Sunteți pe pagina 1din 20

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea


Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea


Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul muncii
și protecției sociale Marcel Spatari

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\10362\redactat_10362-ro.docx
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGEA
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2022

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022


nr. 206/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 315-324,
art. 480) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, cifrele „31224240,7” se substituie cu cifrele


„33042332,4”.
2. Anexele nr.1 și nr.2 vor avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1

Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

Denumirea Codul Suma,


mii lei
I. Venituri, total 1 33042332,4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 19 14207104,2
II. Cheltuieli, total 2+3 33042332,4
inclusiv cheltuieli de personal 21 186170,4
III. Sold bugetar 1-(2+3) 0,0
IV. Surse de finanțare, total 4+5+9 0,0
Active financiare 4 -60376,5
Datorii 5 0,0
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 60376,5
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei 91 60376,5
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei 93 0,0

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\10362\redactat_10362-ro.docx
4

Anexa nr.2

Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor


sociale de stat pe anul 2022

Suma, mii lei


inclusiv din:
bugetul bugetul
Denumirea Codul în total asigurărilor de stat
sociale de
stat
Cheltuieli, total 33042332.4 23958620.7 9083711.7
Protecția socială 90 33042332.4 23958620.7 9083711.7
Administrarea sistemului
258451.9 258451.9
public de asigurări sociale 9002
Protecția în caz de
incapacitate temporară de 1009652.2 1009652.2
9003
muncă
Protecția persoanelor în
9004 21848458.6 17404300.2 4444158.4
etate
Protecția în legătură cu
460234.0 375795.8 84438.2
pierderea întreținătorului 9005
Protecția familiei și
9006 3190691.7 2461259.6 729432.1
copilului
Protecția șomerilor 9008 60763.2 58646.9 2116.3
Protecția socială a
3956081.2 2360514.1 1595567.1
persoanelor cu dizabilități 9010
Susținerea suplimentară a
224724.6 224724.6
unor categorii de populație 9011
Protecția socială în cazuri
1378600.6 1378600.6
excepționale 9012
Protecția socială a unor
categorii de cetățeni 654674.4 30000.0 624674.4
9019

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\10362\redactat_10362-ro.docx
Nota inlbrmativ5
la proiectul legii pentru rnodilicarea Legii bugetului asigurilrilor
sociale de stat pe anul 2022

Proiectul Legii pentru modificarea Legii bugetuh,ri asigur[rilor sociale de stat pe


anul2022 nr.20612A21 este elaborat cu scopul precizirii veniturilor qi cheltuielilor
bugetului asigurdrilor sociale de stat, urmare a rnodificdrilor gi completdrilor unor
acte ttormative aprobate, cale au un impact sernnificativ asupra bugetului
asigur'ftrilor sociale de stat: Legea nr. 64 din I 7 .03,2022 pentru modificarea Lrnor
acte uormative (Legea rrr.156/1998 plivind sisteurul public depensii) Ei Legea nr",
63 din 17.03.2A22 privind sus{inerea participanlilor la acfiunile de luptd pentru
ap[rarea integritdlii teritoriale gi independenlei Republicii Moldova pi rrrembrilor
familiilor lor in contextul comeulor[rii a 30 de ani cle la ac{iunile cle luptd cle la
Nistru gi pentru modificarea unor acte nonrative,
Totodatd, indicatorii bugetului asigurdrilor sociale de stat se aduc in corespunclere
cu indicatorii stabili{i de cdtre Ministerul Finanlelor in bugetului cle stat in partea
transferurilol c6tre bugehrl asigurdrilor sociale de stat, inclusiv pentru eicoperirea
defrcitului BASS.
De asemenea, suut necesare ajust[ri ale cheltuielilor pentru gazele naturale gi
etrergia tertnicd, unnare a aprobdrii tarifelor noi pentnr anul 2022, precnm 6i a
chelhrielilor de personal al CNAS intru aclnccrea in corespundere cu uece$arul cle
nrijloace in aceste scopuri, calcnlate inbaza nonnelor salariale in vigoar.e in anlrl
2022,
Veniturile totale ale bugetului asigurdrilor sociale de stat pentru anul 2022 se
propull spre majorare cu 1818091,7 mii lei sau de la 3122424A,7 rnii lei p6nd la
33042332,4 mii lei. Precizarea se referb la:
Capitolul ,,Conlrtbulii de asigurrtri socictle de sta( obligcttorii," (cocl IZI) se
precizeazd de la 18367738,2 mii lei p6n[ la 18490038,2 rnii lei, sau prin majorare
cu 122300,0 rnii lei, qi se referd la majorarea $umei cheltuielilor pentru articcllul
,,Contribulii de asigurdri sociale de stat obligatorii virate de angajcttori" (coci
r2r 1).
,/.lte venituri" l4) se precizeazd de la 306490,0 mii lei pdnd la345190,0 r:nii
(cod.
lei, sau prin major&re cu 38700,0 mii lei. precizarea rezulti din:
- majorarea cr"r 40100,0 rnii lei a vetriturilor clin Impozih,tl unic percepafi cle lu
rezidenf.ii parcuri,lor pentru tehnologia informafiei. (cod I45l6l) sau de la
298550,0 rnii lei pdn6 la 338650,0 mii lei;
- n:icgorareel cu 1400,0 rnii lei a altor venituri fncasate tn bugetul asigr.u,driksr
sociale de stat (cod 145120) sau de la 2A40,0 mii lei pflnd la 640 mii lei.
Transferurile prinrite tntre bttgetul cle stat Si bugetul astgttr{u.ilor sociale cle smr
(cod I92l), se precizeazd de la 12550012,5 urii lei p6nd la 14207104,2 rnii lej, sau
prin rnajorare cu 1657091,7 mii lei.
Pe componentele transferr,uilor bugetului de stat la bugetul asigurdrilor sociale cie
stat, precizarea se reflecti in modul nrrndtor:
- trnnsferurile curente primite cu clestinctJie strteciald - pentru prestafiile sclciale cle
stat qi alte plati, care conform legislaliei sunt finanfate din mijloacele bugetului cie
stat se estimeaz[ spre rnicqorare cu 460541,7 mii lei;
' tt'ans/"ernrile curente Tsrimite cLt destinalte gener"ald pentru acoperirea
deficitului bugetulr.ri asigurdr'ilor sociale cle stat se estimeazd spre majorare cu
2117633,4 mii 1ei, urmare a creSterii cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale cle
stat.

Cheltuielile bugetului asigurlrilor sociale de stat pe anul 2022 se propun sprc


nrajorare de Ia 31224240,7 rnii lei pAnd \a33042332,4 mii lei sau cu 1818091,7 mii
lei.
itt cr,strtectul ccttegnriilor economicr:, cheltuielile bugetului asigur:drilor sociirle cle
sla.t se prectzeazd dupf oum urrneazd,
Chelmielile cle personal (cod 2t) se pfoplrn spre majorare de la 184859,9 niii lei
pdns la 186170,4 rnii lei saLl cu 1310,5 mii lei. Necesitatea precizdrii are scopul cle
a asigura volumul deplin de mijloace necesare pentru salarizarea personalului
angajat al Casei Na{ionale de Asigurlri Sociale in anul 2022.
in procesnl de elaborare a proiectr.rlui de buget pentru anrd 2A22, la categoria
Cheltuieli de per.sonal, Casa Nafionalir de Asigurdri Sociale, a inainrar propllnerea
reieqind din ntlmdrtrl de personal gi condiliile de lemLuterare in viggare la sitgafia
01 .07.202 I .

in luna noiembrie 2021, pentru asigurarea majordrii valorii de referinlii ?rrcepffncl


cn data de 01 .0L2022, Ministerul Finanfelor, a estimat o sumd suplimentaid de
9221,2 mii lei, astf€l Cheltuielile cle personctl fiincl aprobare in Lcgea bugetulgi
asigurdrilor sociale de stat pe anul 2022 nr.2A#2022 in sumd de 184859,9 rnil le i.
in temeir.tl art.l0 ciin Legea w.20512021 bugetului de stat pentru anul 2A2Z qiin
cotrfornritate ctt preveclerile Legii rr.27012018 privincl sistemul unitar dc salarizare
in sectrlrr.rl bugetar, cheltuielile de personal a Casei Nafionale de Asigur.dri Sociale
pe anul 2022, calculate gi aprobate de cdtre Ministerul Finanfelor la 0l iamrarie
2022 au constituit 186170,4 rnii lci sau mai rnult cu 1310,5 mii lei, comparativ cu
suma aplobatir.
Astfel, alineatul 2l1lB0 ,,Remuneraree muncii angajalilor conJitrtn stutelol," se
ma.loreazh cu 1015,8 rlii lei qi alineatul 2l2l00,,Contribulii cle asigurdri sociale
cle stat obligatorii " - cu 294,7 mii lei,

Cheltnielile pentru bunuri ,Si sertticii (cocl 22) se rnajareazdt cu 24048,7 urii lei, sau
de la 329179,1 rnii lei p0na \a353227,8 mii lei. Aceastd creqtele este generatd de:
- nrajorarea cheltnielilol cu 19652,5 mii lei pentru serviciile bancare (cocl 222g80)
gi serviciile poqtale gi servicii de distribr"rire a drepturilor sociale (catl 222970),
urmare a rnajordrii oheltuielilor pentru plata prestafiilor sociale;
- majorarea chelhrielilor pentru serryicii energetice gi cornunale (2221), la poziliilc
gaze qi energie termicd este necesard majorarea mijloacelor financiare, reieEincl din
creqterea tarifelor noi aplicate pentru anvl 2022 confbr:m Hotdrfirii Consiliului cle
adrninistrafie al ANRE nr32D022 din 28.01 .2A22 (publicata in MO nr.34-38/88
din 04.02,2022), inclusiv ;
- gqze - cu 3255,7 mii lei, constituirrd $uuta de 4850,0 mii lei;
- energie termicd - cu 1140,5 mii lei, constituind suma de 2585,3 mii lei,
Clreltuielile pentru prestaliile social,e (cod 27), prevdzute in sum[ de 30683887,5
mii lei se propun spre ntajorare clr 1792732,5 mii lei gi vor constitni 324'/6620,0
mii lei.
Majorarea cheltuielilor pentru prestaliile sociale este generatd de actualizarea
numbrttlui benetlciarilor qi mdrinTilor medii ale presta{iilor sociale qi de
modificdrile gi corrrpletil'ile r,uror acte nomative cu irnpact asupra bugetului,
Totcrdat[, tn bugetul asigurdrilor sociale de stat precizat pe ansl 2022, a fost
reflectat soldul rnijloacelor bdneqti real inregistr:at la situalia de 01.01 ,2022 in surnb
de 60376,5 mii lei, care reprezint[ diferen(a dirrtre suma transferurilor pentru
acoperirea deficitului bugetului asigurdrilor sclciale de stat ryi deficitr-rl real
inregistrat la firrele anulni pr:ececlent (2021), precum pi suma mijloacelor neutilizate
?n anul precedent, alocate din bugetul de stat pentru pr:estafiile cle asistentrd sociald,
Confbrm prevederilor Legii finanfelor publice r;i responsabilit[tii bugetar-fiscale
nr,18ll20l4, sutn[ respectivd se ramburseaz[ la bugetul de stat qi se reflectfi la
,,Crean{e interne" (cod 4l).
Precizarea vetritut:ilor gi cheltuieljlor bugetului asigurflrilor socia]c <Je stat pentnr
anuI2022 in aspect econouric se prezintd in tabelul I la nota inforn:rativd.
Precizarea cheltuielilor bugetului asigr"rrdrilor sociale ile stat pentr-u anul 2022 pe
subprogranre de cheltuieli ale prograurului 90 ,,Protecfia socialfi" se prezi:rtfi in
tabelul 2 la nota infbnnativ[.
Cheltuielile, destinate activitalilor finanlate din resursele generale ale br,rgetulr"ri
asigirrdrilor sociale de stat, se propulr spre majorare cle la 21679987,3 mii lei pdnl
Ia 2395{t620,7 mii lei sau cu2278633,4 urii lei.

Clieltuielile pentru activitdlile finanlate din conhrl transferurilor cle la bggetll c1e
stat se precizeazir de la 9544253,4 rnii lei pfinfl la 9083711,7 mii lei snu prin
tnicaorale cu 460541,7 rnii lei.
Subprogramul 90.02. ,,Adntirtistrurea sistenutlui pnblic de asigurciri socisls,, se
precizeazd de la 252745,2 mii lei p6nd la 258451,9 mii lei sau prir:r majorare cLl
5706J mii lei.
Precizarea este necesard la a.ctivitaterJ ,,Munngementul autorit[tli/or ctc]nti1istrative
centrale" (deviz de cheltuieli pentru intlelinerea CNAS), care se maioreazdt de la
231029,,2 mii lei pdni la 236735,9 mii lei gi se refer[ la :
- Cheltuielile de personal, care se majoreazd cn 1310,5 mii lei, tn scollrl
aducerii ?n corespunclere cu cheltuielile necesare, calculate conforl: ,.,ornl*lo,
salariale gi aprobate de c[tre Ministerr.rl Finanfelor;
' Gctze gt energie tennicd, cal'e se rrajoreazh cu 439 6,2 mii lei, ur.mare a
creqterii tarifelor pentrn anul 2022,
Subprogranu.tl 90,04,,,Proteclie fi persounelor tn etute" se precizeazd clc la
19876609,3 mii lei p0na \a21848458,6 mii lei sau prin majorare cu 1971849,3 mii
lei.
Necesitatea precizarii cheltuielil0r aprobate pentru acest subprogram a fbst
influen{at[ dc urmltorii factori:
- actualizarea coeficientului index[rii pensiilor la 1 aprilie 2022, care va
constifui 13,94oA, cornparativ cn cel utilizat la estim[rile bugetului aprobat cle
7 ,7 50/o;

- modificarea modalitdlii de indexare pentru ar:ul 2022, indexdrii llincl supr.rsd


doar pattea pensiei care llu dep[gegte salariul mediu lunar pe econornie prognozat
pentru anu|2022 (9900 lei);
- majorarea pensiilor calculate in conformitate cu preveclerile Lcgii
nr.156/1998 privind sistemul public de pensii cu l7l,7l lei;
- aotualizarea trutr:[rului beneficiarilor qi mdriurilor medii ale pensiilor, in
baza cdrora au fost estirnate oheltuielile aprobate pentru arrl Za2Z.
cheltuielile subprogramului 9004, aprobate pentnr actittitatile .finanlate din
resursele generale ale bugel,ului ct,sigw'drilor sociule de slctl, care reprezintd
pensiile de asigurdri sociale, asociate cu vdrsta, in suntd cle 15221549,4 rnii lei, se
prin maiorare cu 21 82750,8 mii lei sau pdnd la 17 404300,2 urii lei.
preclT ,ea'zd

Cheltuielile pentru activit[1ile finan]ate din contul transfernrilor cle la bugetul cte
stat se precizeazl de la 4655059,9 mii lei p0n[ la 4444158,4 mii lei sau plin
micqorare cu 210901,5 rnii lei, Micgorarea este cleterrninat[ cle reclucerea
cheltuielilor peutru activitatea ,,Asigm"area ctcoperirii diferenfei piu1it la
lsettsict
minimd" cv 275984,6 mii lei, unlare a indexdrii pensiei rninime cu 13,94% qi
majordrii pensiilor cu [71,71 lei.
Subprttgramul 90,05, ,,Protec(ie tn legdtr.trfr cu piercleren tntrelindtorutlui" ss
precizeazfl de la 439516,3 rnii lei pflnd la 460234,0 mii lei sau prin majorare eu
20717 ,7 mii lei.
Precizarea se referd la:
- activitatea ,,,4sigurr;trcu clreptului la pensie de urntuS", cu finanlare clil
resttrsele geuerale ale bugetr"rlui asigur[r'ilor sociale de stat, care se majoreazd cle la
258130,8 rnii lei pAnd \a293399,7 mii lei, nrnrare a inclexarii gi nrajor[rii pensiei la
I aprilie.
- ac:littitatea,,Asigururea clrepttilui lu inclemnizalii urmasilor personulttltri
medical tlecedat in lulttct cu COVID-19", finanfatd din contul translerurilor cle la
bugetul de stat, care se micqoreazd cu 15135,5 rnir lei, urmare a actualizdr-ii
nnrndrului beneliciarilor (aprobat lgz beneficiari; la 01.03 ,z0zz 69
beneficiari). Totodat[, inderlnizaliile volfi inclexate la I aprilie2022 cr"r l3 ,g4oh.
Subprogranrul 90,08. ,,Proteclie il y)merilor" se pr'ecize azd de Ia 78163,2 rnii lei
pAn[ la60763,2 rnii lei sauprin micqorare cu i8000,0 mii lei. Precizarea se refcrfi
la activitatea ,, Proteclia sociald a angajulilor in caz de Sontcl tehnic", cu tinan{are
din contul transf-erutilor de la bugetul de stat, cal'e se n:icqoreazd de la 20000,0 rnii
lei p0nd la 2000,0 mii lei sau cu 18000,0 mii lei, reie$ind din relaxarea mdsurilor
de restricfie.
Subprogramul 90.10, ,,Proteclin sociuld ft persoflnelor cu dizahilititgi" se
prsoizeazd de la 3845484,6 rnii lei pdnd la 3956081,2 mii lei sau prin rnajolarg cu
110596,6 mii lei.
Cheltuielile pentru activitd{ile finan{ate dirr resursele generale ale bugetului
asigurdrilor sociale cte stat se precizeazd de la 2305607,1 mii lei pdnd \a2360514,1
mii lei sau prin majorare cu 54907,0 mii lei, care este formatS clin maiorarea
chelturielilor pe activitdfile :

- ,,Asigurarea dreptului Ia pensie de dizahilitale" - cLl 54701,3 rnii lei,


trrrr:rare a indexdrii pensiilor cn 1 3,94o gi rnajor[rii cu 17 1,7 t lei la 1 aprilie 2022;

' ,,Asigttrarea clreptului la indemnizalie de dizabilitqte cq urtnare a unari


ucciden"t de muncd sau hoald proJesionald" - cu 104,6 mii lei, in rezultatul
indexflrii indemnizafiei de dizabilitate cu 13,g4yo.
Totodatil, din contul resurselor generale ale bugetr.rlr.ri asigurdril<lr sociale de stat
fi
vor finanlate cheltuielile pentru majorarea cu l7I,7l lei u pensiilor
participanlilor la lichidar:ea consecin{elor avariei de la C,A.E. Cernobil in sumd de
99,8 nrii lei, care vor fi reflectate la activitatea ,,Asigurarefi cu pensii a cetdlenilor
c(tre cru purticipa,t la lichidarea urm{trilor avartei de la C.A,E. Cernohil ,yi
Jamilitlor acestora".
Cheltuielile pent,ru activitltrile finangate diri contul transferurilor de Ia bugetul c1e
stat, se precizeazd de la 1539871,5 rnii lei pdnd la 1595567,1 rnii lei sau pr-in
majorare cu 55689,6 mii lei,
Necesitatea precizdrii sumei transferurilor din bugetul de stat pentru acest
I
subprogram a fost condilionatd de indexarea la aprilie cr,r 13,g4oh a pensiilor:
finantate din bugetul de stat, care fac parte din subprogramul dat gi a cuantuniului
pensiei minime pentru lirnitd de vdrst6, care serveqte drept bazd de calcul pentru
determinarea cltantumului aloca{iei sociale de stat qi a alocafiei cle ingrijire, insofire
9i supraveghere a persoanelor cu dizabilit[fi, precurn gi de actualizarea numdrului
beneficiarilor.
Urmare a creqterii mdrimilor medii a presta{iilor, se majoreaz[ cheltuielile pentru
urmdtoarele activit[1i :
,,,Suslinerea. Jinctnciard a persoanelor cdnd nu se tndelslinesc: concliliile
pentru obtrinerea dreptului la pensie de asigardri soci,ale de stat" (alocafii socialc)
- cu 62751,9 mii lei;
- ,,Asigura.rea ctt pensii a cetdlenilor cctre au participat la lichidct.rect
urmdrilor avcuiei de la C,A,E. Cernohfl Si.fumiliilor acesto].a" *cu 2303,8 rnii lei;
- Asigurarea cu pensii militaril,or tn ternten ,;i.familiilor acestoru - cn 737,1
mii lei.
Utmare a actualiz[rii numtirului beneflciarilor, cheltuielile s-?ru mioqorat pe
urm[toarele activitdti :
L-

- ,,Asigurarea dreptului la pensie cte dizabilitate pensioncvtlor din rdnclul,


militarilor Si a persoanelor din corpul de comandd 6i din trupele organelor
a/ucerilor interne " * ou 708,9 mii lei;
- ,Sruslinerea finunciard fn cantl fngrijirit persoanektr cu dizubilitityi * cu
9369,3 rnii lei;
- ,Sr.rslinerea fincutciard a persoanelor fn cuz de dizabilitste sau cleces
survenitd tn urma a,cc:iclentelor de mwcd. pri.n capitalizureu plaTilor periodice - cu
25,0 mii lei.
Subprogramul 90,12, ,,Protec{ie sociald tn cazuri exceplionale", linantat din
rnijloacele bugetului de stat, urmar:e a estim[rilor Ministerului Muncii gi Prr:tecfiei
Sociale, se precizea'zd dela 1628716,0 urii lei p6n[ la 1378600,6 mii lei sau prin
micEorare cu 2501 1 5,4 rnii lei.
Precizarea se ref'erd la:
- aotivitatea ,,susSinereajinanciurit a familiilot' cleJavorizate prin acot"clurecr
ajutorului soctal ", care se micgoreazia de 1a 68 1382,2 mii lei pflnd Ia 6463 82,2 mit
lei, sau cu 35000,0 mii lei;
- activitatea ,,Satslinet"ea,finttttcittrd a.familiilor deJavorizate prin acrtrclctrea
ajulorttlui pentru periouda rece a anului", eare se micEoreazd de la 947333,8 mii
lei p6ri6 la 732218,4 urii lei, sau cu 2151 15,4 rrrii lei.
Subprogramul 90.19. ,,Proteclie sociuld il unor cutegorii de cetilleni" se
pteclTs'asd de la 677337,6 rnii lei pAn[ la 654674,4 mii lei sau prin micqorare cu
22663,2 mii lei, care se refer[ la precizarea sumei transferr-rrilol de la bugetul de
stat.
Aprobar:ea Legii privind suslinerea participanlilor la acliunile de luptd pentru
apdrarea integritf1ii teritoriale qi independen{ei Republicii Moldova qi merntrrilor
familiilor lor in contextul comemorhrii a 30 de ani de la acliunile de luptd de pe
Nistru qi pentru rnodificalea unor acte norr:ative a condiiionat:
- majorarea cheltuielilor pentru activitatea ,,Acorclarea clreptului lct ulocalii lw.tar.e
de stat pentrut merite deoseltite ./ayd de stet" * cLt 4432,8 mii lei, in rezultatul
cxtinderii numdrului benefi ciarilor de alocalie;
- conrpletarea subprogramnlui cu o activitate nouil, care presllpune acordurect
aiutoruhri. nttr.terictl wic:: in rn6rime de 2500 lei unor categorii de populatrie clin
r0ndul beneficiarilor: de aloca[ii lunare de stat, stabilite confonn Legii nr:,12112001
cu privire la protecfia sociald suplirnentard a unor categorii de populalie ia surl[ de
52622,7 rnii lei.
Totodatd, reieqind clin relaxarea mdsurilor de restricfie, cheltuielile aprobate pentnr
activitatea ,,Proteclia sociald a angajalilctr cu copi.t tn cazatl suspenddrii procesului
educafional" se rnicgoreazd cu 79000,0 rnii lei,
Pentru argumontarea economico-financiarfl a indicatorilor bugetului asigurflrilor
sociale de stat gi asigurarea tlarrsparenfei lor, la prezenta notd se anexeaz6
infbmalii in fonn[ de tabel:
Privin{ veniturile, cheltuielile gi soldul bugetar, precum gi sursele de
I ale bugetului asigurdrilor sociale de stat peniru unil ZOZZ reilectate in
!nan1a1e
Tabelul.nr.l ,,Structura bugetului asigurdrilor sociale de stat conform clasificaliei
economice";
2. Privind structura subprogramelor de cheltuieli, prezentate in Tabelu] nr.Z
,,Structura bugetului asigurdrilor sociale de stat pe subprtgrame de cheltuieli":
3. Privind cheltuielile administrative gi lfectivul te personal pe BASS.
prezentate. in Tabelul lr.5 ,,Informafie privind cheltuieliie administrative
efectivul de personal pe BASS pe anul Z0ZZ',
;i

Anexe la notd: I0 file.

Secretar de Stat Digitally signed by Cugca Vasile Vasile CU$CA


Date: 2022.04.12 :20:39 EEST
05
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

7
Tabelul l, Structura IIASS conlbrm clasilicafiei econonrice;le anii202l (cxecntat),2022 Aprobat/ Scontnt

2011 z0z7 2022 Detleri 2l)22 scoutat


/2022 tqrqhfit
Iixr.( u tst .\pr0bIl Sco I lfil
Cod
Donunrirct
llco

E
ts
gQ
{,1

E 5is
a
ts
;\a
q

L Vcnlturi, lotrl I 17246848.5 100.u 31224240.7 I0l).0 33(142J32.4 I 00.0 IEI8A9I,7 IO5.E

nch$lv corllint.'hr ttra\k t tttrfttnr( lkl )

Contrlbulll 9i prirne de uslgurrlri


t622388 l 59,t l 8367738,2 Jd,,Y I 84900J8.' 56,0 r 22300,0 I 00.7
obligatorii
Connihulll de wigurllrl wckile ilc slu!
oltligrtoril
t2l 1622388 l, r 00.u | 836?738,2 100.0 1849003ti.: I 00.0 12X40.(l I0(J.7

Uon{ribu[ii dc nsigrirlri socialc (le slul


I?il | 60 r 7699.i 98,7 18t804r2.6 ,9,0 | 83027 I 2 99.0 I 2?J00.0 100.7
obligatorii viruts dc errgajotorl

Cor)lrihulii individunle de asigur'ilri sociole


dc stlrt oblignlorii
t2t2 0.( 0.0 0.0 0.0 0,( 0.0 0.0

Contribu[ii dc asigur[ri sosiale de stat


t?l | (1540 | , t,0 187325.(r t.0 I lt73?5 t.0 u.0 100.0
obligotorii viratc de pesoarrele neangajate
Mr.yorarca dc lrrtlrz.icrc (pcnal itatca)
calctrlatil pcntru neachilarca in tcrnrerr a
contribuliilor dc asigLrrtiri socialc de stat
t2l 40780.2 0.J 0.0 0.0 0.c 0.0 il.0
obligutorli
Alte veniluri td 29E28 t, t.t 306490.0 I,O 34s r 90,0 t,0 387t10,0 IIi.O
I/enlturi din propriilute r.tl 2426,3 0,6 3000,0 1.0 3000,{J 0,9 0.0 1 00.0
Dobinzi gi altc plilli lrrrrasutu t4ll 2426 t0(t.0 3000 0 t00.0 3000,0 t00.0 0.0 100.0
I/enituri ilirt vtnrtreo nulrfnrllor gi
l.l2 f,6.8
van'lciilor
'l axc yi plirti udrninistrltivc I d)7 36.8
4ucnzi ii snncllunl I,l: 2060.( 0.7 2r00,0 0;9 2900.0 0.8 0.0 100.0
Arrenzi Ei slilrcliuni conlrilvenlionirlc t43 | 90.( 4,4 r00.0 3,1 t00.(j 3"4 0.0 I t)0.0
r\nrenei aplicate tle *ltc organe de stnl | 434 r970.( 95.6 2800.0 96,6 2800.(] 96.6 0.0 100.0
4lte vsnitail $ r,eniturl neidtnt(icil!o ILI 293757.1 98.5 300590.0 98. I 339290.0 98.J .18700,0 il2.9
Altc vcrlituri 145 | 293't57.1 t0t).a 300590.( t00.0 I 392 90.{] t00.0 38700.t) 1n.9
Vcrriluri ncidcrr(ificatc t/<n 0,( 0.0 0.( 0.0 0.( 4.0 a,0
't'rnrrsferuri prinlite ln crtdrul hugelulul
uublir: nntionnl
l! I 072468s.1 39.4 I 25500 I 2,5 40.2 14207 104 43.0 r65709 1.7 11.J,2

I'rnntferuri prhnit$ Itt cildrul l)ugeului


urnl;olitkil centol
t9) I 0724685.9 J9,4 I 25500 | 2,5 "10.2 r 4207 I 04.: 4 3,0 165709 t.7 tttt

Transferuri prinite intre bugetul de stat St


hugetul usigurltrilur saciale dc stul
192 I I 0724685.9 39.4 | ?5500 r2.5 40.2 r 4207 I 04.2 4 J.0 I 65709 1,7 ttL

,irci rrJr1,
'l'ratts.leruri cut'eilte prinille cu destinalie
speciala lilrc bugenl de stat sl bug€tul t92t t0 7884643.0 /t.) 96 t 8885.0 76.6 9 t 58343.3 64.) -46054 1.7 I5.2
asiguraillor sctclule ds tlut
'
! i,a t rcfe rw.i c ut. o t tt c pt, i,il i lc c u cl c s ! i t ta 1
i c
generald intre bilgclul de sral si busttul t92t30 ?8.t00.t2.9 26,5 29JI t27.5 )1J 504 $760.9 JJ. J 2l t 76.13.4
asiguraillot, soclale cle stat

ll, Choltrrieli. t0t$l 27t 8683s.3 I (t0.0 Jt724240.7 100.0 3J042332,4 100.0 I81ll09 L7 I 05,8
ntch,il\' rilhhnn rhtxlicnlrct tttilNilc! (I J)

Chcltuiclr 7 27 t72077 "5 99,9 I | 203 164.3 ?9.9 3302 I 256,(j 9?,9 r8 18a9 r.7 I0s.8
Chcltuicli dc osrsonal ?l 175391.1 0.6 r{J4859.9 0.6 | 861 70.4 0.6 tJ t0,5 I 0u.7
1
Burruri 9i scrvicii 2154 I 0.4 0.9 329t?r.1 353227.8 1.1 24 048.7 t 07.J
l)rcstnlii sociale 2 267563 I 5.i 98,J 3068 3 887,5 98.J 32476620.A 98.4 17927_12.5 I 05.8
Al te chr,:ltuicl i, incfur.rirr 28 4960.i 0.0 523',1 .& 0.0 5237.t 0.0 0,0 100.0
Activc nsfinanciare l 14151.1 0.t 2t()76.4 0.t 21076.t| 0.t 0.0 I O(J,O
Mijloace fixe JI 10922.1 73,9 1564 I .6 74.l t564t 74. l 0.0 100.0
ln\'#tllil tdpikrh fu ilctlr,! uetcriillr ln (wt i!
J t92 0,0 500.0 500.0 ().0 100,0
itncuri de matcriale sircillantcr 3 2904.6 19.7 4234.( 20. t 4234.C 20. I 0.0 ! 00.t)
vtailuil J: 930,5 6.3 | 200.t )./ I 200.8 <7 0.0 I0u.u
lll. Sold bugctar I-(2+3 600 r 3.6 0.( 0,0 4.0
l\t, Sjursclc dc fi!lInhrc, tolal 4+5+! -600 r3.6 0.{ {f, (} 0.0
whrttv ttn$trnt clmiluliti crulouie (ki) 0.4
Devlarl 2i022 scon&t
n022 Wtohnt
Cod
Denumlrqn
Ecq

do nrijloaoo b[rt6tl la lnqoputul

de mtjloace bdnegti la inceputul

de mijloace blncqti.la sffrtitul

de nijloaco hffis$l la qflrpttul


'l'rbeln 2" Strurtrrrr IIASS pc subprogrtruc de trhcltultli grr rrnli 2021 (rxcrutrrl),2022 Aprobnt/ Scorrnrt

702r 2022 2022


Deilerl 2l)22 scoutut
Cud /2021 oprohu
Dcn urnilcn Pt- lircculnt Aprobnt Sron ta t
P3

ts
Ng
.EE
sE
n-€
r"Q
Choltuiclir totrl 2 7 | 868J5.3 I 00.0 3t224240.7 t00.0 33042332.4 t00.0 t E1 E09 t.7 I (15,8

'nclusiy dht connl:


llesursc genrrrtle nle IIAS5 I 9343 1 80.3 at , 21619187,3 69,4 23958620.? 7)< 227tt6JJ.4 I t0.s
['rrnsfcruri de lrr bugrlul de strr 784J65s.0 18.9 95442S3.4 30.6 9U837 | I 27.5 ,16u541.7 ot 7

Prorcclit socialil 90 27 | 86835.3 t0t).0 3t224240.7 100.0 330d2332,4 100.0 18t8091.7 105,8
Adnrinistrarcn sistcnurlul prrblic de
9002 223533.8 0,8 252745.2 0.8 25tt45 | . 0.8 57t)6.7 102,3
ssiuuriiri socinlr
ilclilsi| diil clntul:
Ilcsursc seneralc alc IIASS 221-s33.i t00.0 252745 t 00.0 258451,J t00.0 5706.7 I 02.3
'[mrrsf'cruri dc la buBctul dc stal
0.0 0.0 0,( 0.0 0.c 0.0 0.0
lvlanagemenlul auloritfi lolor odntin istrativc
csntrulc
l0 208057, r 93. I 23t029.2 9 t.4 236735.9 9t.6 5706.7 t 02.5
i trcl u:iit, tlin coutul :
Resursc P.encmlc alc tIASS 208057. l 100.( 231029 2 t00.( 2]673s.t t00.t 5706.7 IA2.S
'franskruri de la busetll du stal
0.0
Mcntcnanln gi dcz"voltrrca sistcrnul ur
lnlbrmalional "l)roloclia socialit" gi a altor 241 | 5476,7 (t,9 21716.0 8.6 2r7r6,0 ll.,t 0.0 t 00.(J
c0n1p0r ronte inl'ornrrliunalc
itrcIu.sIy din contuI:
Itcsrrtsc gcncmlc alc llASti | 5476.7 t00.0 217 r6 100.0 2t716 t00.0 0.0 t 00,4
'liansfr:ruri de la buectul de stn
0.a
Prolcclic ln ca? de inc$pllcitrtc
9003 9&3266.1 .t.6 | 009652,? 2) | 009652,2 0.0 100.0,l
l(rnrpor'oril dc rturrcll
indusiv din contul:
llcsurse gcnerule ale BASS 9&3266 1 t00"0 I 009652.2 t 00.0 | 009652 t00.0 0.0 t 40.0
'li'unsl'oruri de la trusctul dc sto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
/\srgurare8 orcptulut la IndcDlnlzallc piintfu
irlcopacitatc lenrporar[ ds muncf, cauzalil dc
boli obignuitc sau accidentc trclugrte dc
251 980(r25. 99.7 1005J45.7 ,9.6 | 005545.? 99.6 0.t) I 0t).tt

iuclttsiv din cannil:


Itcsurse gcnerale ale IIASS 980625.5 t 00.0 100.5.545 l04.0 1005.545.1 t 00.0 0,0 t 00.0
Transfbruri dc ifi busctul dc star 0,0
Acr:rdarca dre ptului In indcmniz-alic pulrtru
rncapacitate tctnporartl dc Inunci cauz$td dc
t <'t 2640.( 0.3 4 t06.5 0.4
un rccidcnt dc rnunctr sau de o boalil 4 106.5 0.4 0,0 100,0
p[otbsionnlA

i t tc I u,s i t, di n *tn tu I:

llcsursc Eeneralc alc I3ASS 2640.( t00.0 4l 06.5 t00.0 4 106.5 100,0 u,0 I ttu.0
l'riutsl'cruri dc la bugetul <ic stat
l'rolecfic n pcrsolnclor in etnle 9 004 r6798023,9 61.8 | 9876609,3 6.1,7 2 r 8484srJ.{ 66.0 t 97 I 81l/.3 t 09.9
intlusitt ilin coulul:
ltesursc scnerille ale IIASS | 3s88 t40.: s0.9 I522|5494 76.6 | 7404300,2 79.7 z I 82750.8 I 14.3
'ltrnsf'enui dc la lrugotul de stut 1209{J8l t9. I 4 65505 9,9 2 3.4 4444 l5tJ,4 20.J -2 t0901,5 f .i.f
/\srBur8[trit dreplulut la.pcnsle psntru Itntit[
dc virstf
258 13197629.( 78.6 I d659724.0 7 J.8 16635604,! 76. I r 9758tt0. s u 3.5
incl uti,t lirt ootrlul :
Resursc qeneralc alc IIASS r 3 I 97629.( t00.0 14659'124.C t00.0 | 6(135604,5 t00.0 t975t|E0.5 i,tJ..f
Tmnsf'eruri de la bunctul dc stat
Asigurarca clreptulLri la pensie pcrrlru
){(l 583,( 0.0 620,? 0.0 7t )
vcchime iu rnunrii 466.5 0.0 -t s4.2
inclrciv clin contul:
Rcsurse ge ncrale alc IIA$S 583.( 100.n 620.", t 00.0 466,5 t00.0 -l 54.2 75.2
'fmrtsllenrli de la busctul clc stiir
Asrgurarea dreptulLri la punsie pentru
vr:chimc in nruncl pcnsionarilor din rindul
nrilitffrilor $i a persoanclor diu cor;:Lrl dc .lti4 I 278997. I 7.6 l,l I 5250,4 7.t 1454 834.7 6.7 J9 584.3 I 02.8
conrundii gr din trupelc orgunelor ulirl:erilor
lnlerns
inclu,siv tlin rcntul:
llcsursc ucncralc ulc UASS 0.0 0.0 0.0
'l"runsibrurr dc Iu
hulrctul dc stat | 278997. I t00.0 I4 | 5250.4 100.0 | 454814. t 00.() 39 584.J 102,8
Asigurarca drcptului lu pcnsic ponlru
dcDutat:
260 | 8990.: 0.t 21794.6 0.t 20798.2 0. I -996.4 95.,t
iuclusit, dirt c,ntul:
li.esuruc generale ule IIASS r288.5. I 67.8 1 .5 I0l 69.3 t4002.[ 67,3 - t 099,t) 9 ?.7
t02 | ZIJzZ 'rn)J

Cod /2022 apmhot


Dcnurrtirca Pl . Iix(cutlll ApIDbrl Scoillul
lr3
\\
-ts trs
"Ee
E Ne )Rg c Ns
'Iransl'eruri de la bunetul de star 6 t05.( 32.2 6692.t t0.7 6795 4 32:7 l(12,6 I (1 t,5
Asjgurarea drsptului la pcnsic pentrir
monbrii Cuvernului:
261 446 t,t 0,0 49t l.t 0.0 4U39.7 0.0 9rt. J
inclusit, ditt conhtl:
l(csursc !.cncralc alc l.lASS l2 5.1 7].9 163t. 7 3.9 34 02.3 70.J 228,9 93,7
'l ranslcruri dc lo burctul dc
stirt I 208.f 27.I I 280.1 26. I t431.4 29.7 156.7
Asrgurare;r {reprilur la penste punlr(l
ttoctrrtri 262 5U729.t 0.1 535rt9,i 0.3 52689,7 0.1 -900.0 98.3
inclusitt din conlul:
Itrrsurse senetttle ale DASS 74292.( 47.9 2t36t4.1 51.t 27536,C I67.tJ t 00,6
Transleruri de la buc"etul de stat to+J t.) 52. I 26?,71 48,9 25153 47.7 . I 067,E I i.9
Asigurarea dreptului Ia pensie pcrrlru
lirrtctiorrari nrrlrlicl
263 291409,( t.7 JJ2,t30,{ L7 335280,3 1,5 2819.7 I 00.9

incIusit, din c<tntul:


Itcsurse tcrrcralc ale IIASS I 74962,3 60.0 210841 63..t I 98752.s 59.3 I 1088.8 94.J
'l'ransfsruri de la bueetui ric sti( lb447.l I t1 l
I 40.0 I 2 | 5u9.: 36.6 I 16527,8 40.7 I 49J 8.5
z\sigurarea druptultti la pensic perrtru aletrii
264 /7377.9 0,2 3 I 642.t 0.2 29902.8 0.I t740.il 9,t, s
local i

inclu.rlv lin contul:


Resursc gerrcrolc ale UASS 17742..ct 6.1.8 2 il 56.1 66.9 1933't.l 64.7 - 18 l9.t] IL4
'l"rans.lbruri dc la bur,Etul dc stat 9635 l 0485.1 33.t l 0565.; J 5.3 79;8 t 40.8
;\sigurarcu drcptului la pensie pentm
2(r5 237.2 0.(] 245.( 4.0 265.t 0.0 t9.5 107.9
colabortrlorii vanrali
inclasit clitt contul:
llesurss scncrule ulc IIASS 208.9 Bd. / 2t6 \ 88.-? 234.1 88. -l 17.2 I u7.9
'ftirnst'eruti de la bu*rtul de stirt
28.: 1 t.9 16 l I t.7 JI It.7 I08.0
Asigurarea dreptului la pensie pcrsoarrclor
cflro se allal la intrelincrea deplinh a starului
266 70st.r 0.{l 7!)35.( 00 79Js.6 0.0 0.0 I00,0
ittcIusly tlin contul:
Itcsursc gcncralc alc BASS 705 1,1 t00.0 7935.( t00.0 7935.6 100.(J 0.0 | 00.0
Trarrslcruri dc la [:usclul dc stnt 0.() 0.0 I).t) 0,0
Asigurrrr:a dreptului la pensie pentru
all 83 I 95.? 0.5 84467,i 0.4 't9437.() .5030.v
iucleclturi 0..1 94.0

'nclusiv d!n c'onlul:


llcsurscr scneralc ole IJASS {2670,i 5 t.J 428 t8.( 50,7 4090 | 5 t.5 -r9 t6.7 y,t._l
'l'ransleruri de la hu,retul dc stot 40525,1 48.7 41649,1 49.3 38535. I 48.5 .3 il 4.0 92.5
Asigurarea drcptului lu pensic utlof categorii
t98 626J1.( 0.,1 68550,: 0.3 67723,2 tll -6?.t,.t ! 8.8
do aneaiati din aviatin civilit
tnclusiv din contul:
Ilusursc sencrale alu. IIASS 62(;.]4.6 t00.0 6tt5-s0.i 100.0 ot tt> I t00.0 -825.3 9,Y,8
'llrnsl'eruri de lil lrusetul de stati 0.0 0.0 0.0
Asiguralea acopr:r'irii dilbrenlui pirr{ lu
Dsnsrr n)initnil
321 r24t204 /.4 2397177 ,(, I2.t 2l2lt9J,3 9.7 -2759tJ4.6 ,!,Y. J
inclurit, din contul:
I{qsurso goncralrr alo []r\SS 0.0 0.0 0.0
'liansltruri de la bugotul dc stat r241204 I00.0 2397177 .t I 00.0 r2 | 193.3 t 00.0 -275984.6
2 d8.5
Asrguralea a0operirii cheltuiclilor rrf'crente
pcrioar'lelor nccontributive inclusc in stagiul 323 4890r0.J ?o 63438 l.! J.2 6't8751.9 J.0 14370.0 102,3
de cotiz-ars

i ttc l triy clir t cortIuI :


l{esulsc gsncralc alc llASl 0.0 0.0 0:0 0.0
'l'ransferuri dc In busetul de statl 4890 I 0.i t00.0 614ls L t00.0 64875 r.9 t00.0 I 4370,0 I 02.3
Asigurarea cilcplului la pensie unor categorii
144 654.. 0.0 (r9! 0.0 8t3 0.0 I 14.0 I 16,3
tir: aru,aiirti drrr dorncrriul culturii.
iilt:lus'tt din ctntlul)
llcsursc qcrrcralc sLe IIASS 369.! )o.) 39'1.. 56.8 480.( s9. I 8J..i t2t.0
'l-nnslbruri
dB l0 buuctul (ic stur 284.: 1J. ) 30t. 4 3.2 JJ/.q 40.9 30.7 I 10.2
Asigururea drcptului la pcnsic finlicipar{
.t59 43rJs6.ti O,J 2274J,1 0.t 45750.( 0.2 2J007,5
pentru lirnitl de virstli 2A 1.2
inc:lusiv clln contul:
Resurse r,errerule.ale BASS 43 856.8 100.0 22743.1 t 00.0 45750.t t 00.0 2J0()7.5 2{)t.x
Transferuri dq. l$ busetul do stat 0.0
Asigurarca drr:ptului la pcnsitr arrticipatlr
<tt I 40441 0,7 342170. t,6 1il I a)a 7
243.6
pcnrru cqlcru tungu
inclusil din contul.
I{csursr; gcncrnle alc IIASS I 40441.: 100.0 342170.: t00,0 20 t 727.2
Transf'enrri ds la bueetul dc stat
Protrclic in logilturil cu pierdcrrrr
irr I reli nrI lorului
9005 37J25 I, 1,4 4395t 6,: L4 460234.( 207 I 7,7 t 04.7

tnclusiv din cotttul:


l(esurse sencralc alc BASS 1A?71< l 79,8 340s26,t 77.5 375?95.f 81.7 35268,9 I t0.4
202 I 2n22 20zt
Devlerl 2021 rcontnt
Cod /2022 ultrobnl
Dsn t ntirca lrl . Iixoc I trrt Aprobut Scortrrl
P3

sr: .ts g
\o! :RS F
'l'ransfcruri dc la lruge(ul dc stat /)) t0.( 20.2 98989,4 22.5 84438.2 tB,3 -145 5 r.2 I'J,J
Asigurarea dreptului la indemnizalic dc
dcccs ca urmarc u urrui ac.cidcnt dc rnurrc0 270 23t.t 0.1 5112, I 0.t 5E2, I 0,1 0.0 104.0
sau a unei boli nrofesionale
indnsiv din connil:
Rcsursc ecneralc ulc BASS 231 t00.0 582. I 100.0 582. I t 00,0 0,4 t40,0
'l'ronsllruri de la bueetul de star 0.0 0.0 0,0
Suslinere financinr{ irr caz dc deccs n
1cr\nill1a1lt1r Inilst !rt rtiltt!
271 5048.! 1,4 4572.8 t.0 4572,t1 t.a 0.0 100.0

Inc Ittsiv c!itt coultrI ;


llesurse eenerale ale BASS 0.0 0.0 0.{) 0.0
'Iransferuri de la bugctul dc sr*l 5048.9 t00.0 4572.8 t00.0 4572.1 100.0 0.0 I0(].0
Suslinerc financiirril in caz de decss n
pensionorilor din rindul rnilrtarilor qi a
486 3922.( 7720.3 0.6 2'720.3 0.6 0.0 140.0
persoanelor din corpul de oornundf qi din
(run0le oreanelor alhccrilor intcrns

nclusirt din cotttul: 0.0


Rcsulsc acneralc alc llAS! 0.0 0.{) 0.0 0,0
'liunslcruli dc la busctul dc sta 3932.( 100.0 2720.3 t 00.0 2'720.3 t 00.0 0,u t00.0
t\sigurnrea drcptului la a.iutor dc dcccs
pensionarului din sistcrnul public de t1t 3U944.1 10.4 38792.! E.8 38792.5 8.4 0.0 I 00.0
asisurdri sociale
'ncluxirt din contul:
4,0
llesurse senerale ale BASI 38944, I t 00.0 38792.1 t 00.0 18792.5 t00.0 0.0 100.0
'l'runsferuri de kl lrueetul dc sta 0.0 0.0 4.0
Asigulrrca drcptului la a.juor dc deccs
persoirnclor asiguratc 273 5952. I t.6 5l lts.: t.2 5 t 8s.3 t.t 0.0 t00.0
inclaiy din contul:
Resursc generalc nle UASS s952. I 100.0 5Itrs: I00.0 5 t85,3 I 00.0 0.0 100.0
'I'ranslbnrri dc lo buc.ctul dc stat
0.0 0.0 0.0 t).0
Asigurarea dreptului lo ajutor de derces a
sonrcrulur
274 0.0 t.1 0.0 l.l 0.0 0,4 rut).0

inclLrsiv din contulr


Resurse generale ale RASS t.l t00.0 l.l t00.0 0,0 t00.0
'l'ransl'eruri ds ln buuetul do stat 0.4 0.0
Asigurarca drentului ln rrcnsic dc urrra$ 360 2 2S{9E,8 60.4 2S8130,{ 58.7 293399,i 6J.8 3 5268.9 I 13./
inclusiv din cuntul:
l(esrrrsc ecnerale ale BASS 22.s498,8 til0.0 2sft t30,t t00.0 293'J99.', t 00.0 3 5268,9 I t3.7
'l"rnnsJbruri de In lrugetul dc stat
0.0 0.0 0.0
Asigurnlea drcptului In pengic do umrag
ponsionurilol dirr rindul nril itrri|:r. gi ri
485 {o?{{ l 15.9 6838 I I 5.6 68965 t t 5.0 584.J Iqfr.9
pcrsooltclor din corpul do contandf, 1i din
lrupcl: orgurrelor alacerikrr inlerne
In c I uslt, tl i n cottt ul :
Resursc sencrale ale IIASS 0.0 0.0 0.0 0.0
'l'rarrslbruri tle lil husetul rlu stal 59255.2 t 00.0 6838 100.0 68965.t I l)0.0
1 584,3 t 00.9
\sigururca drcpl.ului la indemniralie ln
491 27 r0$,3 7.3 3783s. I 8.6 37835. l 8.2 0,0 100,0
:azul dr:cesului unuia dintre soti
nclusil,dln contul:
Resursts *errsr ulu ale TJASS ?7 | 08.3 t 00.0 37ri35,I t 00.0 J /UJ), I t00.0 0.0 I 0(),0
Transferuri dc la bugetul ds stat
Asrgurarcr drcptului la indurnniz*tii
urnrnsilor personalului nrcdical decodat in 502 7290,: 2.0 23314,t| ).J 8179,J /,.! -1'.f /.tJ.5
luptacu COVID-19
inclu.rit,dln contul:
Resurso serrcrale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0
]'ronsferuri de la buselul dc $tal 7290.! 100.0 233t4 100.() 8 r79.3 t00.0 "t5135.5 a( ,
Protcclic r t':rnrllici i;i copilului 9006 281 I 154.1 t 0.4 3 19069t,i 10.2 Jt906rl.7 9,7 0.0 I00.t)
i t rc I ut it, din c <ln tttl :
I{esurse uencrule ule BASS 2 t29145,( /5.6 2461259 ( 77.1 246 I 259.6 77. ! 0.0 I40,0
2071 2022 2027
Devieri 2022 scontilt
Cod /2022 rpmhat
Deuunrlrcr Pl . llxccuttl r\ p robr t S(orrlst
llJ
q O e
t! ;$ *q
Ns \oQ E o*!
'lianslbnrri dc lo bugetul de sta 689009.8 74.4 12c)432.1 22.9 729432,1 22.9 0.0 t 00.0

)rgnnizorca odihnci dc vor[ il copiilor 9i q000.( 0.0 00.(!


2l I 0,t 0,0 0.3 9000.0 0.3 I
rdtrloscerlt il 0r
indusit'din clnlul:
Ilt,sursc cenerule alc BASI 0.0 0.0 0.0
Transfi]ruri de la buqctul d{, sta 0.( illIEU/01 9000,( t 00.0 9000.( I00.{J 0,0 t00.4
Suslincrca tintrnciar5 a fomiliui In naEtcrco
276 3342r2,6 I 1.9 36838 t, n.5 36838 |,4 I t.5 0.0 t00,0
conilului
iuclutiv iin conttrl:
Resurse scncralc ule IIASS 0,0 0.0 0.0 0.0

Transforuri de la buscrtul dc stal 1342t2,6 100.0 36838 1 t00.0 3683 I 1,4 100.0 0.0 100,0

Susiincrfn financiaril a litrniliei peutru


ngrrjirca capilului cu virsta dc pilr5 lu 2 uni, 218 J41341 I 2.I 3334 t7.'r t 0,5 333447.4 10.5 0.0 100.0
ir persoilrti neasigutltd
i ncl usit, tli tr cottttt I :
Ilesurse gcrtcralc alc IIASS 0.0 0,0 0.u 4.0
'l'rans{i:ruLi de la bueotul dc strtt 14r34l t0il.0 3 31447,4 t00,0 333447.4 t00.0 0.0 I00.4

Sus{inrrrca llnanciard a thntilici ca pcrsonn{


asigurutd pcutru ingrijircu copilului pinlr la 279 I 47?0 l 7,5 )2./ l7 l 846 t,J 5 3.9 l7l846l 5 J.9 0.0 t00.0
inrnlinirca virstci dc 3 arti

inclusit' din conlul:


Resursc uunsrcler ale BASS Irl720 I 7.5 t00.0 r7t846t.9 t00.0 I 7ltt4( I ta0.0 0.0 t 00,0
l'rnnsferurr dc la btrgctrri t[' stu 0.() 0.0 0.0 u.0
Asigurur'ca dreptului la indcutnizulie tit
281 632?95.5 22.5 7 I 6656. I 22.5 7 I 6656. I 2 2.5 (t,0 100.il
rndt0rnitalu
tclusu' din conlttl:
Resurse scncrale alc IIAS$ 63779s.s 100.0 7 | 6656. I t()0.0 7 16656.1 100.0 0,0 1 00.0
'I
rurrsfcruri dc la [ru!,etul de stat
Asigururca drcptului la indprirnizalic ,157 24332.1 0.9 26t41,( 0.8 26t4t,4 0.8 0.il I 40.0
Dirtet nslfi tatillui rrsifl rlat

inc:lusiy din rcntul:


(J,0
llesurse generalo alc OASS 24332.Q t00,0 26141.6 100.0 26141 t00.0 I 00.0
"l'r'ansferuri de la bueotul dE st$l 0,0 0.0 0.0 0.0

iuslirrercr llnanciard a farnilici pcnlru


:rcAterea pind la virstu de 3 ani a copiilor
456 I 3155.: 0.5 r8603.3 0.6 18603.3 0.6 0.0 t 00,0
;enrcni sau nloi nrul{i copii nilsouli dintr-o
;ingurtr surcrirtll
iuclusA,din conlttt: 0.0 #IEI/01
I{csursc qencralc alc IIASS 0.4 0.0 0.0 0.0
'I'ransltruri dc ln bugetul drr stul I 345s.: 100.0 I 8603,3 100.0 l 8603.3 t00.0 0,0 r00.0

l'r'ulcclie t gorrrerilor 9008 41J50?.. t)7 7876t.i 0,3 60163.2 fl) t8000,0 77. I
inclusiv din conlul:
Ilesumc gcneralc alo UASS 48003 99.0 58646.9 7 4.5 58646.! 96.5 0.0 I 00.0
'I 20116.3 5.5 2il6.1 J..) .13000.t1 t 0.5
runsferur i rle la buectul de stat 498,7 1.0 2

Asiurrrarca drentrrlui Ia nrsstatii de soma 286 48020.1 99.0 5864(r,9 a.t <
586d fr.9 96.5 0.t) 100.0
itrclutit,din cont*l:
Rcsurse r{eneralu nle BASS 4It003.7 t00.0 58646.t t 00.0 s8646 9 140.0 0.0 I00.0
'lransf'cruri de la bus,ctul dc sla t6.4 0.0 0.0 0.0 0.0
N'ltlsuri ds Drotectie socialii a sonrerilor 290 o /_( 0.1 I 16.3 0,1 1t6.3 0.2 {).0 t 00,0

'
nc lusir, d I tt c<lttt ul :
llc$ursc gencrale ulcr ISASS (t.0 0.0 0.0 0.0
'l'ranst'eruri de In bugetul de stnt 6',1.6 t00.0 I 16.: t00.0 | 16 3 1U0.0 0.0 t00,0
inrii irr llnanciar surrrerilot lcasirurrtti 501 414.' 0,9 0.0
inc:lusiv din conhil: u,0
Resursc ccnsralc nlc IIASS 0.0 0.0
I'rausferuli de la bup.clul dc st0l 414.i t00.0 0.0
lJrotcrclia socirlf, a arrgtrjulilor in caz dc
5t9 0.0 20000.0 2000.( .t. J -18a00,0 | 0.{)
sornui tchlis
nclu.riv din conlul:
llcsutsc qensralc ill'r UAli.(j 0.0 0.0 0.0 0.()
'franstbruri dr: la bLrqg,tLrl dc stat 20000.( 100.0 2000.0 t 00.0 - I 8000.0 I0.4
Proteclirr socinhl :t personnclor cu 90 l0 Jl t02t9,l I 1,4 38154 tt.t,fi t) ? 395608 | I 1.9 I t0596,6 101.9
dlznbililrl{i
tttclu,tir dtn contul:
llesurse gcnerule alrr BASS 2052446. r 66.0 2305607. I 60.0 2360J | 4, l 59.7 s4907.t) 102.4
'l'rrrnsfcruri dc la buuctul de sla | 057773,( 34.0 1539877.5 ,t0.0 | 595567, I .t0.J 55689.6 I03.6
Asigurulca drcptului la pcnsic dc t ('l 2042rrs,1 ot. / 2215431.t 59.7 2350r3t. I 59,4 s,t701.3 102.4
tliz.ubil itat{r
202 r ) (\7) 7[7)
Davl.lri 2022 licaulilt
Clorl /2022 aprohnt
l)c n unri rer l,l - Uxr( u t{ t Aprohtt SroIt{t
l'3
u o
'ts t{
l-* tr

'ilclusiy din conlill:


E Ns E ss ;te
Ilcsursc qe nerule ale BASS ?0429 I 5.; t 00.0 2295437.8 t00,0 2.150 |]9. I t00.0 54 7il t,3 t 02.4
'I
runsl'eruri de lil bup.ctul d0 stal 0.0 0.0 0.0 0.0
\sigurareo dreptului la pensic de
lieubilitatc pensiorr*rilol diu rlndul
nilitarilor $i a pcrsoanelor dirr corpul de 182, 44 181.5 L4 5001 l.l t -J 49122.t t,2 -748,9 9It.6
rornundli qi din lrupele organelc,r' afticerilor
nteme
'nclusivilin utntuI:
l(esurse Esnerale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0,0
Trarrsfenrri de la bunetul cle sta 44t81.5 100.0 s0031 3 t00.0 49322.4 100.0 -708.9 98.6
Asigurarca drelrtului la indcnrnizlrlie de
liznbilitats ca uriniucr I unui aucidcrrl cic 25.{ 859,1.6 0.3 9203.5 0.2 9308. 0.2 t04.6 I0t, I
rluncd sau [roolI orofosionairt
n(lt(si:'! din contuli
Resursc !.cncralc alc IIASS 8594.( t00.0 9?03,5 t00.0 t308. I t00.0 104.6 l0t.t
'l'ransfenui de la buqetul de stil 0.0 0.0 0.0 0.0
iuslinerea financiaril irr cazul ingri.jirii
t(< I tt l68r, J.8 288657.6 179288.: 7,1 -9.t69.3 9$.8
rcrs0anelor cu diz*bilitdti
'ttc:lusiv din contul:

llesurse pensrale alc BASS 0.0 0.0 0.0 0.4


'l'ranstbruri de la bulretul de sta l8r68r5 t 00.0 28865? 6 100.0 2192e8.': t00.0 -9.t69..1 96,8
luslincrca t'inanciaril a pcrsoanelor irr caz de
lizabilitatc sau dcccs survcniti in irrnrir
256 t9't6.2 0.t 2 t 18,7 0.t 20r5.( 0.t _)t 7 98.9
rccidcntelor de nlunc0 prin capitolizarea
rltrlilor periodice
nclusiv din cantul:
l{esursc !.cnerale ale l}ASS 935.t 47.4 965,li 96't.l 46.2 t,.1 t00.t
Tlansfcruri dc la bugctul dc s(at 1040,4 52.6 I 152,9 | 127 .\ 5 J.8 -25,0 97.8
iuslittcrca linanciorii a penoanslor cf,nd nu
ic indcpli[esc cotrdiliile pentru oblinerca )<1 7335t}7.t 23.6 r094064,8 28.5 ||568t6.' 29.2 627 S 1.9 10s.7
jreDtului ia rlcnsic dE asisurltri sor"iale dc
ttcIusit' din conlul:
I{esursE sensrule alc IIASS 0.0 0.0 0.() 0,4
'fransfcruri de la txurclul du stal 507.t
713 t 40.0 1 094064.8 100.0 I r56816.; t00.0 6275 t.9 1 05.7
Asigurarcu la pensii o cctflsr]ilor sure nu
lrarticiprrt lu liclridnrea urnrlirilor avuriei dc 3t6 I I | ?S,,( /.0 8t3825,2 91228,8 24 03.6 I 02.7
Iu C.A.E. Cerrrobil si lhrniliilor accsmrn
nclusiy din cottttil:
l{esurse qcncralc alc I}ASS 0.0 0.0 99.t 0.1 t)9,8
Transt'gruri de la bugstul dc stal 81t25.5 I00.0 &8825,2 t 00"0 9 t 129.( 99.9 2303.8 102.6
Asigunrrca cu pensii rnilitarilor itr terrnen;i
lhnriliilor uccstorn
317 t6236.1 0.5 |7 145.7 0.4 | 7882.r 0.5 7J7. I I 04,3
nL:lusilt din contul:
Rosurse gerreralc nle IIASS 0.0 0.0 0.0 0.0
J'ranslbruri dc la buretul de sral t62j62 t00.0 t] | 45;1 t00.0 t 7882.r 100.0 7J7. I ! 0,t,3
lius;inerea supllntcnlnrf, B unor
90t I I121921.8 224"t24.6 0.7 224724.1 0.0 I 00.0
r$tosorii dc uonulntie
'ttclusiy dln conlul:
I{osrrrse p,onerale nla IIASS il.4
'lrunsferuri de la brrgelul de stal lt2192l I ilO,O 224-124.6 t 00.0 224724.6 100.0 0.0 100.0
Juslirrerea l'iirarrcitrI rr unrrr beneficiari de
:ensii de asisurilri sociale de star
474 320784,1 28,6 ll02t4 5 49,4 lr02l4.l 49.0 0.0 1U0.0

ndusiv din contul:


Rosurse stirrcrale irlc tIASS 0.0 0.4 0.0 0.0
'liansl'r:ruri dc ltr burietul dc stat 320784.i t00.0 n 0214,5 I00.{) || 02 14.5 t00.0 0.0 100,(l
iuslincrcc tjnanciarA a bencliciarilor dc
475 il?621.1 10.0 | 1366?,( 50.6 r 13662.6 50.6 4,0 100.0
lloqalii sooinle ds stat
'nclutiv dln cantul:
llesursc gcncralc alc lJAliS 0.0 0,0 il.0 0.0
'l'lansfr'ruli dc la bucetul dc strrt I t262lrl t 00.0 | 13662.( t 00.0 r | 3662.6 t00.0 0,0 I 00.0
Suslincrcu tinarruiarl a unor' hencflciari clc
)cnsii, participflnli In liqhidnrea dc la C,A.11. 476 69.1 0.0 41. I 0.0 4l.l 0.0 0.4 I00.0
i:ernLrbil si f'onr il i ilor 0ccstola
inclutiy dln connil:
Resursc scncralo als llASlj 0.4 0.0 0.0 0.0
Trarrsfcruri dc ln bugctul dc stat 69.', 100.0 4l .l t 00.0 4l,l t 00.0 0.0 t 00,0
Suslincru financiarf a unor lrenoficiari do
pcrtsii din rindul nriliturrlor in tcrmcrr i;i 7l2.t 0.I 664.1 0.3 664. I 0.3 0,0 I 00.0
ful:LbLlqrglsutora
irrclusi'r din contul:
202 | 2$22 2$22
Dtlvitrl 2022 $ontlt
/21)tr2 qrohnt
Cod
Dcnuntirtt Pl- l}crutul I AProbrrt Seonlal
P3
'n Il*q r*
\ lJ
\ls l
| ,-
E
pS 'E I sis il

0.0 0.4 0.0


Re.surse generirlc alc IIASS 0,0
'lransftlturi de la bugetul de stat 712.4 t00.01 664. I 100.0 664. r 100.0 0.0 tr)0.0

Susfirrrri{ linuncinrl a urror bencticiari de


pensii din rindul nrililarilor si a persoatrclor
d78 19t.5 o,ol t42,3 0.t 142.31 0.t 0,0 | 100.0
dirr corrrul dq comanda si din trupcle
urganclor al'acorilor itrturne
inclusiv din canlul:
0.0 0.0 0.0 0,0
Ilesurse scnerale alc UASS
'l'ransl'ertrri rle la l)ugcttll dc stal t9r 5 t\o.ol 142 3 t0a.0 t42.3 t00.0 0.0 I 100.4

Ilealiznrca dreptului lo suport finarrciat unic 491 687542.2 0,0


unor benetlciari de pcnsii qi alocntii socittlo
0,0
itrclurit din canlil:
0.0
Itcsurse qcnerale *le ISASS
'l'r'ansfbnrri dc la bugetul de st*l 0.0
68754? 7
Acordareu suportului unic unor b0ncliciari 491 0.(.
cle alocntii socialc
incIusil dirt contul;
ll.csursr scnerale alc IIASS
Transl'cruri d0 la buectul ile sta 0.0

l)rotectic socialil in tttzuri txcepfionrle 90t2 l24ll'l(),7 4.61 t6L8716.1 ),i | 378600,( 4,2 -250U 5.4 1 I't.6

i
nclusit, cliu cottlul :
0.0 4.0 0.0
Resursc gcncralc alc tlAS! 0.0

Transferuri de la bup,etul cls sla t24t 179.7 t0o.0l 1628716 01 100 0 I t78600.f t 00.0 -2s0t t5.4 | 81.6

Suslirrr:rca littanciur[ $ farniliilor


320 66t128,2 JJ.J | 6813{t2.21 4/.8 6463E2,' 46.9 -J5000.0 | e4.e
det'avoriz:atti prin acordtroa ajtrtonrlrti s<lc iul

It tc I u.tl t' <l i n c onl ul :


0.0 0.0 0.0 0.0
Resurse gencrulc alc tIASS
l'ransltrurt dlr lu bugctul de stat 66 | t?8.: t00.ol 61il.18? 21 100.0 646382 t00,0 -J500a.0 | 94.9

Suslirterca linanciartl n f'anriliilor 77


delirvorizatc prin acordarc* a.iutorulul pcntrr 372 58005 I 46.7 1 947333.8 J8, 737218.4 JJ. -2151t5.4 1

ncrioada leoe a anului


Iusit,din cotttttl
0.0 0.0 0.0
Rcsurse qencrule ale BI\SS 0.()

Transl'eruri de la bugctul dc stat 580051.51 ta0.0l 947333.1 t00.0 73221&.4 t00.0 -2ISII5,4 77.J

Protec(ia sorirl[ t 1n11 1'nlqgorii d0


eore I .t6ll?82.01 L7l 677J37,61 2,21 654674.4 2,(t | -22663.2 96.7
cr tiltcn i
nclusi:l ctln conlul:
Rcsurso gsneralc nlr"' IIASS 20e10.:l 4.51 30000 ( 4.41 30000 0 4.6 0.0 100.0

'l'rans't'eruri de la bugctul d0 stal 44787 L8l 95.5 | 647337.r 95 61 624674.4 95.,t -2266J.2 96,5

r\sigurarca drcptrrlui lil tratfttncnt blrlndro'


r83 44866.91 9'6 | (t0tl26'9 ,.0 | 601J26,9 9.3 0.0 t00.0
srrnat0ri{l
ittclusit,din conul:
0.0 0.0 0.0 0.0
l{csursc Bcneralc ulc IIAS!
44 tr66.t t 00.0 60826,t t00.0 60826.9 t00.0 0.(t 100.0
Translbruri de lo bugetul dc sta
Asigurarcu drcplului la tratirment balneo' I84 209 I 0.2 30000.( 30000.t 4.6 0.0 t 00.0
't.5
snnatorifiI o Dcrsotnelor nsigttrntrt
indilsi1, din cotllul:
Resur$c e,cucralc ale IIASS 209 10.2 100,01 30000.0 100.0 30000.( t00.0 0.0 I 00.0

'l'ransltruri dc lu buselul de stsl 0.0 0,0 0.0 0.0

Acordaroa dreptului la alocalie luttari


irltcgrulit dc stut bcnut'tciurilor clc perrsii 5i 4d:i40.2 0s 44999.2 6.6 44999.2 6.q 0.0 100,0
Llt t
alocalii sociale, catcgorii de populalic din
stinua Nistrului
ttclusit, din contul:
00 0.0 0.0 4,0
ltesursc ge rte ralc alc IIASS
'fransl'crurt dc lo butrcttrl ds stitt 44140.: t00.0 44)99.1 100.0 44999.2 t 00.0 0.4 100.{)

Acordarc0 drcptului la alocufii ds stat penlru .j.8 5840.8 20211.( 3.1 44.t2.E 128.t)
305 I 7798.9 r
Lnerite deoscbitc lbl6 dc stfll
trclusit' litt conlul:
0.0 0.0 0,0 0.(J
Resurse s.cncralc alc UASS
5840.8 t00.0 20273.6 t00.0 4'tJ Z,E I 2#.0
l ransfcruri dc la bttBctttl tic stat t7798.t t00.0 I

Suslincrca iinunciarf a pflrticipanlilor la


306 6797 | 14,5 76547 il.3 75828,f| I 1.6 -7 I 8.7 99. I
lichidarca consccinlolor avariei dc la
Cernobil gi lhrniliilor lor
nclusiv dirt cotttul:
0.0 0.{) 0.0 0.0
Itcsursc s,cneralc dlc IIAS!
-7t 8.7 y9. I
6797 | 100.0 76547.: t00.0 75828.8 100.0
Transt'cruri dc lu bugctul dc stul
202r 2022 za22
Devicrt 2022 rconlut
Cod /2022 Wraltu:t
Dgnumlrea Pt- Etoortnt Aprob{t SrontDl
P3
q
1l Et
EE
tse
u
:ES
:r.g E
ts
\sg.
e

Acordarca droptuhii la elncaJio lunnri dE stal


unol cats,gorii do popul4lio dirr tfndul
307 ?63990,4 56. j 159167: I 53,0 359 157. I 54.9 0.0 100.9
llonolioiarilot dopeniji sBu de alocalii
$otiglp de,$tat si famiiiilor tor.
inclutivdln contul:
Resurss ronerals ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0
Trane&ruri de la busctul de stat 263990.4 100,4 359 | 67. l t 00.0 359 r 67. I laqt0 0.0 t00.0
A00rdnraodnsptrrlui ls indomnizalie vinger[
rportivilor de perforrnsnlI care s-au retra$
3t8 78ti.4 t.7 9t56,r t.5 99$6.1 0.0 t00,0
din ae.tivitataa sprtiv{ qi antrenorilor
rccstora
taslv dia ctmtul:
0,0
Resume generale ale BASS 0.0 0.0 0.4 0.0
Tran*t'eruti do la bu[etul de staj 78 r 6.4 t0,0.0 9956.1 100.0 9956. I 100.0 0.0 t00.0
Prolsslia $ocial* e,angajalilor cu copii fir
carul susperdlrii proceluhri educaf ional
520 0.0 80000,( il,8 t000,( 0.2 -79000.0 1,2

inilusiv din contvl: 0,4


llesursc senerlle olc IIASS 0! 0.0, 0.0 0.0
'fransfcruri do la trugetul de s(a 80ff)0 f t 00.0 . | 000.( 100.0 -79004,0 t,2
Pr-estarea flllortipuri ds servicii $oiisls unoi
0.0
sateq,or,i i dc nopulalio .148 I 088
incluslv dln tnfirul! 0.0
Rssursernencrale alc BA$S il,t)
Tr'aul'eruri do la bueotul de star t088 0.0
Auordarea ajutorului rnaterial unic unor
ratcgorii do populatis din rirrdul
bsncficinrilnr de nlocatii lunqre de stat. 8,f i2622.1
$abilito confonn lecii nr. l2l12001 52622.1
lncluslv dln canul: 0,0
Resurse,eenprate ale BASS 0.0 0.0
l'ransferuri dc ln bu*dtul dc stur 52622.1 t,00.0 t2622|!
Tabelul5. Infornrnfic privintl cheltuielile adrninistrative qi ef'ectivul de personal pe BASS

202t 2022
Devicri 2022
Den unrirea Cod scontat i2022
Iixccutal i\probat Scorrtat aprobnt

,\drrr inis(rurcn sistcrrr u lui tru bllc dc nsieu r.rl ri sor:inlc


l,Chcltuicli tottl. mii lci 7+3 208 057,1 7,31 029.2 236 7J5.9 5 706.7
Inclusiv colfbrnr clasificatici cconornicc (k4)
cnilt.,'l'l|llil,1 J 7,07 647,5 23 | 88.ri :2tt 1t95,5 5 746.7
Chcltuieli dc oersorrnl 2l r7539r.1 84 E59.9 r86 t 70.4 t 3 t0.5
IIIMUNERAI]^E MUNCII 2ll 135 472.6 43 302.3 144 3r8.r I 01i 8
llcrnrrrrcrarurr nuncii artpai;rtilor conlbrnt statclor 2ilt 135 472.6 43 302.3 t443t8.I I0t5.8
llclluncrarca nruncii tenrtxlrdrc ?t t2 0.c 0.i 0.0 ()0
uoNt'nill ul'lt $t
pn t M Ft D ti Asj lci r.J IrA Irr ol3l. toAToR t l 2t2 39 918.5 4 | 557.( 4l 852.1 291.7
Sontributii de asieurdri sosialc dc stat obliq{ltorii 2L2l 39 149.9 4 | 557.( 4I tt52.3 29.t 7
Pr'inre dc isigurnrc oblientoric dc asistcnt6 nrcdicalA 2122 768.( 0.( u.( 00
llunuri si sr:rvicli 11 r 9 5,r r.7 29 682.5 J,t ()78,? 4 396.2
SERVICII 272 l9 541.7 79 682,5 34 078.7 4 39().2
Scrlicii cncrgcticc $i corrrrrnalu 2221 5 921.2 7 594.7 I | 990.9 43962
Scrvicii iulbnrationalc si de tclccomunicatii 2222 2 4-50.!l 3 005.3 3 00i.3 00
Servioii rlc looatiune 7223 2 340.3 2 896.0 2 396.0 0,0
icrvici i dc tritnsl)orl 2224 | 500.5 2 090,2 20r02 00
Servicii de t eparatii curente 2225 t573.1 20398 2 039.8 0.0
Fonnruen prol'esiorralil 2226 q t8.9 2 689.7 2 689.7 0.0
loplastrri dc scrviciu 222'.7 l9:i,3 r 301,4 r 30 t.4 0.0
Altc scrvicii 2Z2S 4 643,2 8 065,4 8 065.4 0.0
PltHs't'A't'il s0cli\ t_ti )1 2 751,2 J 408.{ 3 408.6 4.0
Prcslatii socinle ale rnuuiotorilor 273 'J754,2 3 408.6 I 401i.6 0.()
I[clcmrtiz.alii la incelarea actiunii oontraclului rlc muncil 2732 l670.ti 7 306.7 2 3t)6.'1 0.0

l ndr;rDn iza[ii
;relltru i ncrrjlacitatea tlilr]l)ororll dc nrunch achitnte
tlin tuijloacele finarrciirre ale angrljatolr.rlui 2735 1083,4 I t0r.9 r r0t 9 0.0

,\ 1",'t'ti c't I Iil,'t'tJ Itil,I 2tJ 4 960.5 5 231,8 s 237.8 0,0


\ltc ohelluieli curcrrts 2tt I 4 960.5 5 237.8 5 237"8 0.0
lotiz,irtii 2ritl 973.6 l 00 r.3 r 00 t.3 0.0
)cspagubiri civilc ztil3 t54.1 0.0 0.0 0.0
Alte chc]luicli iu bazlt dc colllracto cu persoane iizicc 28 t6 3 n12.8 4 236.5 4 236.-s ().0
AC'1'tVD N tf t,'tNANC'tA ttn J 5 i1fl9.6 7 840.4 7 8{0.{ 0.0
I\'IIJLOACE li'lX!l 3l 2 265.tr 3 5J5.6 3 5Js,6 0.0
-:ltld iri lil I 302.3 137, l t37 0.0
V a jorarcir vrrlori i clldirilor 31ll 1302,3 r37 ]]7 0.0
Vasrni si utilnir: I l4 963.5 7()3.8 793.8 0.0
Mllurarcu vulorii nrlslnilor si rrtilrriclor 3l4t t63.5 793.8 793.8 4.0
\4ijloacc dc trausporl 315 0.0 t04.7 104,7 4,0
t4rgorirrea vrrlorii nrijloacclor dc trlrrspcrrt 3l5l 0.0 04.7
I ta4.7 a.(l
lnvcslilii capiralc in activo in crrls dc crccutic 3r9 0.0 500.0 500.0 0.0
Irrvcsrilii cirpitolc in octivq t,notcrinlc lD crrrs clc cxccutjc 3t92 u.0 500,0 500.0 0.0
J]'OC U R I l) ll l!lA'l' llltli\ l,li C I lt(itj L.,\ N'l'lt JJ 2 287.t) J 151.0 J r51.0 0.0
lorrtbustitril, carhuranli 5i lubrifiunli 3ll 6.4 14. I t4. I 0.0
r4uiorurea vrlorii contbustibilului, carburtrnIilor gi
33 r I 6.4 I:1. I l-1. I u.0
Lrblil.'itnlilor
)isse de schinrb
-t -tL 68,4 r03,3 r01.3 0.t)
Mtjorarut valorii picselor clc schirub 33? l 6tt.4 103.3 t03.3 ()0
Matcriale dc uz- gospodiiresu Ei reohizite de trirou Jio 2 212.2 3 036.6 3 036.f: 0n
Ma jorarcir valorii rnatcrialelor dc uz gospodilrcsc 5i r.echizitclor
cle birou
316 l 2212.2 3 036.6 3 036.6 0"u
t\{ARlrl.rRl 35 tt5(r.tl | | 50.tt I 50.lt 0.0
vllrtiui 1.5 I 8 56,8 l t50.8 50.8 0.()
vliljorarea valori i nrilr luri lor 351 | 856.8 I 150.8 50.8 0.0
!.llli'ctivul dc pclsorrrrl, u rri(rI li I 348 I 348 3,ftt
lerson'nl confomr stotelor I 348 I 34lt 348
torsonal 0u rgmunsrarca llllutcii tclllporare 0 0 U
LSrtl*rlul nrcrliu lunnr. lei 8374.9 | 8858.95 892t.14
rcrsonrrl corrf0nil statelor* 8374.t I I8s tt.9s tlq2l.7ll
>crsonal cu relllrngrflrefl muncii tcrtrtr<trare 0.00 0.00 0.00