Sunteți pe pagina 1din 2

DTRECTTA SANTTARA VETERTNARA

$t PENTRU STGURANTA ALDIENTELOR


VASLUI

SERVTCTUL CONTROL OFTCTAL SANATATE $r BUNASTARE ANTMALA


Nr. 168 / 04.01.2022

Citre

CONSILIILE LOCALE - toate,

Revenim prin prezenta, pentru a vi aduce la cunoStinte faptul ci a fost inregistrat


[a registratura DSVSA Vastui adresa cu numlrul 155 / 04.O1.2022 de [a DSVSA Galati care
ne aduce la cuno5tin!5 faptul ci a fost confirmat un caz de inftuen!5 aviari in punctul cu
coordonatele 45.43294 ,28.05257, str Traian, nr 6, judelul Galati conform buletinului de
anatizd numdrul 17242 / 03.01.2022 emis de IDSA - LNR Bucuregti.

Prin urmare DSVSA Vastui recomandS:


- [a nivetut Consitiitor Locate se vor actuatiza, toate misurite de intervenlie prin
activarea tuturor sistemetor gi a tuturor modatitilitor de detectare timpurie care au leglturi
cu pisirite sltbatice purtitoare de virus de gripi aviari gi care ar putea si [e transmiti ta
pisirile domestice 5i sStbatice din jude! prin:
- prevenirea orcirui contact direct gi indirect intre pdsirite sitbatice, in speciat cete de
ap5, 9i pisXrite domestice (in special patmipede), fiind interzis accesut plsiritor domestice gi
a plsSritor sitbatice captive ta luciu de ap5, lacuri, betti, rauri 9i orice atti amenajare
hidrotogici;
- separarea in cadrul gospodiriei, in misura posibititilitor, a patmipedetor de gatinacee;
- interzicerea cre$terii pislritor domestice in aer [iber, acestea fiind linute obtigatoriu
in spalii de cazare special amenajate (votiere); atunci cAnd acest lucru nu este posibi[,
hrinirea gi adiparea pislritor se va reatiza intr-o zonl acoperiti ta care nu pot avea acces
pisirite sltbatice;
- interzicerea adipirii pisiri[or domestice din rezervoarete de apd de suprafa!5
accesibite pisSri[or sStbatice;
- interzicerea intrdrii mai muttor persoane in zona de exploatare a pisiritor domestice,
migcdrite [imitandu-se [a o singurX persoani;
- prevenirea contactutui cu atte specii de mamifere, inctusiv animate de companie;
- se va acorda o atenlie sporite asupra existenlei riscutui introducerii gi diseminarii botii
de citre vAnitori, care pot transmite virusuI prin pislrite sitbatice vAnate gi prin
echipamente;
- vor fi notificate autorit;lite competente in situa[ia in care vor fi depistali comercianli
care vAnd pisiri din mijtoace de transport;
- vor fi notificate autoritSlite competente daci se vor gisi pisiri moarte [Angi tuciut de
api sau pe pSgunite de pe raza tocatitelitor arondate comunei;
- trebuie [imitat pe cat posibit accesuI tuturor plsiritor domestice gi pislri sitbatice
captive [a IuciuI de ap5, lacuri, b;tli, rauri qi orice atti amenajare hidrotogici artificiat; sau
naturali;

Pagina I dln 1

Telefon: 0235,421 1 21, 0235,421 41 3 F.\i 0235,421278


E-malli office-vaslui@anlvsa.ro, Web: rylyeglU4y:lljlg
- se vor informa cetifenii cu privire [a obtigativitatea vaccinirii antipseudopestoase,
actiune care este efectuatl de cltre medicut veterinar concesionar in cadrul a doui campanii
de vaccinare.
Prin rotul Unit;lii Locate de Sprijin pe care i[ define{i in cadrul Centrutui Local de
Combatere aI Botitor [a animate, vi rugim sI intreprindeli toate mdsurite pentru
poputarizarea in rAndu[ cetelenitor a acestor mlsuri suptimentare de prevenire a apariliei de
cazuri de imbotnivire ta plsirite domestice din gospodiriite poputaliei.

ET$E
ikHi
biilEi

Berlad, str. Trestiana nr 2, jud. Vaslui, Cod potta, ,rrOrO 'ut'n"'O'n'


Telefon: 0235.42 1 1 21, 0235,421 4 1 3 F axt 0235.421 27 8
E-maili offjce-vaslqi@ansvsa.ro, Web: www.vastui.dsvsa.ro

S-ar putea să vă placă și