Sunteți pe pagina 1din 7

Contract de prestări servicii

nr. 825 data 15.07.2021

1. Partile

S.C. LUXTRANS S.R.L, cu sediul în localitatea Adjud, strada Siret, bl. 109, nr. 24-
26, jud. Vrancea, telefon/fax 0237640003 , înmatriculată în Registrul Comertului cu nr.
J39/421/2001,CUI :RO14336419,cont Trezoreria Focşani :RO89TREZ6915069XXX002710,
reprezentată legal prin administrator CARABULEA TITI, în calitate de prestator, pe de o
parte,

şi

SC _______________________________ SRL cu sediul în


_____________________________ , cod fiscal _____________ , R.C.
_____________________ , e-mail __________________________ , cont bancar IBAN:
________________________________________ , deschis la _______________ , Punct de
lucru : _____________________, Jud. Vrancea , telefon _______________________,
reprezentată legal prin__________________________________________, având funcţia
de___________________________, în calitate de achizitor, pe de altă parte, a intervenit
prezentul contract.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:


a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii
contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia
din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice
dacă nu se specifică in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să execute servicii de vidanjare la Punct de lucru :
___________________________Adjud, Jud. Vrancea, servicii ce se vor efectua doar la
solicitarea scrisă a beneficiarului .Prestatorul este obligat sa rezolve solicitarea achizitorului
beneficiar in termen de maxim 48 de ore, în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.

5. Preţul contractului ,
Plata se va face cu op in termen de maxim 15 zile, de la data emiterii facturii.

NR. DENUMIRE PRODUS/ SERVICII U.M. PRET


CRT UNITAR/U.M.
fără TVA(RON)

1 LUCRARI DE VIDANJARE CU AUTOVEHICUL BUC ______________


SPECIAL (VIDANJA)

2 LUCRARI DE DECOLMATARE, SPALARI CANALE ORA ____________

3 TARIF DEPLASARE KM 7.5

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este - de un an de la data semnarii acestuia, putand fi


prelungit prin act aditional.

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului sunt:


a) acte adiţionale (dacă va fi cazul);
b)propunerea financiară;
c)angajament ferm, dacă va fi cazul;
d) formular de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform H.G. nr. 1061/2008-
Anexa 3
e)Autorizatie de mediu valabila la momentul incheierii contractului.
f)Licenta de transport deseuri nepericuloase,valabila la momentul incheierii contractului.
g)Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului din care sa rezulte obiectul de
activitate al societatii.
h) Tabel cu datele de identificare a personalului angajat de prestator care va efectua serviciile
ce fac obiectul prezentului contract.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului

8.1- Prestatorul se obligă să presteze servicii de vidanjare în termen de maxim 48 de ore de la


solicitarea scrisă a beneficiarului,comandă ce urmează a fi transmisă prin fax/prin e-mail sau
în cazuri de urgenţă telefonic, urmând ca apoi să se emită comanda.
8.2. – Prestatorul se obligă să intocmească şi să semneze formularul de încărcare - descărcare
deşeuri nepericuloase(anexa la contract) la fiecare transport de deşeuri nepericuloase ce
urmează a fi efectuat.
8.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în
legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului

9.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, serviciile prestate în termenul convenit.


9.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta. Plata serviciului se va efectua de către achizitor în baza
facturilor emise de către prestator . Plata facturilor se va face integral cu chitanta . Factura va
fi transmisă achizitorului, la adresa indicată în prezentul contract.

10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor


10.1 - În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu o cotă procentuală în cuantum de 2% calculată pentru fiecare lună sau
fracţiune de lună începand cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2 - Penalităţile datorate conform clauzelor 10.1 curg de drept de la data scadenţei
obligaţiilor asumate conform prezentului contract.
10.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare
scrisă adresată Prestatorului fără nici o compensaţie.În acest caz, Prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data
denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11. Alte resposabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu


profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat . Prestatorul este pe deplin
responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate
precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a
reglementărilor legii privind încărcare-descărcare transport deşeuri nepericuloase.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
11.3 - Prestatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea şi, fără acordul scris al celeilalte
părţi, să nu divulge unui terţ nici un document, date sau informaţii furnizate direct sau
indirect de către cealaltă parte, în legătura cu contractul, detalii privind Specificaţia tehnică,
planuri, etc., indiferent dacă aceste informaţii au fost furnizate înainte de încheierea
contractului, în cursul derulării contractului sau după rezilierea contractului.
11.4 - Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea
contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare
în vederea îndeplinirii contractului. Prestatorul nu va utiliza documente, date şi informaţii
primite de la achizitor în alte scopuri decât pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract.
11.5 - Prevederile din pct. 11.4 vor fi valabile şi după încetarea, indiferent din ce cauză, a
contractului pe o perioadă de 5 ani.
11.6.- Prestatorul îl va proteja pe achizitor împotriva pretenţiilor unui terţ privind încălcarea
dreptului de proprietate intelectuală (brevete, mărci înregistrate, nume, etc.) legate de
serviciile prestate în baza prezentului contract. Orice reclamaţie sau cheltuială rezultată ca
urmare a acestei prevederi va fi în sarcina exclusivă a prestatorului cu condiţia sa fie dovedita
in justiţie.
11.7.- În sensul art. 11.6, de mai sus, prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul
împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie şi de a suporta orice daune-interese, costuri,
taxe şi cheltuieli de orice natură aferente unei asemenea situaţii, dovedite in justiţie.

12. Recepţie şi verificări

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile legii privind încărcare-descărcare transport deşeuri
nepericuloase.
12.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate
în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de
prestare a serviciului.
13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de
parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin
încalcarea contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi
vor semna un act adiţional.
13.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.

14. Ajustarea preţului contractului

14.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt stabilite
conform tarifelor stabilite în art. 5 din prezentul contract.

15. Amendamente

15.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni


modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
16. Cesiunea

16.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
16.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice
alte obligaţii asumate prin contract.
17. Forţa majoră

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.


17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie
în vederea limitării consecinţelor.
17.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legatură cu îndeplinirea contractului.

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


Parţile au înteles să încheie azi 15.07.2021, prezentul contract în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR, ACHIZITOR,
S.C. LUXTRANS S.R.L. ________________________________ SRL

Administrator, Administrator
Carabulea Titi ________________________

Anexa 1 la Contractul de Prestări Servicii


PRESTATOR, ACHIZITOR,
S.C. LUXTRANS S.R.L. _______________________________ SRL

Administrator, Administrator
Carabulea Titi ________________________
Municipiul Adjud, STR. Siret, BL. 109, Parter, Nr. 24-26 Judetul Vrancea SC LUXTRANS SRL
Tel./Fax: 0237/640.003, MOBIL:0744.22.95.30
CUI : RO14336419, NR. ORC VRANCEA J39/421/2001
IBAN : RO75 BRDE 400S V085 5680 4000, BRD ADJUD
SR EN ISO 9001:2001 SR EN ISO 14001:2005
IBAN: RO09 RNCB 0268 0087 9818 0001, BCR ADJUD CERTIFICAT NR. 610/1/1/1 CERTIFICAT NR. 610/1/1/2
IBAN : RO95 RZBR 0000 0600 0673 1259 , RAIFFEISEN BANK
IBAN : RO89TREZ6915069XXX002710 TREZORERIA FOCSANI
Lucrari de drumuri si poduri , constructii civile si industriale , inchirieri utilaje , servicii conexe

Anexa 2

TABEL DATE CONDUCATOR AUTOVEHICUL SPECIAL- VIDANJA


cf.art.7. Litera H,

Nr. NUME SI PRENUME** FUNCTIA OBSERVATII


crt
1 Nicu Sebastian sofer

*Lista a fost intocmita in 2 exemplare, cate una pentru fiecare parte. Completarile se vor face
pe ambele exemplare.
**Personalul va prezenta C.I. la intrarea in unitatea SC ________________________
SRL.

SC LUXTRANS SRL
ADMIN. CARABULEA TITI

S-ar putea să vă placă și