Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA A VIII-A
SEMESTRUL I
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

1. Părţile de vorbire: flexibile (substantiv, articol, verb, pronume, numeral,


adjectiv) și neflexibile (adverb, prepoziție, conjuncție, interjecție). Părţile de
propoziţie: principale (subiectul, predicatul) și secundare (atributul,
complementul) 1p
2. Cratima (ce-am) marchează grafic pronunțarea în aceeași silabă a două părți de
vorbire diferite (ce=pronume relativ + am=verb auxiliar); ajută la păstrarea
măsurii și ritmului versurilor
Semnul întrebării (?) marchează o interogație retorică. 0.60p
3. Completaţi spaţiile punctate:
0.50p
a. asonanță
b. aliterație
c. comparație
d. antiteză
e. hiperbolă
4. A. – c.
0.40p
B. – a.
C. – d.
D. – b.

5. Rimă împerecheată (aabb), rimă încrucișată (abab), rimă îmbrățișată (abba),


monorimă (aaaa) 1p
6. Argumentează că opera literară „Miorița” este o baladă populară. Trebuie:
- să numească trei caracteristici ale baladei populare 6 p.
- să ilustreze aceste caracteristici cu exemple din text 9p.
- să aibă un stil şi un conţinut adecvate tipului de text şi cerinţei formulate
8p
- să respecte limita minimă de spaţiu. 2p

7. Analizează sintactic şi morfologic cinci părţi de vorbire diferite:


Rugaseră = verb predicativ, prin = prepoziție simplă, cireșarii = substantiv comun,
lor = pronume personal, și = conjuncție coordonatoare
2p
1 p – redactare
1 p – oficiu

MATRICE DE SPECIFICAȚII
TEZA SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I
CLASA A VIII-A

DOMENIUL ITEMI DE EVALUARE PUNCTAJ


Elemente de 5. 1. Clasificaţi părţile de vorbire şi părţile de propoziţie! 1p
construcție a 6. 2. Explicaţi semnele de punctuaţie şi de ortografie din următoarele versuri:
comunicării „Prin frunze ascunsă albeşte pe vale,
În lume ce caut şi ce-am căutat?” (Al. Macedonski, Fântâna) 0.60p
0.50p
7. 3. Completaţi spaţiile punctate:
a. Figura de sunet ce constă în repetarea unor consoane, unor
silabe se numeşte.........................
b. Figura de sunet ce constă în repetarea unor vocale accentuate în
silabe succcesive se numeşte................................
c. Alăturarea a doi termeni pe baza unei însuşiri comune pentru a
sugera asemănarea lor totală sau parţială se numeşte..........................
d. Asocierea a două elemente puse în opoziţie se numeşte.........................
e. Exagerarea caracteristicilor unui obiect se numeşte............................... 0.40p
8. 4. Asociaţi definiţia corectă fiecărui termen! (puneți litera mică potrivită în
9. fața definiției)!
A. Cuvintele care au aceeaşi formă, dar înţelesuri diferite se numesc
B. Cuvintele care au formă diferită şi înţeles opus se numesc
C. Cuvintele noi, intrate în limba română din diverse limbi, se numesc
D. Cuvintele care au formă diferită şi înţeles asemănător se numesc 1p
a. ANTONIME; b. SINONIME; c. OMONIME; d. NEOLOGISME
5. Enumerați tipurile de rimă! Care versuri rimează între ele în fiecare
caz în parte? 2p
Analizaţi sintactic şi morfologic cinci părţi de vorbire diferite:
„Îşi luaseră rămas bun de la părinţi, îi rugaseră să nu-i petreacă
Elemente de la gară, aşa cum făcuseră şi cu prietenii şi cunoscuţii lor. Părinţii
sintaxă acceptaseră, poate numai formal, poate unii se aflau ascunşi pe undeva prin
mulţime. Prin urmare, cireşarii se aflau singuri în apropierea vagonului lor,
probabil aşteptau şi ei cuvintele pe care le aşteptau toţi cei de pe peron.”
(Constantin Chiriţă, Cireşarii)
Practica 6. A Argumentați de ce Mioriţa este o balada populară! Ilustraţi acest lucru Redactare
rațională a şi cu exemple de versuri! (8-10 rânduri) argumentată
limbii - 2.50p
Redactarea coerenţa textului – 0.3 p.;
lucrării registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 0.2 p.;
ortografia – 0.2 p.; punctuaţia – 0.2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină – 0.1 p.
Din oficiu 1p
Total 10p

S-ar putea să vă placă și