Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lectie

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială “Panait Georgescu” Dobra


DATA: 10.02.2020
CLASA: pregătitoare
ÎNVĂŢĂTOR: Eftimie Maria Gabriela
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
OBIECTUL: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: “Printre lumini și sunete”
SUBIECTUL: Recapitularea sunetelor și literelor “T”, “t”, “V”, “v”, “P”, “p”, “D”,
“d”, “S”, “s”
TIPUL LECŢIEI: recapitulare și consolidare
FORMA DE ORGANIZARE: activitate integrată
SCOPUL: recapitularea și consolidarea cunoștințelor despre sunetele și literele învățate
COMPETENȚE SPECIFICE:
Comunicare în limba română
1.3.Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt , a silabelor şi a cuvintelor din
propoziţii rostite clar şi rar;
2.2 Transmiterea unor informații referitoare la sine și la universul apropiat, prin mesaje scurte;
3.1 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de
tipar;
4.1 Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate.

*Arte vizuale și abilități practice:


2.3 Realizarea de aplicații/ compoziții/ obiecte/ construcții simple, pe baza interesului direct;
*Matematică şi explorarea mediului:
1.1.Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1.3.1. să identifice prin diferite metode sunetele inițiale și finale ale cuvintelor;
obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev identifică cel puțin două sunete inițiale și două
sunete finale;
2.2.2. să formuleze enunţuri logice având ca suport imaginile /cuvintele prezentate;
obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev formulează cel puţin un enunţ;
3.1.3. să asocieze literele mari de tipar cu literele mici de tipar; obiectivul se consideră
atins dacă fiecare elev asociază cel puțin două litere mari cu două litere mici;
4.1.4 să traseze conturul literelor, folosind resurse variate; obiectivul se consideră atins
dacă fiecare elev trasează corect cel puțin patru litere.

*AVAP 2.3.5 să modeleze literele învățate;


*MEM 1.1.6 să scrie în steluță numărul de elemente din mulțime.

STRATEGIA DIDACTICĂ :
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul, jocul.
Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, paletă, material ppt, jetoane imagini, fise de
lucru, plastilină, planșetă.

Modalităţi de organizare a colectivului: individual, în grup, frontal.


Resurse:
- umane: 20 elevi;
- temporale: 35 minute + 15 minute activități recreative;
- locul de desfășurare: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE:
1. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului- Programa școlară pentru Clasa
pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului nr 3418/19.03.2013
2. Mirela Mihăescu, ș.a. Metode activ-participative aplicate în învățământul primar, Editura
DPH, 2010.
3. Vasile Molan, Didactica disciplinei “Limba și literatura română” în învățământul primar,
Editura Miniped, 2010.
4. Elena Mîndru, Lucica Borbeli, Doina Filip, Magdalena Gall, Areta Niculae, Mirela
Nemțoc, Delia Todoroț, Floricica Topoliceanu, Strategii didactice interactive, Editura
Didactica Publishing House.
5. Ioan Surdu, Ioan Dănilă, „Educaţia limbajului în grădiniţă, la grupele mare şi pregătitoare
(Preabecedar)”, Editura „Egal”, 1998;
Desfășurarea activitătii
Nr. Etapele Ob. Strategia didactică
Eșalonarea conținutului Metode, procedee și Mijloace de Forme de
crt. lecției/timp op. tehnici didactice învățământ organizare
Evaluare
Momentul Organizez colectivul de elevi, pregătesc
1. organizatoric materialele necesare, asigur un climat favorabil conversaţia frontal
(1’) învăţării.
Anunţ elevii că astăzi își vor aminti literele explicația
Anunțarea temei învățate în ultima perioadă și că vor rezolva conversația frontal
2. și a obiectivelor diferite sarcini.
(1‘) Comunic obiectivele lecţiei la nivelul de
înţelegere al elevilor.
Mickey Mouse a uitat literele învățate și îi explicația laptop frontal aprecieri
roagă pe elevi să i le reamintească prin conversația videoproiector verbale
intermediul jocului „Atinge litera!”. jocul paletă frontale şi
Prezint un material PPT cu literele învățate. material ppt individuale
Elevii vor atinge litera precizată cu paleta.
Propun elevilor desfășurarea jocului: „Extrage
și spune!”.
Elevii se împart în 5 grupe de câte 4 elevi:
- extrage jetonul și numește obiectul/ființa; explicația
Dirijarea - precizează sunetul inițial; conversația jetoane imagini în grup aprecieri
4. învățării - desparte cuvântul în silabe și precizează jocul verbale
(32’) numărul de silabe; frontale şi
O2.2.2 - alcătuiește o propoziție utlizând cuvântul. individuale
O1.3.1. Distribui elevilor fișa de lucru (anexa 1) și le
O3.1.3. explic fiecare sarcină de lucru, apoi le solicit să explicația fișe de lucru individual
O4.1.4 rezolve sarcinile primite în intervalul de timp conversația
acordat. exercițiul laptop aprecieri
*MEM
Folosind videoproiectorul afișez la tablă modul videoproiector frontal verbale
1.1.6 corect de rezolvare al sarcinii de lucru. fișă de lucru frontale şi
rezolvată individuale
*AVAP Propun elevilor să modeleze din plastilină explicația
Activități 2.3.5 literele învățate. conversația plastilină frontal aprecieri
6. recreative exercițiul planșetă verbale
(15’)
Fac aprecieri colective şi individuale privind conversația frontal
Aprecieri și modul în care elevii au participat la activitatea aprecieri
7. recomandări desfășurată. verbale
(1’)

S-ar putea să vă placă și