Sunteți pe pagina 1din 13

Instanţa de fond: Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) (jud.

Igor Barbacaru)
Dosarul nr. 3r-439/21 (2-21071152-02-3r-02062021)

Republica Moldova
Curtea de Apel Chişinău
DECIZIE
1 iulie 2021 mun. Chişinău

Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al


Curţii de Apel Chişinău

Completul de Contencios Administrativ în componența:


Preşedintele completului, judecătorul Bostan Angela
Judecătorii Negru Veronica şi
Dașchevici Grigore

A judecat în ordinea art. 243 alin. (2) al Codului Administrativ al RM, fără
ședință de judecată și fără citarea participanților la proces, recursul declarat de
Pretura sect.Râșcani și recursul declarat de Primarul General al mun. Chișinău,
împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 20.05.2021,
adoptată la cererea înaintată de Instituția de Învățământ preșcolar „Grădina
Secretă” cu privire la suspendarea executării actelor administrative: notificarea
nr. 01/1-071265 din 21.04.2021; Actul de constatare în teren nr. 61/2021 din
12.04.2021, emise de Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații
Funciare; precum și Prescripția emisă de Pretura sect. Rîșcani, mun.Chișinău, nr.
03-9/103/21 din 05.05.2021,
Audiind raportul judecătorului Bostan A., în baza materialelor cauzei şi
argumentelor recursului, Colegiul
constată:

Obiectul acțiunii, circumstanţele cauzei.


La 13.05.2021, Instituția de Învățământ preșcolar „Grădina Secretă” a depus
cerere privind suspendarea executării actelor administrative, și anume :
- Suspendarea executării actului administrativ nr. 01/1-071265 din
21.04.2021 cu privire la demontarea gardului, precum și a Actului de constatare
în teren nr. 61/2021 din 12.04.2021;
- Suspendarea executării Actului administrativ nr. 03-9/103/21 din
05.05.2021 emis de Pretura sect. Rîșcani cu privire la demolarea construcțiilor.
În motivarea cererii a comunicat că, în fapt, la data de 04.05.2021 a
recepționat de la Primăria mun. Chișinău, Direcția Generală Arhitectură,
Urbanism și Relații Funciare scrisoarea nr. 01/1-071265 cu privire la
demontarea gardului şi a porţii Instituției de învățământ preşcolar „Grădina
Secretă”, precum şi Actul de constatare în teren nr.61/2021 din 12.04.2021.
Prin urmare, afirmă reclamanta că, la data de 05.05.2021 a depus către
Primarul General al mun. Chișinău cerere prealabilă, prin care a solicitat
anularea şi suspendarea actului administrativ nr. 01/1-071265 din 21.04.2021,
precum şi a Actului de constatare în teren nr.61/2021 din 12.04.2021.
Totodată a comunicat că, la data de 11.05.2021 a recepționat de la Pretura
sect. Râşcani scrisoarea cu nr. 03-9/103/21 cu privire la demontarea
construcțiilor, prin care se solicită demolarea porții Instituției de învățământ
până la data de 17.05.2021. Respectiv, la data de 11.05.2021 a depus la Pretura
sect. Rîşcani o cerere prealabilă prin care a solicitat suspendarea şi anularea
actului administrativ dat.
Afirmă reclamanta că nu a primit nici un răspuns la cererile depuse, deși
termenul de executare a actelor administrative date este stabilit pentru
17.05.2021.
Astfel, consideră ilegale cerinţele înaintate de către pârâți, întemeiate pe
Actul de constatare nr.61/2021 din 12.04.2021. Or, în opinia reclamantei atât
Actul menţionat, cât şi solicitările înaintate în baza acestuia, sunt abuzive şi
contravin legislaţiei în vigoare.
Art.19 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1542 din 1998, prevede că,
(1) Hotarul fix se stabilește prin marcarea hotarului terenului la faţa locului prin
puncte de hotar, cu racordarea acestora la punctele de reper sau la obiectele
capitate din apropiere. (2) Hotarul fix se stabilește în baza actului de constatare
pe teren, coordonat împreună cu proprietarii terenurilor adiacente. La stabilirea
hotarului fix se întocmește în mod obligatoriu planul geometric al terenului.
Menționează că, potrivit Legii cadastrului bunurilor imobile, plan geometric
este un document tehnic, întocmit în urma măsurărilor la faţa locului, în care se
indică hotarele terenului şi construcțiile capitate amplasate pe acesta.
Indică că, actul de constatare nr.61/2021, nu stabilește modalitatea de
constatare a faptelor indicate, cum au fost făcute măsurările, nu există un plan
geometric întocmit în acest sens, hotarele nu au fost coordonate cu proprietarii
terenurilor. Totodată, anexă la actul de constatare a servit doar un plan general al
lotului.
Astfel, consideră că s-au omis prevederile juridice citate, ori, efectuarea
constatărilor poate avea loc doar prin prisma planului geometric al bunului
imobil, şi cu ieșire la faţa locului prin efectuarea măsurărilor în teren. Însă, prin
actul de constatare nr.61/2021 din 12.04.2021 nu s-a dispus efectuarea
măsurărilor în teren, doar s-au luat planurile bunurilor imobile, formal
indicându-se constatările în baza unor aprecieri subiective.
Nu în ultimul rând, mai menționează faptul că, poarta şi gardul care se
solicită a fi demolate aparține unei Instituții de învățământ care este frecventată
de copii cu vârstă preșcolară. Acțiunile în cauze vin să perturbeze activitatea
acestei instituții fără a ţine cont de interesul superior al copilului, având în
vedere că instituția de învățământ are doar o sigură cale de acces. Inițiativa de
demolare a autorităților, vine în urma unui litigiu a reclamantului cu o companie
de construcţie care a iniţiat lucrările de edificare a unui bloc multietajat, cu
încălcarea normelor privind distanța minimă faţă de instituția de învățământ,
încercând astfel, să stopeze activitatea grădiniței de copii pentru a putea edifica
blocul de locuit. Afirmă că, Instituţia de învăţământ activează de 13 ani fără
careva obiecţii din partea autorităţilor. Cu regret însă, constată că, în cazul dat se
utilizează resursele administrative în defavoarea unei părţi într-un litigiu apărut
dintre doi privaţi, fapt inadmisibil în opinia reclamantei. Compania de
construcţii prin intermediul resurselor administrative încearcă să stopeze
funcționarea Instituției de învăţământ preşcolare pentru a putea edifica blocul
multietajat de 13 nivele, chiar lângă grădinița de copii.
Astfel, solicită instanţei de judecată ”să pună capăt acestor ilegalități şi
abuzuri”.
Cu privire la necesitatea suspendării actelor administrative, invocând
prevederile art.art. 172, 214 Cod Administrativ, relevă reclamantă că, actele
administrative au fost emise cu multiple încălcări ale prevederilor legislaţiei în
vigoare, precum Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1542 din 1998 şi Codul
Funciar.
Astfel, procedura administrativă în cauză s-a desfășurat contrar principiului
comprehensibilității şi transparenţei acţiunilor autorităţilor publice, principiului
comunicării, principiul motivării, principiul eficienţii, principiului legalităţi şi
principiului bunei credinţă.
Or, toate încălcările, au caracter vădit și nu necesită examinarea cauzei în
fond pentru depistarea acestora, fapt care trezește suspiciuni serioase și
rezonabile privind legalitatea actului administrativ individual.
Menționează reclamanta că, însăși caracterul actelor administrative este de
natură să cauzeze prejudicii ireparabile fiind vorba de demolarea bunurilor. Prin
urmare, în cazul executării acestor acte, reclamantul va fi lipsit de posibilitatea
de a-şi apăra interesele în instanța de judecată, chiar dacă sunt de faţă vădite
ilegalități la emiterea actelor de către pârâţi. Prin urmare, consideră că se va
încălca dreptul la un proces echitabil al reclamantului.
De asemenea, este de opinia că, în speţă persistă concomitent ambele
temeiuri, privind suspendarea executării actelor administrative, prevăzute de
art.214 alin.(2), şi anume suspiciuni serioase şi rezonabile privind legalitatea
actelor administrative emise, precum şi faptul că există un pericolul iminent de
producere a unor prejudicii ireparabil.
Soluţia procesuală a instanţei de fond ce constituie obiect al recursului.
Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 20.05.2021,
cererea înaintată de Instituția de Învățământ preșcolar „Grădina Secretă” cu
privire la suspendarea executării actului administrativ - Prescripția emisă de
Pretura sect. Rîșcani, mun.Chișinău, nr. 03-9/103/21 din 05.05.2021, a sist
admisă, fiind dispusă suspendarea executării Prescripției emisă de Pretura
sect. Rîșcani, mun.Chișinău, nr. 03-9/103/21 din 05.05.2021, prin care s-a
dispus: „Pînă la data de 17.05.2021, în conformitate cu prevederile
Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcţiilor
executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului public/privat al
municipiului Chişinău, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău
nr. 10/10 din 04.12.2014, să demontaţi şi să evacuaţi benevol, necondiţionat şi
pe cont propriu gardul şi poarta construite neautorizat pe teren proprietate
municipală, în caz contrar acestea vor fi evacuate forţat, pînă la 25.06.2021
(inclusiv).”
Argumentele recurentului vis-a-vis de pretinsele încălcări.
Invocînd ilegalitatea încheierii instanţei de fond, la 26.05.2021, Pretura
sect.Râșcani și la 31.05.2021, Primarul General al mun. Chișinău au înaintat
recursuri asupra acesteia, apreciind ca fiind ilegal actul judecătoresc contestat.
În motivarea recursului Pretura sect.Râșcani a indicat că, consideră
încheierea din 20.05.2021, drept neîntemeiată deoarece, la data de 26.04.2021 în
adresa Preturi sec.Rîşcani a parvenit nota infonuativă nr. 01/1-07-1265 emisă de
DGAURF prin care s-a indicat că dn Valeriu Guzun, fară a efectua coordonările
respective cu serviciile abilitate, în lispa deciziei Consiliului municipal Chişinău
privind repartizarea terenurilor, a ocupat abuziv un lot de pămînt din str-la A.
Doga, 13/6, cu suprafaţa totală de 0.0208 ha teren proprietate municipală.
Conform prevederilor din Regulamentul provizoriu privind procedura de
demolare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului
public/privat al municipiului Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chişinău nr. 10/10 din 04.12.2014 s-a indicat la pct. 1.3 că, prin
construcţie neautorizată se subînţelege orice tip de construcţii capitale,
construcţii uşor demontabile (gherete, tarabe, garaje metalice, copertine, panouri
publicitare, împrejmuiri din lemn sau metal, instalaţii ce blochează, căile de
acces, amplasate pe terenuri ce aparțin domeniului public/privat al municipiului
Chişinău), precum şi amenajările spaţiilor publice, executate în lipsa
certificatului de urbanism pentru proiectare, documentaţiei de proiect şi
autorizaţiei de construire.
Pct. 1.7 indică: Prezentul Regulament este executoriu pentru autoritatea
administraţiei publice locale, reprezentată de preturile de sector şi se aplică pe
întreg intravilanul oraşului Chişinău.
Pct. 2.4 Verificarea lucrărilor executate conform prescripţiei se face de către
reprezentantul preturii, care, în cazul nerespectării prescripției informează
pretorul și propune emiterea dispoziţiei referitoare la demolarea/demontarea
construcţiilor executate ilegat şi aducerea terenului/ construcţiei la fomia iniţială.
Pct. 2.5. indică că: Dispoziţia de demolare forţată include, în mod
obligatoriu, următoarele prevederi-oObligativitatea demolării forţate a
construcţiilor ilegale, aducerea la forma iniţială a terenului/construcţiei,
termenele concrete şi divizul de cheltuieli, stabilite în funcţie de volumul
lucrărilor preconizate.
Ca urmare a informaţiei parvenite în adresa Preturii sec.Rîşcani cît şi a
actului de constatare pe teren din data de 12.04.21 de către Pretura scc.Rîşcani a
fost emisă Prcscripţia- operaţiune, administrativă nr. 03-9/103/21 prin care s-a
informat cet. Guzun Valeriu despre pornirea dosarului administrativ în baza
sesizării DGAURF şi despre necesitatea demontării şi evacuării benevole
necondiţionat şi pe cont propriu a gardului şi poarta construite neautorizat pe
teren proprietate municipală, în caz contrar acestea vor fi evacuate forţat.
Menționează că, în adresa Preturi sect.Rîşcani a parvenit cererea prealabilă
privind anularea actelor administrative înaintată de directoru Valeriu Guzun,
prin care s-a solicitat suspendarea executării actului administrativ nr. 03-
9/103/21 din 05.05.2021 cu privire la demontarea construcţiilor şi anularea
actului administrativ nr. 03-9/103/21 din 05.05.2021 cu privire la demontarea
construcţiilor.
Astfel, ca urmare a examinării cererii de suspendare la data de 17.05.2021 a
fost emisă Nota Informativă nr. 03-9/103/21 prin care s-a respins ca inadmisibilă
cererea prealabilă înaintată de directorul Instituţiei de Invăţământ preşcolar
„Grădina Secretă” reieşind din faptul că opraţiunea administrativă se contestă
odată cu actul administrativ.
Indică reprezentantul recurentului că, urmare a neexecutării prescripţiei
nr.03-9/103/21 din 05.05.2021 emisă de Pretura sec.Rîşcani, urma ca Pretorul să
emită Dispoziţie de demolare forţată- actul administrativ individual defavorabil.
Deasemenea susține că, Prescripţia suspendată nu este act administrativ ci
oparaţiunea administrativă, deoarece nu produce efecte juridice, aceasta doar
informează reclamantul/intimatul despre pornirea dosarului administrativ şi
despre posibilitatea demontării benevole a gardului cît şi a porţii care conform
informaţiiei oferite de DGAURF sunt construite pe supraţă de teren 0,0208 ha ce
constituie proprietate municipală.
Solicită admiterea recursului, anularea încheierii instanței de fond, cu
emiterea unei noi încheieri de respingere a solicitării părții reclamante privind
suspendarea actului administrativ contestat.
Recurentul, Primarul General al mun. Chișinău, prin recursul înaintat a
invocat argumente similare celor expuse în motivarea recursului de către Pretura
sect.Râșcani.
Suplimentar a mai indicat că cererea Instituției de Învățământ preșcolar
„Grădina Secretă” cu privire la suspendarea executării actelor administrative nu
se încadrează în prevederile art. 214, 172 Cod administrativ, considerent din
care urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată cererea cu privire la suspendarea
actului contestat de reclamant.
Argumentele intimaţilor vis-a-vis de pretinsele încălcări.
Partea intimată Instituția de Învățământ preșcolar „Grădina Secretă”, prin
referința depusă a solicitat respingerea recursurilor ca fiind neîntemeiate cu
menținerea încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 20.05.2021.
Verificarea întrunirii condițiilor de admisibilitate a recursului.
În conformitate cu reglementările art. 241 alin. (1);(3) Cod administrativ,
încheierile primei instanţe şi ale instanţei de apel pot fi contestate cu recurs,
separat de hotărîre, în cazurile prevăzute de prezentul cod şi de alte legi. Pentru
contestarea cu recurs a încheierilor judecătoreşti se aplică corespunzător
prevederile cap. III din cartea a treia, dacă din prevederile prezentului capitol nu
rezultă altceva.
Potrivit prevederilor art.242 Cod administrativ, recursul împotriva încheierii
judecătoreşti se depune motivat la instanţa de judecată care a emis încheierea
contestată în termen de 15 zile de la notificarea încheierii judecătoreşti, dacă
legea nu stabileşte un termen mai mic. Instanţa de judecată care a emis
încheierea contestată transmite neîntîrziat recursul împotriva încheierii
judecătoreşti împreună cu dosarul judiciar instanţei competente să soluţioneze
recursul.
Articolul 236 Cod administrativ, prevede expres că instanţa de apel
examinează din oficiu admisibilitatea apelului. Dacă este inadmisibil, apelul se
declară ca atare printr-o încheiere susceptibilă de recurs.
Apelul se declară inadmisibil în special cînd:
a) hotărîrea în fond nu poate fi contestată cu apel;
b) apelul este depus în mod repetat;
c) apelul este depus de o persoană neîmputernicită;
d) apelul a fost depus după expirarea termenului stabilit la art.232 alin.(1);
e) motivarea apelului nu a fost depusă sau a fost depusă după expirarea
termenului prevăzut la art.232 alin.(2);
f) cererea de apel nu corespunde cerinţelor stabilite la art.233 alin.(1) şi (2)
şi art.234 alin.(1) şi apelantul nu a înlăturat neajunsurile în termenul stabilit de
instanţa de judecată.
Respectiv, potrivit principiului simetriei juridice, care implică abordarea
subsumară a Codului administrativ, criteriile de admisibilitate a apelului,
reglementate conform art.236 Cod administrativ sunt aplicabile în cadrul
procedurii de contestare cu recurs a încheierilor instanțelor de fond.
Completul judiciar a constatat cu certitudine faptul că încheierea
Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 20.05.2021 a fost expediată în adresa
recurenților la aceiași dată-20.05.2021.
Cererile de recurs au fost depuse la 26 mai 2021 și respectiv 31.05.2021.
Pornind de la analiza curgerii termenilor detaliaţi supra, Completul judiciar
concluzionează despre faptul că recursurile declarate de Pretura sect.Râșcani și
de Primarul General al mun. Chișinău, a fost depuse în interiorul termenul legal.
Recursurile depuse conțin motivarea temeiurilor de fapt și de drept pe care
recurenții î-și întemeiază pretențiile.
În condițiile descrise mai sus, în temeiul reglementărilor art. 233; 236;
241 Cod Administrativ, Completul specializat în materie de contencios
administrativ concluzionează despre întrunirea condițiilor de admisibilitate
a recursului în cauză, motiv din care acesta urmează a fi judecat în fond.
Aprecierea instanţei de recurs a argumentelor părţilor şi cadrului legal
aplicabil situaţiei litigioase:
Analizând legalitatea şi temeinicia încheierii atacate, prin prisma
argumentelor invocate în cererea de recurs, în coraport cu cadrul legal
aplicabil raportului juridic litigios, Colegiul consideră că recursul urmează a
fi admis, din următoarele motive.
Conform art. 192 alin. (1) Cod administrativ, pentru examinarea acţiunilor
în contencios administrativ la curţile de apel şi la Curtea Supremă de Justiţie se
instituie complete şi/sau colegii specializate de judecători.
Potrivit art. 194 alin. (1) Cod administrativ, în procedura în prima instanţă,
în procedura de apel şi în procedura de examinare a recursurilor împotriva
încheierilor judecătoreşti se soluţionează din oficiu probleme de fapt şi de drept.
În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (2) Cod administrativ, instanţa
competentă soluţionează recursul împotriva încheierilor judecătoreşti fără
şedinţă de judecată. Dacă consideră necesar, instanţa competentă poate cita
participanţii la proces.
Potrivit art. 243 alin. (1) lit. c) Cod administrativ, examinînd recursul
împotriva încheierii judecătoreşti, instanţa adoptă una dintre următoarele
decizii: anulează încheierea și adoptă o nouă încheiere.
Conform art. 243 alin. (3) Cod administrativ, decizia prin care se
soluţionează recursul împotriva încheierii judecătoreşti se motivează în scris.
Materialele cauzei atestă că, prin Prescripția emisă de Pretura sect. Rîșcani,
mun.Chișinău, nr. 03-9/103/21 din 05.05.2021, s-a dispus ca, pînă la data de
17.05.2021, în conformitate cu prevederile Regulamentului provizoriu privind
procedura de demolare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin
domeniului public/privat al municipiului Chişinău, aprobat prin Decizia
Consiliului municipal Chişinău nr. 10/10 din 04.12.2014, Instituția de
Învățământ preșcolar „Grădina Secretă” să demonteze şi să evacueze benevol,
necondiţionat şi pe cont propriu gardul şi poarta construite neautorizat pe teren
proprietate municipală, în caz contrar acestea vor fi evacuate forţat, pînă la
25.06.2021 (inclusiv).
Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 20.05.2021,
cererea înaintată de Instituția de Învățământ preșcolar „Grădina Secretă” cu
privire la suspendarea executării actului administrativ - Prescripția emisă de
Pretura sect. Rîșcani, mun.Chișinău, nr. 03-9/103/21 din 05.05.2021, a sist
admisă, fiind dispusă suspendarea executării Prescripției emisă de Pretura sect.
Rîșcani, mun.Chișinău, nr. 03-9/103/21 din 05.05.2021, prin care s-a dispus:
„Pînă la data de 17.05.2021, în conformitate cu prevederile Regulamentului
provizoriu privind procedura de demolare a construcţiilor executate ilegal pe
terenurile ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Chişinău, aprobat
prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 10/10 din 04.12.2014, să
demontaţi şi să evacuaţi benevol, necondiţionat şi pe cont propriu gardul şi
poarta construite neautorizat pe teren proprietate municipală, în caz contrar
acestea vor fi evacuate forţat, pînă la 25.06.2021 (inclusiv).”
În susținerea poziției sale instanța de fond a reținut că: „analizînd Actul
administrativ contestat, prin prisma art.118 Cod Administrativ, cît și Dosarul
Administrativ în redacția prezentată, constată că în acestea nu se conțin date
referitor la respectarea prevederilor art. 85-95, 124 Cod Administrativ.
Prin urmare, reieșind din textul actului administrativ cît și Dosarul
Administrativ în redacția prezentată, se atestă că pîrîtul nu a demonstrat
exercitarea dreptului discreţionar conform scopului acordat prin lege, ceea ce
poartă un caracter neproporțional scopului urmărit.”
Astfel, a statuat instanța de fond că: „ atîta timp cît, se invocă suspiciuni
rezonabile referitor la legalitatea actului administrativ, iar o decizie definitivă
la caz nu a fost emisă, în opinia judecătorului, condiţia expusă la art.172
alin.(2) lit.a) Cod Administrativ, este întrunită.”
Completul judiciar apreciază ca fiind neîntemeiată soluția instanței de fond
din considerentele ce succed.
Potrivit art.214 alin. (1)-(4) din Codul administrativ, (1) Suspendarea
executării actului administrativ individual contestat poate fi solicitată de către
reclamant instanţei de judecată care examinează acţiunea de contencios
administrativ. (2) Instanţa de judecată poate dispune suspendarea executării
actului administrativ individual din motivele prevăzute la art.172 alin.(2). (3)
Pentru probarea faptelor, participanţii, în locul prezentării probelor obişnuite,
pot depune o declaraţie pe propria răspundere. (4) Instanţa de judecată decide
cu privire la suspendarea executării actului administrativ individual printr-o
încheiere susceptibilă de recurs, fără citarea participanţilor la proces. Dacă
consideră necesar, instanţa de judecată citează părţile pentru audiere în
privinţa temeiniciei cererii de suspendare. Prevederile art.177 alin.(2) din
Codul de procedură civilă nu se aplică.
Respectiv, prin reglementările art. 214 Cod administrativ legiuitorul a
stabilit ca garanție a asigurării legalității - suspendarea executării actului
administrativ individual contestat.
Astfel, suspendarea reprezintă operaţia de întrerupere temporară a efectelor
juridice produse de un act juridic. Suspendarea actelor administrative reprezinta
o garanţie a asigurării legalităţii, ce intervine însă în cazuri de excepţie, în
situaţii limită. Ea are în vedere fie întreruperea vremelnică a producerii de
efecte juridice (ceea ce înseamnă că actul era în vigoare) fie amânarea temporară
a producerii de efecte juridice.
Potrivit Recomandării Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei nr. (89)
8 din 13 septembrie 1989 privind protecția provizorie acordată de instanță pe
probleme administrative, atunci când o instanță este sesizată cu o contestație
referitoare la un act administrativ, iar instanța nu a pronunțat încă o decizie,
solicitantul poate cere aceleiași instanțe sau unei alte instanțe competente să ia
măsuri de protecție provizorie împotriva actului administrativ, că în decizia
privind acordarea protecției provizorii solicitantului, instanța trebuie să ia în
considerare toți factorii relevanți, inclusiv faptul că în cazul în care executarea
actului administrativ este susceptibilă de a provoca daune și că acestea ar putea
fi remediate cu dificultate și dacă există un caz prima-facie împotriva
valabilității actului.
Din conținutul Recomandării abordate se desprinde că măsurile de protecție
provizorie dispuse de către instanța competentă pot lua forma de suspendare a
executării actului administrativ, în întregime sau parțial, prin care se dispune în
totalitate sau parțial restabilirea situației care a existat la momentul adoptării
actului administrativ sau la orice modificare ulterioară și de impunere asupra
administrației a oricărei obligații corespunzătoare, iar măsurile de protecție
provizorie nu pot aduce în nici un fel atingere deciziei care urmează să fie luată
de către instanța sesizată cu privire la contestarea actului administrativ.
Pentru a evita abuzurile nejustificate din partea reclamantului, judecătorului i
se oferă posibilitatea de a aprecia întinderea și caracterul real, ireversibil al
prejudiciului, a cărui producere iminentă este invocată de reclamant. Se mai
reține că măsurile provizorii aplicate în fiecare caz separat de către instanța de
judecată țin de substanța obiectului acțiunii. Instanța urmează să dispună măsura
provizorie, care menține starea de fapt pe durata examinării cauzei, în
circumstanțe în care în mod plauzibil există riscul unei pagube ireparabile.
Potrivit art.172 alin. (2) Cod Administrativ, motivele suspendării sînt:
a) existenţa unor suspiciuni serioase şi rezonabile privind legalitatea
actului administrativ individual defavorabil;
b) existenţa pericolului iminent de producere a unor prejudicii ireparabile
prin executarea în continuare a actului administrativ individual defavorabil.
Astfel, prin art.172 alin. (2) Cod administrativ, legislatorul a stabilit că actul
administrativ poate fi suspendat doar în cazul confirmării incontestabile a
existenţei unor suspiciuni serioase şi rezonabile privind legalitatea actului
administrativ individual defavorabil și/sau existenţa pericolului iminent de
producere a unor prejudicii ireparabile prin executarea în continuare a actului
administrativ individual defavorabil.
În acest sens, Completul judiciar conchide că, la dispunerea suspendării
actului administrativ urmează a fi constatate existența acelor temeiuri necesare a
fi întrunite, invocate prin lege.
Atât cazul bine justificat, cât şi paguba a cărei iminentă producere ar fi
înlăturată prin suspendarea executării actului administrativ, trebuie să fie
indicate și probate în concret, nu doar afirmate prin preluarea textelor de lege
rezultând, aşadar cert fiind instituită obligația probării faptului că existenţa
acestor condiţii nu se prezumă, ci trebuie dovedite de persoana lezată care a
solicitat suspendarea executării actului administrativ.
Prin urmare, legiuitorul a conferit instituției procesuale de suspendare a
actului administrativ - un caracter preventiv, în scopul evitării efectelor
vătămătoare ale actului a cărui legalitate este pusă în discuţie, scop care nu ar fi
putut fi atins în ipoteza în care norma s-ar fi referit doar la o pagubă actuală. De
altfel, iminenţa pagubei cu toate că se prezumă, trebuie și dovedită de către
persoana care a solicitat suspendarea executării actului administrativ, instanța de
judecată urmând să aprecieze rațional cu privire la aceasta.
Raportînd cadrul legal la circumstanțele faptice ale pricinii, Completul
specializat în examinarea cauzelor de contencios administrativ al Curții de Apel
Chișinău reține că, prin Prescripția emisă de Pretura sect. Rîșcani, mun.Chișinău,
nr. 03-9/103/21 din 05.05.2021, s-a dispus ca, pînă la data de 17.05.2021, în
conformitate cu prevederile Regulamentului provizoriu privind procedura de
demolare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului
public/privat al municipiului Chişinău, aprobat prin Decizia Consiliului
municipal Chişinău nr. 10/10 din 04.12.2014, Instituția de Învățământ preșcolar
„Grădina Secretă” să demonteze şi să evacueze benevol, necondiţionat şi pe
cont propriu gardul şi poarta construite neautorizat pe teren proprietate
municipală, în caz contrar acestea vor fi evacuate forţat, pînă la 25.06.2021
(inclusiv).
Conform art.5 din Codul administrativ, activitatea administrativă reprezintă
totalitatea actelor administrative individuale şi normative, a contractelor
administrative, a actelor reale, precum şi a operaţiunilor administrative realizate de
autorităţile publice în regim de putere publică, prin care se organizează aplicarea
legii şi se aplică nemijlocit legea.
Art.10 alin.(1) din Codul administrativ definește actul administrativ individual
ca orice dispoziţie, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea
publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu
scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin naşterea, modificarea sau
stingerea raporturilor juridice de drept public.
Conform art.11 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, actele administrative
individuale defavorabile sunt actele care impun destinatarilor lor obligaţii,
sancţiuni, sarcini sau afectează drepturile/interesele legitime ale persoanelor ori
care resping, în tot sau în parte, acordarea avantajului solicitat.
Potrivit art. 15 Cod administrativ, (1) Operaţiunile administrative sînt
manifestările de voinţă sau activităţile autorităţilor publice care nu produc ca atare
efecte juridice. (2) Operaţiunile administrative pot fi contestate doar concomitent
cu actul administrativ individual, cu excepţia operaţiunilor administrative
executorii sau îndreptate împotriva unui terţ.
Regulamentul provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor
executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului
Chișinău aprobat prin Decizia CMC nr. 10/10 din 04.12.2014 prevede că:
1.3. Prin construcție neautorizată se subînțelege orice tip de construcții capitale
(construcții cu destinație locativă sau cu altă destinație, împrejmuiri), construcții
ușor demontabile (gherete, tarabe, garaje metalice, copertine, panouri publicitare,
imprejmuiri din lemn sau metal, instalații ce blochează, căile de acces, amplasate
pe terenuri ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Chișinău), precum
și amenajările spațiilor publice, executate în lipsa certificatului de urbanism pentru
proiectare, documentației de proiect și autorizației de construire.
1.7. Prezentul Regulament este executoriu pentru autoritatea administrației
publice locale, reprezentați de preturile de sector și se aplică pe întreg intravilanul
orașului Chișinău.
2.4. Verificarea lucrărilor executate conform prescripției se face de către
reprezentantul preturii, care, în cazul nerespectării prescripției, informează
pretorul și propune emiterea dispoziției referitoare la demolarea/demontarea
construcțiilor executate ilegal și aducerea terenului/ construcției la forma
inițială (în continuare – demolare forțată).
2.5. Dispoziția de demolare forțată include, în mod obligatoriu, următoarele
prevederi:
- caracteristica lucrărilor neautorizate, adresa și persoana care a edificat
construcția ilegală (contravenientul) și condițiile stipulate în prescripție;
- obligativitatea demolării forțate a construcțiilor ilegale, aducerea la forma
inițială a terenului/construcției, termenele concrete și devizul de cheltuieli,
stabilite în funcție de volumul lucrărilor preconizate; etc.
3.1. Demolarea forțată se face numai în baza dispoziției respective a
pretorilor de sector, lucrările urmând și începîd nu mai tîrziu de 7 zile de la data
emiterii ei.
În condițiile descrise, Completul judiciar reține că, în cazul în care
persoana este vătămată în drepturile sale prin acte administrative, ea poate să
se apere recurgând la pârghiile și instrumentele oferite de legislația
administrativă, care potrivit art. 3 din Codul administrativ „are drept scop
reglementarea procedurii de înfăptuire a activității administrative și a controlului
judecătoresc asupra acesteia, în vederea asigurării respectării drepturilor și a
libertăților prevăzute de lege ale persoanelor fizice și juridice, ținându-se cont de
interesul public și de regulile statului de drept.”
La caz însă, reclamanta a solicitat suspendarea unei operațiuni
administrative, fapt inadmisibil în coraport cu prevederile legale precitate
anterior. Or, la caz actul administrativ ar fi Dispoziţia Pretorului sectorului
Rîşcani cu privire la demontarea şi evacuarea forţată a instalaţiilor, la caz, gardul
şi poarta din metal forjat, dispoziție care la materialele cauzei nu se regăsește.
Astfel, Completul specializat în examinarea cauzelor de contencios
adminitrativ al Curții de Apel Chișinău atestă că în cazul de față instanţa de
fond nu a atribuit o apreciere obiectivă circumstanţelor cauzei, motiv pentru
care va admite recursul declarat de Pretura sect.Râșcani și recursul declarat de
Primarul General al mun. Chișinău și va anula încheierea Judecătoriei Chișinău
(sediul Rîșcani) din 20.05.2021 și adoptă o nouă încheiere prin care se va
respinge cererea Instituției de Învățământ preșcolar „Grădina Secretă” cu privire
la suspendarea executării Prescripției emise de Pretura sect. Rîșcani,
mun.Chișinău, nr. 03-9/103/21 din 05.05.2021, ca fiind neîntemeiată.
În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit c), alin. (3), 240 alin. (3)
Cod administrativ, Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ al Curţii de
Apel Chişinău,-

D e c i d e:
Recursurile declarate de Pretura sect.Râșcani și de Primarul General al mun.
Chișinău, se admit.
Se anulează încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din
20.05.2021, și se adoptă o nouă decizie potrivit căreia:
Cererea Instituției de Învățământ preșcolar „Grădina Secretă” cu privire la
suspendarea executării Prescripției emise de Pretura sect. Rîșcani,
mun.Chișinău, nr. 03-9/103/21 din 05.05.2021, se respinge ca fiind
neîntemeiată.
Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Preşedintele completului,
Judecătorul Bostan Angela

Judecătorii Negru Veronica

Dașchevici Grigore

S-ar putea să vă placă și