Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărâre


privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 271/2016
cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției
Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de hotărâre


privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 271/2016 cu privire la instituirea,
organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco


3

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.

AVIZ
asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Parlamentului nr. 271/2016 cu privire la instituirea,
organizarea și funcționarea Agenției Naționale
pentru Soluționarea Contestațiilor

Guvernul a examinat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii


Parlamentului nr. 271/2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea
Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, înaintat cu titlu de
inițiativă legislativă (nr. 33 din 9 februarie 2022) de către domnul Dumitru
Alaiba, deputat în Parlament, şi comunică susținerea acestuia.
Inițiativa legislativă este înaintată în conformitate cu art. 73 din Constituția
Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin
Legea nr. 797/1996.
Conform notei informative, proiect de lege are drept obiectiv optimizarea
activității Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor prin lichidarea
funcției de director general adjunct.
Pentru realizarea acestui obiectiv se propune modificarea pct. 8, 10, 11, 17
și 22 din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 271/2016.
Întru justificarea acestei iniţiative legislative autorul proiectului expune
drept argument că „menținerea unei funcții manageriale în plus de director
general adjunct este inutilă, dat fiind faptul că motivul principal din care există
această funcție este asigurarea atribuțiilor directorului general în lipsa acestuia.
În absența directorului, aceste atribuții pot fi executate de către unul din
consilieri, la delegarea atribuțiilor către acesta de către directorul general, după
necesitate”.
Cu titlu general, menționăm că intervenția juridică privind instituirea și/sau
lichidarea funcțiilor de demnitate publică este prerogativa legiuitorului, în
temeiul actelor emise de Parlament, de Președintele Republicii Moldova şi de
Guvern, în limitele competenței lor, stabilite de Constituție şi de alte legi. Astfel,
ajustarea cadrului legal privind lichidarea funcției de adjunct al conducătorului
agenției, este inițiativa legiuitorului, conform raționamentelor de utilitate, urmare
a unei analize funcționale a autorității publice.
Sub aspect conceptual, constatăm că Hotărârea Parlamentului nr. 271/2016
cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor a fost adoptată în temeiul dispozițiilor Legii
nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
4

Potrivit art. 81 alineatul (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice,
Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor are în componența sa șapte
consilieri pentru soluționarea contestaţiilor, inclusiv directorul general și
directorul general adjunct, care au statut de persoane cu funcții de demnitate
publică.
Respectiv, dispozițiile privind personalul Agenției, (inclusiv prevederea
potrivit căreia Agenția este condusă de directorul general și directorul general
adjunct) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale
pentru Soluționarea Contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Parlamentului
nr. 271/2016 sunt în strictă conformitate cu dispozițiile Legii nr. 131/2015.
Prin urmare, excluderea referințelor la directorul general adjunct din
Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor, necesită amendarea, în acest sens, și a Legii
nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Astfel, acest proiect urmează a fi
promovat concomitent cu inițiativa legislativă nr. 34 din 09.02.2022 în care se
propune modificarea Legii nr. 131/2015 prin excluderea referințelor la directorul
general adjunct al Agenției.
Adițional, lichidarea funcției de director general adjunct al Agenției
Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor va impune și amendarea Legii
nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, în
vederea excluderii acestuia din funcțiile de demnitate publică.
Sub aspect redacțional, având în vedere că se modifică doar Regulamentul
de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 271/2016, atât
denumirea, cât și art. I din proiect va prevedea nemijlocit acest fapt.
Totodată, referințele la actele normative se vor expune ținând cont de
prevederile art. 42 alin. (5) și art. 55 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, astfel încât la indicarea datei de adoptare a actului normativ să
se indice numărul de ordine, ca element de identificare, la care să se adauge anul
în care a fost adoptat, aprobat sau emis acesta, fiind despărțite de semnul grafic
„/”, conform următorului exemplu: „Hotărârea Parlamentului nr. 271/2016”.
La art. I:
Sursa publicării Hotărârii Parlamentului nr. 271/2016 necesită a fi expusă
după cum urmează: (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 478-
490, art. 965).
Subsecvent, din textul „cu modificările și completările ulterioare,” se vor
exclude cuvintele „și completările”. În conformitate cu art. 62 din Legea
nr. 100/2017 cu privire la actele normative, modificarea actului normativ constă
în schimbarea oficială a textului actului, inclusiv a dispoziţiilor finale sau
tranzitorii, realizată prin modificări, excluderi sau completări ale unor părţi din
text. Prin urmare, nu este necesară referința la completare, deoarece modificările
includ și completări.
5

La pct. 4, dispoziția se va reformula, în vederea expunerii că la pct. 17 textul


„ , inclusiv al celui de director general adjunct,” se exclude.
La pct. 5, dispoziția necesită a fi reformulată și expusă după cum urmează:
„5. La pct. 22:
1) la litera b), cuvintele „directorului general adjunct și ale” se exclud;
2) se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
„i1) deleagă atribuțiile sale unui consilier pentru soluționarea contestațiilor,
în cazul absenței sau al imposibilității de exercitare a funcțiilor.” ”.
La art. II al. (1), în ceea ce privește intrarea în vigoare a actului normativ
peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
(cum rezidă presupunem din intenția autorului proiectului), menționăm că norma
dată este inutilă, având în vedere faptul că odată cu intrarea în vigoare a Legii
nr. 100/2017 cu privire la actele normative este aplicabilă norma imperativă,
statuată la art. 56, potrivit căreia „actele normative intră în vigoare peste o lună
de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Cu referire la nota informativă a proiectului, se va revedea completarea
compartimentului fundamentarea economico-financiară, cu aspectul privind
acordarea indemnizației unice, ca garanție socială în legătură cu încetarea
mandatului demnitarului.