Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectul de lege


pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire
la întreprinderile mici și mijlocii
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege


pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și
mijlocii.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul economiei Sergiu Gaibu


3

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.

AVIZ
la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.179/2016
cu privire la întreprinderile mici și mijlocii

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii


nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, înaintat cu titlu de
inițiativă legislativă (nr. 30 din 7 februarie 2022) de către domnul Dumitru
Alaiba, deputat în Parlament, și comunică următoarele.
Potrivit notei informative, proiectul de lege prevede modificarea noțiunii
existente „garanție financiară pentru credite”, introducerea unei noțiuni noi
„garanție de portofoliu” și amendarea corespunzătoare a art. 13 și 15 din Legea
nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.
Aceste modificări sunt necesare pentru a acorda posibilitatea
implementării unui nou mecanism de garantare a creditelor emise de către
Fondul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM),
gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
Proiectul de lege necesită anumite concretizări și completări, și anume.
La art. I. din proiect, în partea ce vizează noțiunile ”garanție financiară
pentru credite” și ”garanție de portofoliu”, consemnăm că prevederile respective
sunt aplicabile tuturor entităților din sectorul financiar. Or, conform art. 3 din
Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, „entitate din sectorul financiar –
oricare dintre următoarele:
a) o bancă;
b) o societate de investiții;
c) o societate financiară nonbancară;
d) o întreprindere prestatoare de servicii auxiliare inclusă în situația
financiară consolidată a unei bănci sau societăți de investiții;
e) un asigurător;
f) un reasigurator;
g) o societate holding cu activitate mixtă;
h) o societate holding de asigurare şi o societate holding de asigurare cu
activitate mixtă;
i) o întreprindere dintr-un alt stat cu activitate principală comparabilă cu a
oricărei dintre entitățile menționate în cadrul definiției respective;”.
Urmare celor consemnate, considerăm oportun ca garanțiile de portofoliu
să fie acordate doar băncilor, odată ce acestea sunt supravegheate de Banca
Națională a Moldovei și dispun de criterii clare de administrare a riscurilor de
credit. În acest scop, la art. I pct. 2 din proiectul de lege:
4

– în noțiunea „garanție financiară pentru credite” textul „entitate din


sectorul financiar” se substituie cu textul „bancă sau o organizație de creditare
nebancară”;
– în noțiunea „garanție de portofoliu” textul „entitate din sectorul
financiar” se substituie cu cuvântul „bancă”.
La art. II din proiect, cuvintele „în termen de” se vor substitui cu cuvintele
„la expirarea a”, deoarece actele normative intră în vigoare la o dată concretă,
dar nu într-un anumit termen.
Subsecvent, în conformitate cu art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă la proiect urmează a
fi completată cu informația referitoare la impactul economico-financiar asupra
bugetului de stat, inclusiv identificarea resurselor necesare pentru implementarea
prevederilor noi ale actului normativ.
Totodată, deoarece proiectul are impact asupra bugetului de stat, în
conformitate cu art. 25 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, este necesar de a elabora analiza de impact, conform Metodologiei de
analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019.
Adițional, art. I din proiect urmează a fi ajustat conform rigorilor tehnicii
legislative și anume:
în pct. 1, textul „Ministerul Economiei” se va substitui cu textul „cuvintele
„Ministerul Economiei”, la forma gramaticală corespunzătoare”;
în pct. 2, după textul „La articolul 3” se va indica semnul de punctuație
„:”, întrucât se propun mai multe modificări la acest articol (observație valabilă
și pentru pct. 3, ce vizează modificarea art. 13), modificarea noțiunii „garanție
financiară pentru credite” se va reda din alineat nou, iar cuvântul „introduce” se
va substitui cu cuvintele „completează cu”;
la pct. 3, textul „Alineatul (3) și (6)” se va substitui cu textul „Alineatele
(3) și (6)”.
În baza celor menţionate supra, proiectul de lege pentru modificarea Legii
nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii se susţine, cu luarea în
considerare a propunerilor prezentate.