Sunteți pe pagina 1din 9

Testul nr.

84
1.Arestul contravențional- cea mai aspră sancțiune contravențională
1.1 Descrieți utilitatea aplicării arestului contravențional ca sancțiune pentru
comiterea de contravenții
Arestul contravențional se aplică persoanelor fizice și presupune privarea de
libertate pe o perioadă determinate.Privind utilitatea arestului contravențional este
redusă, deoarece instanțele de judecată nu prea aplică această substituire, deoarece
deținerea unei persoane în arrest ar costa instituțiile statului mult, desemenea având
în vedere politicile promovate de Consiliul Europei, se recomandă statelor membre
dezvoltarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale alternative la sancțiunile
privative de libertate.
1.2 Caracterizați procedura de aplicare a arestului contravențional în contextual
legislației contravenționale
Arestul contravețional se aplică doar persoanelor fizice.Hotărârea privind aplicarea
arestului contravențional este de competența exclusive a instanței de judecată și se
aplică cauzelor contravenționale, pentru care sunt prevăzute astfel de sancțiuni.
1.3 Evaluați condițiile de executare a arestului contravențional prin prevederile
Codului de Executare a Republicii Moldova

2.Persoana în privința căreia este pornit un process contravențional


2.1Identificați drepturile de care dispune persoana în a cărei privință a fost pornit
procesul contravențional
Dreptul la apărare,
să cunoască fapta imputată,
să fie asigurată, în cel mult 3 ore de reținere, cu un avocet care acordă asistență
juridică garantată de stat, dacă fapta este pasibilă de sancțiunea arestului
contravențional,
să anunțe, în cazul reținerii, în termen de o oră din momentul reținerii, prin
autoritatea competentă să soluționeze cauza contravențională, la alegerea sa, despre
faptul și locul reținerii,
să primească informație scrisă și explicarea drepturilor sale expuse în prezentul
articol, inclusive dreptul de a tăcea și de a nu mărturisi impotriva sa,
să fie audiată în prezența apărătorului, dacă acceptă sau cere să fie audiată,
să ia cunoștință cu materialele din dosar și să I se elibereze, la cerere, în cel mult
24 ore, copii de pe procesul verbal
să prezinte probe
să formuleze cereri,
să conteste decizia asupra cauzei,
să recunoască total sau partial vinovăția în comiterea faptei care I se impută,
să facă obiecții împotriva acțiunilor agentului constatator și să ceară consemnarea
obiecțiilor sale în procesul-verbal etc

2.2 Descrieți semnificația principiului prezumției nevinovăției față de persoana în


privința căreia a fost pornit procesul contravențional
Persoana în privința căreia s-a pornit procesul contravențional se consideră
nevinovată atît timp cît vinovăția sa nu este dovedită în modul prevăzut de lege.
Nimeni nu este obligat să-și demonstreze propria vinovăție. Acest principiu este
semnificativ deoarece concluziile despre vinovăția persoanei în săvârșirea unei
contravenții nu pot fi întemeiate pe presupuneri, de aceea trebuie să fie probate.

2.3 Formulați obligațiile de care dispune persoana în a cărei privință a fost pornit
procesul contravențional
Să se prezinte la citarea autorității competente pentru a soluționa cauza
contravențională,
să accepte la cererea autorității competente să constate contravenția sau să
soluționeze cauza contravențională, examinarea și percheziția sa corporală,
să accepte necondiționat la cererea autorității competente să constate contravenția
sau să soluționeze cauza contravențională, testarea alcooscopică, examenul
medical, dactiloscopia, prelevarea de sânge etx,
să fie supusă experizei judiciare, la cererea agentului constatator competent sau a
instanței
să se supună dispozițiilor legale ale agentului constatator și ale președintelui
ședinței de judecată

Testul nr 85
1 Competența materială la soluționarea cauzei contravenționale
1.1 Identificați atribuțiile instanței de judecată în procesul de soluționare a cauzelor
contravenționale

În procesul contravențional instanța de judecată examinează și aplică


sancțiunea contravențională, și examinează contestarea asupra deciziilor.
Instanța de judecată judecă toate cazurile cu privire la contravenții, cause
contravenționale împotriva minorilor, deasemenea cause contravenționale în
cadrul cărora au fost dispuse măsurile procesuale de constrângere etc

1.2 Caracterizați atribuțiile procurorului în procesul de soluționare a cauzelor


contravenționale
Procurorul emite ordonanța cu privire la contravenția pe care a constatt-o în
exercițiul funcțiunii și o transmite autorității publice cu competență de examinare a
contravențiilor. Procurorul constată și examinează contravențiile prevăzute la art
336 CC. Deasemenea procurorul prin ordonanță motivate pornirea procesului
contravențional și prin derogare de la alin (1), examinează cauza.
1.3 Formulați judecăți cu privire la problema privind competența material a
comisiei administrative în procesul de soluționare a cauzelor contravenționale

2. Noțiuni generale privind probele


2.1 Definiți noțiunea de probă în procesul contravențional
Probele sunt elemente de fapt, dobândite în modul stabilit de lege, care servesc la
constatrea existenței sau inexistenței a contravenției, la identificarea făptuitorului,
la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru
justa soluționare a cauzei
2.2 Caracterizați procedura de realizare a cercetării la fața locului în procesul
examinării unei contravenții
Cercetarea la faţa locului se efectuează atunci când este necesar să se facă
constatări cu privire la situaţia locului săvârşirii contravenției, să se descopere şi să
se fixeze urmele contravenții, să se stabilească poziţia şi starea mijloacelor
materiale de probă şi împrejurările în care contravenția a fost săvârşită. Organul
abilitat efectuează cercetarea la faţa locului în prezenţa martorilor asistenţi, afară
de cazul când aceasta nu este posibil. Cercetarea la faţa locului se face în prezenţa
părţilor, atunci când este necesar. Neprezentarea părţilor încunoştinţate nu
împiedică efectuarea cercetării.
2.3 Evaluați importanța cercetării la fața locului în cadrul unui process
contravențional
Cercetarea la fața locului este importantă deoarece este un procedeu probator cu
adâncă semnificație în aflarea adevărului. Altfel spus, deplasarea organului judiciar
la faţa locului este una din dintre cele mai eficace măsuri procedurale. Importanţa
acestei activităţi este rezidă în faptul că organul abilitat percepe nemijlocit
împrejurările în care acţionat făptuitorul, obiectele folosite sau atinse de către
acesta, putându-se obţine probe deosebit de preţioase în cauză. Ea reprezintă
condiţia de bază pentru soluţionarea cu succes a cauzelor contravenționale ,
întrucât în marea majoritate a contravențiilor, rezultatele obţinute cu acest prilej
constituie punctul de plecare determină direcţiile în care se vor desfăşura ulterior
cercetările.

Test 86.
1. Efectuarea percheziției în cadrul soluționării cauzei contravenționale
1.1 Definiți noțoiunea de domiciliu și explicați ce înțelegeți prin domiciliul
persoanei
Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale
civile, este acolo unde aceasta declară că își are locuința principală.
1.2 Determinați temeiul în baza căruia se efectuiază percheziția
Percheziţia se efectuează în baza unei hotărîri motivate a organului de
constatare a contraventiilor si numai cu autorizatia judecatorului de
instructie

1.3 Evaluați activitatea organelor de constatare ale căror autorități sunt abilitate
cu dreptul de a efectua percheziția.
Organele abilitate cu dreptul de a efectua percheziția sunt Organul de
constatare a contraventiilor din cadrul MAI și Departamentul Istituțiilor
Penitenciare, Serviciul de Informații și Securitate a CNA și procurorul

2 Delimitarea contravenției de alte forme de ilicit


2.1 identificați criteriile de delimitare a contravenției de infracțiune
După gradul de pericol social, infracțiunea are consecințe mai grave, lezând
valori sociale mai importante, cum ar fi securitatea statului, proprietatea etc.
după modul de reglementare juridică infracțiunile sunt pedepside doar de codul
penal și legi special, pe când contravenția sunt sancționate prin legi ,
ordonanțe sau hotărâri ale guvernului. După modul de sancționare, infracțiunea
se pedepsește cu închisoarea penală sau amendă penală pe când contravențiile
sunt sancționate cu avertisment amendă contravențională etc

2.2 Comparația contravenția de abaterea disciplinară


Abaterile disciplinare sunt fapte care aduc atingere numai raporturilor de muncă
statornice în cadrul instituției unde s-a săvârșit fapta. Contravenția se deosebește de
abaterea disciplinară prin faptul că la abaterea disciplinară subiectul este calificat,
fapta respective fiind comisă de către o persoană ce are calitatea de angajat, care se
află în raport de subordonare, pe când contravenția poate fi comisă de oricine.
Contravenția având pericol social mai mare este combătută prin măsuri de
constrângere ce au caracter de sancțiune contravențională, pe când abaterea este
sancționată cu măsuri prevăzute de codul muncii sau regulamentul de ordine
interioară. Elementul comun este caracterul ilicit și socialmente periculoase.

2.3 Apreciati locul si rolul raspunderii contraventionale in sistemul raspunderii


juridice
răspunderea contravenţională posedă un şir de trăsături prin intermediul cărora se
deosebeşte de alte forme de răspundere juridică, însă principal particularitate a
răspunderii contravenţionale constă în faptul că temeiul ei serveşte contravenţia, iar
în calitate de măsuri de răspundere se aplică sancţiunile contravenţionale

test 87
1 Munca neremunerată în folosul societății
1.1 Definiți noțiunea de muncă neremunerată în folosul societății și caracterizați
importanța ei juridică
Munca neremunerată în folosul societății reprezintă o sancțiune care poate fi
aplicată atît ca sancțiune principală dar și complementară, aceasta fiind atrenarea
contravenientului , persoană fizică, în afara timpului de serviciu de bază sau studii,
la muncă stabilită de autoritatea administrației publice locale,

1.2 determinați elementele regimului juridic al muncii neremunerate în folosulk


comunității
instanta nu poate aplica munca neremunerata fara a avea acordul contravenientului
munca neremunerata se executa la locul de trai al contravenientului,la obiectele cu
destinație social, care sunt stabilite de birourile de probațiune de comun accord cu
autoritățile administratiei publice
1.3 formulați condițiile de aplicare a muncii neremunerate în folosul comunității
conform jurisprudenței cedo
In lipsa unei alternatine punitive (in cazul in care nu poate fi aplicat arestul ),
acordul persoanei de a executa munca neremunerată in folosul comunității apare ca
un detaliu insignificant in raport cu obligația autorităților statale de a garanta un
system efectiv de sanctionare a tuturor formelor de violentă, in conformitate cu
constitutia si CEDO

2. Judecarea cauzei in primă instant


2.1 Dеfiniți fаzа de еxаminаrе а саuzеi соntrаvеnțiоnаlе și de рrоnunțаrе а
Hоtărârii
Faza de examinare a cauzei contraventionale are loc în instate de judecată , în
sedintă publică , oral, nemijlocit , contradictoriu si solemn , și trebuie să
corespundă în totalitate principiului constitutional al răspunderii jridice –
prezumția nevinovăției
2.2

Test nr 88
1. Aprecierea probelor în procesul contravențional
1.1 Identificați crtiteriile juridice de admisibilitate a probelor
Proba sa fie admisibilă, trebuie să fie aadministrată de un subiect competent
Sa fie administrata prin intermediul mijlocului cuvenit
sa fie administrate prin procedura cuvenita
1.2 Dеtеrminаți particularitățile juridice pe care trebuie să le întrunească probele
pentru a fi admise în procesul contravențional.
Probele trebuie sa fie pertinente, adică se intelege legatura dintre continutul probei
și circumstantele care necesita a fi probate intro cauza contraventionla
Probeleme trebuie sa fie concludente, acestea sunt probele care influentează direct
asupra solutionarii cauzei contraventionale
Probele trebuie sa fie utile , care prin informațiile care le conțin sa fie necesare
solutionarii cauzei

1. 3 Formulați judecati privind doctrina fructului pomului otravit, in contextual


aprecierii probelor in procesul contraventional national
In conformitate cu aceasta doctrina,proba se considera inadmisibila, daca este
obtinuta din alta probă cu incalcarea procedurii prevazute de legislatie, regula este
folosita de cele mai multe ori cand vine vorba de perchezitie si de ridicarea
obiectelor. Sub aspectul dreptului procesual penal national, doctrina fructul
pomului otrăvit este aplicabilă in corespundere cu principiul legalitații și loialității
probelor prin regula excluderii probelor, promovata de curtea europeana

2. Reținerea contravențională
2.1 Definiti notiunea retinerea contraventionala
Retinerea contraventionala consta in limitarea libertății persoanei fizice de scurta
durata, pana la 3 ore iar in anumite cazuri pana la 24 ore, dar nu mai mult, si se
aplica de agentul constator, politie, politie de frontier serviciul vamal
2.2 Determinati cauzele legale de aplicare a reținerii contraventionale
Contraventia flagranta pentru care codul contraventional prevedere retinerea
Imposibilitatea identificarii persoanei in a carei privinta este pornit process
contraventional daca au fost epuizate toate masurile de identificare
Executarea hotaririi de judecata privind expulzarea persoanei
Incalcarea regimului frontierei de stat

2.3 Generalizați рrосеdurilе ореrаțiоnаlе dе арliсаrе а rеținеrii соntrаvеnțiоnаlе


de către agentul constatator.

Testul nr 89
1 Aspecte deosebite privitoare la plangerea contraventionala
1.1 identificati depunerea plangerii si competenta examinarii plangerilor de catre
agentul constatator

Plangerea contraventionala se refera la un tip de cerere prin care contravenientul


contesta legalitatea procesului verbal de contraventie, incheiat de organul
constatator. Cererea este facuta catre instanta competenta.

2.Ridicarea și transportarea vehiculelor la parcarea speciala


2.1 Mijloacele de transport sunt supuse ridicării, în următoarele condiții:

atunci când conducătorul a fost înlăturat de la conducere și mijlocul de transport nu


poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor;
staționarea mijlocului de transport poate genera un pericol iminent pentru interesul
public;
mijlocul de transport a fost lăsat într-un loc interzis pentru parcare;
dacă este necesară identificarea proprietarului (posesorului) mijlocului de transport
utilizat sau destinat pentru săvârșirea contravenției.

2.2 descrieți modalitatea de restituire a mijloacelor de transport plasate la parcarea


speciala

Test 90
1. Impacarea victimei cu faptuitorul – cauza care inlatura raspunderea
contraventionala

1.1 Idеntifiсаți cazurile în care procesul contravenţional pornit încetează din cauza
împăcării victimei cu făptuitorul

In cazul cand faptuitorul este banuit de comiterea uneia dintre urmatoarele


contraventii, vatamarea integritatii corporale, incalcarea dreptului de autor si a
drepturilor conexe, incalcarea dreptului exclusive al titularului de drept asupra
desenului sau modelului industrial, sustragerea in proportii mici din avutul
proprietarului

1.2 Determinati cerintele legale care trebuie respectate la impacarea victimei cu


faptuitorul
Impacarea sa fie personala, pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu,
impacarea sa fie facuta de reprezentatii lor legali, iar persoanele cu capacitate
de exercitiu limitata se pot impaca cu incuviintarea reprezentantilor legali
1.3 apreciați distinctia dintre impacarea victimei cu faptuitorul si incheierea
tranzactiei conform legii cu privire la mediere
Acestea se diferentiaza prin idea ca impacarea victimei cu faptuitorul poate
avea loc in limitele prevazute de codul contraventional, pe cand incheierea
trazactiei conform legii cu privire la mediere are loc in baza unei tranzactii, care
este contrasemnata de mediator, acesta fiind o persoana terta care asigura
desfasurarea procesului de mediereze, astfel in cazul medierii partile sunt egale
este strict confidential si este la libera alegere a mediatorului
2 Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport
2.1 Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport este
o măsură preventivă care se va aplică persoanelor pentru săvârșirea
infracțiunilor în domeniul transporturilor, precum și în cazul utilizării
mijlocului de transport la săvârșirea infracțiunii.
2.2 Descrieți condițiile și regulile de ridicare provizorie a permisului de conducere
a mijloacelor de transport.
Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se va
aplica ca măsură principală sau ca măsură complementară la o altă măsură
preventivă şi se dispune de către judecătorul de instrucţie la demersul motivat al
procurorului care conduce sau efectuează urmărirea penală.Judecătorul de
instrucţie va examina în cel mult trei zile, din data depunerii demersului motivat al
procurorului care conduce sau efectuează urmărirea penală cu privire la ridicarea
provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport, cu emiterea unei
încheieri care va conţine una din următoarele soluţii:admiterea demersului şi
ridicarea provizorie a permisului de conducere mijloacelor de transport;respingerea
demersului şi restituirea permisului de conducere titularului.Ridicarea provizorie a
permisului de conducere a mijloacelor de transport se va aplica pe un termen ce nu
poate depăşi termenul maxim prevăzut de pedeapsa privind privarea de dreptul de
a conduce mijloace de transport.

2.3 Evaluați categoriile de autorități competente să propună/ aplice măsura de


siguranță „ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de
transport”.

S-ar putea să vă placă și