Sunteți pe pagina 1din 5

Oferta de opțional

Denumirea optionalului ,,Trăistuța cu povești”


Tipul: Opțional la nivelul disciplinei
Clasa: I
Durata: 1 an   
Numărul de ore pe săptămână: 1oră

COMPETENȚE GENERALE 
1.        Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral    
2.        Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic
3.        Dezvoltarea capacității imaginative și creative
4.        Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură

COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

  1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

-  stabilirea succesiunii intamplarilor si a momentului cel mai


captivant;
1.1. Sesizarea semnificației
- realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în
globale a mesajului oral din
mesaj
textul literar
- formularea de răspunsuri la înrebări despre conținutul unui text
audiat
1.2. Desprinderea -  lectură după una sau mai multe ilustrații;
semnificației globale a -  exerciţii de formulare de propoziţii;
mesajului literar din - formularea de răspunsuri scurte, evidențiind semnificația globală
lecturarea imaginilor a mesajului literar
-   exerciţii de identificare a personajelor;
1.3. Identificarea
-   exerciţii de enumerare și de comparare a caracteristicilor
caracteristicilor unui
personajelor;
personaj din textele literare
- jocuri de rol;
audiate
-  jocuri de simulare
-  exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;
1.4. Manifestarea curiozității
-  vizionarea unor filme pentru copii;
față de receptarea
-  audierea unor povești citite sau înregistrate
semnificației mesajelor orale
 

2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic


2.1. Redarea conţinutului  -  exerciţii de povestire a întâmplărilor din
text;                                      
textului într-o formulare
-  exerciţii de delimitare a momentelor unei acţiuni;
proprie, care să cuprindă
-  desprinderea mesajului poeziei cu ajutorul învățătorului;
momentele semnificative
-  redarea conținutului textului prin intermediul desenului
2.2. Exprimarea de idei, -  exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutorul desenului
trăiri personale prin sau prin simboluri;
intermediul limbajului -  confecționarea unei mini-cărți cu imaini din poveștile audiate
artistic -  crearea de povestiri în grup, spus și ilustrate de copii
2.3. Asocierea unor ele- -  realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente
mente simple de exprimare de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică (ex.:
prin intermediul ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen)
artelor vizuale, cu alte forme - realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti).
de exprimare: muzică și - realizarea unor lucrări în perechi/ grup, cu utilitate pentru toţi
literatură membrii grupului: puzzle, cărţi de joc, loto cu imagini etc.
2.4. Manifestarea iniţiativei -  exerciţii de interpretare a textului literar, exprimând propriile
în comunicare față de păreri, idei, sentimente;
situaţii prezentate în textul - discuţii și dezbateri în grup.
literar  
           3. Dezvoltarea capacitatii imaginative si creative
-  realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de textul
3.1. Imaginarea unor
literar;                                      
întâmplări și fapte
-  jocuri de mimică;
prezentate în textele literare
-  interpretarea unui rol în mai multe variante.
-  jocuri de rol;
3.2. Exprimarea  trăirilor
-  jocuri de simulare;
interioare ale personajelor
-  interpretarea unui rol în mai multe variante;
din textul literar
-  audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții ce conține textul
 
și observarea imaginilor
-  exerciţii de diferenţiere a însusirilor obişnuite de cele
3.3. Deosebirea  însușirilor
neobişnuite;
obişnuite de cele neobişnuite
-exerciţii de atribuire a unor însușiri obişnuite și/sau neobişnuite
 
unor obiecte.
3.4. Crearea de  mesaje și -   exerciţii de completare sau modificare a secvenţelor textului;
compoziţii artistice -  exerciţii de alcătuire a unor compoziţii după model sau libere.
4. Dezvoltarea motivației și a interesului pentru lectură
4.1. Manifestarea interesului -  audierea unor povești citite, înregistrate sau povestite de
pentru lectura unor texte adulți;                                      
literare variate -  exerciţii de organizare a unei biblioteci a clasei.
4.2. Formarea deprinderilor -  conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a unei
imagini
și atitudinilor pozitive față 
- crearea de povești imaginare pornind de la idei sau imagini create
de actul lecturii
de copii
4.3. Valorificarea in -   exerciţii de comparare a unor întâmplari din textele citite, cu
activitatea cotidiana a situaţii din viata cotidiană;
informaţiilor  dobândite din -  exerciţii de recitare a unor poezii;
texte literare -   exerciţii de folosire a unor proverbe si zicători. 
-  exerciţii de exemplificare a creaţiilor literare cu tematica
asemănătoare textului studiat;
4.4. Manifestarea curiozităţii
-vizionarea de fragmente din filme de desene animate, cu caracter
faţă de mesajele literare
educativ.
transmise prin limbaj artistic
- vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi, adecvate
vârstei.

           CONȚINUTURI:

 Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate particularitaţilor de


vârsta ale elevilor
 Jocuri didactice ce îmbină tehnici variate, în funcţie de materialele  folosite:
dactilopictură, amprentare pe pânză; desen pe nisip; colaj; lucru cu materiale din natură
 Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o persoană,
a cere și a da informații despre textul lecturat, a formula o idee, a recunoaște personajele
pozitive și negative
 Elemente de construcție a comunicării
 Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti, poezii, fabule,
povestiri
 Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii
 Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

            Strategia evaluării cuprinde mai multe forme de verificare, metode şi procedee de
examinare. Acestea pot fi clasificate astfel:
  - observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor;
  - diferite tipuri de probe (orale, scrise, practice);
   -analiza rezultatelor diverselor activităţi ale elevilor (proiect, , portofoliu etc.).
În cadrul opţionalului aplicat vom utiliza atât metodele tradiţionale de evaluare cât şi metode
alternative. Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea
stimulării iniţiativei şi a spiritului întreprinzător al elevilor, realizându-se prin:

 Portofoliul clasei
 Portofoliul individual al fiecărui elev;
 Probe orale şi probe practice ( desene).
 Jocuri de rol;
 Dramatizări;
 Expoziţii de desen la nivelul clasei şi al şcolii;
 Concursuri şi momente cultural-artistice.

La baza elaborării Ofertei curricularare a școlii au stat următoarele:


- Analiza nevoilor identificate de echipa managerială a scolii;
- Analiza propunerilor cadrelor didactice și a celor exprimate de părinți și elevi;
- Integrarea așteptărilor comunității locale față de școală;
- Corelarea beneficiilor asigurate de oferta curriculară cu cerințele profilului de formare
pentru absolventul fiecărui nivel de școlarizare;
- Adecvarea la resursele școlii (spatii, orar, cadre didactice, dotări etc.)
ETAPE
 1.Fundamentarea propunerilor privind curricumulul la decizia școlii, prin:
- realizarea unei analize de nevoi, la nivelul elevilor înscriși în unitatea de învățământ;
- realizarea unei analize de oportunități educaționale, la nivelul contextului socio-
economic local;
 2.Formularea de către cadrele didactice, de propuneri privind curricumulul la decizia
scolii, prin consultarea  părinților elevilor și prin realizarea unei analize a resurselor
necesare pentru implementare.
3.Prezentarea ofertei CDS elevilor și părinților, la nivelul învățământului primar și
gimnazial. Exprimarea, în scris, de către părinții elevilor a opțiunilor privind curricumulul
la decizia școlii care urmează să fie studiat în anul următor.
4.Centralizarea opțiunilor privind curricumulul la decizia școlii, exprimate de elevi/de
către părinții elevilor
5.Definitivarea la nivelul unității de învățământ, pentru fiecare clasă, a listei cu
denumirea opționalelor alese.
6.Avizarea proiectelor de programe școlare pentru opționale (fișa tip de avizare însoțită
de proiectul programei – 2 exemplare).
 Astfel - propun CDŞ
               În cadrul comisiei metodice voi depune programele pentru opţionale cât şi
suporturile de curs.
           Oferta de opţionale va fi discutată şi avizată în cadrul comisiei metodice.
              Dacă programele sunt avizate acestea vor fi depuse pentru a face parte din oferta
educaţională a şcolii.
               Termenul limită până la care CA aprobă oferta este sfârşitul lunii ianuarie.
              Le prezint părinţilor şi elevilor opţionalele.
               Voi întocmi un tabel cu numele elevilor şi părinţilor exprimându-şi opţiunile
prin semnătură.
               Voi centraliza opţiunile elevilor şi părinţilor şi le voi depune la responsabilul de
procedură pe şcoală pentru a putea fi prezentat în CA.
               CA va aproba pachetul de CDŞ ca parte integrantă a Proiectului de încadrare
pentru anul şcolar următor.
               Se va depune la ISJ Bacău toată documentaţia.
               Se va aproba programa pentru opţionalul propus.

S-ar putea să vă placă și