA.NIN,A
M-a dat lui Heracles: era al nunlii drum. Ne-om ldmuri-n curind. Pe Lichas ial,d-l vdd
Dar cind pe la mij locul riului eram, 5e5
565 Deodatd Nessus, ce pe umeri m5 ducea, |1. p"aS, gata de drum. Sd nu md dali de goi,
Atit vd rog. O faptd hidi chiar de-o"faci
$-a cam obr[znicit..., simLeam cum miini]e-i... Doar in asounsT de ris -nu-l face pe ff,ptaq.
-
Ah, am ipat ... Pe loc atunci fiul lui Zeus
S-a-ntors spre el qi-n piept sdgeata-i i-a virit. (Dinspre casti oiile grd.hi.t Lichas.)
Dihania, cind sd-gi dea sufle[ul, atib
570 Mi-a spus: ,,Tu, Iiicd a bdtrinului Oen6us, LICIIAS
Tu sfatul de-mi ascul,ti vei trage mult folos, Eu ce s[ fac? Tu spune-mi, fiicri-a lui Oen6rrs,
Cd-ai fost cei de pe urm5. din drurnelii duqi Cd prea am zibovil... E vremea sii mi duc.
Pe umerii-rni. Din rana-mi ia cu mina ta
Oleac' de singe iztricit qi-amestecat DEIANIRA
575 Cu fierea garpelui din Lerna, ce cindva
600 La asta, Lichas, chiar gindeam cind tu-n palat
I-a otrlvit sdgeata Iui. Vei face-asa De vorbd cu strS.inele-mi sbiteai. S[ iei
Un ir cu care po.ti vrdji tu sufletul Cu tine-acest vegmint, de mina-mi iscusit
Lui Heracles) ce pe vreo alta n-o va mai
Iubi nicicind"... La asta tot gindindu-md, lesu-t.$j du-l din parte-mi so ,ului in dart
Cind i-l vei da, sd-i spui cd ej qi nimeni alt
5B Priclene, cu grijir am oscuns dst ir 05 Si aibe-a-l imbrica intii. Nici -soarele, -
In casa mea; cu el am uns acest veqmint, Nici fl5cdrile din vrun templu sau cdmin
90
9t
 

Sd nu il vad6, nu, decit cind insuryi el - De dor? Cd-ntors acasd-l vreau? SI nu i-o spui
El. sotul meu - se-nfdliga-va zeilor, Decit de-ai qti cd dorul meu e qi al lui.
r-
Strdlu;itor, cind va fi liua de jertfiri.
6,1 o Eu mi-am urat teafer dacl-I voi vedea,
cd. (Lichas pleacd,, ducind sipetul pe brage. beianira
Sau nendoios voi gti c[
se lntoarce iar, se duce i.n palat.)
Eu zeilor am sd-l ardt gdtit in nou
Veqmint, ca noul jertfitorl. Pecetea tu COR,T'L
Sd-i duoi cu care-am lnsemnat [st sipet mic. Strof a I
615 Chezapi ili va fi c[ vii din partea mea...
Te Fii credincios, cdci crainicul, sd qtii - Q, voi care trd,igi pe ldrm, pe sti,nci,
E leEea lui - se cade-a spune doar atit Pe unde calde ;ipote {tqnesc,
Cit i"s-a spus. De-5i face-iqa, i,ti mullumim 635 Pe crestele din Oeta, voi $i voi,
Din jurul golfului din Melida
$i Heracles, qi eu. Datori i,ti fi-vor doi Ce-i tnchinat Fecioar.ei cu sdgeli
LICHAg
De aur ltngd, Termopil, ld.cag
Vestitnlui sobor al grecilor lL
620 De-i slnt eu vrednic ucenic qi crainic bun,
Voi face-ntocmai ce ai spus. Eu sip-etu-i Antistrof a t
Voi da aga cum l-am primit, iar vorba ta,
Ducindu-i-o, fi-.va-n fa,ta lui- 640 Curtnd, oeli auzi voi flautul
Dar eI nu jalnic va ctnta, ci ca
1}EIANIIiA O lird, tintnd ison ci,ntnlai
Te du Eu nu te mai opresc. Doar ai vdzut In staph zeilor. Cdci, iatd, azi
625 Cu ochii tdi ce se lntimpld prin palat. Fecioru-Alcmenii gi-ai lui Zews
645 Spre casd, se intoarce-&eunx, cu prd,zi
LICHAS Ce i-au fost rod al di.rzei pitejii.
Acolo totu-i bine - vdd - ;i-am s[ i-o spun. Strof.a 2,^
DEIANIRA De lara lni d,eparte rdtdcea,
Ce gazdd bund-am fost strdinei - ai v{zut - Iar noi, de luni gi luni s-a scurs un anz
- ce
Intr-una-l aftepta,nx. Noi -
$i ce prietenos eu m-am purtat cu ea. ;tiam?
650 Pe und,e va fi fost? Pe care mdri?
I,ICHAS Iar ea, nevasta-i dragd,, ce-l iubea,
Da, am vdzut qi drept la inimi mi-a mers. Sdlmana, vai, se mistuie de dor
$i plins- Dar Ares, aprigul, a, pus
DEIANIR,A Sftrpit d,u,rerii ei d,e zi d,e zi
630 $i-ai mai avea ceva sd-i spui? C[ m5. usuc ' 1- Este regiunea izvoarelor de ap5. caldd. Aici se intrefinea cultul
t L" era obiceiul ca atunci clnd se fdceau jertfiri sau s.e -fecioarei cu slgefile de aur" (Artemis) ; primivara qi ioamna, in
""ttti zeilor,
aduceau prinoase jertfitorii sd se lnveqmlnteze in halne nol' ,jurul sanctuarului ei, se aduna soborul cetdtilor invecinate.
2 Mai exact un an qi trei luni.
 

Antistrof a 2 625 Din llna unei oi; vreun om de-al casei nici
C[ l-a atins gi lina, mistuindu-se,
655 Intoarcd,-se, Lntoarcd-se aici S-a qi imprdqtiat pe piatra din podea.
Cu multele ei vtsle, fd,r' popas, Dar ca sd vezi.ce-a fost, eu am ii- i povestesc:
C orabia-i pi,sleascd' pi'nd' clnd' Nu am uitat nimic din sfatul ce mi-a dat
La bun liman l-o d'us $i pd.rd'sind' 6u0 Centaurul cind cu-o sdgeatd-nfiptd-n piept
El grabnic insnla qi-altarele-i Trdgea sd. moard.. Ah, in minte mi-a rimis
660 In care, zice-se,-a ad,as jertfiri,, Cum parcd-a fost pe-o tabld de aramd. scris.
Sd. vind, plin de-al d,ragostei balsd'm, Mi-a spus li-apl 1T Si fdcut ca s6 pdzesc
Cum a gi spus-o-atunci centaurul.
-
Eu irul unsuros qi sd-l feresc de-loc,
6s5 De raza soarelui; iar la lumind doar atunci
( Deianira se reintoarce turburatd.) Sd-l scot, ln clipa cind ar fi sd-l folosesc.
$i azi, cind clipa-aceasta a sosit, c-un smoc
DNIANIRA
De lini smuls din lina unei oi de-aici
Ah, teamd mi-e ci prea departe voi fi mers, Am uns eu in ascuns acel vegmint ce vream
Femeilor, prin ce-am fflcut eu de curind 6e0 S5. i-l trimit; iar dupd-aceea l-am chitit
$i, vrind ca sd-l feresi de raza soarelui,
L-am pus intr-o lddi,td-n fund ali vdzut.
CORIFEUI,
Dar azi, in casd p[trunzind, mi-e - oum
dat s[ v5d
665 Ce-i, Deianira, fiicd-a lui Oen6us? Ce-i? --
Ceva uluitor t ce nimlnui prin gind
DEIANIRA
695 I-ar fi- trecut: nedindu-mi r."toa, am Tvirlit
Eu smocu-acela ce-mi slujise ca sE ung
Nu gtiut Dar ce nidejdi m[ legdnau, fflclnd Acel vesmlnt, pe undeva qi unde-a fbst
Tot ce-am fdcut $i, vai, cit rdu voi fi f[cut tsdtut de raza soarelui I aici, in drqi,ti,
Deodatfl s-a topit qi s-a fdcut ferimi,
,our"too 700 $qa ca rumegupul lemnului tiiat
Vorbeqti de darul ce-ai trimis lui Fleracles? De ferdstrdu; pe locu-acela, pe p[mint,
5-a strins o spum5. singerie de beqici,
DEIANIRA Ca mustul gros din sirugurii lui Bachus, din
C_iorchinii pirguiti, a;a cd nu mai qtiu
De el $i-aq da oricui pova,ti-a nu fi prea 705 Nici eu, vai mie, ce s5. credl Dar eu md dau
670 Zelos, cind izbindirea-i indoielnici. Cu gindul c5. vrun groaznic r[u voi fi f[cut;
Altfel, cum mi-ar fi vrut centaurul clnd da
CORIFEUTJ
Sd moard -
binele, cind el din pricina-mi
Sd-mi spui, de po,ti, de unde spaima i s-a tras? -
Sfirgitul pi l-a dat? Nici cu putin {-ar fi
710 El alt gind mistuia qi mi-a vorbit mieros,
DEIANIRA Cici vrea sd prindd-n lalu-in;eldciunii lui
Cind vd voi povesti ce s-a-ntlmplat gi oum, Pe cel ce l-a ucis. Azi seama-mi dau, dar vai -
Femeilor, vi s-o pdrea uluitor I Tirziu. Cd ce pot s[ mai fac? Pe Heracles, -
Eu, ca sd-i ung veqmintu-i alb, am tuns un smoc De nu m[-ngel, eu l-am ucis. Sflgeata-i
- qtiu -
 

lrs Pe Nessus l-a uciq; pe Chironl chiar, pe zeu, IIYLLOS


Greu l-a rinit. De-atinge vietd,ti, s-au dus... Trei lucruri, mam5, i-ap ura: oricare, vreau
Si-l va crula sdgeata-i plin[ cu venin? 7ll5 A se-mptrini: s[ mori, sau - de vei mai trdi -
Cu singele dihaniei, pe solul meu? Sd- i spunfl altu-n locul meu Sau sim
,,mamd-"
Il va ucide - gtiu. Dar dacd-l pierd, cu el Mai orienesc sn- i incolteascd-n inimfl
720 O datd. mor qi eu - mi-am pus-o-n gind. Cind am
Oblrgia pe care-o am - qi m[ filesc DEIANIRA
Cu ea - nu rabd a mai tr[i. E-njositor Copile, ce-arn f[cut de m[ urhgti atlt?
COR,IT'EUII HYITLOS
Firegte,-avem de ce se ne-nfric5.m, dar cit Pe cel ce i-a fost so gi este tatil meu
Nimic nu s-a-ntimplat, nidejdea s-o pdstrdm. 710 S5. afli-acum c5" tu chiar ast[zi l-ai ucis.
rl

DEIANIINA DEIANIRA
725 Cind rdutdli ili trec prin gind, nici cilmai poli Copilul meu, ce grozS.vie imi vestepti?
Avea n[dejdi care te-ar face-ncrezetor.
IIYLLOS
CORIFEUIT
O veste care-i, vai, un adevir. $i cind
Dar cind greqeqti fdr[ sd vrei, chiar urile Aga-i, de ce ne-am face cd. nici nu-l vedem?
S-or imblinzi, greqelile i s-or ierta.
DEIANIRA
DEIANIRA Ce spui, copile? Cine te-a f5,cut s[ crezi
Cei care-au fost pirtaqi la fdrdelegi nu pot ') 45 Cd-am fost ln stare eu de-a;a nelegiuiri?
730 Vorbi aqa. Doar cei cu sufletul curat
HYI,LOS
CORIFEUI/ Eu lnsumi am vflzut, nu doar din zvon o gtiu,
Ar fi mai bine s[ mai taci, de nu voieqti Ce soart5. grea a mai avut gi tatdl meu.
S[ afle fiul 15.u..., c5ci iat[-l, s-a intors
Fornise el sd-l caute pe tatdl s[u. DNIANINA

(Hyllos intd' grd'bit. ) Dar unde l-ai vdzut? $i-ai fost chiar llngi el?
HYLLOS
1 Legenda spune c5. atunci cind centaurii, fiind urmdrili de
HeracleE, s-au ascuns ip pegtera lui Chiron, fiul lui Cronqs, o sdgeati
De trebuie s-o qtii, eu ili voi spune tot:
a lui Heiacles l-a rdnit dingreqeald pe acesta. Chiron, fie cd nu mai 750 Lui liurytos i-a n[ruit oraqul-cel
putea fi lecuit cdci fusese ienit de o s5.geat5 muiat5 i,n singele
- Vestit. S-a-ntors apoi cu lauri qi cu prdzi.
'Hvdrei fiind zeu nemuritor, a coborit
- fie c5. nu putea nici muri,
de bund.voie qi cu invoirea lui Zeus, la Hades, liberindu-l de acolo ...Pe ldrmul Eubeii-i capul C6naion,
pe Prometeu. Din dou5. pirli scildat de val. $i Heracles
 

Un cring sfinlit qi-altare aici Ttlt Cu ochii-n ochii mei, el m-a chemat qi-a spus:
755 I,ui tat5,-s[u, lui Zeus. $i-aici l-am revS,zut ,,De chinul meu te rog, copile, nu fugi,
Intiia oard... Dor mi-era Bl se g[tea Chiar dacl-arfi s[ mori qi tu. M[ du de'aioi,
Sd facd mari jertfiri cind Lichas, erainicul, Departe, unde nici un om nu m-ar putea
Venind de-acas5, a sosit cu darul tdu: Vedea... Sau dac[ mila te-ar opri, mdcar
Cu haina mor.tii Tata a-mbrdcat-o-asa rr00 Din lara-aceasta sd mi duci Nu vreau si mor
,60 Cum tu ai spus; si-n urrn5. doisprezece boi, Aici "... a spus... $i rugii lui ne-am si plecat;
Dar pe ales, din prdzi, el i-a jertfit pe-altar; In fundul unei luntre l-am culcat qi-aqa
Aici cl jertfe-adirse-o sul,5 vite fel L-am dus cu chiu cu vai pe lirmul celdlalt.
$i chip; apoi, senin ln sufleL qi fiJos Ah, ce dureri, ce rS.cnete O sd-l vedeli
De-acel frumos veqmirrt,, sS.rmanul , rugilc-i It05 Acuqi-acuqi... tn via 5 sau... n-o fi murit?
'1 65 Si le-a-nceput. Fin[ s-aprinse flac5.ra, Ah mami, vai, ce f[rdelege-ai uneltit
Cd-i singe mult gi lemnu-i rdsinos, pe -el
il trec sudori..., e leoarcd tot. $i-acel vc;mint $i-ai sivirqit tu contra tatii De-ar putea
Zeila Dike si rlzbundtoarele
I s-a lipit de trup, de mdclularele-i; Erinii dupd fapta ta a te pl5ti
Ca o statuie-a fost... Deodatd-un zgil ,iit 810 Aqa-li wez de am dst diept. $i-l amt Tu mi
770 Chiar pin'la oase l-a pdtruns; o vipcri - ai ucis pe omul cel mai bun
L-ai dat, cind
Ai fi crezut c[ ]-a mupcab si-nveninat; De pe p5mlnt un om oum nu vei mai vedea.
La bietul Lichas, vai clt a rflcnit. Dar el -
Ce vin5.-avea? ,,Ce viclenie te-a fdcut (Fdrd a spune un cuoint, Deianira porneFte spre
Ca sd-mi aduci acest vesmint?" Dar nu gtia palat.)
775 Sdrmanul Lichas Spusd doar cd l-a adus
Ca dar din partea ta l-a primit. COR,IFEUIJ

Cind tata-l auzi


- apa cum
durerile-i strlngeau Tu pleci si nu mai spui nimic? Cind taci, nu vezi
Tot pieptul, Lot -- l-a prins de un picior, mai jos Cd dai dreptate celui ce te-a-nvinuit?
De gleznfl pi apoi de-o stinci ce iegea
780 Din val l-a qi izbit; prin pflr, lui singele-i HYLLOS
S-a scurs inv5lmdgit cu creierii albicio;i.
Ah Ce-a lipat norodul ingrozit, vdzind 815 Sd plece Duc5-se S-o duci un vint bun,
Sd n-o mai vdd in ochi Ah, mindru-i numele
$i chinul unuia qi soarta celuilalb De mamdt Dar cind ca o mamd nu te por.ti,
Sd-i ie tatii piept un om n-a cutezat,
7s5 Cd tata tot se da de-a tdvdiiq, sdrea ln sus, Cu el nu se mai cade sd te-mpodobesti.
Sd plece Bun rdmas bucurii
ln sus, urla... Huiau qi stincile din jur, 820 Sd aibe ea cit tatii-i dete ea acum
Din crestele Lomidei pinfl-n [rmul cel
Stincos al Eubeii... Dar, de vlag[ stors, (Pleacd. zorit.)
Chircindu-se pe jos, urllnd, el blestema
?90 Culcuqu-n care s-a legat cu tine-atunci, CORUII
Strof a I
Cu fiica lui Oen6us, ce moartea i-a adus.
...Deodatd, istovit, el ochii-nce,tuili Copile,, oed,eli cnrn deoilatd, strd,eechiul
De fumul gros clipi i-a deschis; buimac, Oracol gi-ajunge sorocul
El m-a vflzut cum prin mullime eu pllngeam I Prezis-a cd, anii s-or scurgej vreo zece,

98 99
 

$i al{i doi vor trece, Ei finl


Antistrof a 2
825 Lui Zeus o sd.-gi oadd sfi,rSitd,-a lui trud.d^r li;negte iz()orul de lauimi Un rd,u cum
Ah, iatd, cd aii se-mplinigte Dugmanii nicictnd preodatd-i
Acea prorocire Cd.ci-omni acesta Fd,cuserd. lui il cuprinse acuma
Ce ochii-pi i,nchise
Vecie - ;i pentru
oare priiej'o tla' itot
Pe fiul aiteaz aI lui Zeus.
830 -'cnnt,
poarte el jugul robiei?
r{55 De plins este astdzi Tu, vtrf negricios al
Sd,
Sd.gelii Ce iute-ai ad,us ta
Din mnnlii Oechalici pe tindra fatd,,
Antistrof a I Ce-a fost in rdzboaie robitd
$i itacd vicleanul ccntaur l-a prins el Dar Cypris, zeiga, fd,cut-a ispraval,
In morlii ;i-n pieptu-i' n(i0 $i fdrd, sd. scoatd. o rtorbd..
Strecoard. veninul, gi-A,na $ scliposul Aici este mtna zeigei - ed.d bine.
Balaur i.i picurd.-i mortrii
835 Otraad,z, cim oare-ar puiua sd. mai vad,d,
(Din casd, se aud oaiete.)
A soarelui razd d,e mtine?
Curn oare ctnd, apriga hidrd i.i picurd-n $EMICORT'L 1
Pieptu-i oeninul, i.i('reme Ori aiurez?... Nu oare voi fi auzit
Ce Nessus cu coama-i cea nealrd,, cu vorba-i Pe cineva ce parci s-ar vdita-n palat?
840 Vicleand tl chinuie groaznii? Dar ce tot spun?
Strof a 2 sEltlIcORItI/ 2

Dar nu-n{elesese nimic Deianira,


Sd,rmana. Ea d,oar un pericol
ri65 Ba dal Se vaiti-acolo cineva... Ah, r5.u
S-o chinui ... Un jalnic lucru s-a-ntimplat"
Vd,zwse: cd,-o altd femeie eenise
Deodatd,-n cdminu-i, pe care-o COR,IFEUL
845 Sd.-l surpe. $i-urmi.nd, ea pooa{a picleand,-a
Lui Nessu,s, ajunse sd.-;i pli,ngd,, Dar uiti-te:
Cn stropii de lacrimi, gregeala-i cumplitd,. Bdtrina vine-lncoa... Ce mohorltd e
Iar soorta, ce dramu-gi nrmeazd,, Cum s-a-ncruntat Ea are-o veste sd ne dea.
Acum i,i aratd ce gred prd,baEire (Din iatac rtine Doica,)
850 Pooaya picleand,-i ad,use.
DOICA

r 870 Copii, dst dar trimis i-a fost aici


_ Oracolu_l prezisese_ cI dupd doisplsTs6s ani Heracles avea sd-si
g[seascd. _odihna. AceastS. prorbcire se- impline$te acum ln ct io Lui Heracles, vai, mare pacoste a fost
eptat, Heracles gdsindu-qi odihna cea'vesnicd: moartea--- "J*i:
2 Potrivit unei vechi credin{e populare,
singele era gi o otravd r Aceste versuri ldmuresc tnlelesul adinc al tragediei. Cypris,
care poate ad,uce moartea. I se-spunea qi',,fiu"al mor[i'i.,. Cu atii
slirnil,oarea in tdcere a pofl,elor gi a iubirii, a fost fdpl,aga
ncnorocirilor- suferite de -eroii acestei tragedii.
era mai otr5.vitor sinsele centaurulrii, cu cit i'e amestecas'e qi cu acela
al balaurului
101
100
g'
 

CORIFEUI/ tnlr Ea s-a strd,puns? Vai un omor


Ce altfl pacoste, bfltrin6, ne vestegti? N-a fost de-ajuns? Un altul ea
A vrut? $i L-a 6i sd,vi'r;it?
DOICA
DOIC:t
Ea - Deianira - a pornit, dar fdrf, nici
Si fi f5cut vrun pas, pe cel din urmi drum. C-un fier td,ios Ei blestemat
OORII'EUIr
COBIFEUIJ
875 Ce vrei sd spui? Va fi murit? In deznd.dejdea ei, sd.rmano, unde-ai fost?

DOICA
DOIOA
tteO La ci,liva pai-i...
fi-am spus chiar tot.
COII,IFEUI]
0ORIFEUL

S6.rmana t Nu mai e? $i fapta cunt, s-& sd,virEit?

DOICA
DOIOA
Cu tnsugi brapul
fi-am spus-o? i-o mai spun.
COR,IFEUI]
CORI['EUL
Sd.rrnana jertfd-a soartei, vai, Ce spui?
Cum i,;i sfi.rgit-a zilele? DOICA

DOICA Un adepd.r

Sd te-nfiori... gi alta nu I COnltr,Eufl

CORIFEIIIJ Ah, tindra-i logod,nicd.


880 Cnm Si-a gdsit ea moartea? Cum?
Al casei prag nu I-a trecut
Dectt pentru-a sttrni aici
895 AI rd,zbund,rii d,uh cumplit?
DOICA

$i-a vrut-o ea Ea ea DOICA

Cumplit, aga-i Dar n-ai fost, lingi ea s-o vezi;


CORIFEUI/
C[ de-o vedeai, mai mare jale te-ar fi prins.
Ce dezndd.ejde, ce srninteli
Au dus-o i,n mormtnt? $i cum? CONIFEUf,'
Cu-un fier td,ios Ei blestemat $i o femeie-n stare-a fost de-aqa ceva?
102 103
 

il

lngenunchind, el ii sirut[ buzele,


t,

r*' DOICA Lipindu-se de le;ul ei. Ce chin pe el


S[ te-nfioril Ascult[-m5.: ea singur[ 040 Cd-a-nvinuit-o pe nedrept qi ci-a r5.mas
900 Intrase in palat. Cind ochii-i qi-a-ndreptat De dou[ ori orfan - ci tat5, mamd, v.ai,
Inspre ogradd, a vdzut cum fiul ei $i i-a pierdut Azi e stingher. Vezi dar ce-a ost
A luat o targ5., agternut i-a pus, vrind el Acolo, in palat ... Acel ce-ar socoti
S[ plece qi s[-i iasfl-n drum lui taicfl-sdu. pu ce ,,va fi", cu ,,miine," ,,poimiine", e un
Un col,t ascuns gi-a cflutat ea in palat, 1)45 fl\ebun. Cd ziua cea de ,,miine" doar atunci
905 Si n-o zdreascS. nimeni; lingd-altar c[zu-n fi cind ,,azi" cu bine se va fi sfirqit'
Genunchi qi-n qoaptd.vdduvia-i gi-o jdlea;  [a
(Doica se retntoarce tn palat.)
Iar orice lucru-s,or de care se slujea
Prin casd, ea iI mingiia plingind. Vai, ei CORUI/
Buimac5., ea mergea prin cas5.-ncolo-incoa, Strof a I
910 $i cind vedea vrun shijitor, ea i2[spnea
ln plins, jdlindu-qi soarta ei qi-a casei ei Pe care sd.-l pltng mdi tiltti d,in aceste
Ce va rdmine fflrd prunci de-5i legiui,ti. Amaruri? Ah, care-i mai groaznic?
Oprindu-se din plins, ea buzna in iatac .Vai mie, ce gre& mi-e s-aleg intre ele?
A dat - in al lui Heracles iatac. Dar eu,
I 915 Eu o vdzui S[ nu m[ vad5, m-am f erit; Antistrof a 1
Din umbrd-i iscodeam orice migcare-a ei,
950 Pe unul cu oehii-l vd.zurd,m, i,n casd,.
$i am v[zut cum o velin,ti-qi aqternea Un altul ne-aEteaptd. Veni-va
Pe patul lui gi iute-n virful patului
Ea s-a trlntit,-plingind cu lacrime fierbin,ti; Dar grea-i aEteptarea Ea-i tot suferinyd,
920 ,,O pat al nunlii mele, bun r5masl - spunea Cum este Ei fapta-mplinitd.
Pe veci de tine mi despart.. O, tu, sulcuq
Al cisniciei noastre, n-am s[ te mai vdd Strof a 2
Nicicind "... O vorbd n-a mai scos. Clt ai clipi,
Iqi smuise copca ce veqmintu-i incheia Porneascd,-se rttntul prielnic gi aprig lt
925 Mai sus de sini, pe cosul pieptului, qi-apoi 955 Cu suflu-i puternic izbeascd.
Ea coastele qi bratu-i sting gi-a dezvelit. Polatul De-aici sd. md. smulgd, Md, ducd
La fugd-am rupt-o, alergind clt m-au linut Departe, departe Mi-e teamd,
Picioarele, lui fiu-sdu de veste-a-i da Cd, dacd.-am sd. vdd, eu preodatd pe fiul
De maic[-sa... Dar nici n-am apucat s-ajung Viteaz al lui Zeus, en de groazd,-mi
930 $i sd mi-ntorc cu el, cd. ea s-a qi strdpuns 9 60 Voi d.a gi sftrqitul... Se spune cd-n chinuri
Sub coaste, spre ficat, cu-o spad[ cu-ndoit Ce-s fdrd de leac el se-ndreaptd.
Tdiq. Vai, biet copil, ce lipete a scos Spre casd,... PriveliEte grea, durer.oasd,.
,,Vai, eu, prin furia-mi am dus-o in mormint " (Se apropie, penind, d,e d,eparte, un conooi.)
Acum el a-ntples, tirziu
- i-au
935 Ce-s in palat - c[ el i-a dat
spus-o-acei
acest sfirqit; 1 E vintul care suflf, din nord-vest, dinspre cimpia Estiotida,
Si-n fapta ei, i-a fost centaurul indemn. la poalele Olimpului.
Sdrman copil, ce pltnsete, ce jdluiri
105
 

Antistrof a 2
UDTiACIJES

l)lll-r O, Zeus, eu pe unde md. aflu? Pe care


Ah, iatd,, durerea
ce-am pltns-o ca lacrimi, Meleaguri mE zbat azi tn chinuri
Ca privighetoarea ce cintd, Ce n-au potolire? Ah, fie-v5. milil
965 Cu jale: s-apropie-acunr, un convoi d,e
...Vai, iar5si durerea-mi s-aprinse.
Strdini, ce cu drag gi cw grijd.,
De parcd,-i stnt rude,, l-uduce acasd,; BATnINUL
Ei merg i,n td.cere gi-agale; (cd,tre Hyllos
)
El tnsugi o eorbd, nu scoate. Ce oare
[)ar nu i-am spus oare s[- i mistui in tine
970 Pot crede? El mort e? Ori iloarme?
'r'lr) Durerea? Sh plingi in tdcere?
(Pe o targd e ailus Heracles. Pe li,ngd el sint De ce nu-l l['sagi"ca s[-qi doarm[ el somnul?
Hgllos gi un bdtrin, urmali de slujitori.) IJe ce i-l gonigi de pe pleoape?

IIYLLOS HYI,LOS

Vai mie, o, tat5, Eu nu rabd s[-l vid cum se zbate in chinuri.


Amarnic mai sufdr Ce tare m[ doare HEE,ACLnS
De tinel Ce-oi face? Vai mie
O Cinaion, sti,ncd. pe core-nd.L{at-am
BATRINUI, t95 Altare, o Zeus, oare-aceasta-i
Rdsplata jertfirilar mele? Sd.rmanul
T5,cere, copile, cdci iar ii mai scormoni De mine, a n?.ea nd.ruire-i
975 Cumplita durere ce-l scoase Camplitd De ce nu-mi nu(agi tu durerea
Din fire Trdieste... dar oe Ce-mi colcdie-n suflet gi-ntr-una
Cuprinse S{ taci Tu buzele-li muqcd 1000 Zbacne;te? Ah, unde, o t Zeus, o fi vraciul
Cu leacwri dibace? $i unde
IIYLLOS O fi ordjitorul ce prin vrun desci,ntec
Dar ce spui, bdtrine? Trdiegte? $i l'(r.rd-aj*torn-li sd. poatd,
S-ad,oarmd, durerea ce-mi fi-va pierzarea?
BATBINUT,
1005 Si oare-am sd. ()dd eu preodatd,
Aceastd minune?... Ah, fie-vd, nzild,l
Dd-i pace, qi nu-i strica somnul ce-n brale-l Ldsa{i-mi odihna, uai mie,
980 Cuprinsel $i nu-i mai aprinde, ;i-o fi cea d,in urmd. od,ihnd.
Copile, cumplita-i durere, ce-odat[-l Ah, mtna-li m-atinge..., md doare
Mai lasd qi iardqi s-aprinde. 1rll0 De ce prei pe-o rtnd-a md.-ntoarce?
(Cd,te bd,trin: )
HYI]LOS futd tluci tu. la moarte Tu iara,gi
Vai mie, ce groaznic rn-apasd durereal Durereu-mi trezeqti ctnd, abia md. ldsase.
Ah, simt..., mi se-ntunec[ mintea I Vni, iar se aprinse ...
(Cd.tre cei din ju.r:)
(Ct.teoa clipe td,cere. Heracles, de pe targd,, se trezegte.)

1Q7
106
 

De unde
Venird.{i, voi, care mai tare deci,t to{i elinii CORIFEUIJ
1015 Agi dat azi uitdrii cunx eu od,inioard,, (cdtre femeil,e corului)
Pe md.ri, prin pdiluri, chiar Ei oia{a mi-am pus-o Prietene, cind pe stdpin l-aud gemind,
In joc, sd ()d, scop de primejd,ii? Vai, md-nfior ... Viteaz ca el, ce soartd-avu
$i astd.zi nw-i nimeni sd.-rni cutnle gi mie
Durerea, cu fierul, cu focul? HEn,ACIJNS
1020 Nu-i nimeni sd.-mi taie grumuzal? Vai miet
'1045 O, cite nu mi-au indurat ;i bralele
BATR,INUI, Si qalele Doar cd mi-o spun qi chinu-l simt.
(cd.tre Eyllos) Dar nici acea solie a lui nicicind,
Vldstar al acutui piteaz, ah, ajutd-mi, Nici Euristeus - ce scirb[ mi-e de el - nu m-au
Cd,-i peste puterile mele
Fdcut s5-ndur atita chin clt fiica cea
1050 Vicleand-a lui Oen6us, ce-n spate-acest veqmint
i-s ochii mai ageri. Mai bine ca mine-ai lesut de Furii mi l-a pus, veqmint ce azi
Sd. poli sd.-i aduci mi,ntuireo.
Tot trupu-mi macin[, ducindu-mfl-n mormint;
De coaste-mi std lipit qi carnea pln'la os
If YIJIJOS
Mi-o roade,-mi ron,tdie qi vinele pind-n
I
..025 it sprijin, dur curn sd.-i alin eu d,urerea? 1055 Pldrnini qi singele mi-a supt de m-a sleit
Cum lea,c sd,-i gdsesc ea aici ori De tot... Md stringe-aqa ciudatl Ce n-au fdcut
Aiurea? Doar Zeus ea putea ca sd,-l scape. Nici ldncile oastea de Giganli
Ndscu,ti din dst pdmint qi nici centaurii
IIEIiACLES Hirsuli qi nici elinii, nici acei din 5ri
und,e tmi eEti tu, copileL? Fii-mi sprijin
Dar 1060 Cu grai barbar, nici de prin alte-ntinse dri,
Rid,icd-md-acuma Ce soartd, Pe care le-am golit de ticdloqi, doar o
1030 Mi-e datd., sdrmanul Vai, iar mi s-aprinde Femeie-a izbutit; gi ea nici spadd-avea,
Durerea gi ea md, omoard. Nici vlaga unui om. Ah ea m-a omorit
Vai, Pallas, uai, PaIIas Md. chinuie iara;i. (Cd.ue Hyllos:)
Ah, fie-li d,e tatd,l tdu mild, O, fiul meu, fii vrednic tu de tatdl tdu
Hai, scoate-li tu spad.a, copile, gi nimeni 1065 Nici sd te uiti la maicd-ta Ea mamd e?
1035 Vreo vind.-li oa face. infige-o E doar cu nirmele Tu cautd-o-n palat,
Swb umd.r, tn pieptu-mi qi curmd-mi tu chinul S-o smulgi de-acoloI D[-mi-o-n seama mea, sd v5.d
Ce nelegiuita ta mamd,-mi Si eu, cind voi stilci-o - cum gi drept ar fi .---
Ad,use, sttrnind,u-mi mtnial Tot groaznic Pe care din noi doi tu-l vei jdli mai mult.
Sd-i fie, ca mie, sftrgitul 1070 Te du, copile, fii-ndrdzne Ai mild, cd-s
1040 Ah bunule Hades, tu, frate lui Zeus, De plins. Ah, vezi-md, ca o fecioard pling,
Dd,-mi grabnic azi somnul rteciei, Md vait ... Ce jalnic e Ah, nimeni qi nicicind
Dd.-mi moartea Sfirge;te-mi tu chinu.l odatd Nu m-a vdzut aqa. Prin groaznice-ncerciri
Am mai trecut, dar eu sd fi gemut m[car,
t I{..*bs, care mai inainte, prin fumul jertfelor, iqi recunoscuse lo75 O, asta nu ... Ce tare-am fost, cindva, dar azi
copilul dupf, plins (v- 7941, si-l recunoagte acum dupd glas. Ca o muiere-s, vai ... Apropie-te tu,
Copilul meu, qi vezi cu ochii tdi ce chin
10B

109
 

rl,

M[ mistuie Mi voi dezv{liri, sd vezi, 0ORII'EUIJ


Sd vezi... Elada, vai, cerniti-o vdd pi jiluindl
(Cd,tre coreuli:) ln ziua cind va pierde ea pe-acest viteaz.
Vedeli-mi trupul mdcinat, vedeli,
1080 l]ita,ti-vd eiivili-mi'halul jalnic, voit ' HYLLOS
Vai miet iar...
Durerea iar m-a sdgetat, md arde iar... O, tatd, azi, c5.-mi dai prilej ca s[-li rdspund,
Md sjjqig, o clipd nu-mi mai d{ rdgaz... I tt5 Ascult[-md, chiar daci suferi greu l sd-mi dai
Ah, Hades, rege, tu, primeqte-mdt O, Zeus, Ce-,ti cer: incredere, de vrei s[- i domolegti
r085 Cu trdsnetu-li loveqte-mfll Azvlrle:ini-I,'iar Mlnia ta, gi ai sd suferi mai pu,tin;
ii
Stdpine,-asupra mea ... Vai, mugcdtura $i-atunoi ai sd-nlelegi cit de zadarnicd-i
$i setea rlzbundrii, qi-nciudarea ta
  n a-1d.e, iar Durerea iar md siigie,
Md- sftgie... Ah, nu mai pot I O, miini, o, miini,
IIERACI/ES
Voi, pale, voi Tu, pieptul meu Voi. brate. voi.
1090 Pe leul din Nem6ia, ipaima tirlelor 'l { 20 Dar spune-mi mai pe scurt. Mi-e chinul mult prea greu
pe -ce-i
ingrozea pe to,ti, voi l-a_ti ucis $i vorba-li prea lntortocheat[ n-o-nleleg.
Pe -o_i,
Hydra cea din Lerna, ciurdele de cai
Cu cap de orn, nelegiuili qi rdi, fdlogi EYI,LOS
De-vl-njoqia lor, apoi pe-acel mistre De mamd.-mea-li vorbesc, de soarta ei de azi,
1095 Ce-i din Erlirmanthos,r pi pe duldul-cel De tot ce a greqit, dar fdrd s-o fi vrut.
P9- tul pdmint - cu capetele-i trei - pe-acea
Dihanie de neinvins ndicutd din ITERA0IJES
Ehidnaz, hlda, pe balaurul strdjer
AI merelor de aur de la capdtul Ah, ticilosule, cutezi s[-mi aminte;ti
1r00 voi i-ati ucis ... Isprdvi, isprdvi t{25 De ea? De ea, ucis pe 1[atdl tdu?
Am sf,virqit, dar plnd ast[zi bratul meu -
N-a fost nicicind'lnfrlnt. Dar azi, vedeli-m6: EYI,LOS
Un rdu ascuns mi-a vldguit picioare, mtini... In starea ei de azi, nu t,rebuie sd tac.
$i, vai mi-e trupul mdcinat. gi cind gtndeqti
1105 Cd mamf,-mea-i de mare neam, iar tatil meu . HERACI,ES
E Zeus, ce-i Domn pe cerul instelat Sd qtii: Sd nu taci, nu, cind ea o crimd-a sdvirqitl
Chiar gi sftrqit gi lintuit cum slnt, pe ea
Ce Ia pierzanie m-a dus, tot md rizbun IIYLLOS
Sd vind ea aici gi am s-o-nvd$ eu cum De-ai qti tot, ce-a fdcut, poate-ai vorbi altfel'
7/u0 Sd spund tuturor c5. eu si,n via ,d fiind,
$i chiar qi mort, pe ticdloqi i-am pedepsit HER,ACI,NS
t P*1"" toate aceste nume proprii . v. Inilicele. Vorbegte-mi..., dar si nu te-ardli fiu ticdlos.
2 Ehidna este descrisd in
Teolonia lui Hesiod ca un
jumitatea de sus a corpului fiinda unei tinere femei, iarmonstru,
cealalti - t Ert. ftreascd jalea Eladei, la gindul morlii lui lleracles, care
jum{tate a unui sarpe- lnfricoqdtor. sc str[duise pentru ea.

110 111
 

I
HYLLOS
1130 Sd qtii: o spad{ a strdpuns-o..., & rnuriti IIERACLES

Vai mie, s-a sfir$it N-am sd mai iiu"', sint mortt


IIERACLES AJio,-t", lumin6-a Soarelui Vai, -azi
De mina cui?... Ce veqti uluitoare-mi dail lltts Eu toat['nS.ruirea-mi v5.d... Copilul rr€ll: .. .
Sinistre vorbe O" astXzi eqti orfan I S[-mi chemi pe fra,tii t[i,
chemi I Lui Zeusl
$i pe Alcmena, vai .d" 9u,. s-o
HYLLOS Nei-ast[ ea-n zadar i-a fost. Prin mine vor
Insdgi ea s-a omoritt Veli gti cea de pe urm5. vorbfl ce mi-a spus
I lr0 Otacoiul, c[ sidgur eu - doar eu - o qtiu'
HERACIJES
HYLITOS
Ah, ciudd mi-e ... De mina mea sd fi murit
Dar maicfl-ta, ea nu-i pe-aici' S'q aqe-zat
HYI,LOS Pe ,[rmul mlrii, in Tiiint, gi-acolo-a luat,
De-ai gti tu tot ce-a fost, n-ai mai gindi aqa. Sd-i creascS ea, pe unii din copiii t[i'
in Teba-s ceilalii - sil qtii Dar ceqtilal,ti
IIERACLES 11,55 Ce-n preajma ta'trdim, noi, tat6' l'e urmdm
ne-o ii nevoie, facem tot ce porunce'9ti'
1t35 Ciudate vorbe ... Dar tu spune-mi ce gindeptit
IIER,ACIJES
IIYI,ITOS
Ascult5-acum ce-nsercinare-,ti dau --gi vei
Ea a f5cut un riu, dar gindul i-a fost bun. p"tuu s-ari.ti ce-nseamnd-a-fi copilul meu:
Cindva chiar taba a prezis c5" moartea mea. t
HEBACLtrS
1160 Va fi nu fapta vrunui om ce-n -via 5-ar fi' \
Gind bun? Nemernice, cind a ucis pc tatiil tdul Ci fapla unui mort, la Hades gdzduit', \
Cum'a Prezis, aqa a fost: m-a. omorib I
IIYLI]OS Centaurul, dihania, mdcar cd'-i-mort ^.. I
De mult... Dar eu un alt oracol nou ilt vol \
Cind -a vflzut iubita in palatl, a vrut 1165 Destflinui; qi-aidoma e cu cel totgh^it,.,
Sd- i dea un leac de dragbste..., dar s-a-nselat. Cind mlu* a"t i" .oarul sfint al-Selilor''. " , I' /1
"o prin mun,ti qi dorm doar pe pflmintul gol''
Cari stau '
HDRACI]ES
Am scris tmi spunea prin glasul mul tlor
tl40 Aci-n Trachis, ce vraci cunoaste vreun -
Steiaris - "-estejarui care-i tatii inchinat,
leac?
1170 Bt i"i-" dezvdiuit qi mi-a prezis cil azr
IIYITLOS De chinuri fi-voi izb[vit' Credeam atunci
I-a spus-_o-N.essus el centaurul, cd-asa, - t ff.ro"frr, care iqi presim[ise moartea ca urmare a uno-r vic]enii
Cu leacul
- - iar pe ea.
lui, vei indrdgi-o Hera4es ceruse fiului siu
.rnenesti. simte acum .fi;ilil-;^Zu".'
t D".6 Ilyllos nu rosteqte numele Iolei, este pentru cd o urlste. ;l:i-d;;t in"rt".tti., c5.ci nu voia s[ rnoarS' ln Eubeea'
ea fiind aceea care a pricinuit sinuciderea mameilui, Deianira.
2 Yezi Inilicele
""*ti"r"
p:*[';lt s"iii si"t preolii lui Zeus la
l)odona.
3 Vezi nota de la versul 164.
112
113
 

Ci zile fericite voi tr[i. Dar azi IIERAOLES


Eu vfld c5. moartea mi-a prezis_o el _ c5 doar $i de-ai jurat tu strlmb, osirtda sir ,i-o vrei
Cei morti sint flrd griji... Acum oracolul '---
ttls S,-a impiinir.l Copil?, iie
-i t"t sprijinul, HYI]LOS
Nu govdi Nu md stirni sH ,pu, ,irai muli N-am grijd. Jur[mintu-rni in... fi5 fie-asa
Tu sd m-asculti, cd lege mui fromoasd nu_i,
Si ptii, decit ca vrerii d'atii se te pleci HERACIJES

HYLtrOS
Tu OeLei inchinat lui Zeus 11 ;tii?

Ah, tat5, tremur, m[-nfior de ce-ai urrbea HYLi.OS


tt{i0 Sd-mi spui Dar totugi vrerii tale rid supun. it qtlu Pe el adus-am deseori jcrtfiri.
IIERACIJES HI]BA0IJES

Dd-mi dreapta ta $i ea chezape imi va fi. Acolo tu pe brale trupul si mi-l duci
Te-or ajuta prieteni cftiar de tine-aleqi.
S5" tai stejari cu rid[cini cu toi
HYLI,OS I I 1l l-r
- qi cit
De multil S[ tai s[]batici gi vinjoqi mdslini.
Tu cheziqie-mi ceri? De ce mi-o ceri zilog? Cu ei s[-nal i un rug. Din pinii r[qinoqi
O facl[ s5. aprinzi. $i trupu-mi aqternut
IIERACLES
Pe rug, in s5-l cuprinzi. Din ochii t5i
Ce? Nu mi-o dai? Mai stai cumva in cumpdni? l:100 Nu cadil-o lacrimd Nici sil te vaili, de-mi eqti
Tu fiul meu. Altcirm, chiar cind voi fi-n p[mint'
. IIYI]I,Off De-acolo-n veci te va lovi blestemul meu.
Ba, iat[, eu i-o dau qi fac tot ce-ai s[-mi ceri.
IIYITLOS
IIER,ACI,ES Vai, tat5, ce ai spus? Ce lucruri grele-mi spui?
tt 85 Pe capul tatii tu si-mi juri Sd-mi juri pe Zeus
HENACLES
HYLLOS
 i.am spus ce-ar de fdcut De n-ai s5 vrei, s6 nu
Dar ce vrei ca s[- i jur? Vrei oare sd mi-o spui? l:105 Mai fii copilul meu Al altuia sd fii
HEnACITES HYLT,OS

Sd faci tot ce- i voi cere eu. Dar tot ce- i cer Vai, tat5, vai Si fiu eu ucigaqul tdu?
La asta m[ indemni? Pe tata sd-l omor?
IIYIr/OS
Ili jur pe Zeus Chezaq qi martor fie-mi el HER,ACI,ES

r_ Heracles spusese ci.tatdl sdu, Zeus, ii prorocise moartea (v. I 159). Ba nu, ci-1i cer de chinuri sd m[ scapi. S5-nri f ii
_
Acum
^ oracolul se implineqte. Tu insu.ti vraci: de chinuri izbdveqte-md
115
tt4
g-Tragedii - Sofocle
 

HYI/LOS ln lucruri mari, dar daci-n cele mici tu nu


l2lo Dar cum s[ le alung? Arzindu-t,e pe rug? M-ascul ,i, n-aE mai avea de ee sd-,ti mullumesc.

I HYLI,OS
HBRACITES

Ce? Te-nspfliminli? Atlt i,ti cer: s-ajufi gi tul l',t:10 Vai, cum m-aq minia pe-un om bolnav? Dar cum
Sd-i rabd eu gindul lui? Cum m-aq supune lui?
I HYLI/OS
{
HNRACI]ES
Eu te ascult; qi trupul, da, am sd {,i-l duc.
Din vorba-,ti vdd ci n-ai de gind sd faci ce- i cer.
IISNACI/ES
HYLLOS
Dar n-ai sd-nalli tu rugul meu, cum i-am cerut?
Nu fata asta-a dus pe mama in mormint?
HYITLOS $i nu tot ea te-aduse-n halu-n care eqti?
I ),tilJ'r Doar un smintit de-a binelea s-ar insura
O fac Dar mina mea nu te-o atinge, nu Cu ea. O, tatd, vreau mai bine mort decit
l2l5 Fac totul, asta nu Incolo, tot ce vrei. Sd-mi am culcuq cu ea - pe care o urdsc.
IIENACI/ES
IIEBACLNS
Mi-ajunge-atit Dar peste-atitea cite faci, (oorbinil pentru
$i-i mult ce faci, i-aq cere-un lucru mai mdrunt. De tatdl sdu, cind azi eu trag sd mor, pu,tin
Ii pasd - vdd - acestui om... Poruncile
HYITLOS
tzh0 De nu-mi asculli, te-aqteaptS-al zeilor blestem.
$i mare chiar de-ar fi, voi face tot ce vrei.
HYI,LOS
HER.4,CLES
Cit suferi, tatd, vai, o simt din vorba ta.
De Eurytos ai auzit? Cunoqti pe fiica lui?
HER.{CLES
HYfJfiOS
I)urerea-mi dase pace-acum... Iar mi-o stirneqti?
1220 De nu m[-ngel, tu de Idle imi vorbeqti.
HYLLOS
IIERACI,rS
Vai ce sd fac? Nici cd mai qtiu, vai mie, vai
Aqa qi e ... Copile, iatd ce-ai s[ faci:
Cind am sd mor - de vrei cucernic tu s[-mi fii HERACI/ES
-
linindu-li jurdmintul cdtre tatdl tdu, Te zbuciumi, da, cd nu-l asculli pe tatdl tdu.
Cu ea, cu-aceast5. fat[ sd te-nsori I Sd nu
1225 Spui ,,nu" Doar tu
- qi nimeni alt s[-i fie so
I
IIYLLOg
I. Aceleia ce-a stat cu mine-n aqternut. 't215 Tu,
uttat tati, tu m[-nve i s[ fiu nelegiuii?

lt5 tt7
1r'
 

Fdpta.sii hainiai isprdvii de astdzi


HDlia(rLDf{
$i-zeii - qi ei - au vlSstare.
Cind sulletu-mi impaci, nelegiuire nu-i Dirr zeu el coboar5. Dar zeii se uit[
l27o in tihn[ la marea-i durere...
HYI,I,O S Ce fi-va, nu-i om care-ar qti-o. Dar astdzi
A noastrd ni-e jalea. Ru;inea-i
$i-mi ceri morlis s-o fac? $i-i drept ce-mi ceri? A zeilor lnsd. Nu-i om ce-a-ndurat vreo
HERACI]ES Mai grea ca a lui pdtimire.
O, da, ce- i cer e drept, iar martori zeii-mi sint (Con.ooiul incepe a se depd'rta cu pagi d,omoli. )

IIYI,LOS CO IiIF'EUI,
(cdte lole)
vrerii tale md supun. Dar zeii-or qii
1250 Cd-i fapta ta - qi nu sint un nelegiuit, t)75 Tu, tiu5r[ fat,5., tu palatul
Cind eu, o, tatd, implinesc porunca t,a pleacdl Morli groaznice ochii- i vdzurd,
$i
$irag de amaruri cumplite. Dar toate
HERACT]ES
Pot,.i.r-un de sus, de la Zeusl
Ah, in sfirgit, cuminbe esti Dar, rogu-te, (Coru.l se retrage urmat d,e Iole 9i Hgllos.)
Nu pregeta La faptd, fiul meu, c[ iar
Dulerile-mi s-or lierbinta... Ajut[-mri
1255 Aqaz5-m[ pe rug Aqa se va sfirqi
O dat{ chinul meu: cu insdqi viata mea
HYI,I,OS
Eu vr.erea ,i-o-mplinesc Nimic md va opri.
O, lat[, tu mi-ai pot'uncit Eu m[ slrpun.
(Convoiul, purtind targa, se apropie tn mers domol.
Iole se i.aerte i,n pragul palatului.)

HDRACLES
Dar las[ zdbava, c5. iar mi s-o-ncinge
1260 Durerea Fii, suflete, tare
$i buzele-mi prinde cu-o scoab[ de fier cum
Se leagi cu ea doud pietre,
Sd nu scot vrun lipdt Voios f[ isprava,
$i chiar de Le-ar umple de groazd
HYLLOS

1265 Duceli-I, prieteni $i fie-vd gindul


Mai blind pentru mine, cdci zeii-s
1\
ll
rl
118

S-ar putea să vă placă și