Sunteți pe pagina 1din 5

Tema : Punerea cauzei pe rol 344 CPP

CAUZA PENALA IN JUDECATĂ


Procurorul vine în 94 si acest termen este scos / OFERIREA INCULPATULUI IN JUSTITIE

Elementele /activitățile incluse in punere pe rol:


(în această perioadă rezolvă problema măsurii preventive, pentru că în tot acest timp este posibil ca să
expire termenull si dacă expiră este obligat să il elibereze)
1. Repartizarea cazuei în mod aleatoriu prin intermediul programului automatizat, DUPĂ
REPARTIZARE ÎN termen de 3 zile numește sedința preeliminară, 20 zile fixează data
examinării preeliminare peste 1 lună, 2
2. Dacă există cereri de împacare sau de solutionare prin mediere
3. Sedința preeliminară- o activitate în fata instantei de judecata fără a examina fondul cauzei,
judecătorul în cadrul sedinteii preeliminare după primirea dosarului în termen de 3 zile dacă nu
sunt cereri de împacare si mediere, el numeste după caz să facă sedința formal si tot în aceeasi zi
continuă sedința, etapa preeliminara este o pregatire de ședință. Între cele două este o continuitate
dacă sunt una după alta în aceeasi zi.

Victor Sedința preeliminară (încheieri privitoare la etapa ședinței preeliminare


Ședința preeliminară este după partea pregăstitoare a cazuei, aici se verifică respectarea conditiilor
generale de efectuare a cazuei, se apreciază, se verifică dacă este gata cauza de judecare, Are loc cu
participarea părtilor nu cu participarea tuturor subiectilor , adică partea apărării si acuzării fără
martori, experti, specialisti.
Când se audiază numai inculpatul, procedura de urgență procedură simplificată, cu acordul de
recunoastere a vinovăției
Se clarifică deasemenea și Procedura de urgență, procedură simplificată, presupune și alte situații de
urgentă (minori, cei arestați, dosare de rezonanță care nu trebuie amânate )
Mediere și împăcare

Punerea pe rol, nu este judecarea cauzei în fond : verificare dacă este posibil să examinăm
cauza acuma momentan sau la o altă dată si dacă nu sunt impedimente de a judeca
Fizarea termenului= numirea cauzei spre judecare
Cereri si demersuri, recuzări (demers privind prelungirea arestării preventive, instanta
trebuie să verifice dacă nu expirp termenul, verifică ce măsuriă trebuie să aplice în
continuare) cereri de a sesiza Curtea Constituțională (excepția de neconstituționalitate)
legea nu prevede expres că trebuie să se suspende, dar în practică are loc suspendarea, iar
în unele cazuri se continuă. Cererea de recuzare (părțile formulează expres)
Înstanța emite încheieri, în dependență de cereri si demersuri (încheieri ca parte componentă a
procesului verbal (protocolare), sau încheieri separate referitor la măsuri preventive, de
ocrotire măsuri de protectie , de dispunere a experti\ei , încheieri interlocutorii. Încheierile
trebuie să fie argumentate, se motivează.
329 respectarea măsurilor cu privire la măsurile preventive
Impedimenteeeee:
Îâncheierile se atacă sau nu , cu privire la eliberarea provizorie sub cautiune , refuzul aplicării,
înlocuririi nu se atacă, refuz de aprelungi,de al aresta, de al elibera de sub control si de al elibera pe
cazuiune . procuroru nu este în drept să atace cand persoana a fost eliberata din arest fie prin
revocare înlocuire, are loc interpretarea per a contraria, cel arestat are voie să atace, arestarea se
contestă.
În esență nu se atacă, alin 2 ne indică în cazul aplicării
Articolul 329. Rezolvarea chestiunii cu privire la măsura preventivă
 (1) La judecarea cauzei, instanţa, din oficiu sau la cererea părţilor şi ascultînd opiniile acestora, este în
drept să dispună aplicarea, înlocuirea sau revocarea măsurii preventive aplicate inculpatului. O nouă
cerere de aplicare, înlocuire sau revocare a măsurii preventive poate fi depusă dacă au apărut temeiuri
pentru aceasta, dar nu mai devreme decît peste o lună după ce încheierea precedentă privind această
chestiune a intrat în vigoare sau dacă nu au intervenit noi împrejurări care condiţionează noua cerere.
 (11) În cazul în care inculpatului îi este aplicată măsura arestului preventiv, judecarea cauzei penale se
desfășoară în mod preferenţial și în regim de urgenţă.

DOAR ARESTUL SE CONTESTĂ  (2) În cazul aplicării arestării preventive,


hotărîrea instanţei poate fi atacată, în termen de 3 zile, în instanţa ierarhic superioară cu recurs,
care se va judeca conform prevederilor art. 311 şi 312, care se aplică în mod corespunzător. În
cazul aplicării sau prelungirii măsurii preventive sub formă de arest sau de arest la domiciliu de
către Curtea Supremă de Justiție, hotărîrea acesteia poate fi atacată cu recurs, care se va examina
de alți 3 judecători ai Curții Supreme de Justiție, cu citarea părţilor, care au dreptul de a depune
referință asupra recursului declarat pînă la data fixată pentru judecarea acestuia. Neprezentarea
părţilor sau nedepunerea referinţei nu împiedică judecarea recursului declarat.

4. Lista probelor – chestiune formală, procurorul anexează lista mijlloacelor de proba, ce număr de
probe urmează a fi examinete. Apărătorul analizzează ce probe din partea apărării urmează să
prezinte cele care urmează a fi cercetate, inclusiv cele din UP. Prezentarea in cazul sedintei,
probele care au fost nepertinente la faza sedintei preeliminare urmează să fie revăzute
5. Declinarea de compețentă (se examinează criteriul teritorialității)
6. Pot solicita incetarea procesului , pe temiul amnistiei, termenului de prescriprie, decesul, si
partea speciala a codului penal cand persoana singură oferă armelele, declară tot. Asta cu acrodul
peroanei, sau a rudelor
7. Sentință se ataca cu recurs
8. Sentinta de incetare este cu apel
9. Numirea cauzei spre judecare
10. Partea pregatitoare actiuni consecutive de la deschiderea sedintei 354 PRIM -365 CPP ÎN
PARTEA PREGĂTIROARE SUNT SOLUTIONATE CERERI SI DEMERSURI, IAR ÎN
SE DEOSEBESTE PRIN FAPTUL SĂ
TOATE TEMELE
UP
CONTROLUL JUDECĂTORESC
Cercetarea judecătorească:
Faza centrală a judecării cazuei
Această a fost simplificată cu includerea proceduriilor simplificate: recunoasterea vinovăției si în
baza probelor de la UP, (CU PROBELE 364 CPP- OPȚIUNE BAZATA DE UN SCRIS
AUTENTIC AL ICULPATULUI LA O ANUMITĂ EAĂA LA CARE POATE FI ADMISĂ)
Se simplifica la minimum.
Ăprocedura simplificată- acțiunile în esentă sunt putine doar că trebuie să se respecte anumite condiții.
Hot plenului Curtiii supreme din 2013 cu privire la aplicarea prevederilor art 364.
Punerea pe rol precum și în etapa pregătitoare poate fi înaintată această propiunere de a fi solutionat
procesul printr-o hot justificată.
Acordul de recunoaștere a vinovăției- la inițiativa procurorului,

Dacă acordul de recunoaştere a vinovăţiei este o tranzacţie încheieată între procurorul şi învinuitul său,
după caz, inculpat, care şi-a dat consimţămintul de a-şi recunoaşte vina în schimbul unei pedepse reduse,
atunci procedura simplificată a judecării cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de
urmărire penală reprezintă de fapt o procedură abreviată ce are la bază o pledoarie de vinovăţie şi poate fi
aplicată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

Condiții:
1. cererea inculpatului să intervină pînă la începerea cercetării judecătoreşti în prima instanţă;
2. cererea inculpatului trebuie să conform procedurii simplificate printr-un înscris autentic.
Avînd în vedere şi conţinutul declaraţiei, reiese că aceasta trebuie să fie expresă şi
neechivocă. Înscrisul autentic al inculpatului va cuprinde atît recunoaşterea faptei/faptelor
descrise în rechizitoriu, cît şi solicitarea ca judecata să se facă în baza probelor administrate
în faza de urmărire penală. Caracterul neechivoc al recunoaşterii impune ca înscrisul să
cuprindă o manifestare de voinţă suficient de clară, prin referire la faptele reţinute prin
rechizitoriul, solicitarea ca judecata să se facă în baza probelor administrate în cursul
urmăririi penale, precizarea cunoaşterii şi însuşirii acestor probe, precum şi renunţarea la
administrarea altor probe 2) Trebuie să conțină mențiunea privind rec totală și necondiț a
faptei în leg cu care a fost deferită justiției
3. Renunțarea la dreptul de a examina alte probe Formulînd solicitarea de a judeca cauza în
baza probelor administrate în fază de urmărire penală, inculpatul renunţă neechivoc la
dreptul de a interoga martori în faţa instanţe. Precizarea în declaraţia inculpatului, precum că
acesta cunoaşte şi îşi însuşeşte probele administrate în faza de urmărire penală, este
necesară, deoarece renunţarea la audierea publică a martorilor trebuie făcută în cunoştinţă de
cauză.
Din prevederile art.364/1 alin.(4) CPP rezultă că procedura simplificată este aplicabilă doar
dacă din probele administrate în cursul urmăririi penale reiese că faptele inculpatului sunt
stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei
pedepse. Dinconţinutul acestei norme desprindem că aplicarea procedurii simplificate este
posibilă numai atunci cînd din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că
fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvîrşită de inculpat
4. Probele administer la UP trebuie să fie suficiente și de natură să stabilească o pedeapsă
(înscrisul authentic – cerere scrisă pers de inculpate – la propunerea apărării, sau a instanței
– conține recunoașterea faptei și solicitarea neechivocă de a judeca în baza probelor
administrate la UP – cu alte cuvinte aceste probe nu se mai verifică + nu contest probele
adică le recunoaște legale și nu are obiecții+ trebuie să recunoască toate faptele imputate în
rechizitoriu – nu doar sub asspectul săvîrșirii dar și a încadrării juridice
5. Din formularea aliniatului (1) al articolului 364/1 CPP rezultă că declaraţia făcută într-un
înscris autentic poate fi realizată doar în faţa primei instanţe şi pînă la începerea cercetării
judecătoreşti. Legea instituie astfel un termen de decădere, a cărui nerespectarea e
sancţionată cu respingerea, ca tardivă, a cererii de judecare a cauzei în procedura
simplificată
6.

Cererea invinuitului pana la inceperea judecatei in prima instat


Cererea: recunoasterea toatala sau partiala in legătură cu cauza care a fost trimisă
Refuzarea dreptului de a solicita drepturi noi
Probele administrate trebuie să fie suficiente si de natură să permită stabilirea unei pedepse
Înscris autentic- cerere scrisă persoanal de inculpat la solicitarea apărării, sau dacă nu a solicitat la această
etapa, instanta poate propune explicându-i dreptul.
Trebuie sa cuprindă fapta din rechizitoriu, fapta expresă neechivocă.

Trebuie să recunoască toate faptele imputate în rechizitoriu,, dar și recunoaste încadrarea juridică,
când inculpatul contestă calificarea juridică a faptei, nu poate fi invocat.

Persoana trebuie să indice că recunoaște toate faptele!!!!!


Renunțarea în forma orala nu se admite, această trebuie depusă pana la judecata în prima
instantaa.
Asupra acestei modalități se intocmeste o incheiere, inculpatul nu ma poate să se răzgândească.
La acord de voință se sade 1/3 din maximul pedepresei prevăzute
Dacă este făcută tardiv se respinge, deoarece un drept trebuie efectuat în interiorul termenului
stabilit.
Înstanța trebuie să analizeze, dacă consideră ca este incompletă, trebuie să soligite modificările. Tot
aici are loc audirerea sub jurămând a înculpatului.
Judecătorul in asa situatie trebuie să analizaze dosarul de sine stătător în afara judecătii. Dacă este
minor aceasta trebuie semnată de reprezentantul legal, asistat de psihopedagog. Sub aspect
procesual instanta verifică dacă totate faptele din rechizitoriu sunt mentionate, nu neagă careva
lucruri nu nu se cere administrarea probelor. Instanta doar va verifica dacă probele existente sunt
suficiente.
Într-o incheiere protocolară se admite, se respinge prin incheiere si judecata va avea loc ședinta
generală.
Pana la proces trebuie să se verifice dacă:
1. Rechizitoriul intocmit conform legii
2. Dacă actele de UP, nu sunt lovite de nulitate 251 cpp
3. Dacă n faza de UP, nu a fost încălcat princiiul legalitătii
4. Dacă n-au fost încălcare dreptruile omului CTCEDO
5. Dacă fapta a fost incadrată just conform prevederilor acestui cod.
Supă ce se verifciă tot, se intocmeste o incheiere protocoloară, care nu se poate contesta.
Ulterior se trece la audierea inculpatului în conditiiile martorului- este un act de cercetare forte
simplificată(aceasta este esenta) deoarece se examinează doar audierea inculpatului. Acestea vor fi
semnate de inculpat. Audierea celorlalte părti nu are loc
Dacă în cazuă sunt mai multi inculpati si doar unul acceptă procedura simplificată, ceilalti vor fi
judecati in procedura generală, iar acesta va fi audiat acolo ca martor.
Aici se incheie cercetarea jud.
Dezbaterile judiciare
Luările de cuvânt ale părtilor, replicile
După incheierea dezbaterilor judiciare are loc dreptul inculpatului la ultimul cuvânt și instanta se retrage
în deliberare: sentința de achitare, eliberare, încetare, condamnare.
Solutia de achitare poate fi doar numai pe un singur caz, pentru situatia cand fapa nu întruneste
elementele onform 14 alin 2 cod penal

Pocedura propiu-zisă, cercetarea judecătoreasccă în condiții generale


Cercetarea probelor acumulate la UP, examinarea probelor nemijlocit în instanță. Există posibilitatea de a
examina probe noi aici, fapt exclus în procedura simplificată
Instanța propune procurorului să formuleze invinuirea. Din rechizitoriu se citeste doar partea dispozitivă.
, se expune doar învinuirea, deoarece învinuitul a luat cunostinta de cauza anterior
Se prezintă probele :
Probele acuzării
După are loc audierea

S-ar putea să vă placă și