Sunteți pe pagina 1din 2
COMISIA PENTRU SITUATH EXCEPTIONALE A MUNICIPIULUL CHISINAU DECIZIA nr, 12 11 martie 2022 in conformitate cu Legea nr. 2/2/2004 ,.Privind regimul stacii de urgenta si asediu de razboi”, Hotararea Parlamentului nr. 41/2022 .,Privind declararea stiri de urgen{a”, punctelor 2,3.4,5.6 si 7 din Regulamentul Comisiei pentru situafii exceptionale a municipiului Chisinau (CSE) , aprobat prin dispozitiile Primacului General nr. 1225-d/2017 si nr. 75-d din 07 martie 2022 .,Despre operarea de modificari *n dispozitia nr.1125-d din 20.12.2017 «Cu privire la instituirea Comisia pentru situafii exceptionale a municipiului Chisinau”, Comisia pentru situafii excepfionale a municipiului Chisinau DECIDE: I, Se ia act de Dispozitia Comisiei sentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldove. nr. 9 din 10 martie 2022, prin transpunere. 2. EGTPCC a Consiliului Municipal Ct Dezvoltirii Regionale compensarza cheltuielilor suportate in perioada 24 februarie - 11 martic 2022, pentru transportarea persoanelor refugiate pe perioada stiri de urgenj2, de la panetele de frontier ale RM, precum si de la si cdtre Centrele de plasament temnporar al refugiatilor. 3. Se completeazi Lista obiective'or de cazare pentru crearea Centrelor de plasament temporar pentru refugiati, aprobatit prin decizia CSE Chisiniu nr. 6 din 25 februarie 2022, cu armitoarele locatii: a Centrul comunitar Cosmos, bd. Dacia, 32 (20 locuri); b} Centrul comunitar Viitorul, sos. Muncesti, 808 (25 locuri): c} Centrul comunitar Vatra, str. I. Pelivan, 15 (25 locuri); 4) Centrul social Renasterea, str. Melesteu, 20M (28 locuri); e) CCAP, str. Grenoble 163/5 (25 ocuri): £) Centrul comunitar Convorbitorul, bd. Mircea cel Batran, 7 (30 locuri); g) Centrul comunitar Andries, str. Socoleni, 15 (20 locuri) din subordinea Directiei ‘generale pentru protectia dreptu-ilor copilului; hy Centrul medical Calatorul, str. Mitropolit Dosofte ‘Troleibuze nr. 3, str. Mesterul Manole, 8 (60 locuri i) Baza de odihna Nistru, or. Vadul lui Voda (80 locuri), gestionata de 1.M. Regia Transport Electric; 4) Casa de Cultura si Creatie ,Oricn”, sos. Muncesti, 792 (150 locuri inau va so! 146 (30 locuri), Parcul de 4. Se oreeazi Centrul de plasament temporar pentru refugiafi cu o capacitate de 500 oc. in ireaperile din str. Studentilor, 7/5 (Patria Lukoil), oferite in temeiul Contractului de cortodat de cdtre agentul economic, find administrat de catre Directia generala asistent& redicala si social, in comun cu Pretura de sector. 5. Se completeaza pet. 8 din Decizia CSE Chisinau nr.7 din 27.02.2022 cu urmitorc! text va gestiona flucul de refugiati, in comun cu Preturile de sector, cw inregistrarea acesiora in sistemul de eviden{é, va acorda servicii de triaj si plasament de urgenta pe un termen ce nu va depdisi 48 ore (pavilionui nr. 1) si servicii de plasamemt temporar (pavilionud nr. 2), precum $i repartizarea cdtre alte centre din municipiul Chisindu, conform locurilor disponibile”. Se aproba rectificarea locurilor de cazare a refugiatilor la Centrul de la Moldexpo la numarul real existent de 540 locuri (cu excluderea locurilor de cazare de a Casa Sarbétorit” si unitatea militar’ ,Brigada nr.2 infanterie motorizaté "Stefan cel Mare ” din str. Vasile Lupu). Se dispune organizarea spatiilor la Centrul de plasament de la Moldexpo, cu. con speciale de cazare a mamelor ct copii, femeilor gravide sia persoanelor cu recesitati speciale. Pentru asigurarea securititii persoanelor cazate la Centrul Moldexpo si la alte Cextre de plasament municipale, dupii caz, se permite achizitionarea serviciilor de paza fizica. Se permite angajarea in cémpu. muncii in cadrul institufilor si subdiviziunilor municipale 4 refugiajilor din Ucraina in functie de calificare si profil profesional. Se permite acordarea adaosului salarial in marime de pana la 100% personalului Primariei si subdiviziunilor municipale, extrenate in managementul problemelor refugiatilor Se opereaz modificari in pet al Deciziei nr.8 din 02.03.2022 a CSE Chisinau prin substituirea cuvantului “direete paorticipare”. IM —Combinatul Servicii Funerare” a Consiliului Municipal Chisinau ve esigura ‘inhumarea la irul ,,Sf. Lazar” din capital a defunctilor - cetiteni straini si apatri stramutati de pe terit Ucrainei, decedati pe teritoriul orasului Chisinau dupa cata de 24.02.2022, iar cheltuielile de inhumare vor fi suportate din contul mijloacelor Sanesti ‘acumulate in conturile de donatii ale Primariei Municipiului Chisinau. Viceprimarul municipiului Chisinau, dl Hie Ceban, va asigura controlul executat prevederilor prezentei Deciz Prezenta Decizie intra in vigoare din momentul emiterii si se publ Primariei Municipiului Chisinau. Primar General Ee Presedinte al Comisiei - Jon CEBAN cu textul “fara publicare prealabid a umui amunj de Secretar al Comisiei

S-ar putea să vă placă și