Sunteți pe pagina 1din 5

____ nr.

____
__________2022

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroul permanent al
Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul art. 73 al Constituției Republicii Moldova și în conformitate cu


prevederile art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă
legislativă, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.

Anexă: – Proiectul de lege


– Nota informativă

Deputat în Parlament

Republica Moldova, MD-2073, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 105 www.parlament.md
Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.


Art. I. –Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 513), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 4 alineatul (11) va avea următorul cuprins:
„(11) La anexa nr. 1 secțiunea III și secțiunea IV subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1)
vor declara valoarea reală a bunurilor imobile și mobile, pe care le au în proprietate și care
au fost dobândite după anul 2018 inclusiv, aceasta reprezentând prețul real plătit pentru
respectivele bunuri și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestora, precum și
valoarea de piață a bunurilor, aceasta reprezentând valoarea la care bunuri similare erau
vândute la ziua dobândirii bunului. Pentru bunurile imobile, pe care le au în proprietate și
care au fost dobândite până în anul 2017 inclusiv, se vor declara valoarea bunului aceasta,
reprezentând (1) valoarea cadastrală sau (2) valoarea bunului conform documentului care
certifică provenința acestuia doar dacă bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale.
Pentru bunurile mobile, pe care le au în proprietate și care au fost dobândite până în anul
2017 inclusiv, se vor declara valoarea bunului conform documentului care îi certifică
proveniența.”
2. La anexa nr. 1, secțiunile III, IV și VI, cuvântul „procurării” se substituie cu
cuvântul „dobândirii”.
Art. II. – Articolul VI alineatul (5) din Legea nr. 130/2021 pentru modificarea
unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 264–265, art.
332) se abrogă.

Art. III. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
Notă informativă
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului


Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative este elaborat și prezentat
de către un deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Olesea Stamate, în condițiile
art. 73 din Constituția Republicii Moldova precum și în condițiile art.47 din
Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite
În contextul implementării modificărilor operate prin Legea nr. 130/2021 pentru
modificarea unor acte normative, au fost identificate neconcordanță între obiectul
declarării specificat la art. 4 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a
intereselor personale și anexa nr. 1 la Legea nr. 133/2016.
Potrivit dispozițiilor art. VI, alin. (5) al Legii nr. 130/2021 pentru modificarea
unor acte normative, „în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2021,
subiecții declarării vor indica prețul real plătit pentru bunurile mobile și imobile pe care
le au în proprietate și care au fost procurate în anii 2018-2021, precum și cheltuielile
pentru îmbunătățirea sau reparația acestora”. În textul Legii nr. 133/2016 privind
declararea averii și a intereselor personale, lipsește perioada de referință, care ar oferi
claritate obligativității racordării valorii bunurilor mobile și imobile la prețul real,
începând cu anul 2018 și nu conține prevederi privind declararea bunurilor dobândite
până în anul 2018.
Subsecvent, cuvântul „procurate” din norma juridică sus-citată, în condițiile
legislației în vigoare, exceptează bunurile care au fost donate, moștenite sau obținute
prin alte opțiuni legale, prevăzute de legislația civilă, ceea ce în fapt presupune
posibilitatea eludării declarării bunurilor mobile și imobile la valoarea reală/de piață.
Substituirea cuvântului „procurate” cu cuvântul „dobândite” ar permite asigurarea
aplicării efective a noilor prevederi în legislația privind declararea averii și intereselor
personale.
Suplimentar, conform conținutului anexei nr. 1 la Legea nr. 133/2016 privind
declararea averii și a intereselor personale, subiecții declarării vor indica valoarea de
piață a bunului, aceasta reprezentând valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua
dobândirii bunului.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul nu are ca obiectiv armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii
Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Prin modificările propuse se urmărește modificarea art. 4 alin.(1 1) din Legea nr.
133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale cu prevederi privind
perioada de referință, care ar oferi claritate obligativității racordării valorii bunurilor
mobile și imobile la prețul real începând cu anul 2018, precum și indicarea valorii de
piață a bunurilor. Pentru bunurile imobile, pe care le au în proprietate și care au fost
dobândite până în anul 2017 inclusiv, se vor declara valoarea bunului aceasta,
reprezentând (1) valoarea cadastrală sau (2) valoarea bunului conform documentului care
certifică provenința acestuia doar dacă bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale.
Pentru bunurile mobile, pe care le au în proprietate și care au fost dobândite până în anul
2017 inclusiv, se vor declara valoarea bunului conform documentului care îi certifică
proveniența.”
La anexa nr. 1, în secțiunile III, IV și VI, se propune substituirea cuvântului
„procurate” cu cuvântul „dobândite” care ar permite asigurarea aplicării efective a noilor
prevederi în legislația privind declararea averii și intereselor personale.
Decade necesitatea și se propune abrogarea alin. (5) art. VI, din Legea nr.
130/2021 pentru modificarea unor acte normative, deoarece în Legea 133/2016 privind
declararea averii și a intereselor personale este clar și detaliat expus modul de declarare
a bunurilor.
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului dat nu necesită cheltuieli suplimentare de
la bugetul de stat.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect de lege se încadrează în cadrul normativ în vigoare și nu
necesită modificarea altor acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul este plasat pe pagina oficială a Parlamentului.
8. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul de lege urmează a fi expertizat de Centrul Național Anticorupție în
condițiile legii.
9. Constatările expertizei juridice
Proiectul de lege urmează a fi supus expertizei juridice în condițiile legii.
10. Constatările altor expertize
Proiectul nu conține nici un aspect ce vizează reglementarea activității de
întreprinzător, respectiv, nu este necesară elaborarea Analizei Impactului de
Reglementare (AIR).

Deputat în Parlament