Sunteți pe pagina 1din 7

Administrarea şi Lichidarea Întreprinderilor

1. Asociaţii societăţii „X" au decis dizolvarea acesteia. Situaţia


patrimoniului conform bilanţului contabil la data începerii lichidării se
prezintă astfel:
• Construcţii 30.000 lei
• Amortizarea construcţiilor 20.000 lei
• Echipamente tehnologice 15.000 lei
• Amortizarea echipamentelor tehnologice 10.000 lei
• Materii prime 3.000 lei
• Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 500 lei
• Clienţi 2000 lei
• Clienţi incerţi 700 lei
• Ajustări pentru deprecierea clienţilor incerţi 400 lei
• Conturi la bănci în lei 1.300 lei
• Furnizori 7000 lei
• Provizioane 1.250 lei
• Capital subscris vărsat 11.000 lei
• Rezerve legale 1.850 lei
Operaţiile de lichidare efectuate de lichidator au fost:
48. Construcţiile au fost vândute cu 11.000 lei, faţă de valoarea rămasă
neamortizată de 10.000 lei;
49. Echipamentele tehnologice au fost văndute cu 7.000 lei faţă de
valoarea
rămasă neamortizată de 5.000 lei;
50. Materiile prime au fost vândute cu 2.850 lei faţă de valoarea de 2.500 lei;
51. În vederea încasării înainte de scadenţă a creanţelor certe au fost
acordate
sconturi în valoare de 100 lei;
52. Din suma clienţilor incerţi de 700 lei se încaseaza jumătate, restul
fiind
irecuperabile;
53. Pentru plata înainte de termen a datoriilor către furnizori, aceştia au
acordat sconturi în sumă de 350 lei;
g) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societăţii au fost în sumă de 900 lei.
Se cere:
54. Înregistrările contabile aferente operaţiilor de lichidare.
55. Întocmirea bilanţului înainte de partaj.
56. Înregistrările contabile aferente operaţiilor de partaj la acţionari

2. Societatea „X" nu mai face faţă datoriilor sale exigibile. Societatea intră
în faliment având la bază cererea introdusă la tribunal de către unul dintre
creditori. Situaţia patrimoniului conform bilanţului contabil de începere a
lichidării se prezintă astfel:
• Echipamente tehnologice 30.000 lei
• Amortizarea echipamentelor tehnologice 15.000 lei
• Mărfuri 900 lei
• Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 100 lei
• Conturi la bănci în lei 2.000 lei
• Cheltuieli în avans 1.000 lei
• Furnizori 12.000 lei
• Venituri în avans 1.250 lei
• Capital subscris vărsat 2.500 lei
• Rezerve legale 200 lei
• Alte rezerve 4.000 lei
• Rezultatul reportat 1.150 lei
Aportul asociaţilor la capitalul social în baza statutului şi contractului de
societate se prezintă dupa cum urmează:
• asociatul A : 1.750 lei (70% din capitalul social)
• asociatul B: 750 lei (30% din capitalul social)
Operaţiile de lichidare efectuate de lichidator au
fost:
57. Vânzarea echipamentelor tehnologice la preţul de 7.000 lei, TVA 19%;
58. Vânzarea mărfurilor la preţul de 1.200 lei, TVA 19%;
59. Încasarea chiriei plătite în avans în sumă de 1.000 lei;
60. Restituirea chiriei încasate anticipat în sumă de 1.250 lei;
e) Stabilirea sumelor de acoperit de către cei doi asociaţi pentru plata
datoriei faţă de furnizori;
f) Achitarea datoriei faţă de furnizori.
Se cere: a) Înregistrările contabile aferente operaţiilor
de lichidare.
61. Întocmirea bilanţului înainte de partaj.
62. Înregistrările contabile aferente operaţiilor de partaj la asociaţi.

3. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv la societatea „X" conform


bilanţului întocmit pe baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de
acord cu rezultatele inventarierii, se prezintă astfel:
• Programe informatice 4.000.000 lei
• Amortizarea programelor informatice 1.000.000 lei
• Clădiri 10.000.000 lei
• Amortizarea clădirilor 2.500.000 lei
• Titluri de participare 2.500.000 lei
• Mărfuri 5.000.000 lei
• Clienţi 2.000.000 lei
• Furnizori 4.500.000 lei
• Furnizori de imobilizări 2.000.000 lei
• Clienţi-creditori 1.500.000 lei
• Credite bancare pe termen lung 6.000.000 lei
• Capital subscris vărsat 5.000.000 lei
• Rezerve 1.000.000 lei (această sumă este formată din repartizarea
profitului net în anii anteriori).
Operaţiunile efectuate de judecătorul sindic şi de lichidator pentru a asigura
disponibilităţile băneşti în vederea achitării datoriilor:
63. Programele informatice au fost vândute cu 2.500.000 lei, faţă de
valoarea
netă contabilă de 3.000.000;
64. Clădirile au fost vândute cu 9.000.000 lei, faţă de valoarea netă
contabilă
de 7.500.000 lei;
65. Mărfurile au fost vândute cu 6.000.000 lei faţă de valoarea contabilă
netă
de 5.000.000 lei;
66. Titlurile de participare au fost vândute cu 3.000.000 lei faţă de 2.500.000
lei - costul de achizitie;
67. S-a încasat de la clienţi suma de 1.800.000 lei, acordându-se un scont
de
10%;
68. S-a achitat împrumutul de 6.000.000 lei şi dobânda de 1.000.000 lei;
g) S-au achitat furnizorii în sumă de 4.500.000 lei, primindu-se un scont de
5%;
h) Au fost achitaţi furnizorii de imobilizări în sumă de 2.000.000 lei; i) Au
fost restituite avansurile încasate de la clienţi în sumă de 1.500.000 lei; j)
Cheltuielile efectuate cu lichidarea s-au ridicat la suma de 800.000 lei din
care:
-salarii 500.000 lei -cheltuieli cu
licitaţiile 300.000 lei Se cere:
69. Înregistrarile contabile privind operaţiunile de lichidare.
70. Întocmirea bilanţului înainte de efectuarea partajului.
71. Înregistrările contabile privind operaţiunile de partaj la acţionari.

4. Situaţia elementelor de activ şi pasiv la societatea „X" conform bilaţului


întocmit pe baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu
rezultatele inventarierii, se prezintă astfel:
• Clădiri 20.000.000 lei
• Amortizarea clădirilor 12.000.000 lei
• Materii prime 2.000.000 lei
• Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 400.000 lei
• Clienţi 2.500.000 lei
• Clienţi incerţi 500.000 lei
• Ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 200.000 lei
• Conturi la bănci 600.000 lei
• Furnizori de imobilizări 6.000.000 lei
• Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 1.000.000 lei
• Capital subscris vărsat 5.000.000 lei
• Rezerve 1.000.000 lei
Operaţiunile de lichidare efectuate de lichidator se prezintă dupa cum
urmează:
72. Clădirile au fost vândute cu 9.000.000 lei;
73. Materiile prime au fost vândute cu 1.440.000 lei;
74. Clienţii incerţi sunt în sumă de 500.000 lei, din care se încasează
240.000
lei, iar pentru încasarea înainte de termen a clienţilor cerţi s-au
acordat
sconturi în sumă de 50.000 lei;
75. Pentru plata înainte de termen a datoriilor către furnizori, aceştia au
acordat sconturi în sumă de 200.000 lei;
76. Cheltuielile efectuate cu lichidarea societăţii sunt în sumă de 520.000 lei;
Sa se întocmească bilanţul înainte de efectuarea partajului.

77. Definiţi lichidarea societăţilor comerciale.


78. Care sunt organele care aplică procedura insolvenţei?
79. Care sunt măsurile premergătoare lichidării?
80. Definiţi dizolvarea societăţilor comerciale.
81. Prezentaţi cauzele dizolvării societăţilor comerciale.
82. În ce constau operaţiunile efectuate în situaţia dizolvării societăţilor
comerciale?
83. Cine pot fi lichidatorii?
12. Care este ordinea în care vor fi distribuite fondurile obţinute din
vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului
de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de retenţie de
orice fel?
84. De către cine se face numirea lichidatorilor în societăţile pe acţiuni şi în
comandită pe acţiuni?
85. În ce ordine vor fi plătite creanţele în cazul falimentului?
86. Care este termenul lichidării societăţii de la data dizolvării?
87. Dacă lichidarea se prelungeşte peste durata exerciţiului financiar, ce
obligaţii au lichidatorii?
88. În cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă,
ce obligaţie are lichidatorul?
89. Prezentaţi modalitatea de efectuare a lichidării.
90. Ce prevede raportul prezentat de lichidator privind modalitatea de
vânzare în bloc?
91. Care este termenul în care lichidatorul va convoca adunarea generală a
creditorilor de la şedinta comitetului creditorilor?
92. Care este ordinea în care vor fi plătite creanţele, în cazul falimentului?
93. În cazul creanţelor subordonate, care va fi ordinea de preferinţă?
24. Ce va autoriza judecătorul sindic în cazul în care bunurile care alcătuiesc
averea unui grup de interes economic ori a unei societati în nume colectiv
sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanţelor înregistrate în
tabelul definitiv consolidat de creanţe?
25. Care este termenul în care judecătorul sindic va convoca adunarea
creditorilor de la afişarea raportului fiscal?
94. Care este răspunderea membrilor organelor de conducere în cazul în care
s-a ajuns în starea de insolvenţă?
95. Ce se înţelege prin termenul de insolvenţă?
96. Ce se înţelege prin procedura falimentului?
97. Care sunt principalele atribuţii ale judecătorului sindic?
98. Rolul administratorului special şi atributiile sale.
99. Care sunt principalele atribuţii ale administratorului judiciar?
32. Rolul deschiderii procedurii şi efectele deschiderii procedurii de
insolvenţă?
100.Ce obligaţie are debitorul să pună la dispoziţia administratorului judiciar
sau dupa caz lichidatorului?
101.Care sunt primele măsuri în urma deschiderii procedurii de insolvenţă?
102.Ce va cuprinde cererea de admitere a creanţelor?
103.Situatia unor acte judiciare ale debitorului.
104.Care sunt categoriile de persoane care vor putea propune un plan de
reorganizare?
105.Ce va cuprinde planul de reorganizare?
39. Care va fi rolul judecătorului sindic după admiterea planului de
reorganizare?
106.Care creanţe constituie categorii distincte de creanţe?
107.Care sunt condiţiile când va fi confirmat de judecătorul sindic un plan
de
reorganizare?
108.Cine va conduce activitatea în cadrul unui plan de reorganizare?
109.Care sunt cazurile când judecătorul sindic va decide prin sentinţă
intrarea
în faliment?
110.Ce va dispune judecatorul sindic odată cu dizolvarea societăţii
debitoare?
111.Ce va cuprinde notificarea intrării în faliment?
112.De către cine sunt desemnaţi administratorii societăţilor comerciale?
113.Prezentaţi rolul consiliului de administraţie în cadrul societăţii pe acţiuni
114.Sarcinile directorilor în cadrul societăţilor pe acţiuni.
115.Obligaţiile administratorilor în cadrul societăţilor pe acţiuni.
116.Cine reprezintă societatea pe acţiuni în raport cu terţii şi înjustiţie?
117.De către cine sunt numiţi membrii consiliului de supraveghere?
118.Atribuţiile principale ale consiliului de supraveghere.
119.Câţi cenzori va avea o societate pe acţiuni?
120.Rolul cenzorilor în cadrul societăţii pe acţiuni.
121.Ce fel de registre trebuie sa aibă o societate pe acţiuni?
56. Prezentaţi o serie de aspecte legate de societăţile în comandită pe
acţiuni.
57. Prezentaţi o serie de aspecte legate de societăţile cu răspundere limitată.
58. Care sunt obligaţiile principale ale adunării generale a asociaţilor în
cadrul societăţilor cu răspundere limitată?
59. Cum poate fi redus sau majorat capitalul social?
60. Cum poate fi exclus un asociat din societatea în nume colectiv, în
comandită simplă sau cu răspundere limitată?
61. Care sunt mijloacele prin care se pot dizolva societăţile comerciale?