Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

I. PĂRŢILE

Art. 1

___________________________________ (numit in continuare Salariatul) domiciliat în


____________________________ posesor al C.I. seria ____ nr. _________,CNP
_________________, eliberat de __________ la data de ____________,

Si

SC BAUMONTAJ RENO BUILDING SUPPLIERS SRL, cu sediul social in Ploiesti, Strada Aleea
Iezerului Nr. 1, Bl. 132, Sc. D, Ap. 61, Jud. Prahova, avand CUI RO34040794 si J29/144/2015,
reprezentata legal de catre Dl. Serban Marian, in calitate de Administrator,

Au hotarat incgheierea prezentului contract :

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art. 2
Obiectul contractului il constituie cedarea, de catre Salariat, cu titlu gratuit, a dreptului de
folosinţă al autoturismului marca __________________ seria sasiu
_______________________, nr. de înmatriculare _________________________, catre SC
BAUMONTAJ RENO BUILDNG SUPPLIERS.
Autoturismul va fi folosit in interesul SC BAUMONTAJ RENO BUILDNG SUPPLIERS de catre dl.
________________________ , in calitate de salariat al acesteia.

III. DURATA CONTRACTULUI


Art. 3
Prezentul contract intra in vigoare la data de ____________________ si este valabil pana la
renuntarea uneia dintre partile contractante. Data intrarii in vigoare a contractului reprezinta si
data predarii bunului spre folosinta, prin proces verbal de predare primire.

IV. CONŢINUTUL CONTRACTULUI


Art.4
Societatea se obliga sa suporte costurile ocazionate de utilizarea autovehicului in interesul
societatii, respectiv :
- Costurile cu carburantul;
- Costurile cu reviziile periodice;
- Costurile cu taxa de drum;
- Costurile cu taxele fiscale de utilizare a autovehicolului;
- Costurile cu asigurarea RCA si dupa caz CASCO;
- Costurile de reparatii necesare ca urmare a utilizari autovehicolului in interesul
societatii;
Art.5
Salariatul se obliga:
- Sa detina permis de conducere valabil pentru categoria necesara utilizarii
autovehicolului respectiv;
- Sa foloseasca autovehicolul cu maxima responsabilitate;
- Sa nu foloseasca autovehicolul daca acesta are defecte care ar pune in pericol siguranta
sa si a altor participanti la trafic;

1
- Sa prezinte spre decontare documentele aferente cheltuielilor ocazonate de utilizarea
autovehicolului in interesul societatii;
- Sa anunte responsabilul de parc auto despre orice problema legata de utilizarea
autovehicolului.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 6
Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri:
- prin restituirea bunului către comodatar;
- prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar;
- prin acord comun al partilor.

VI. FORŢA MAJORĂ


Art. 7
Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea
contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în
maximum 5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare asupra
efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15(cincisprezece)
zile de la apariţie.
Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de
Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.
Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(şase) luni, fiecare partener
poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una dintre părţi nu
are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate
obligaţiile pana la această dată.

VII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR


Art. 8
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea,
interpretarea, executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona de către
instanţele judecătoreşti competente din Bucuresti.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ______________ in 2 (doua) exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte.

Salariat, Societatea,

S-ar putea să vă placă și