Sunteți pe pagina 1din 15

Anul XI. Arad, Mercuri, 11 24 Aprilie 1907 Nr, 83.

TRIBUNA
ABONAMENTUL REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA
Pe DM «».....................................24 Cor. Dealt Peren c-utca nr. 20.
Pe jumătate ax . . . . lî <
Pe 1 luni..........................................2 «
Nru! de Duminecă pe un an 4 Cor. INSERȚ1UNILE se primesc Ja admi-
Peotrx România fi America 10 Cor. nistrație.
Manuscripte nu se înapoiată.
Pextru România și străinătate nriț de
ai pe an 40 franci. Telefon pentru oraș și comitat 502

I■ ■——■ pentru un articol scris contra unui fibirău s’a dat politice, ci pentru că stărue a vorbi limba maternă
un an temniță. ? Ce ar zice când i-ar pune să plătească taxe pen-
Goană împotriva socialiștilor. Naționalitățile pot să se mângâie. Judecătorii
independenți ai țării nu fac deosebire între
tru o firmă în limba maternă, în satul în care toți
vorbesc aceea limbă lovită cu taxe escepționale ?
(*) In capitală mai ales, prin numărul și I ungurul socialist ori naționalistul român. Putem Nu li-s’ar părea și lor absurdă o astfel de
organizația ce au, socialiștii sunt o putere de care avea o singură observare: pe noi ne socotesc procedură, ne mai vorbind de nedreptatea ce li-se
guvernul vrând nevrând trebuie să I țină oameni mai cu stare, căci amenzile date face în chipul acesta atâtor milioane de cetățeni
socoteală. Nici nu are azi guvernul acesta de naționaliștilor reprezintă și relativ și în genere, contribuabili! Nu vor recunoaște oare nici acum
>latifundiști< adversari mai ireductibili. sume mai însemnate. socialiștii din Budapesta, că d’odată cu
îndeosebi în chestia sufragiului universal Noi nu ne permitem lucrul să criticăm prigonirile contra limbii, massa mare a poporului
socialiștii îi strâng de aproape pe oligarchic, cari judecățile. Cât despre efectul lor asupra noastră, este lovita și în interesele ei vitale: e stângenită să
deși au primit cârma cu însărcinarea să realizeze pot vedea și judecătorii: stau în raport direct cu ajungă în funcțiuni ce i-se cuvin, e stângenită în
această reformă, nici nu se gândesc să facă ceva. zelul procurorilor. Cu cât e mai mare prigonirea, progresul cultural și economic!
Pentru a i amuți, speria ori cei puțin muia, cu atât e mai simțită reacțiunea. Iar istoria tuturor Sperăm dar că încetul cu încetul se vor
guvernul șî-a mobilizat procurorii din toate luptelor e o dovadă, că nu prin procurori se poate convinge și cei dela ^Nepszava* că sub steagul
părțile și procesele de presă curg pu- hoiu, resolvî vre-o chestie socială ori politică, cu atât național noi luptăm de mult și cu vigoare ș/
aproape nu-i săptămână în care vre-un socialist să mai puțin se poate înăbuși o idee ori risipi un pentru interese vitale politice și economice.
nu fie pornit la temniță. Întocmai cum s’a pornit ideal. Chiar ieri, la comitat, un deputat român, dr.
cu noi nainte de aceasta cu douăzeci de ani șî >Nepszava* o spune d’asemeni: » Flecare SadUy a fost cel ce a ridicat cuvântul în chestia
cum de altfel suntem tratați fără întrerupere. dintre aceste osânde taie câte o legătura dintre »legii sclavagiului« cum a numit-o, și
Noi am publicat o statistică despre cei ce au cele-ce ar putea înlănțuî pe muncitor de statul naționaliștii români toți au votat împotriva
urcat acest calvar, lucru care a atras un nou actual; fiecare dintre aceste osânde mărește chipului cum guvernul, la spate cu latifundiștii,
proces. abiztil ce există între puternicii societății actuale vrea să lovească în libertatea muncii și a
Vine acum *Nepszava* și face și el bilanțul și între clasele muncitoare®... lucrătorilor. -
proceselor partidului socialist. Acelaș lucru se poate susține și în ceea-ce ne
In Februarie anul curent au fost osândiți 6 privește. cămintea lor cu cadrul europenesc al orașului. Italienii
socialiști; pedeapsa: 2 ani 22 zile temniță și 650 De altfel chiar ieri, dr. loan Suciu în adunarea însă sunt așa de deprinși cu ei că nu-i mai miră nici
cor. amendă. dela comitat, le-a spus-o puternicilor zilei, că îmbrăcămintea, nici tipul, nici urâțenia, dar totuși au o
In Martie a. c. au fost osândiți 11 socialiști; la adevărații agitatori nu sunt cei-ce ajung la mare nuanță de ironie și chiar de dispreț, când zic
străinilor »tedeschi«, nemți.
2 ani, 1 lună și o zi temniță și 970 cor. amendă. temniță, ci funcționarii de toate categoriile și Dar în muzeie și galerii! Nu sunt decât ei, cari
In Aprilie iu fost osândiți 7 inși, la 3 ani, 6 dignitarii țării cari la ori-ce ocazie jignesc și predomină; vorbind tare, dând peste lume fără să
luni temniță și 1300 cor. amendă. lovesc în cele mai gingașe sentimente ale ceară scuze, cu cartea în mână căutând tabloul sau
Total: 7 ani, 7 luni și 23 zile temniță și 2920 naționalităților, cum s’a întâmplat și cu statuia notată, uitându-se din treacăt la ea, fără să se
propunerea — primită de altfel — ca firmele de oprească. Ceva caracteristic am văzut odată în
cor. amendă. Cazinul Vilei Borghese. Erau două englezoaice, una
Nu e greu de socotit câtă cheltuială li-s’a făcut prăvălii să fie numai ungurești, iar cine ar voi ca tineră și alta cu părul alb. Cea bătrână se așeză pe un
cu procesele și cât e perderea celor ce nu pot pe lângă cea ungurească să mai pună inscripție și scaun uitându-se la lumea ce defila prin saloane, iar
lucra, fiind în temniță... în altă limbă, să plătească o taxă deosebită... cea tineră, cu cartea în mână umbla dela tablou la
In trei luni, e jertfă destul de mare, ba A fost vreme când socialiștii n’au vrut să tablou, dela statuie la statuie căutând numărul indicat
înțeleagă rostul luptelor noastre pentru limbă... în carte, întrebând pe gardieni unde este tabloul de X
sau statuia ¥, însemnând pe carte imediat ce l găsea
FOIȚA ORIGINALĂ A «TRIBUNEI..
Întrebăm însă pe cei asupra cărora se descarcă și trecând la altul fără să arunce o privire de cercetare
săgețile procurorilor: ce ar zice când ar fi ei în asupra operei. Canova, Bernini, Perugino, Rafael,
locul nostru și ar fi prigoniți nu pentru principiile Tizian nu reprezentau pentru ea nimic nici ca nume
IDin I-ioma. nici ca lucrare; l-a găsit așa cum era notat tn guid și l-
Dar când treci prin cartierul străinilor dela distanță a notat ca văzut și trecea mai departe.
' — Streinii. — Capela Sixtină. —
cunoști pe cei ce nu sunt italieni. Și câți nu sun* ca aceștia, cari |au văzut numai ca
Note de Pompiliu Robescu. In afară de tip, o altă caracteristică a lor o dau să vază, dar cari nu au gustat nici o picătură din tot
In fiecare an vin în Roma peste două sute de mii hainele femeilor, pălăriile și... frumseța lor. Doamne, frumosul, din tot divinul ce Roma expune în artă 1
de străini — în afară de peterinagiile religioase — nu mi-am putut închipui nici odată că poate să existe «
dela cari se varsă peste 8 milioane de franci, sumă atâtea urîte câte atn văzut la Roma! Nu faci zece Când, săptămâna trecută, am fost iar în »Ca- pella
destul de frumoasă care contribuie în cea mai mare pași și în cale îți apare o oroare de femeie, nu Sixtina* te-ai fi crezut într’o sală de întruniri, așa iera
parte la traiul unui oraș de 500.000 de locuitori, și schiloadă, dar urîtă în concepția superlativă a de multă lume și așa de mare gălăgia. Peste 300 de
chiar romanii recunosc că fără străini Roma nu ar fi cuvântului, îmbrăcată după o modă că nu ști dacă persoane erau adunate acolo aproape toți străini, cari
ceea ce este astăzi. Cam toți acești străini locuiesc în ieste popă sau femeie, cu o pălărie care în se uitau la celebrele fres-
cartierele de jos ale orașului, mai ales în acelea ce majoritatea cazurilor este de paie dar pusă pe cap
împresoară piazza Spagna și care în vorbirea comună par’că cu partea dinainte la spate și cu guidul în Din acest punct de vedere să judece
a căpătat numele de »cartierul streinilor*. Când treci mână. Este tipul englezoaicei care umblă singură ■»Nepszava<s. lupta naționalităților și acum că e
pe acolo te crezi într’un oraș englezesc — căci mai prin Roma, admirând ceiace este scris în guid, luată și ea la goană, să creadă mai mult țelor ce de
ales englezii dau cel mai mare număr de streini ce vin neoprindu-se decât în locurile indicate în carte. vreme îndelungată jertfesc în lupta politică ce o
la Roma — firmele magazinelor scrise în englezește, Englezii sunt mai toți rași la mustăți, nalți, subțiri, poartă.
birjarii te poftesc în englezește, neguțătorii — țepeni, cu niște gulere cari sau sunt enorme sau sunt
ambulanți îți oferă în limba Albionului cărți poștale și microscopice, trecând pe străzi cu acel aier de rece
diferite obiecte de mozaic; iar trecătorii se cunosc de impasibilitate caracteristică lor, uitându-se la
departe că sunt streini după modul îmbrăcămintei, monumente sau tablouri cu aceiași expresie glacială, Aniversarea încoronăreL In luna Iunie a. c.
după pălării, după aierul ce-1 au așa de diferit de cu aceiași ochi spălăciți în cari nu strălucește nici un se vor împlini 40 de ani dela încoronarea regelui.
aierul rassei latine. fulger de admirare sau de entuziasm. Ziua aniversării o va petrece regele în Budapesta.
Relativ la aceasta ce surprins am fost, la venirea Alți străini sunt îmbrăcați cu o haină scurtă, Conform unei informațiuni, regele va surprinde
mea în Roma, văzând cum figura, tipul italian este cenușie-verzuie, încheiată militărește pănă sus, cu Ungaria în ziua aceasta cu o mulțime de distinc-
așa de puțin diferit de al nostru: mă credeam în pantaloni scurți, ciorapi de biciclist, pantofi și pe cap
București. Ba unele tipuri sunt așa de mult caschetă de lână. Aceștia, în majoritate, sunt nemți, țiuni.
*
asămănătoare cu ale noastre că de foarte multe ori, și iar femeile lor sunt blonde mai toate, Cu pardesiuri
azi, mă uit lung la câte o persoană, părându-mi-se că largi și cu o caschetă peste părul ce le sboară în Dr. Vaida despre chestia ovreiască. Ziarul vietiez
am întâlnit-o în țară. chiar foarte mare și vorba toate părțile. Uitându-te la ei nu te poți opri de a nu-ți »Neue National-Zeitung« publică un interview, pe
pune întrebarea dacă acești străini venind într’un care dl dr. Vaida l-a acordat unui redactor al lui
organului socialist: dacă asta așa va merge anul într'una din zilele, petrecute de d-sa la Viena,
oraș civilizat n’au crezut că fac o excurziune pe Alpi
întreg, o mulțime de socialiști, ajung în temniță sau într’un sat oarecare, așa de puțin apropiată este Dupăce ziarul aduce meritate elogii dlui deputat dr.
pe cel puțin 30 ani... , îmbră Vaida, lasă să urmeze părerile dânsului în chestia
Care este felul de tratament la tribunal, unde național-ovreiască.
se croiesc pedepsele, o spune i>Nep- szzva*: — Deputatul dr. A. Vaida regretă, scrie menționatul
Pag. 2. T R 1 B U N A< 24 Aprilie ■. 1907.

ziar, că în Ungaria nu există mișcare na- țional- cavaler Nagy Gyorgy a adus la cunoștința constata contraziceri. In fond declarațtunile lor se
ovreiască și că ovreii de acolo stau în serviciul partidului, că a intentat proces de calomnie întregesc, iar nu se esclud. Iar dacă declarațiunîle
șovinismului maghiar. Antisemitismul este latent la
poporul maghiar, în vreme ce naționalitățile
împotriva ziarului >Luptai, care a scris la timpul lor în amănunte nu coincid, e foarte natural, căci
nemaghiare sunt contrare pe față ale ovreilor în urma său, că el a ofenzat în galeria parlamentului pe dacă n’ar mai fi contraziceri între cei doi miniștri,
politicei de până acuma a ovreilor din Ungaria, cari doamnele române. atunci ar fi deja terminată transacțiunea.
deja în anul 1848 s’au dat de partea propagatorilor Tot ieri a anunțat acest românofob, că va — Atâta se'poate constata din ambele
tendințelor de maghiarizare. interpelă în cameră în chestia abuzurilor (?!)
Ovreii purced foarte neînțelepțește, deoarece
declarațiuni și acesta e lucru cardinal, eă cele
referințele din Ungaria se desvoltă într’o astfel de
comise la catedra de românește dela facultatea de două guverne doresc și vor pacta numai pe timpul
direcțiune, încăt și maghiarii vor fi antisemiți declarați litere. până la 1917. Pentru timpul, care va urma după
și atunci e de prevăzut, că ei se vor uni cu * acest termin cele două guverne pertractează
nemaghiarii pe temeiu antisemitic. Politica de până întrunirea partidului independist. In ședința de despre o formulă principială reciproc obligatoare,
aci a evreilor ungari este cu atât mai neînțeleasă, cu ieri a camerei, pe cum se știe, deputatul Bozoky
cât ei sunt priviți ca maghiari de mâna a doua din Arpăd a propus, ca articolul 18 al proiectului școlar să
care statorește pe de o parte granițe vamale reale,
partea opiniei ungare, care este dominată de gentri — se modifice astfel, ca limba de propunere în toate pe de altă parte însă se ține cont, ca să se sta-
întocmai precum sunt privite celelalte naționalități școalele poporale să fie cea maghiară. Apponyi ar fi bilească siguranța, ca cele două state să se trateze
nemaghiare, cari sunt considerate în acelaș timp și declarat, că el își va da demisia, dacă proiectul nu va unul pe altul și după 1917 cu prevenire.
cetățeni de a doua mână. fi primit în fond așa pe cum l-a prezentat. Printr’o *
Deoarece naționalitățile nemaghiare dau numai un astfel de schimbare s’ar produce și mai mare resenz Fâbry Săndor, cornițele suprem al comitatului
mic contingent de proprietari mari și nici un capitalist, între naționaliști. In întrunirea de ieri a partidului Bichiș, care a fost ales director, al căilor ferate unite
pătura fără proprietate a ovreilor se va convinge mai kossuthist a fost vorbă despre propunerea lui Bozoky din Arad și Cenad, și-a dat deja demisia din postul de
curând ori mai târziu, că ea are o mai mare și Kossuth a atras atențiunea partidului asupra comite suprem. Ca urmași ai lui sunt amintiți deputatul
comunitate de interese cu nemaghiarii cu privire la împrejurării, că țara trece acum prin timpuri grele, fiind fustă lănos și fratele mai mic al fostului comite, Fâbry
situația economică, decât cu oligar- chia ovreo- pe tapet transacțiunea vamală și a rugat pe depu- tați, Kăroly.
maghiară. De asemenea e de neexplicat cum de nu ca să nu agraveze situația guvernului și acolo, unde *

prinde între ovreimea ungară spiritul național, ci ea e deja s’a căzut de acord în principiu. Astfel se crede,
mulțumită cu poziția de heloțl, în loc să lupte pentru că în ședința de azi a camerei Bozdky va rămâne Barabâs despre situație. Deputatul Barabâs
drepturile naționale comune împreună cu celelalte izolat cu propunerea sa. Bela se exprimă în modul următor despre
naționalități nemaghiare. Tot în întrunirea de ieri a kossuthiștilor ministrul de transacțiunea vamală:
Dacă însă ovreii din Ungaria vor continua cu comerciu a anunțat, că va înainta cât mai în grabă la — N’am nici o cauză să mă îndoiesc de buna
politica actuală, atunci acolo antisemitismul va lua cameră proiectul despre revizia legei industriale.
dimenziuni mai mari, decât dincoace de Laita * intenție a guvernului. De sigur va face o astfel de
(Austria), pentrucă în acest caz probabil va urma o Ecou la vorbirea lui Beck, Vorbirea de transacțiune, cu care va fi mulțumită și națiunea.
cooperațiune a maghiarilor pe bază antisemită,
Sâmbătă a premierului austriac a aruncat umbră In special e de interes, ca după 1917, când va
precum am amintit deja.« urma separa- țiunea vamală, Ungaria să-și încheie
asupra declarațiunilor de Vineri ale lui Kossufh
Ziarul încheie: Pseudoliberalîsmul maghiar poate fi
privitoare la rezultatele obținute pe terenul contractele vamale și comerciale internaționale pe
pentru ovreii din Ungaria tot atât de periculos, ca cel
german aici la noi. transacțiunei vamale. Referitor la chestia aceasta baza deplinei și fapticei independențe economice.
♦ >Bud. Htr.< de azi publică părerile unui bărbat Austria să ne fie tocmai așa de străină, ca ori-care
Nagy Gyorgy și doamnele române. In competent în materie. După părerea acestuia alt stat, cu aceeași deosebire totuși, ca cele două
ședința de ieri a partidului independist marele între Beck și Kossuth numai în amănunte se pot state să-și trateze favorabil mărfurile.

curi, vorbind tare ca pe stradă, chemându-se șî invidie s’a creiat acea măreață lucrare, poate cea mai
împărtășindu-și părerile în gura mare. grandioasă și cea mai „apreciabilă din câte există.
Curioasă impresie îți mai face și Capela Six- tină.
Cine n'a auzit măcar odată în vieața sa vorbindu se Toate figurile sunt de o execuție mare, mușchii de
de faimoasa Capelă ca de o minune de artă? atleți, mișcări erculeane, atitudini de puternici; toate
Dupăce ai văzut alte capele, din alte biserici, în cari figurile te izbesc cu nota lor de vigoare, care este
ornamentația internă de bronz, marmură, aur, trădarea intimului sufletesc al artistului- ercul. Bolta
abundă, rămâi surprins intrând în Capela Sixtină pe întreagă este așa de copleșitoare că te resimți multă
care o găsești așa de diferită de celelalte. Mai întâiu vreme după ce ai văzut aceea execuție ciclopeană, te
te frapează sala aceea mare, cu pereții acoperi ți simți mult sgudiiit de enormitatea acelui artist care a
numai de picturi, goală, fără un relief de ornamentație pus energia geniului său incalculabil în creațiunea
internă; apoi te frapează grămădirea de lume acelor figuri, cari fiecari sunt animate de o flacără atât
gălăgioasă, cu capetele în sus uitându-se la zidurile de puternică energie că par’că vezi palpitând în ele o
afumate, la bolta, faimoasa boltă de Michelangelo, cu vieață supra-omenească, nemuritoare.
picturile ei cari durează de cinci secole peste figurile Dar colosala frescă din fund, Judecata din urmă 1
cărora crăpăturile tencuielei pun niște ciudate dungi. Sunt acolo atâtea figuri, atâtea expresii, atâtea
Aceste două serii de impresii trecute poți să privești atitudini că-ți trebuiesc mii multe zile în șir ca să le
acea avalanșe de artă pîctorală, care face faima poți vedea pe toate; dar totuși, deși această frescă a
Capelei. fost pictată cu 30 de ani mai târziu și prin urmare în
Pereții sunt numai frescuri, tablouri mari, cari îi plinătatea vârstei artistului, bolta își păstrează
acoper în întregime, cu scene din vieața Iui lisus și din întâietatea ce i-o di primul foc al artei și al tinerețe!
a lui Moise, pictate de celebrii pictori ai secolului XV pictorului.
ale căror nume vor rămânea în veci: Pinturichio, Vizitatorii umblă încoace și încolo, își schimba
Ghirlandaio, Botticelli, Cosimo, Signorelli etc. Fiecare locurile și scaunele ca să aibă o mai bună privire,
din cele 12 frescuri sunt de o desăvârșită execuție vorbesc tare, picioarele tropotă pe mozaicul
artistică, fiecare este un capo d’operă. pardoselei producând un sgomot de o școilă în
Dar bolta, lucrată toată de Michelangelo este recreație cu copii gălăgioși.
socotită poate ca cea mai grandioasă și cea mai Și în adunătura aceia de străini pe care am văzut-o
îndrăzneață executare de pictură. Originea ei a avut ultima dată în Capela Sixtină, în pepiniera aceea de
ca punct de plecare invidia ce purta Bra- mante, urîte — căci par’că niciodată nu am văzut atâtea la un
marele arhitect, lui Michelangelo renumit sculptor șî loc, s’ar fi zis că toate uriteh din Europa și-au dat
poet. Ca să i discrediteze a influențat pe lângă întâlnire în Capela Sixtină — mă surprinde o părechie
prietinul său lulius II supărăciosul și răsboinicul papă de cisme lungi și grele, d’asupra lor o păreche de
ca să însărcineze pe Michelangelo cu pictarea bolței nădragi albi de aba, de-asupra nădragilor un mintean
capelei Sîxtine. Acesta, la început a refuzat, dar în negru cum am mai văzut multe, și de-asupra
urmă a trebuit să se execute și în ziua de 10 Maiu minteanului un cap cu o figură clasică de ungur. Da,
150Ș a început lucrarea, s’a închis în capelă, nu a era un perelinagiu unguresc venit la Vatican. Ce
primit nici un ajutor, nici un alt pictor și încrezător în curios reieșa portul acela așa de cunoscut mie între
puterea concepțiunei și execuției geniului său, patru toate îmbrăcămințile bizare a'e străinilor și mai ales ce
ani și jumătate a lucrat singur, întrebuințând numai curioasă figură făceau bieții unguri — țărani — în
penelul sub care pe bolta uniformă au apărut stâlpi, Capela Sixtină. Pe când toate capetele erau ridicate
coloane, corntze, imitând marmura, imitând bronzul, în sus uitându-se la frescuri, ei sărmanii, nepricepând
imitând figuri de basoreliefuri între cari sunt delimitate nimic se uitau în jos, umblau stângaci printre lume,
nouă câmpuri în cari sunt reprezentate nouă scene legănau du-și brațele moi ce Ie cădeau ca frânte, se
dela crearea lumei până la Noie. Pe laturile bolței rezemau de balustrada de lemn, căscau așa de
șase profeți și cinci sibiie de contururi uriașe; d’asupra plictisi ți că le ceteai în ochi oboseala și dorința dea
ferestrelor părinții și rudele lui Crist; în cele patru ieși mai repede dintre acele zugrăveli afumate, cari te
colțuri ale bolței David, Ooliat, ludita și evreii în deșert. fac să te doară gâtul uitându te la tavan.
Când a terminat-o, Roma toată a alergat să vază Roma, 19 Aprilie 1907.
acea minune și un strigăt de entuziasm și admirare a
ieșit din toate piepturile. Și astfel dintr’un spirit de
24 Aprilie n. 1907. TRIBUNA. Pag. 3.

Vorbind de epoca de transiție, deputatul Mâsca, Filip Leuca-Pâncota, Virgil Mihulin- propunerea comisiei permanente.
kossuthist a spus, că datorința guvernului este de Comlăuș, dr. D. Barbu, Iosif Vuculescu, Cornel Qrozda înaintează lista prin care se cere
votare nominală. Spre marele năcaz al multora
a întocmi garanțe constituționale și de a Augustin Beleș, Aurel lancu, Iosif Ognean, fișpanul se simte silit a ordona votarea nominală care
introduce votul universal secret. Chestiile Traian Terebenț, lancu Ste- fănuț, Iustin lancu, ține mai bine de o jumătate de oră.
militare vor fi rezolvate numai în camera luliu Bodea, Cornel Ursuț, loan Micloși, înv. I. Rezultatul votului: 135 pentru, iar 43 (românii)
constituită pe baza, sufragiului universal. Grofșorean, — marii proprietari Chera Crăciun, contra.

Teodor Stanca (Cerechiu), Simeon Buda, Franco- Românii contra guvernului.
In partidul poporal, după cum se știe, s’au ivit
tendinfe de a ieși din coaliție. Deputatul Barabâs
Otlaca, referentul G. Serb, țăranii fruntași Nistor Protonotarul Schill în numele comisiei permanente
Flueraș. N. Lăzărescu, T. Fălcușanu, T. Orga, propune a se vota încredere guvernului.
vorbind despre chestia aceasta a spus: Russu-Șirianu în numele românilor respinge
— E adevărat, că partidul poporal nu se poartă Borod, Nicoarâ Suciu, George Bogdan, Țăran această propunere și cere a se trece la ordine asupra
față cu noi cum se poartă prietinii unii cu alții. E (corn. Totvărădia) Cizmaș- Gurba, Simeon ei: Sunt două motive pentru cari românii nu pot vota
adevărat mai departe, că pretenziunile micului grup Codreanu, Pascu Moț, Vas. Chereceș, Vasile Alb, încredere acestui guvern. întâi: motiv moral și al
se înmulțesc mereu, dar după părerea mea trebue să Trăilă Teretean, Mitru Mornailă, D. Luca și alții, doilea: motiv politic. Guvernul acesta care fusese
tratăm cu ei prudent, ca să nu dăm noi ansă la însărcinat de Majestatea Sa să facă marea reformă
stricarea prietiniei.
al căror nume ne scapă.
electorală dupăcum vedem deși a trecut anul de când
* Ședința s’a deschis la orele 9 de fișpa- nul e la putere nici prin gând nu-i trece să se achite de
Partidele aliate croate nu țin necesară conte Kârolyi. îndatorirea ce a luat asupra-și.
apropierea partidului național în chestia formării Nainte de a se întră în ordinea de zt, Lazar Cu alte cuvinte nu se ține de vorbă ba ca să facă
Zoard atrage atenția administrației asupra diverziune în opinia publică și se câștige glorie ieftină
majorității. Ele cred, că această chestie o vor printre șoviniști, în loc să vină cu sufragiul universal
tranșa neted și natural așa, că făcând u-se alegeri muncitorilor întorși din România în urma dorit și așteptat de toate popoarele din fara, vine cu
nouă în cercurile, unde mandatele naționaliștilor tulburărilor de acolo. proiectul lui Apponyi, care n’are alt scop decât să
au fost atacate, coaliția va câștiga 7—8 mandate Vicișpanul răspunde că va ordonă să se facă o lovească în naționalități.
și în chipul acesta își va asigura majoritatea. La listă a lor și să fie ajutați într’un chip oarecare. Cât privește motivul politic, și acesta ne îndeamnă
să nu avem nici o încredere șî să nu dăm nici un
întrunirea avută ieri mulți deputați și-au arătat sprijin acestui guvern în care majoritatea nu stă pe
In vederea alegerilor ce sunt la ordinea zilei,
nemulțumirea față cu nerealizarea postulatelor, fișpanul numește în comisia de candîdare trei unguri, baza transacțiunei dela 1867, ci pentru a înșelă opinia
luate în programul coaliției. Cei mai mulți au iar vicișpanul între alți trei propune șî pe M. Veliciu. publică, accentuiază baza dela 1848 în realitate face
învinuit pe ministrul croat losipovich, care n’a Alegerile. însă o politică îngustă și meschină.
informat, ori nu s’a priceput să informeze în mod Vorbirea dlui Russu a fost des aplaudată și
Se suspendă ședința iar dupăce se redeschide, se aprobată de români.
corespunzător pe factorii maghiari dătători de alege singurul candidat de solgăbirău Hunjăr Lâzăr Zoârd apără politica guvernului, și își
măsură. Algernon. Pentru un post de subnotar se face votare exprimă speranța că șeful său Kossuth va realiză
* nominală între dr. Torok și Magyari. Acesta din urmă ceeace a făgăduit. Replicând dlui Russu între altele
Ministrul de instrucție austriac, Marchef, in se alege cu o mare majoritate de 257 din 367 votanți. face declarația că nu este aderent al sufragiului
vorbirea ținută din prilejul candidării sale de deputat în Fondul Bibicl. universal.
Svehat, a făcut amintire și despre iransacțiunea dintre Fiind a se decerne șase stipendii din fondațîa Russu-Șirianu (întrerupând): In cerc atât în satele
Austria și Ungaria, spunând, că el nu face parte din Bibici, protonotarul Schill cetește referada comitetului românești cât și în cele ungurești ai corteșit declarând
cei ce și-au pus de scop separarea vamală de fondației. că vei lupta pentru sufragiul universal.
Ungaria. Dr. 1. Suciu nu primește propunerea, ci reco- Ldzăr neagă aceasta deși s’ar putea aduce mii de
Separațiunea aceasta ar produce stricăciune mandă ca ordonăndu-se votare, să se dee un mărturii pentru a-l înfunda cu minciuna.
ambelor state, dar cu deosebire Ungariei. E foarte stipendiu șî elevului Vidai (din B. Ineu), pe care Szondi declară și el că are încredere în guvern.
explicabil, dacă tactica maghiarilor enervează pe comitetul prin subterfugii și explicație forțată a Românii cer votare nominală. Rezultatul votului:
austriaci. începând cu anul 1867 Austria a tot păgubit testamentului l a exchis. 119 pentru propunerea comisiei iar 42 contra.
materialicește. Ungaria are să’și mulțumească Se naște o viuă discuție între orator, fișpan și
propășirea cea mare împrejurării, că e unită cu Pentru dreptul limbei.
protonotar și în urmă
puternica Austrie. Astăzi întreagă populația Austriei e Scandal mare. Urmează discuția asupra propunerii comisiei
convinsă, că acestei referințe trebue să i-se pună referitoare la curenda comitatului Nyîtra și Hajdu: să
capăt și că Austria poate încheia numai uniune Fișpanul a declarat adecă primită propunerea se trimită Dietei o adresă, cerând să nu se admită
vamală corectă. Dacă lucrul acesta nu e posibil, referentului privitoare la acordarea stipendiilor, fără a decât firme cu inscripție maghiară, iar cine pe lângă
atunci nu va fi uniune. In punctul acesta guvernul ți fi ordonat votarea nominală cum au cerut românii ori cea ungurească vrea să mai pună și în altă limbă, să
poporul austriac sunt perfect de acord. Guvernul în să fi pus întrebarea și să se fi votat prin ridicarea de plătească o taxă deosebită.
nici un caz nu’și va schimbă punctul acesta de mâni. Vorbesc contra acestei propuneri Sever Bocu,
vedere. De vre-o trei ori referentul (Schill) încearcă să dr. /. Suciu, l. Grofșoreanu, Russu-Șirianu și țăranul
urmeze a ceti referade, dar românii nu-1 lasă, ci N. Lăzărescu, iar la urmă ca propunător Sever Bocu.
pretind votare nominală. Fișpanul sună clopoțelul și Toți aduc puternice argumente contra, arătând că
îngăimă cuvinte cari nu se înțeleg, ci se pierd în se lovește într’o lege existentă, legea de naționalități
Lupta pentru limbă. sgomotul mare. 1
Abia într’un târziu se face liniște pentru a se urma Se cere votarea nominală. Rezultatul: 111 pentru,
Adunarea generală de primăvară a con-
cu discuția chestiunilor puse la ordinea zilei. 34 contra propunerii comisiei permanente.
gregației Aradului. — Oratorii români dr. Suciu, Referentul citește propunerea, făcută în urma unei Ședința se ridică la ora 1.
Russu-Șirianu, Sever Bocu, adrese sosite din alt comitat, de a se sprijini guvernul După ameazi s’a trecut neted și în fugă peste
I. Grofșoreanu și țăranul N. Lăză- în chestia măsurilor de luat contra grevei muncitorilor sutele de chestii.
rescu. — de câmp.
Arad, 23 Aprilie 1907. Dr. Ioan Suciu ține aici o strașnică vorbire arătând
cum prin legi de felul acesta pe deoparte se Din România.
Marți s’a ținut adunarea generală de primăvară stânjenește libertatea individuală, pe de altă parte se Aniversarea nașterii M. S-lRegelui. M. S. Regele
robește munca, singurul capital al clasei de jos. a împlinit Sâmbătă vârsta de 68 de ani. Aniversarea
a congregației comitatului Aradului. Cum la Atrage atențiunea îndeosebi a membrilor aleși din regală a fost anunțată Capitalei prin 101 lovituri de
ordinea zilei erau și — alegeri, s’au prezintat congregațiune: ei sunt aleși de pătura săracă a tun, trase din curtea Arsenalului armatei ia orele 6
destui membri, și dintr’o tabără și dintr’alta. populațiunii comitatului, prin urmare să-și țină de dimineața.
Dintre români au fost de față deputății dietali datorie de onoare să apere interesele săracilor, iar nu La orele 10 și jum. s’a oficiat un Te-Deum solemn
se umble în voile marilor proprietari, cari și în dietă -și la Mitropolie, de către 1. P. S. S. Mitropolitul Primat,
dr. N. Oncu, dr. I. Suciu, apoi M. Veliciu, Russu- la comitat își caută numai de interesele lor particulare. azistat de cler.
Șirianu. dr. O. Popa, dr. Aurel Grozda, dr. Fișpanul îl întrerupe și-i spune să nu apostrofeze Au luat parte la serviciul divin: Casa civilă și
George Popoviciu, dr. Cornel Ardeleanu, dr. L. făcând clrestie de onoare din votul ori părerea unora, militară a M. S. Regelui și a A. S. R. Principelui
Tămășdan, Axente Secula, dr. lacob Hotăranu, căci aici toți membrii după conștiință, făptuiesc și Ferdinad; dl președinte al consiliului Dimifrie Sturdza
dr. Ciaclan, Sever Bocu, dr. V. Morariu, Cornel vorbesc. și d-nii miniștri: Ion Brătianu, Etn. Co- stinescu, Sp.
Dr. Ioan Suciu urmează, replicând fișpanului că nu Haret, Anton Carp, Toma Stelian, V. G. Morțun și
Grozda, dr. L. Ghebeles, dr. Aurel Novac, Ștefan apostrofează pe nimeni, ci vrea să atragă numai general Averescu.
Novac, I. Moldovan, protopopii P. Givu- lescu, I. atențiunea tuturora asupra loviturii ce se dă clasei DI I. Kalinderu, d-nii G. Gr. Cantacuzino, C.
Georgia și M. Lucuța, preoții D. Popoviciu- sărace prin astfel de măsuri nu numai anti- Dissescu, dr. Istrati, general Bengescu, Barbu
Cermei, 1. Popoviciu-Berechei, I. Popoviciu- democratice dar de un reacționarism condamnabil. Păltineanu, Ghîca-Deleni, din partea Camerei și
Vârșand, Ioan Codreanu-Șiclău, I. Popescu- Termină cerând trecerea la ordinea zilei peste Senatului.

Pentru castele, vile, sanatoare, spitale, hotele, fabrici, Telefon 561. Telefon 561. Fără aci tel in! Ori ce primejdie eschisăl Cea mal
laboratoare, gări, casarme, biserici, școale, comune și simplă manuare! Epistole de recunoștință din patrie și
orașe mici, cea mai ieftină iluminare e ceea-ce se poate Magyar Benoid-gâz străinătate. Patente din patrie și străinătate.
Nenumărate premieri. Cei interesați pri- ■ - = mese
face cu gazul Ben- oid. Flacăra ce corăspunde la 50 R6$zv6nytârsasăg. deslușiri detailate. . __
lumini costă pe oră numai F6 filleri.____________
Araci, Pecskai ut 13|L4-. Prospect gratuit, fără nici un contrat
Pag. 4. >TRIBUNA< 24 Aprilie n. 1907.

D-nii: Vintilă Brătianu, C. Costinescu-Comă- astăzi, binișor de lungă și neobișnuit de pitică și Molnâr și Apponyi vorbesc pentru artioî, care se
neanu, 1. Pr. Dimitrescu, C. F. Robescu, Al. Dju- neghioabă (vedeți răspunsul la întreruperea lui primește aproape neschimbat.
vara, I. G. Saita și Em, Qiloglu, membri ai comisiei Art. 21 se primește asemenea fără schimburi.
interimare a Capitalei; C. Alimăneșteanu, Emil Vlad!) — și-a dat pe față arama. Ce suflet îngust, Ședința se ridică la orele 3.
Petrescu, prefecții de Ilfov și a Capitalei; G. Assan, ce suflet ingust!
președintele Camerei de comerciu ; generalii Coandă, Lungimea cuvântărilor de azi se explică prin
Hiotu, lanescu, Gheorghiu, Fo- tino și număroși ofițeri conferența de ieri a independiștilor. Aflați în altă Ce-am făcut până acum?
superiori. parte a ziarului întâmplarea lui Bozoky. In toate
Onorurile militare au fost date de o companie din
batalionul 2 vânători, cu muzică și drapel. părțile numai de asta se povestește. Foarte mulți — O serie de observații. —
La orele 11 dimineața s’a oficiat de către 1. P. S. S. din stânga sunt mustrați de conștiință, pentru ce Adunarea Națională. Ideea ei a fost lansată îndată
Mitropolitul primat un Te-Deum în biserica Sf. se pleacă atât de ușor în fața unui ministru nu la început, fără de a fi discutat mai temeinic asupra
Mitropolit, Ia care au azistat: dl D. Dturdza, președinte despotic, ci cu încăpăținare de copil. Dar, ^in- împrejurărilor. Iar acum, după decursul adunărilor
al consiliului de miniștri; dr. G. Cr. Cantacuzino, fost teresele de partid«, îi țin totuși plecați. poporale — a căror consonanță am accentuat-o în
președinte al consiliului de miniștri ; d-nii vice- rândul trecut — realizarea ei pare a fi foarte posibilă.
prezidenți ai Corpurilor legiuitoare ; d-nii membri ai Eroul, Bozoky, un o mic, sangvinic, simplu, Cardinale divergențe de păreri nu au ieșit la iveală,
înaltei Curți de casație; comisiunea interimară a cu ochiul stâng legat, se plimbă furios pe amenințând să-î stee în cale.
Capitalei; Curțile și tribunalele ; Cpsa Regală; înalții culuoare și nu vorbește cu nime. Este mâhnit, și Multe proiecte de rezoluție au exprimat chiar
funționari ai Statului ; dl prefect al poliției Capitalei; d- poate azi îi pare rău de răspunderea lui care are necesitatea convocării. Totuși, nu avem nici un semn
nii ofițeri generali și superiori aflați în garnizoană, urmări grave în- tr’o privință, ușurătoare în alta. mai hotărît, care ne-ar îndreptăți să credem în
precum și diferite persoane de distincțiune. apropiata îndeplinire a acestei idei.
O gardă de onoare, compusă din o companie din Avea pildă în Vertan, care și-a plecat mai ușor Facem două concluzii pe baza acestui fapt:
batalionul 2 vânători, cu drapel și muzică, era așezată capul în rîndul trecut! — Ce urît se coboară 1. Nu este neînduplecată voința noastră de-a
în fața bisericei. demnitatea omului într’un partid! apela la Tron, ori cât de energic o formulau asta toate
M. S. Regele a primit în urmă la Palat, consiliul de Mulți se așteptau la puțina gălăgie pentru adunările poporale. Căci un eventual memorand nu
miniștri, în numele căruia dl D. Sturdza aduse acest incident. poate pleca dela sine, sau dela doi trei oameni. E>
Suveranului felicitări pentru aniversarea acestei zile, grea și lungă calea, iar porțile cetății sunt bine
S’a și văzut numai decât efectul: deputății zăvorite — ele nu se deschid de cât în fața unui
zicând:
erau în număr mărișor de față. S’a găsit atracție. întreg popor. Ciudată inconsecvență: plecarea la tron
»Sire, Până și galeriile sunt mai pline. Pe a o poruncesc cu toții, convocarea adunării generale
»Toată țara aduce astăzi mulțumită călduroasă a
Tot-Puternicului Dumnezeu că a auzit rugile ce se aristocraților se vede o ceată pitorească de însă o ating numai așa în treacăt. încă tot fantazăm...
indieni, probabil din vre-o familie de prinți. Oare 2. A slăbit colosal de mult energia noastră în luptă.
înălțau spre cer pentru însănătoșarea Ma- jestății De fapt, cam ocolim planul Adunării Naționale fiindcă
Voastre și că putem din nou serba ziua nașterii cum le-a plăcut comedia asta ? - n’avem tăria de a ne pune împotriva unor greutăți ce
Majestății Voastre și a alegerii Sale de Suveran al Ședința se deschide la orele 10 și 15 sub prezidenția lui Justh. ne-apărat am întimpina cât din partea celor trași la
României, cu inimi vesele și întărite. Deputății naționaliști: Blaho, Ooldiș, Pop, Maniu, Mu- șițchi,
Collar, Vlad, Damian. răspundere, cât din partea păcatelor noastre proprii.
»Muncâ anevoioasă și grea se desfășură din- Concluzia aceasta din urmă s’ar putea numi
naintea noastră a tuturora; pășim, însă, spre în- La ordinea zilei proiectul școlar. dureroasă. Dar ne mângăem cu fatalismul.
deplinirea ei cu încredere, îndreptându-ne privirile Articolul 18. (Urmare) Din faptul acesta, dar apoi și în genere ni se pare
spre Majestatea Voastră, care cu credință și cu Lindner Gustav (sas, voce slabă gângavă). că noi nu am înțeles pe deplin primejdia, în toată
dragoste ați fundat și înălțat Regatul României. Vorbește pe larg despre ideea de stat, explicând într’o înfățoșarea ei înfricoșată. Mulți vor fi fost înșelați la
»Depunem la picioarele Voastre, cu cel mai indiferență colosală, ce înțelege el sub unitate. aparență, prin vorbirile deputaților, cari din motive de
profund respect, urările țării întregi, ca în deplină Prezidentul îl întrerupe des. Vorbitorul respinge formă, — a politețeî parlamentare — s’au exprimat
sănătate și cu puteri neînvinse să conduceți pană la intențiile articolului. simpatic asupra intențiilor actualului ministru. Rînd pe
adânci bătrânețe destinele Regatului. Nagy Dezso. Aderesză în principiu la propunerea rînd vom arăta și adevăratele proporții ale acestei
iSă trăiți mulți ani Majestatea Voastră, Majestatea lui Bozoky, care însă va întimpina greutăți practice în primejdii.
Sa Regina și întreaga Familie Regală!« executare. Face amendament aproape tot așa de Resumăm. Adunarea Națională este o întrebare
M. S. Regele a binevoit a exprimă viuile Sale radical ca al lui Bozoky (10 procente din elevi să fie adresată către noi înșine, o examinare a conștiinței
mulțumiri pentru călduroasele urări ce I-se aduceau instruați în limba maghiară la dorința și la porunca proprii. înainte de a face aceasta este anormal a te
cu această ocazie și asigură că mărturisirea de părinților). duce în vecini după ajutor.
dragoste și credință adusă din toate părțile au pentru Apponyi A. Nu înțelege, cum vine cineva cu
Majestatea Sa un deosebit preț, dân- du-I puterea a amendamente radicale, dupăce a primit în genere
înfrunta număroasele greutăți; are însă convingerea proiectul. Cu acest proiect el se leagă, că în doi-trei Ceialalți factori. Atitudinea învățătorilor e vrednică
că Ie va învinge cu spriginul guvernului și al fruntașilor ani va stârpi toate școalele nepatriotice. Totul e a se trata deosebit. Tot așa de important este insă și
țărei și a împăca astfel toate interesele. chestie de executare. Până acum numai puterea lungul șir de proteste al sinoadelor protopopești, ca
In urmă Majestatea Sa a primit felicitările Casei executivă i-a lipsit. (Aplauze). — Se adresează către foruri școlare, în câteva prețioase cazuri de protestare
Sale civile și militare. naționaliști : Limba maghiară e menită să închege a parohienilor din cutare comună, va să zică a însuși
In aceeași zi s’a celebrat asemenea un TeDeum la unitatea statului. — Voiește și el să ferească de susținătorilor.
Catedrala Sf. losif, la biserica Evange- lică și la romanizare pe băieții maghiari din școalele române. O singură observație asupra acestora:
Templul coral israelit, unde se afla de față câte un Este de acord cu amendamentul lui Nagy. Trebuie Presa maghiară nu a iuat nici cea mai mică notiță
adjutant al M. S. Regelui. despre ele — tendențios. Astfel am avui parte să aud
apărată minoritatea.
Cu această ocaziune, Augustul nostru Suveran a în deosebitele rînduri, în cercurile deputaților
Vlad. De ce nu asigurați și minoritatea ro-
primit nenumărate telegrame de felicitări atât din țară, maghiari, vorbindu-se că protestarea noastră este
mânească?
cât și din străinătate. Apponyi A.: (stă și se cugetă puțin, apoi ® incomplectă. O bănuesc chiar de artificială, fiindcă
In Capitală un mare număr de persoane s’au grăbit adevărații susținători de școală nu ar fi luat parte la
sfeclește). Una ca asta să spue dl deputat afară, când
a exprimă felicitările lor prin înscrieri la Palat. ea, în mod expres. De aceea repet încă odată, ce
agită, dar acî în parlament e prea prea! (aprobare,
Toată ziua orașul a fost împodobit cu steaguri. păcat e, că oratorii noștri nu au informat odată în
♦ mișcare).
In România școale publice numai în limba română public, în Cameră, despre adevăratul caracter și
Academia română a ținut Vineri o nouă ședință pot exista. Pleacă apoi în America, căla e tot pe astfel adevărata măsură a mișcărilor de protestare!
publică sub președința dlui I. Kalinderu. A vorbit dl Gr. de scornituri. Dacă se făcea asta lămurit, dacă se arăta pe larg,
Tocilescu, făcând o comunicare despre monumentul Nagy Ferencz: își retrage amendamentul. că cei interesați, cu toții au ridicat glas de protestare,
Adam-CIisi din Dobrogea. După o lungă descripție (Un mic incident. lusth dăscălește iarăși). Articolul avea mai multă putere vorba dnului Ooidiș; {în
arheologică și istorică dl Tocilescu a arătat că din se primește cu amendamentul lui Nagy Dezso. cuvântul de încheiere), că acest proiect este îndreptat
lipsa de îngrijire acest monument a fost aproape (Deputății pleacă afară), de majoritate în contra minorității.

devastat de către locuitori și multe piese de valoare Articolul 19.
au dispărut. D-sa a propus să se adune, prin Zakariâs, Okolicsănyi și Ooldiș, vorbesc scurt. Un glas disarmonic, în mișcările noastre de
conferențe poporale o sumă cât de mică, spre a putea Mușițchi vorbește mai mult. »Națiunea cere mai multe protestare, dealtmintrelea mai unite decât ori și când,
construi un adăpost pentru acest monument, care studii în limba maghiară*. Mușițchi își spune este ceea ce au făcut dd. Amos Frâncu și Elie
reprezintă o comoară neprețuită pentru istoria cuvântarea perdută la discuția generală. Dăianu. Pasul d-lor se poate judeca mult mai aspru,
română. A mai propus să se întemeieze și o societate Damian : Vorbește foarte frumos în contra la- dacă judecăm calm, decât aruncân- du le cuvintele de
cu numele »Adam-CIisi*, care să aibă de scop xității acestui articol. El este irealizabil. patimă ale disprețului. Neapărat, că ceea ce au tăcut
punerea în valoare a monumentului și continuarea (Pauză la ora 1). dânșii turburând armonia rară și minunată a situației,
lucrărilor pentru descoperirea întregului monument. Schmidt respinge articolul. nu mai este un principiu și o mărturisire de convingere
D-sa a arătat și un proiect de plan pentru restaurare. Zakariâs face amendamentul, ca să se poată ei un trist caz de aberație a egoismului înfumurat.
întrebuința numai cărți aprobate înainte de ministru. Când toată lumea se grăbește a întinde vălul ■iwrii
Csernoch vorbește în contra acestui amen- asupra unei întâmplări lezne de înțeles pentru cine
n’are gândul întunecat, dânșii vin și scormonesc.
Iși dă pe fată arama. dament !
Când toată lumea găsește explicări pentru atitudinea
Bozoky cere, să nu se dea nici un fel de ajutor
— Raport telefonic din Camera ungară. — reclamată de necesități a partidului în chestia lui
școalelor n? maghiare.
Vaida, ei au și făuresc imputări grave din acele
Budapesta, 23 Aprilie. Goldiș propune eliminarea întregului articol.
necesități. Când toată lumea românească recunoaște
Apponyi își apără textul original. Camera primește că Vaida n’a făcut altceva decât o mică nebăgare de
Partea subliniată din cuvântarea Iui Ap- articolul fără schimbări însemnate.
ponyi, e citată ad literam. Să ia bine aminte, mai Articolul 20. seamă exploatată ticălos, ei vin și se pun pe punctul
de vedere maghiar — încă cel extremi — și exploa-
cu seamă ceice credeau naiv odată că acest conte Iau cuvântul Bizony Akos, Blaho și M :I- czer. Cei tează și ei. Când chestia diui Vaida este identificată
ar putea fi de Canossa. In cuvântarea lui de doi din urmă resping articolul. cu neamul românesc, ei vin și fac din ea chestie
24 Aprilie n. 1907. TRIBUNA. Pag. 5.
personală. împotriva Germaniei, care azi e atât de populară în revolver. Directorul a fost grav rănit. Atentatorii au
Aci nu mai poate fi vorba de mărturisirea liberă a Spania. Afară de aceasta interesele economice ale scăpat. — In Varșovia au fost o- morîți un inspector
convingerilor, aci e vorba de un element secrețîonal. Spaniei sunt atât de strâns legate de ale Germaniei. E districtual și doi soldați.
E vorba de o opoziție în sinul nostru. Dl Vaida s’a adevărat, că Spania e legată economicește cu Anglia *
înșelat în parte, când spunea în al doilea primarticol al și trebuie să stea și politicește în raport prietenesc cu
»Luptei*: *noi românii avem un dar dela Dumnezeu, ea, dar de aci nu urmează, că trebuie să stăm cu totul Condamnați la moarte. Tribunalul militar din
că în momente grave și mari știm să supunem binelui la dispoziția Angliei. La Cartagena de sigur n’a fost Varșovia a condamnat la moarte opt persoane.

obștesc interesele noastre particulare.* — Poate fi și vorba de o alianță anglo-spaniolă, la care să se
o mărturisire de convingere ceea ce au făcut acei asocieze eventual și Francia și Italia. Austria.
domni, dar atunci mărturisească și verde ♦
convingerea, cum face C. Burdea 1 Germania. Protecțiunea industriei austriace. Președintele
In orice caz, cinismul d-lor este îngrijitor. Și ne consiliului a primit delegațiunea tuturor
pare foarte rău, că armonia n’a putut rămânea Supărarea lui Wilhelm. Consilierul de stat rus reprezentanților și asociațiunilor industriale din
Martens a spus nu de mult corespondentului din Austria, cari au exprimat temeri asupra stărei ne-
neturburată. S. C. D.
Petersburg al ziarului ^Temps*, că în drumul său gocierilor compromisului austro-ungar și au cerut
peste tot a fost bine primit, numai cu primirea din lămuriri în aceasta privință.
Berlin n’a fost mulțumit. Lucrul acesta La supărat mult Primul ministru a declarat că pănă acum guvernul
Adunarea ungurilor din Cluj. pe Wilhelm. Martens i-a dat satisfacție, cerându-și este cu totul liber. Intru cât privește durata și
scuze dela ambasadorul german din Petersburg. cuprinsul- acordului, bine înțeles că guvernul a pledat
— Dela corespondentul nostru. —
în favoarea unui acord îndelung, dar în tot cazul
Cluj, 22 Aprilie 1907. Spania. chestiunea aceasta depinde de amănuntele
Regele Alfonz în Ungaria. Un ziar spaniol este negocierilor. Guvernul ungar nu refuză un acord care
De săptămâni întregi placarde mari vesteau în- să dureze până după 1917 și a supus un proiect după
trunirea poporală din Cluj pentru a contrabalansa informat, că regele Alfonz are de cuget, să
călătorească incognito în Ungaria, să ia parte la care principiului liber a comercîului mărfurilor va trebui
impunătoarele și solemnele noastre adunări de să se substitue regimul intra-vamal care nu s’ar
protestare. vânătoarea arhiducelui Frideric. Regele ar debarca în
Triest, iar, călătorind pe Mediterană, Ia Neapol s’ar depărta prea mult de principiul actual.
Duminecă a avut loc adunarea, dar cu toate că Bine înțeles, față cu legile de comunicație liberă
floarea șoviniștilor maghiari și-a dat numele pentru întâlni cu regele italian. Alfonz și așa îi da- torește cu
vizită regelui Victor Emanuel, iar în Roma nu poate între Austria și Ungaria, aceasta nu este singura
acțiunea aceasta, cu toate că fanfarele maghiare au formulă posibilă de coexistență economică și se pot
alarmat nu numai țClujul, dar și jurul, rezultatul a fost merge din cauza papei. Reîntor- cându-se regele
Alfonz s’ar întâlni la Cowes cu împăratul Wilhelm. Așa produce condițiuni la cari interesele economice ale
de tot deprimător. Nu s’au însuflețit și nu s’au adunat Austriei ar putea impune câteva restricțiuni la acest
mai mulți decât 200 de oameni, studenți, aderenți ai dară Spania e în cea mai bună prietenie și cu
Germania, nu numai cu Anglia. principiu. Azi nu se poate spune dacă compromisul
lui Apăthy și Mahal nyi. poate fi încheiat și cu atât mai puțin cât va fi durata
Președintele dr. Torok Istvăn abia Ia 12 fără un *
lui, dar acordul care de fapt ar lăsa inconciliate
sfert a deschis adunarea în speranță, că se va mai Alegerile pentru cameră. Conform informa- diferende între aceste două State și cari de fapt ar
aduna publicul, dar de geaba. țiunilor oficioase rezultatul alegerilor de deputați până pregătî numai o separațiune, este imposibil.
Ceata oratorilor a deschis-o deputatul conte ieri a fost următorul: 180 conservativi, 50 liberali, 30 Chiar dacă cu toate sforțările ce se fac nu s’ar
Bethlen cu un discurs destul de lung, dar plictisitor. republicani, 8 catolici (carliști) și 2 independenți. putea ajunge la o înțelegere, Austria poate aștepta
După el au vorbit deputății Ferency, Zakariăs, Rezultatul dela 134 alegeri încă nu e cunoscut. fără teamă pentru desvoltarea evenimentelor. In acest
Bede, Râth și advocatul dr. Deâk Albert. *
caz Austria ar îndeplini cu lealitate și credință datoriile
S’a vorbit despre proiectul lui Apponyi, despre
nedreptățile ce au să le sufere maghiarii din partea Belgia. prescrise în tratatele de comerciu, dar se va preocupa
numai de propriile ei interese. Nu ne vom pune în
românilor, despre fondarea unui episcopat gr.-or. Tendințe republicane. Dupăcum se știe camera stare de constrângere fără a lua măsuri de apărare.
maghiar, despre băncile noastre, cari după părerea belgiană era aproape să voteze proiectul de lege Reprezentanții industriașilor au mulțumit primului
lor sunt trădătoare de patrie, fiindcă servesc și scopuri referitor la lucrătorii de mine, când regele a călătorit ministru pentru asigurările ce le-au dat că va protegiâ
culturale valahe. din Riviera la BrUxela și a luat proiectul dela ordinea interesele industriei austriace.
Pe urmă s’a ridicat prodirectorul Kozma și a vorbit de zi. A făcut să cadă guvernul și l a încredințat cu
despre autonomia noastră bisericească. noul cabinet pe De Trooz, un bărbat de stat
Tinerii universitari nu s’au îndestulit cu cele verzi conservativ.
uscate auzite, ci vroiau să i audă și glasul înțeleptului In contra guvernului, dar și în contra regelui s■■ După răscoală.
Apăthy și făcând sgomot mare au pretins să începuse acțiune ostilă și au început să se
vorbiască — iar el foarte înțelept, a renunțat la manifesteze tendințe republicane. E așadară ame- întrunirea proprietarilor la Bacău. La apelul făcut
cuvânt, temându-se să n’o pățiască ia- raș ca nu de nințată constituția. Cauza acestei tendințe anti- de dl Radu Porumbaru, prefectul județului Bacău,
mult. dinastice este în cea mai mare măsură împrejurarea, către domnii mari proprietari rurali din acest județ,
După aceasta prezidentul a declarat adunarea de că stabilirea orelor de muncă a fost pusă prin legea pentru a se întruni în ziua de Duminecă, 8 Aprilie st.
închisă șî publicul s’a împrăștiat liniștit. din 1889 la dispoziția regelui, care nu i-a putut v. 1907, la prefectura de Bacău, spre a discută mai
Rezultatul adunării a fost deprimător. Ți se făcea mulțumi pe muncitori și astfel și-a atras antipatia lor. multe chestiuni de mare însemnătate ce privesc
milă de sărmanii oratori, cari erau mâhniți, văzând că * întreaga populațiune rurală a țării — a răspuns un
toate sforțările, și toate frazele sunt de prisos și nici foarte mare nu- număr de dni proprietari.
ceata cea mică de ascultători nu se însuflețește și nu Rusia. Printr’o cuvântare foarte călduroasă domnul
Ie prea dăruiește »djen«- uri. Porumbaru a lămurit scopul acestei întruniri, arătând
Golovin amenințat Președintele Dumei Gol- vin, că pentru noua legiferare, cu privire la chestiunea
Apăthy s’a și exprimat astfel: »Cu greu poți mișca care azi a fost primit în audiență din partea țarului, a
oamenii*. agrară, este neapărat trebuitor a se întocmi mai întâi
fost amenințat cu moarte prin scrisori anonime. Din lucrări statistice, cari să oglindească adevărata stare
Deocamdată are înțeleptul profesor dreptate, căci cauza aceasta Golovin e suprave- ghiat de doi
straturile adânci ale poporului, nu se însuflețesc și nu de lucruri a împrejurărilor economice și sociale, în cari
detectivi. se află întreaga populație rurală a țării, și a rugat pe
se mișcă la vorbe goale, ori la reclamă ovreiască, ci *
ca să se facă lucruri mari e nevoie de dreptate, dnii proprietari să binevoiască a-i da concursul dlor
convingere și ideal! Asociația militară secretă, ale cărei urme s’au pentru întocmirea unor atari lucrări.
descoperit zilele trecute, dă mult de lucru de prezent Cea mai mare parte dintre dnii proprietari au
poliției, care a început acțiunea in descoperirea promis cu multă bunăvoință ajutorul lor; numai o mică
membrilor acestei asociații. Cu cercetarea este parte păreau a nu fi tocmai dispuși sâ dea toate
Din străinătate. încredințat căpitanul Cornisarow. Până acuma însă datele cerute de administrație.
Alianța anglo-spaniolă. nu a fost descoperit nime. Au fost arestați 107 Întrunirea a ținut dela orele 3 și jum. pănă la orele
agitatori, între ei multe studente, cari au întreprins 6 după amiazi.
^Tribuna* din Roma este autorizată să declare, colecte la adunări pentru scopurile revoluțiunei *
că nimărui nu i-s’a făcut invitare de a intră în alianța militare. Dintre prisonieri cei mai periculoși 50 au fost Ministerul de răsboiu a decis ca pentru con-
anglo-spaniolă. depuși în cetatea Iui Petru și Paul. centrarea de primăvară, care va ținea dela 20 Aprilie
*
pănă la 20 Iunie, să fie chemați, din motive de
Un bărbat de stat spaniol a spus următoarele în Disolvarea Dumei. Ziarele de ieri anunță economie, foarte puțini din ofițerii de rezervă cari nu
chestia descoperirilor senzaționale publicate de disolvarea Dumei. Deșî informați unea nu este au primit prima de echipare.
Corespondencia de Espana: confirmată în mod oficial, în opinia europeană n’a Dintre ofițerii de rezervă cari au mai fost con-
— Ori cât doresc spaniolii armonia deplină produs nici o surprindere. Conform unei telegrame, pe centrați vor fi chemați numai o parte din cei cari sunt
cu._Anglia, o alianță între aceste două state va fi care o primește din Petersburg ziarul berlinez la rând.
populară numai până va avea caracter defensiv. Dacă *Vossische Zeitung*, Duma va fi di- solvată la 30 Serviciul marelui stat-major al armatei lucrează la
misiunea Spaniei, ca a quadruple! alianțe a Mărei Aprilie și în aceeași zi va întră în vigoare o nouă lege întocmirea tablourilor de ofițeri cari vor fi chemați la
Mediterane, ar fi să înceapă răsboiu împotriva electorală, care va restrânge mult numărul această concentrare.
Germaniei și Austro-Ungariei, lucrul acesta ar fi alegătorilor. La două luni după acest dat apoi va fi Toți ofițerii concentrați vor fi încunoștințați personal
desaprobat de poporul spaniol. Nu e adevărat, că conchemată noua Dumă.
la domiciliile lor.
Spania ar putea luâ parte într’o astfel de acțiune, care Dacă informațiunea e adevărată, atunci va urma
și-ar da concursul ca Italia să-și redobândească cu siguranță și criza ministerială, pentrucă premierul
părțile italiene din granițele Austro-Ungariei. Lucrul Stolypin nu se va angaja, să execute acest plan.
acesta e imposibil și din cauză, că regina văduvă * Sociale.
Margareta, care și azi exerciază mare influință în Atentae. împotriva directorului seminarului din
afacerile politice, nu va putea fi câștigată pentru Tambov, călugărul Sirnion, pe când se ’n- torcea Curiozitatea.
nimic, ce s’ar îndrepta în contra Austro-Ungariei. Dar acasă dela biserică, persoane necunoscute 1 au Nu e vorba de curiozitatea de toate zilele, după
poporul spaniol n’ar simpatiză nici cu o acțiune atacat, descărcând asupra lui mai multe focuri de șablon, care e o însușire caracteristică mai ales a
Pag. 6. >TRIBUNA< 24 Aprilie n. 1907.

secsului slab. Nu se poate nega, că nu e o însușire — Sprijinitorul agitației. ^Pester Lloyd* pretinde a
plăcută ci mai mult supărătoare, care adeseori nu e ști, că agitația pornită în contra proiectului școlar nu
lipsită de o nuanță comică. Nu vorbesc nici de dorul este urzită de deputății naționaliști, ci urzitorul și
de a flecări, care e tovarășul fidel sau o ediție sprijinitorul ei este un alt factor extern. In numărul său
superlativă a curiozității. Ci vreau să vorbesc despre de ieri ziarul amintit publică un mic articol informativ în
acea stare bolnăvicioasă a curiozității, de care e chestia aceasta, primit dela Viena. Corespondentul
cuprins sufletul mulțimei, îndată ce se ivește vr’o din capitala Austriei pune toată acțiunea împotriva
ocazie senzațională, sângeroasă, brutal de barbară, proiectului lui Apponyi în spatele Ligei culturale din
sau enervant de interesantă. București, care a liquidat deja 100.000 franci spre
Un exemplu surprinzător despre aceasta e pro- acest scop. Informatorul ziarului kossuthist (cu limbă
cesul milionarului Thaw din New-York. Nu mă ocup cu nenațională) vorbește și de România Jună, societatea
amănuntele cari ascund învățături respingătoare și academică din Viena, are de lucru și cu metropolitul
triste; dar mi-au atras atențiunea curiozitatea din Cernăuți, cu studenții sârbi și croafi. Amusanta
revoltător de avidă, acea lăcomie neînfrânată, cu care informație se oprește la dl dr. Vaida și la »Lupta*. Și
se purta publicul de pe stradă și din sala de apoi se încheie *hețuh.
pertractare. Ziarele scriu că bărbați inteligenți din
societatea înaltă și dame sus puse se întreceau cu — Atleții din Arad și — chestia Vaida.
trăsura doamnei Thaw, iar apoi își făceau drum cu In clubul atletic din Arad erau înscriși și domnii
pumnii, ca s’o poată vedea în față pe femeia ajunsă la Ioan Sevici și Petru Jruța, cari iscăliseră depeșa
o celebritate tristă. trimisă din Arad dlui Vaida. Zilele acestea s’au
Tot această curiozitate neîndurătoare a alungat și pomenit apoi acești doi domni cu o somație
la noi pe haita râsgăiată în urma asasinului gentry din
Bihor, pe care mulțimea ce se înde- suiâ l-a tras și iscălită de număroși membri ai clubului atletic,
împins chiar și pe coridorul tribunalului, întocmai ca prin care-1 somează să se declare dacă într’ade-
niște căpăi vânatul perze- cutat. Acest instinct sălbatic văr dânșii au iscălit telegrama trimisă lui Vaida,
face ca publicul distins să se îndesuiască în sălile de pentrucă în caz afirmativ vor proceda în
pertractare, îndată ce se ivește un caz mai consecință. Cei doi români, drept răspuns, după
senzațional și aceasta îi alungă cu o putere iresistibilă
pe scena vreunei nenorociri sângeroase. ce au spus că da, dânșii au iscălit și că-s mândri
N’ați observat niciodată, când se ’ntâmplă pe de aceasta faptă, și-au trimis demisiunea lor din
stradă vre o nenorocire, în ce galop nebun fuge distinsa lor societate de atleți unguri și jidovi.
publicul, și cum se adună în cerc strâns în jurul scenei Afacerea în chipul acesta este tranșată și încă
accidentului ? Dar mulțimea nu e condusă de
compătimire, sau bunăvoință, sau de dorul ca să dea
bine, dar iată un nou caz pentru învățătură: să nu
ajutor je tfei, ci curiozitatea avidă, pe care și-o ne amestecăm cu străinii. Nu știu dacă mai sunt
satisface și care se delectează în chinurile și ori nu și alți români între domnii atleți din Arad,
turmentele și priveliștea suferințelor trupești sau dacă da, credem că vor grăbi să tragă cuvenitele
sufletești. consecințe.
Psihologii moderni susțin, că sistemul nervos
degenerat al femeilor isterice și al bărbaților blazați,— Ședința publică a societăților de lectură dela
enervați, care mai reagează numai la asemenea gimnaziul român și școala comercială rom. din
lucruri foarte agitante — manifestă o asemenea Brașov, ținută Duminecă, a fost introdusă de dl
curiozitate bolnăvicioasă. Deși e mai probabil, că profesor dr. Al. Bogdan, printr’un frumos și viu
acesta e un instinct barbar, moștenit dela strămoși,aplaudat discurs întitulat ^Probleme culturale*. Elevii
care la cei mai mul ți oameni se ascunde și sub I. Țeicu cl. VIII gîmn, și Em. Noa- ghea cl. Ill com. au
cetit dona lucrări potrivite și bine reușite, primul
masca civilizației celei mai moderne. Acesta stăpânea
și pe romanii păgâni, cari se delectau în moartea despre »Drama poporului român*, iar al doilea a cetit
niște interesante impresii de călătorie*. Elevii Șt.
creștinilor sfășiați de fiară și în luptele sângeroase ale
gladiatorilor și tot asta a făcut ca ’n Spania să sePeneș ci. HI corn, și I. Vlad VII gimn. au declamat
inaugureze luptele cu tauri, ca cea mai plăcută câte o poezie a poetului O. Goga. Punctul de forță al
ședinței l-au format cele 4 coruri mixte și cele 3 coruri
distracție, priveliști cari pe omul cu bun simț îl revoltă.
bărbătești executate în mod perfect și cu o rară
Nu vorbesc de plebe, care stând pe cea mai de jos
nuansare de către un cor de peste 120 elevi sub
treaptă, are sufletul întunecat, sălbatic și mărginit. Dar
conducerea dlui prof. G. Dima. La aplausele in-
mă mir de damele din societatea înaltă, inteligentă și
sistente ale publicului mai multe coruri au fost bizate.
de domni, ale căror sentimente s’au brutalizat în patul
cald al bunei stări materiale, încât formal e însetoșat — Reîntoarcerea lui Lueger. Din Viena se
deasemenea emoții sufletești seci și meschine 1 telegrafează că primarul dr, Lueger a anunțat
Aceste dame și domni după rangul și poziția lor,telegrafic, câ în Dumineca viitore cu siguranță se
pot aparține celor mai distinse clase, dar nivelul întoarce la Viena. Se simte deja atât de bine încât nu
sentimentelor lor stă pe o treaptă mai jos decât celare nevoie de mai multă recrea- țiune.
mai incult popor, care știe să fie mai cruțător și mai — S’a îmbătat în fața regelui. Din Roma se
gingaș fața de aproapele său. anunță: Kasaburi, prezidentul tribunalului suprem din
Acest instinct sălbatec și această curiozitate Cabsnia a fost penzionat fără veste. Ordinațiunea
neîndurătoare, o cultivă și o întărită și presa, de-despre penzionare motivează aceasta cu aceea că
prezidentul s’a purtat incorect în fața regelui. A fost
oarece majoritatea ziarelor, pertractează în publicitate
adica un banchet pe vaporul »Trinatria« la care a luat
cazurile cele mai brutale, și detailurile cele mai intime
parte și regeie șî prezidentul s’a îmbătat.
ale chestiilor familiare, și procesele criminale cele mai
înfiorătoare, cu’n cinism vădii. — Zăpadă mare. Din Insbruck se anunță că în
Se zice, că ziarele trebue să reflecteze vîeața cu
urma marilor ninsori, pe ținutul Hinterriss de șase
toată lucirea și umbra ei. Numai că presa nu e o săptămâni este împedecată orice comunicație. In ținut
mașinărie neînsuflețită, care să reciteze tnași- este și oarecare lipsă de alimente.
nalicește șt fără suflet toate cazurile, ci e un fac tor— Vapor scufundat. Din Petersburg se anunță că
puternic al civilisației publice, care e instructorul
vaporul Archangelsk care înainta pe nul Neva dela un
mulțimei și directivul intelectului. Nu e numai un mal spre celalalt, ieri noaptea s’a ciocnit de niște
raportor simplu, ci un comentator, instructor și uriașe sloiuri de ghiață, s’a găurit și s’a scufundat cu
lămuritor, așa dară pot aștepta dela ele ca materia repeziciune. Pe vapor se aflau 60 oameni, cea mai
brută s’o topească în cuptorul savantului — și așa să
mare parte muncitori, dintre cari abia au scăpat 11.
arunce o parte a sgurei — apoi s’o toarne în forma O altă telegramă aduce știrea că numai 15 oameni
bunului gust și numai așa s’o dea cetitorilor. Augusta
au putut fi scăpați, sloiurile de ghiață, cursul repede al
Rubenescu.
apei, și întunerecul au îngreunat foarte mult iucrările
de salvare. Două cadavre au fost găsite până acuma.
Catastrofa s’a întâmplat noaptea într’un absolut
întunerec și era o mare furtună cu zăpadă. Sloiurile
H0UTĂT1. de ghiață ce veneau din lacul Ladoga și se repeziau
cu o extraordinară forță pe Neva în jos au înconjurat
ARAD, 23 Aprilie n. 1907. vaporul, al cărui comandant n’a putut să resiste fiind
mașinăria vaporului învechită, și nici să iasă din calea
— Alegeri pentru sinodul eparhiei stolurilor de ghiață. S’a iscat o teribilă panică și pe
Aradului. După știrile ce primim până acum, în când era să vină într’ajutor vaporul se scufunda.
cercurile foste vacante s’au ales: la Radna dr. /. Treizeci muncitori, probabil și doi ofițeri au pierit.
Suciu, la Birchiș Sever Bocu, la Boroș-Ineu dr. 7.
Burdan.
24 Aprilie n, 1007, *TRIB UNA< Pag- 7,
I — Numire. Ni-se scrie: Venerabilul Consi- I «lor amândouă statele nu va conduce niciodată la scopul Majestatea Sa.
diecezan din Caransebeș a numit pe dnul I Pttru final al unei campanii împinse absolut până la sfârșit:
la înfrângerea deplină a adversarului și supunerea lui Deputății croați pentru limbă. Suntem
Banda, înv. în Recița-montană de comisar I școlar al
necondiționată la voința învingătorului, — ci ar putea informați din sursă competentă, că la sfârșitul
tractului protopresbiteral Bocșa în locul comisarului de constă numai într’o luptă încăpățînată a celor două săptămânei acesteia, ori la începutul celei viitoare
până aci Stefan Albu. Felicităm tactul de această flote între ele, precum și în contra porturilor și țermilor
respectivi, probabil mai departe în lupte pentru
se va pune la ordinea de zi în cameră proiectul
numire meritată.
Filipine și grupul insulelor Hawai; in nici un caz însă, referitor la căile ferate. Cu acest prilej deputății
— Atentatoară achitată. Din' Paris se tele- nu va tinde la nimicirea reciprocă a comerciului croați vor lua parte la ședințele camerei în număr
grefează: Ieri s’a pertractat procesul femeiei care în maritim. complect, fiind ferm deciși a pretinde inscripții în
luna Decemvrie a anului trecut a pușcat asupra Căci marea cea mai întinsă din lume, Oceanul limba croată la trenuri și la gări.
fostului ministru Marlon, care a voit să se japede de pacific, desparte în o întindere de 1100 mile germane
pe amândouă țările, și Japonia nu posedă în ea nici Rezultatul definitivai alegerilor din
copilul pe care I’a avut din relațiile cu ea. Tribunal a
achitat-o în urma apărării ei emoționate.
un punct de sprijin intermediar; Statele-Unite însă Spania este următorul: 260 guvernamentali, 7
numai ‘portul grupului Hawai, ales pentru fortificare și democrați, 4 independenți, 15 carliști și 50
pentru aprovizionarea necesară — iar încolo nici un
— Grevă la minele din Petroșeni. La mi- iele de
port destul de întărit pe țermul său pacific. republicani și catalaniști.
cărbuni de peatră din Petroșeni a izbucnit greva. Cu excepția poate a spiritului răsboinic al trupelor
Băieșii din Lupeni vr’o 100—150 au încetat lucrul cu de pe vase și a școalei de artilerie, flota americană nu
Guvernul danez, după cum se tele- grafează
ziua de ieri, cerându-și momentan com- petințele se poate măsura, în toate celelalte direcții, cu cea din Copenhaga, a cerut intervenirea guvernelor
dela societate. Se crede, că greva se va estinde. japoneză. europene pentru neutralitatea Danemarcei în caz
Lipsa lor principală stă în ofițerii de marină, din de răsboi.
— Jidanii din Italia. In întreaga Italie sunt 52.115 care cauză mai multe vase au fost puse afară din
de jidani. Cei mai muiți sunt în Roma (10.000), apoi serviciu sau a trebuit să fie comandate da ofițeri
urmează Torino (5100), Livorno (4200), Milano concediat!. Afară de aceasta, lipsesc în permanență
(3600), Venezia (2850), Firenze (2000), Ferrara mii de marinari pentru flotă și dezertarea e Economie.
(1730;, Bologna (1500), Ancona (1285), Neapole extraordinar de mare: în 1905 ea a fost de 11 pere, Arad, 23 Aprilie 1907.
(1030), Mantua (1000). — Sunt cu totul 70 de rabini. din numărul soldaților.
In senatul italian sunt 7 jidani, iar în parlament 13 Mai departe, valoarea internă a flotei Uniunei a Reclama și comerciul nostru.
deputați. E slab reprezentată vița lui Israii în țara suferit din cauza sporirei repezi a numărului vaselor ei
»vendettei«. și a organizației slabe a amiralității; apoi, legea La noi, după cât știu, nu s’a scris nimic despre
privitoare la penzionarea ofițerilor superiori de marină aceasta. Și dacă s’ar fi scris nu s’ar fi cetit fiindcă
— Convocare. Reuniunea învățătorilor din tactul toate chestiile comerciaie ne par monotoane și e
Haimagiuiui își va ținea proxima ședință Vineri la 27 prea bătrâni și cu instruirea nesuficientă, nu și-a putut
arăta efectele. Pe lângă aceasta, grosul flotei imposibil să fie în o așa formă expuse, ca să lege
Aprilie (10 Martie) 1907 în comuna Cinau, cu atențiunea fie a cetitorilor fie a ascultătorilor. In versuri
următorul program: 1. Serviciu divin după care se va americane se află ia țărmul atlantic și de aceea flota
japoneză e în stare înainte de a i-se putea ieși în cale nu se pot spune iar declama asemenea nu. Le putem
oficia parastas pentru regretatul prof. Teodor asemăna cu mâncările ce în gură nu au gust plăcut
Ceontea. 2. Constatarea membrilor prezenți. 3. să se arunce în 3 zile asupra Filipinelor, în
patrusprezece zile asupra Hawaîului, și în ce privește dar consumându le se prefac în sânge, alimentează
Cuvânt de deschidere. 4. Cetirea eventualelor corpul în cazul acesta spiritul. Un factor ponderos al
dizertațiuni. 5. Rtflexiuni. 6. Raportul comisiunii pe cele dintâiu, sprijinită de trupele necesare, să
cucerească repede cele două grupuri de insule. comerciului este reclama.
însărcinate cu cenzurarea punctelor emanate din Institutele noastre fie de orișice natură nu dau nici
partea adun, generale precum și asupra planului de Calitatea cu mult mai bună a trupelor de uscat bine
instruite pentru luptă, ale laponiei, poate garanta o atențiune reclamei. Același lucru se poate constata
învățământ. 7. Incassarea taxe- (lor restante și și la partea cea mai mare a institutelor străine. Pentru
curente. 8. Propuneri și interpelări. ' 4 Fixarea succesul acesta față de garnizoanele americane din
Filipine. noi însă nu poate fi scuză faptul acesta deoarece un
proximei ședințe. 10 Incheere. Haimagiu . fa 9 Aprilie popor deasemenea începător pe terenul comercial,
1907. Mihail Vida președinte. In noul tratat de alianță dintre laponia și Anglia,
ambii contractanți se asigură între ei de ajutor nu e dătător de ton. Comerciul nostru înainte de toate
— In atențiunea fruntașilor comunei necondiționat, nu numai pentru cazul când unul sau trebue să fie românesc, amăsurat trebuințelor
noastre, apoi să ne însușim cunoștințele comerciale
bisericești gr. or. române din Arad. altul va fi atacat de mai muiți dușmani, dar și când
direct din Anglia, Germania și Francia. Pentru ca să
Scaunele vacante din sf. biserică se vor vinde vre-unul va avea de purtat un răsboiu oarecare.
De aceea, după acest tratat, Anglia ar fi obligată să putem face lucrul acesta se recere să cunoaștem
prin licitațiune publică, care — conform dea cel mai puternic sprijin Japoniei. In chipul acesta limbile respective.
dispozițiunii comitetului parohial — se va ținea superioritatea Japoniei asupra Uniunei ar crește Comerciul român primit de’a maghiari va fi
în Dumineca Floriilor, după sfânta liturgie, în considerabil, și nimicirea sau risipirea desăvârșită a asemenea unei traduceri românești făcute din limba
fața locului. Arad, la 6/19 Aprilie 1907. Iosif flotei Uniunei de pe teatrul de răsboiu și un răsboiu germană a unui op francez tradus la rândul său iarăși
pustiitor, cu neputință de susținut, pe fermii apuseni ai din engleză. Specialiștii maghiarilor fug în străinătate,
Moldovan, not comit, parohial. aduc și întroduc ce le convine lor. Noi am introduce
Uniunei ar fi în cazul acesta sigur și fără invazia
— Pentru o întreagă uniformă de haine bărbătești {3 metri) lucrurile ce ne convin nouă amăsurat lipselor noastre.
adversarului.
pănură de lână fl. 6.50—7.50 și 8.50. Poftiți și cereți mustră. Foile lor comerciale se pot reduce la nuia iar noi dacă
Excluiiva măgăzină a fabricej de pănuri Leichner es Fleischer în Cu toate acestea muiți politician! americani sunt de redactăm ale noastre după ale lor n’am făcut nimic.
Arad, Szabadsăg-ter 17. părere că Anglia, care în chestia Pana- mei și cu Avem o mulțime de institute românești și totuși
ocaziunea regularii graniței Canadei, a fost foarte cele străine mai au încă clientelă română. Cauza e,
— Fața fragedă și mâna albă este de cea mai mare importanță
prevenitoare față de Uniune, spre a-și menține că sau nu putem ținea concurență cu ele sau, că nu
pentru frumsețea femeilor. Astăzi fiecare damă folosește numai cremă
prietenia acesteia, în cazul unui răsboiu între laponia avem reclama necesară, mai bine zis de loc. In orașul
Marti și săpun Marta, nindcă numai aceste s’au adeverit ca adevărat
și Uniune își va constrânge guvernul să nu A. sunt 2 institute unul român altul străin, ambele cu
bune în contra pistruilor, petelor de ficat, coșuri, mittesen, roșeața
respecteze tratatul, căci altmintrelea Canada va fi acelaș capital social. Cel străin dă împrumuturi mai
manilor- Dă feții și mânilor frăgezime și coloare atbă ca zăpada Prețul dată pradă, fără apărare, invaziei americanilor, și ieftine și arată profit mai mare. Cauza e
unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată săpun 70 fit. Se poate atunci va fi tăiată legătura grânarului din America de cvalificațiunea celor aplicați la institutul român. In
comandă la singurul preparator: T o» nay Imre și Wachsmann Jeno, Nord britanică cu țărm ii; iar pe de altă parte, și orașul B. ambele institute au acelaș capital social și
droguerie și parfumerie în Szabadka. crucișătorii americani ar putea tăia drumul spre Anglia dau împrumuturi cu dobândă egală. Cei românesc nu
— Laptele de castraveți (ugorkatej) este mijlocul în general ai importului britanic de cerealele din Argentina.
recunoscut de cel mai bun pentru îndepărtarea a orice necurățenie de In tot cazul, perspectivele laponiei într’un răsboiu în
față cum sunt petele de ficat, bureții : mitesser, pipingini, etc- După
folosință de 3—4 zile întinerește fața și îi dă coloare vie sănătoasă. contra Uniunei sunt foarte favorabile și fără sprijinul
Primul depozit de vânzare drogheria sAbbazia« a lui Balassa Cornel Angliei. De aceea sunt ușor de înțeles silințele ce s’au
Budapest, Andrăssy ut 47. Se află în ori care drogheria și în apoteci. făcut de a se aplana conflictul ivit în chestia școlară
făcând pe California să cedeze, iar neînțelegerea cu
laponia aplanân- du-se pe cale diplomatică. >Die
Zeit<.
Șansele unui răsboi iapono-
Ultime informafiuni.
american. — Serviciul nostru telefonic. —
(De locot.-colo.iel prusian Rogal'a de Bieberstein.)
Arad, 23 Aprilie 190F
Știrile alarmate din Vashingfoti, ce circulaseră nu
de mult ț despre un ultimat pe care ambasadorul Contra guvernului Fejărvăry. Comisia de
Japoniei, vicontele Aoki, l’ar fi fost înaintat Casei albe cinci, autorizată, să redacteze acuza în contra
in chestia școlilor din California (es- cluderea tineri guvernului drabanților și-a reînceput azi
mei japoneze din ele), fac interesantă o privire asupra
eventualităței unui răsboiu între Japonia și Statele- activitatea. Referentul comisiei a avut azi o
Unite, precum și asupra raporturilor dintre forțele scurtă convorbire cu ministrul Wekerle, care ar
militare ale celor două țări, în caz de luptă. dori ca să rămână baltă întreagă chestia.
S’au făcut toate intervențiile pentru ca să se ridice
acea măsură, spre a se evita un conflict armat, care Din prilejul aniversării a 40-a a în-
ar impune celor două națiuni jertfe mari, de loc coronării regelui nostru, la 8 Iunie, ziarele de
proporționale cu scopul urmărit seară aduc știrea, că se va da osân- diților politici
Dar și considerații militare sunt din partea Uniunei și deșertărilor antnestie generală. La sărbări, cari
in contra izbucnire! și purtărei acestui răsboiu, care la
vor fi ținute în cadre strânse, va fi de față și
Pap.. 8. »TR18UNA< 24 Aprilie n. 19G7

poate avea clientela așa In legătură cu acestea vom arăta cum și ce fel de Fabrica de metale a lui
estinsă ca cel străin cauza e reclamă ar trebui să își facă institutele noastre spre a
lipsa de reclama. putea ținea concurențe cu cele străine. Simeon
Puterea comerciului e reclama. Iată.un exemplu
Popescu. Denes Băla
adus de ziarul iTimes* numai zilele trecute: O fabrică Oradea-mare (Nagyvârad)
de mătasă din Anglia spesa în fiecare an 2 milioane
maree numai cu reclama. Avea o clientelă estinsă și Poșta Administrației. Fabrica: XoSSUttl £a}05 0. 2. — De-
solvea dividendă de 18—200/9. Văzând Direcțiunea, G O. Ciacova. Din foaia humoristică îPipă- ruș<, pozitul fabricei -. jfagytfărad, B^tncrUr.
că le merge bine și crezând că au clientela destul de până acum numai 3 numeri au apărut
mare a hotărît să sisteze reclama. Abia a trecut anul 3H Bttdaptsla Ktr&ly u. 13.
și au fost siliți să urce suma destinată pentru reclame
la 4 milioane maree deoarece în timpul cât nu și-au Cadouri de nunta și de ocazie se
făcut reclame ie-a mers așa de rău încât nu puteau să BIBLIOGRAFIE. se află exclusiv numai în depozitul
plătească dividendă obișnuită.
Falimentarea întreprinderilor noastre comerciale ă »Viața românească* Nr. 3. Martie a. c. a
fost accelerată prin lipsa de reclamă. Scopul reclamei apărut cu următorul sumar: I. Agârbi- ceanu,
este a atrage atențiunea publicului asupra firmei Fierarul Petrea (nuvelă). A. Philip- pide,
noastre a ținea în strânsă legătură pe cliențiî avu ți Specialistul român. Gh. din Moldova, Pasteluri
deja, cu firma și de câștiga clienți ■oui. Reclama e de fabrică din Bdmer-ter.
reprezentată prin așezarea mărfurilor în vitrine
(In baie, La întors). Ioan I. Miro- nescu, Sandu
(galanterii) prin anunțuriie din foi, împărțirea în public Hurmuzel (nuvelă). O. Goga, Un om (versuri). Veritabila alifie de plante
de obiecte prevăzute cu firma noastră etc. Fiecare Dr. M. Manicatide, Mala- sau Frigurile. D. D.
comerciant află câte un mijloc prin care trage Pătrășcanu, Plimbare (schiță). G. Rotică, Ruga
atențiunea publicului asupra mărfurilor lui. Și fiindcă razășilor de peste Prut (versuri). 1. Ciocârlan, La
reclamele deja cunoscute nu mai au efectul dorit
fiecare comerciant se ni- zueșle să afle fel și fel de
crâșmă (schiță). George Tofan, Viața românească Cea mai bună pentru orice rane cât de vechi,
umflături, reumă și alte atacuri. Prin efectul alinâtor
reclame. Se întâmpla de câte o reclamă genia ă e tot în Bucovina (Douăzeci și cinci de ani de muzică ce-1 are îutrece ori care alta preparație.
a;a de scump plătită ca și o invenție oare care. națională). I. Russu-Șirianu, Scrisori din Ardeal Prin încercarea de mai mulți ani este recunoscută
Să vedem câteva reclame mai însamnate: Un (Descreșterea populației), Un dascăl din Ardeal, de escelentă și mulți oameni sunt recunoscători
comerciant din Londra care avea și un restaurant Scrisori din Ardeal (Chestiunea școlară). Alexis acestei alifii de plante, recăpătându-și sănătatea.
mare în care prânziau o mulțime de muncitori ce
lucrau în fabricele din apropiere ferbea de 2 ori pe
Nour, Scrisori din Basarabia (Vieața noastră). In ori și care casă este indispensabilă ca doftorie
de casă.
săptămână găluște. In zilele acestea afișa placate George Ranetti, Cronici bucureștene. G. I.
prin cari dădea de știre că la el fot în a 50-a gălușcă Cronica literară. (Țăranul în literatura Singura provăzută cu marca »Mântuito- rul«, este
veritabilă.
să află un galbin. A trebuit să-și mărească șalele căci românească). Vasile Pârvan, Cronica Istorică
muncitorii se îmbulziau cu droaia fiindcă în adevăr (»Pământul, sătenii și stăpânii în Moldova«). D. Se poate căpăta în farmacia la „M â n t a it o r^u 1“,
aflau când unul când altul câte un galbin. a lui
Aceasta era o reclamă cinstită. Dela un tim în-
Pompeiu, Cronica știențifică (Berthelot). V. R.,
coace lucrătorii au aflat, că sunt prea multe găluște și Cronica internă (Cauzele mișcărilor agrare).
cam prea puțini galbini, S’a dovedit că tot în a 100-a Ignots, Cronica externă (Alegerile pentru Reichs-
gălușcă era un galbin ceeace a Înstrăinat pe tag). P. Nicanor et Co., Miscellanea.
muncitori. Reclama era necinstită.
Redactor responsabil loan N. Iova.
Reclama trebuie să fie totdeauna cinstită. Foile
engleze spre a-și câștiga abonenți mulți tipăreau câte Editor-proprietar George Nichin.
Prețul unui borcan 1 cor. 50 fii. La comande
un roman în care se circumscria un loc unde era de 3 borcane, câte 1 borcan costă 1 Cor, 35

Ciorapi!
ascuns un tezaur oareș-care. Romanul era lung, fii.
publicul îl cumpăra cu sete, îl cumpăra azi, îl cumpăra
mâne, ca se afle date tot mai pozitive. Și până când
unul, — cel mai isteț dintre cetitori afla suma de
Lukâcs Ferencz
Cămăși matroz!
19000 fanți sterling! până atunci foaia respectivă
având cetitori mulți își punea o bază puternică.
Abonenții altei foi joacă pe 50 losuri a căror numeri
îi publica tot la un pătrar de an în fruntea foii. Losurile
erau de așa o natură, că fiecare los câștigă.
Eventualele câștiguri se împărțesc între abonenți.
O bancă din capitală spre a-și face firma cu-
noscută împarte din când chibrite în public. Pe cutia
Sokne, mănuși
bună, asortiment bogat.
de chibrite e firma băncii.

Bârsony Andor
Altă bancă împărțește oglinduțe publicului
eventual tabachere etc.
Preturi absolut ficse!
Pe când scriu aceste rînduri cetesc următoarele
date interesante despre reclamă:
Statele-Unite spesează pe an pe reclamă 500
milioane dolari, chiar cât spesează puterile mari mare prăvălie de ciorapi
europene cu armata. Holden a spesat în 1905 a
proape Ia 1000 miloane dolari numai pe reclamă. Arad, piața Libertății nr. 17.
Fairbank & Comp, pentru o sigură reclamă a solvit
3000 dolari, pe an solvește 750,000 dolari. Fabrica de
săpun »Sapolio« solvește pe zi pentru reclamă 1000 SPECIALIST!
dolari. Prăvăliile mari din New- Vork spesează cam 4 Cel mai »îjor medicament contra tusei, răcelei și răgnșelei esl
milioane dolari pe an.
In Chikago sunt uzitate mai ales cataloage cari
sunt foarte mari. Spesele de postă a unei singure
Croitorie elegantă de haine bărbătești zâharul lui M E T H Y oo ce se capătă
ediții costă 640,000 dolari.
Mai mult se plătește ia reviste fiindcă revista stă la Iflokai Toth Lajos în ori-care farmacie. o
Prețul unui borcan 60 fii. Să se ceară numai zahă lui Răthy. Cinci
flacoane trimite pentru 3 cor. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ porto cu fot
cetitori în mână cam 14 zile pe când un ziar numai 2
—3 ore. Arad, Palatul Neumann Pregătitorul R&THY BE LA farmacist Băkdscsi
Revista »Ladies Home Journal* din Filadelfia Stofe de prima calitate englezești. In
apare în un milion exemplare. special

flîj. Hodacs Jânos


Dacă am voi să dăm un reclam în această foaie
pentru o singură față ar trebui să plătim 4000 dolari.' Croitorie pentru preoți.
Așa se fac reclamele în America pe care o putem Reverenzi, pardesiuri și alte haine la comandă ori
numi patria reclamelor și despre care putem zice că
dacă nu ar fi descoperit-o Columbus s’ar fi descoperit gata. Fondat la 1892 fabllcâ dS tfăSUfl Telefon 439.
ea singură cu ajutorul reclamei. Așa se face reclama își recomandă bogatul magazin care este
la popoarele cu comerciu înfloritor. primul în Arad. Prima abrica de _M are.
— —- Prețuri solide. — — magazii .4ă
râsuri de pe câmpie «i
stabil!
0 7 0 n O rl
Orașul de
sus, Str. Kistisza u L o y u U nr. 4. (Urmarea str.
Maros).
Nr. 83 1907. >TR1BUNA<

I S®T Nou htelier de modă Se caută

pentru pălării de dame!


Uncandidatdeadvocat
cu praxă bună.
Reflectanții
I Am onoaresăa se adreseze
aduce la advocatul
la cunoștința P. T. public, I d
an» deschis
Mier de modă pentru pălării de dame In Arad, Dr. Joan Papp, Brâd.

Cant an desemnătoria
strada Dedk Ferenc* Nr. 2 (casa to’ Sebesy), care
va corespunde timpului și gus- ! Anini modern și
tuturor pretenziunilor de azi.
In magazinul atelierului meu, se păstrează in
permanoent cele mai frumoase modele eșite dela
femele cele mai distinse. — Asortiment mare de
pălării de doliu. — Str&formări și alte lucruri
și un practicant
aparținătoare acestei specialități, se execută punctul în cancelaria mea de arhitectură. Cei cu
și cu prețuri moderate. studii și cu școală de industrie sunt preferiți.
Comandele din provință le execut cu cea ma atare
promptidudine. loan Higa, arhitect
Se roagă de părtinire : ARAD, Jozsef foherczeg-ut nr .1.

Luca K. Aleiievits,
Fabrica lui

pregătitor de haine preoțești


■-------■ muți ■-------------------■ CREMA LOTUS este cea mai bună și mai
nestricăcioasă alifie pentru înfrumsețare, în- trebui
Recomandă atelierul său asortat cu tot felul de uțându-se atât ziua cât și sara. Delătu- ră totfelul de
pete, precum : pistrui, pete de ficat, cașuri și
recvizite și haine preoțești de îmbrăcat în vremea buburuze, beșicătură și pre- ciugiuni.
Fața primește o coloare frumoasă și curată,
slujbei în biserică. SĂPUNUL LOTUS e săpun de toaletă, are
Pregătește tot felul de icoane sfinte legate miros plăcut și se poate întrebuința și fără

AMTMANN ANNA foarte frumos cu aur și mătasă. Pregătește


cremă.
PUDRA DE FLOARE LOTUS în coloare albă, roza
AHAD, strada Deăk Ferenc* Nr. 2. steaguri, prapore, și altele. Icoana mormântul lui și galbinâ. Pregătită după metoda americană, un
mijloc de îufrumsețare înafen- tiv și admirabil. Se
Christos îl face foarte frumos. recomandă și doamnelor mai în etate, pentrucă
delătură încrețiturii și redă o față tînără.

IN AMERICA DE NORD La cerere trimite catalog și preț-curant gratuit.

la Waynesboro Pa. " Crema Lotus.......................................Cor. 1.—


5. Săpunul ............................................ „ 1.~
K Pudra de floare Lotus, flacon mare,, 2.— „ flacon
se află mic „ ț._
Magazinul principal: în grănatia de pălării pentru
doamne :

A „Pârisî ndhdz“,

MamfatiiirilCa.
SZEGED, Iskola-ut 13 sz.

Comande din provincie pe lângă rambursă.


Vânzătorilor prețuri scăzute.
Am onoare a aduce la cunoștința Ou. domni
...i» car° se află de vânzare mașinele cele
preoți și comuni bîserîceși că în atelierul meu
mai bune și mai noi, inventate numai de
doi ani încoace
MAȘINI DE TREIERAT, bucate cu fac haine bisericești
elevator, suie paiele sos pe jireadă (sau cozol).
haine pentru preoți, ;_______
înșală damele mai tare?
LOCOMOTIVE care se trag de sine singure Dacă își comandă corsetele lor
și trage și treierălorii după ele. odăjdii, steaguri, prapori, haine pentru prin colportătoare!
LOCOMOTIVA și PLUGURI, pl tg cu 6 diaconi și îmbrăcăminte albe pentru băeți Căci în cașurile cele mai dese nu sunt bune.
etc., cu prețurile cele mai ieftine și prompt.
fere, plug cu 8 fere și cu 12 fere ; puterea Poftiți și osteniți pftnâ la mine, unde se pregă-
Așteptând sprijinul D-V. sunt tesc roîizi'le ce’e mai ia modă și cele mai po-
locomotivei dela 18 până la 40 de cai. Si este
cu stimă trivite.

Ștefan Radonits
locomotivă purtătoare cu numel ; »PER-
LESS<, cu patere dela 6 până ia 30 de cai. Tot Corsete îndreptătoare
de talie, ce le vinci în J3vețiir*i
aceasta societate caută un neguțător de mașini la foarte ieftine.
care pot să-i deie în vânzare, a- rătând preturile Cer deplina încredere a prea stimatelor doamne
și săi arate un nou chip de a câștiga bani prin
mașinele din America Ori care neguțător poate cu toată stima
să probeze numai un an și va afla că mașinile strada Sârbească No. 2455, în apropi
erea poștei mare.
P1LCZ IRMA
Americane snnt cele mai bune. pregătitoare de corsete
Arad Deâk Ferenc-u. 2.

Jl MJItoi de i
Colonia agricolă HĂMflRY °hoi de vie dinĂrad
lifereazâ •

olloi cu răăâciiiă lemnoasă


vin
soiu curat oltoit pe Rî paria-Portalis, de prima I1 calitate, ultoi de rădăcină bogată pentru

|<
Nr. 83 1907. >TR1BUNA<
și delicatesă în calitatea cea mai bună — șl H
tin ori ce cantitate. •
Deslușiri detaiate despre prețuri poți primi bucuros ’ I

în casa de sub nrul 3 din strada Deâk Ferencz. |


Preoții și învățătorii primesc 5°/o rabat din presuri.
Nr. 83 1907. >TR1BUNA<

‘ Au sosii tarile sistemulnon li


Cea mai noua Uumlnare! I
Becuri sistem „&uer“ EPS°3 ai!!! I
ARG^TUIU 1>1<J ALPACCA,

©biete ds oraa?® sessa


din metal, porțelan și sticlă.

I "---------- Modele de rame neutru icoane, rzzzzz


Telefon p.ntru oraș și comitat 451.

GEBHART TESTVEREK, ARAD, Plata Andrăssy 4 prăvălie de


porțelan, sticlă, oglinzi, rame și candelabre, tndeprindere de siiclârie (Hotelul
B Pantioia“). r
Pag. 12 >TRIBUNA< 1907. Nr. 83 ț

Oficina de dregere șl magazinul cel mai vechiu de bicicletă și mașini de cusut

HSUnHiei* VllUlOS
Asortiment bogat de
mechanist In magazin se află
PiațaSzabadsâg nr.7, ARAD Piața Szabadsăg nr, 7.
mașini n »«t SINGER ;i MINERVA.
Jr/' ’-
Vt s
Unicul magazin de
<► gramophone ș plăci. *•
renumitele mașini de cusut
— Condiții de solvire foarte avanta-
gioase. —
Cel mai ieftin mijloc de cumpărare de articoii pentru bicicletă și mașini de cusut.

• MARE OFICINĂ DE DREGERE. ••

Miiller Gyorgy Telefonul cancelariei 264. Stabilimentul de architectură 393


In atenția A^ch i terților T
prăvălie de prapuri, odăjdii și obiecte bisericești Am onorul a aduce la cunoștința interesaților că
Temesvăr-Jozsefvâros, Uri-ulcza nr. 16 în cancelaria mea de architectură
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bisericești, aeo- se pot comandă, și cumpăra
pereminte pentru altar și obiecte pentru biserici de ritul
ortodox. Tot felul de steaguri bisericești, articoii de aramă
și lemn precum icoane sfinte. “țT I CS L_ E (cărămizi) j de prima calitate gătite în
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru împo- cantorul nieu rotat nou zidit, I Mai departe împletituri de trestie pentru
dobirea bisericilor în esecuție frumoasă și după stil. astuparea plafon- j delor în ori-și-ce fel decantitate. Primesc ori-ce fel de
Provocându-mă la experiența câștigată pot să asigur ono- zidiri 1 și planari și ie efectuesc cu prețurile cele mai moderate.
jI Cu stimă ;
rata preoțime, că voi putea satisface pretensiunilor celor B lJrobszt Ălihaly
mai gingașe. zidar și fabricant de țigle. Arad, Str. Ferdinand Nr. l-a.

Bae de aburi în odae!


EIso szegedi len-âru damast es muszOvo'de J3
Cu ajutorul aparatului ,DIANA* în- 5 minute se poate face și în camera gant mobilate o lț
bae de aburi sau de aer ferbinte. se ’mprăștie aburii! Nici o necurățenie! După SZEGED, Tisza Lajos-korut 33.
3
folosire se poate împ&tura ti se poate așeza după un dulap. Cu folosirea aparatului de bae de aburi
și de aer fercinte ,DIANA1 se pot vindeca toate boaleie provenite din răceală: Recomandă productele sala proprie de In și datnast,
U
reumă, Isehias, tnflnonță, gutural, < at ir, durere de gât, mai departe nenosiiatea, precum: covoare,ștergare, fugare milieu și toate cele 5]
afecțiuni de rlui'hi, eoi g stil de sânge, ș. a.
E mijlocul cel mai nestrie&cios și mai sigur pentru sl«bire.
O bae costA 4 filei-i.
* trebuincioase pentru pat. Tot așa haine pentru [ț
Flecare bae e o plărere! E indispensabilă și pentru sănăloși I
APARAT DA V1BRAȚ1UNE antorisat în toate statele lumei! Nn e durere de cap,
mireasă, precum lucruri de ajur după plac. L
care n’ar tn^ot^ in decurs de trei și jumătate minute. E mod sigur de vindecarea
GUTEI, A RFUME1 și NENOSITĂȚ1LOR! După 2- 3 vibrațiuni relmprospetează
Prețuri moderate, serviciu prompt
circulația sângelui. Aparatul ne vib ațiune e înfrății și ține zeci de ani. — Prețul La rugare prin epistolă mă presint personal.
împreună eu împachetarea co tă IO cor.
Descriere amănunțită și prospect trimite gratuit

Szabo Istvân es Ferencz


Budapest, VII., Csomdry-ut 133.
OPURI și BROȘURI Se recomandă FOI PERIODICE

« executa următoarele
INVITĂ PROGRAM
RIDE LOGODNĂ E
BILETE
după dorință ți ta Miori
Tot felul de lucrări tipografice BILETE DE CUNUNIE
dopa dorința ți I» eolon

BILANȚURI ADRESE

FUNEBRALE BILETE DE INTRARE


j
;f-***»■*'*'

ț -"'fa7 .-'■rX
5
■ t
'
St
5s
laaMMMM I» ARAD 4
FREȚ-CURENTURI CĂRȚI DE VISITA
OM «ri-ee IMMM diferite formate

NOTE MENU

STATUTE ♦ LIBELE Diferite tipărituri pentru bănci * | PLICURI CU FIRMA

CIRCULARE OBLIGAȚIUNI

Comandele primite si efecte prompt pi consciiscios.

f CĂRȚI in COMISIUWÎ •NT Prețuri moderatei “W EDITURĂ PROPRIE


>T R I B U N A« Nr. 83 1907.
Croitor pentru domni
Mare asortiment de Arad,
stofe din strada
țară! Vdrdsmarty
Atelier propriu cu nr.mai
cele 1 abune puteri!
Recomandăm uriașa noastră magazină de coloniale de nou aranjată, și unica furnisoră a preoțimci română gr.-cat. din Ardeal.
Pentru punctualitatea și serviciul bun ce am dovedit de ani de zile, firma noastră a fost distinsă cu mulțime de epistoale de laudă și recunoștință.

Holtzer Jozsef
La dorință spedăm bucuros (și franco) catalog bogat cu prețurile curente.
Ne rugăm de binevoitorul sprijin a onor, public așteptăm să ne onoreze cu cât mai dese comande.
Câteva estrasc din lista noastră:
NO. Cafele:
1. SANTOS, naturale și aleasă..............................
2. MENADO LIBERIA, boabe galbine foarte mari (/)
4. PORTORICO, foarte căutată............................. 9*
5. PORTORICO-PIROLDl, cel mai fin . . s

CUBA, fină.........................................................
mai fină................................................
cea mai fină.........................................
mergele, calitate foarte bună . . . specialitate de finetă rară ....
13, JAVA-AURIE, soiu ca Menado, ușoară
15. CEYLON, fină ...................................................
16. - mărgele, mai fină..................................... Recomandă bogatul magazin din cele mai fine
co
18. MOCCA ARABĂ, tare zdrobită ....
20. PORTORICO No. 4 —CUBA-MĂRGELE
amestec ......................................................... co
21. JAVA-AURIE—JAMAICA, amestec . . .
22. MOCCA—CUBA, specialitate, „ ...din fabricele de postav din Zsolna, Găcs și Gy6r.
In pachete de 5 Klgr.
Ct’oiuse mai pot pune următoarele : Tea, Prăglturi pentru teaServiciu
perfect! prompt!
(suia Koestlin), Lucru
Cocoladă șl Ca’ao, Rum, Cognac, Liqueur șl Vinuri incscepționabil
Spaniole, Pești, Delicatese,î Orez, C fea <le Smohlna (Burigat),
Alx*oleu, Portocale, Fundul?, stafide, etc.

Romul PascuutâdaLFiwne
Asortiment foarte mare în
Așteptând comande de probe, suntem

haine gata bărbătești și pentru copii


eu esebită stimă: magazin de ?| to |(

Toate aceste Ie vând pe lângă prețurile cele mai ieftine


Prețuri ieftinei Nr. de telefon: 369. Prețuri ieftinei

Principiul meu este: Câștig moderat și circulație mare!

8 Pentru expediții de cafea, cealn, pr&vălle de Import și


export de marfă colonială,poame sudice si băcănie A

„Severineana"
aiul

! ROMUL PASCU UÎODAI, FIUME


SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚII S VIA ADAMICH No. 2.
în Caransebeș
recomandă bogatul ei deposit în Lot felul de mărfuri,
într’altele:
== COLONIALE E==

foi deosebi roșu de Carloveț pentru trebuințele sf. sărbători


și alb de Magyarâd de o calitate escelentă,
I— umini e. fii.
pentru masă și biserici din fabricele cele mai renumite, i Klgr. 2 40
i 2
QO
2
3 £
6. n
w
3
n 3 20
3 50
9- 3 20
precum fer pentru trebuințele industriale și economice, apoi 10. a 3 7°
vase de menagiu emailate, tinichea, etc., etc. n
n
MANUFACTURA «
n
Creioane, Chiflbane, Zefire, cămăși, cravate, ciorapi, asor-
timent mare de tot felul de bunobacuri pentru manufactură 15 25
de casă, etc., etc. 16 25
Atragem mai departe atențiunea onoratului public asupra 18 25

~ „CHEAGULUI»
tu formâ de esrntă pentru producerea de brânză, compus numai din rănii te vițel, garantat
curat și ncstricficios, nu de asemenat cu alte fabricate de soiul acesta, unic In felul atu,
Modul de folosire se trimite grătuit.

Tipografia George Nichin, Arad.


>T R I B U N A« Nr. 83 1907.

S-ar putea să vă placă și