Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORT DESPRE ACTIVITATE

LA GRUPA MARE
,,ROMANIȚA,,
ANUL DE STUDII
2021-2022
,,Ne-am jucat și-am învățat,,

Educatori : Popa Iustina


Alexeev Daniela
Raport de activitate
Pentru anul de studiu 2019-2020

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020 mi-am desfăşurat activitatea cu copiii de la grupa I-inferioară
”Fluturașii„ a creșei-grădiniţă ”Lăstăraș”. În grupă au fost înscrişi 18 preşcolari sănătoși, cu vârstele
cuprinse între 1.5-3 ani; iar sfârsitul anului l-am încheiat cu un număr de 19 copii : 9 fetițe și 10 băieței.
Toţi copiii s-au adăptat cu programul IET, au frecventat cu regularitate cursurile grădiniţei.
În cursul anului am derulat activităţi didactice, curriculare și extracurriculare, în conformitate cu
prevederile contractului individual de muncă și ale fișei postului.
Am desfasurat activități despre sănătatea copiilor, protecția  sănătății atât la grupă,
cât și în cadrul activităților de consiliere.

Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv- educative am realizat-o cunoscând, respectând şi


aplicând personalizat curriculum-ul preşcolar, corespunzător specificului colectivului de copii din
grupă, am selectat materiale auxiliare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi le-am utilizat
conform capacităţilor de învăţare ale copiilor; am stabilit şi ordonat coerent, corespunzător
colectivului de copii temele anuale estimând şi revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecărei
teme în funcţie de interesul manifestat de copii faţă de aceasta elaborând proiecte didactice pentru
activităţile desfăşurate cu copiii.
Am fost preocupată de completarea cu mare responsabilitate şi atenţie a ,,Registru de evidenţă a
prezenţei, activităţii educatoarei şi a copiilor în grădiniţă,, completarea tuturor rubricilor.
Pentru ca „ambianţa” grădiniței să fie placută şi convingătoare, declanşatoare de bucurii, de dorința
arzătoare a copilului de a reveni cu plăcere, am fost interesată în primul rând: de confecţionarea a unor
imagini, confecţionare de material didactic în funcţie de varietatea tematicilor şi conţinuturilor de învăţare şi
a particularităţilor de vârstă a copiilor; m-a preocupat amenajarea funcţională a spaţiului de joacă, pe arii de
stimulare/centre de interes/zone, care să permită copiilor să lucreze individual, în perechi, în grupuri mici
sau cu întreg colectivul, să permită mişcarea, să influenţeze calitatea jocului favorizând creativitatea copiilor
- oferindule posibilitatea fiecărui copil să-şi aleagă locul de joacă, spaţiile de joacă fiind mobile şi
transformabile în funcţie de dorinţa lor. Totodată pot să observ interesele şi aptitudinile, stabilitatea sau
instabilitatea în joc, atitudinea faţă de jucării şi faţă de alţi copii, trăsăturile lor temperamentale.

Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice –atât în cursul unei zile cât şi în
timpul unei săptămâni şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber a copiilor. Am întocmit orarul grupei
ţinând cont de abordarea integrală a conţinuturilor. Copilul l-am situat în centrul procesului de
predare –învățare, stabilind un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul activităţilor
artistico-plastice şi practice.
În cadrul activităților instructiv-educative în grădiniță, am  utilizat cu success
diverse metode moderne : experimentul, metoda cubului, utilizarea calculatorului etc.
În această perioadă am realizat atât evaluare inițială, cât și evaluări formative, periodice (la activități),
consemnând datele în planificarea activităților.
Evaluarea  inițială am realizat-o  la începutul anului de studiu sub forma unor teste pentru a
identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor.
Evaluarea  formativă am realizat-o  permanent prin mai multe  modalităţi:  fise de lucru, autoevaluare,
observare, teste cu imagini, experimente etc.
De asemena fiecare copil are propriul lui portofoliu în care sunt depozitate toate  fisele de lucru .
De fiecare data mi-am  propus obiective specifice  vârstei  preșcolarilor pe care-i
pregătesc și în conformitate  cu nivelul de dezvoltare  intelectuală și fizică al acestora.
În cadrul activităților instructive-educative din  grădinița de copii,  am folosit un limbaj adecvat
particularităților de vârstă  și  individuale ale  preșcolarilor. Am participat  la toate comisiile metodice
și consiliile profesorale organizate în  unitatea de învățământ.
În cadrul comunicării educatoare- copil, am selectat modalităţile de comunicare în funcţie de
conţinutul informaţional, particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, am asigurat respectarea
obiectivelor de referinţă din programa preşcolară, accesibilizând informaţiile cu caracter
instructiv- educativ în comunicarea cu copiii, am selectat situaţiile de lucru adecvate în scopul
comparării mesajului transmis cu cel receptat de copil şi am stabilit situaţii de comunicare care să
faciliteze schimbul de informaţii, cooperarea şi interacţionarea eficientă, am căutat să tratez copilul
desprins din mediul familial cu sensibilitate si caldură, cu deosebită grijă pentru atragerea acestuia spre
activitățile de grădiniță. Am participat la lecţiile deschise ale colegelor mele, educatoare, şi la activităţile
metodice din grădiniţă şi din afară.
M-am implicat în jocurile din ariile curriculare, am creat o atmosferă plăcută şi antrenantă. Dialogul cu
copiii, buna dispoziţie, ataşamentul faţă de ei, îi apropie, îi stimuleaza şi îi antrenează în participarea activă.

În realizarea activităților extracurriculare, am ținut cont de întocmirea graficelor
semestriale  și de întocmirea documentelor proiective specifice fiecărei activităţi  propuse.
Preșcolarii participanți au fost stimulați cu premii, diplome ,dulciuri.
Colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru asigurarea continuităţii grădiniţă- şcoală, s-a realizat
într-un mod eficient şi constructiv, prelucrând şi corelând informaţiile obţinute pentru a identifica
cele mai potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic.

Comunicarea cu părinţii a fost de asemenea eficientă: am informat periodic familia copilului


despre progresul acestuia, comportamentul social, am solicitat familiei date suplimentare despre
comportamentul copilului în familie, pentru o cunoaştere a copilului din perspective diferite, am
descoperit cauzele unor comportamente nedorite la copil şi am identificat modalităţile de soluţionare
ale acestora, în vederea cunoașterii copiilor le-am cerut completarea unor chestionare, am organizat şedinţe,
expoziţii cu lucrările copiilor, serbări, discuţii individuale, întâlniri cu ocazia zilelor de naştere ale copiilor,
creând o atmosferă placută pentru a ne cunoaşte mai bine.
Al doilea semestrul al anului de studiu 2019-2020 s-a manifestat prin două luni de activități cu
frecventarea grădiniței și aproape 3 luni de activitate la distanță. Această perioadă am activat doar la
distanță, prin intermediul rețelelor de socializare, software special,chiar și telefonie fixă, întâlniri periodice;
mereu fiind informată de situația familiilor copiilor( cum decurg activitățile, starea de sănătate, ce dificultăți
întâmpină etc.). Deci, acestă pandemie nu a stopat procesul educațional la distanță, chiar părinții au avut
posibilitate să se afle în preajma copiilor, să le ofere dragoste 24/24, ceea ce este greu în perioada când se
aflau la serviciu. Am participat la seminare organizate online prin aplicația ZOOM, organizate de Dna
N.Bacioi, care ne-au informat despre această pandemie, chiar cum să ne comportăm cu părinții, copiii. Deci,
în baza informațiilor și Scrisorii Metodice oferite de Ministerul Educației, am realizat cu copiii/părinții și
evaluarea finală care a avut drept scop evaluarea cunoştințelor, priceperilor şi abilităților dobândite,
socializarea copiilor în cursul acestui an şcolar. Altfel spus , a fost o evaluare a gradului de dezvoltare al
copiilor în raport cu tematica parcursă.
 Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conținuturile din perspectiva indisciplinară, am considerat
necesar ca şi evaluarea să se facă abordând conținutul din acelaşi perspective. Pentru a nu abuza de fişele de
lucru, am selectat şi aplicat probe de evaluare care să permită preşcolarului să semanifeste liber, creativ şi
astfel s-au constatat mai uşor cunoştințele dobândite şi capacitatea de aplicare a acestora în practică.
Prin evaluarea interdisciplinară, datorită posibilității pe care preşcolarul o are de a se folosi de cât mai
multe domenii, exersându-şi capacitățile de transfer. Analizând şi interpretând datele obținute raportate la
obiectivele propuse şi comparate totodată cu cele obținute la începutul etapei de instruire am tras
următoarele concluzii:

I. Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului


Referitor la educarea limbajului, copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul vocabularului cât şi
exprimarea. Sunt şi unii copiii care prezintă o exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi
gramatical, prezintă deficiențe de pronunție şi exprimare; atenția şi memoria voluntară sunt slab dezvoltate
de scurtă durată; acest lucru ducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau poveste !
Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai vor fi antrenați şi activați într-un program de recupertare şi exersare a
comunicării orale în activitățile alese de repovestire după imagini pentru reactualizarea conținuturilor
poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri.
II . Domeniul ştiinţă – Activitate matematică
La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice. Copiii
formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii, numără corect în limitele 1 – 3 . Majoritatea
recunosc şi descriu corect formele geometrice( cerc, pătrat, triunghi) învăţate şi identifică corect poziţiile
spaţiale ale obiectelor. Cu toate acestea putem spune că am observat şi o durată scurtă de concentrare a
atenţiei la unii copii, folosirea defectuoasă a limbajului matematic.
Măsuri ameliorative
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria Ştiinţă şi în activităţile recuperatorii . De
asemenea vom încerca să folosim softurile educaţionale matematice pentru a atrage mai mult copiii în
fixarea cunoştinţelor matematice.

III. Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului


În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele referitoare la mediul
înconjurător. Ei descriu, enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante, animale , obiecte,....),
însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate; nu respectă ordinea efectuării operaţiilor din
sarcina didactică.
Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat, cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile comune cât şi la jocurile
desfăşurate la sectorul Ştiinţă . Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi sistematizeze
cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile acestora . Se vor organiza vizite şi excursii ,
urmărindu-se formarea unor atitudini ecologice faţă de mediul înconjurător.

IV .Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate


Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup , însă , există şi unii copiii care
dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii colaborează în grup pentru
realizarea unei sarcini , pe când alţii , preferă lucrul (jocul) individual.
Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii problemă ,
conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi , îşi adaptează
comportamentul la diferite situaţii .
Totuşi , deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi , nu au iniţiativă, dar
răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a lua iniţiativă într-o
situaţie oarecare. De asemenea vom desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe grupuri pentru a le
dezvolta abilităţile de lucru în echipă.

V . Domeniul om şi societate –Activităţi practice


Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice , utilizându-le corect în cadrul
diferitelor tehnici însuşite realizând în general lucrări practice estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările , nu au formate deprinderile de a asambla întregul din părţile lui
componente ; coordonarea ambelor mâini nu este perfecţionată.

Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi , stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor . Vom desfăşura activităţi pentru a le
dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă.

VI. Domeniul Artă – Activitaţi artistico – plastice


În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor de lucru (
creion, pensulă, bețișor, deget) ; Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină ,
respectarea proporţiilor ; rigiditatea mâinilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru , să respecte proporţiile , să realizeze lucrări îngrijite ,
să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai ales să-şi motiveze părerea..

VII. Domeniul Artă – Educaţie muzicală


Am constatat că majoritatea copiiilor respectă linia melodică şi textul cântecului , audiază cu atenţie un
fragment dintr-un cântec cunoscut , unii recunoscând cu uşurinţă cântecul şi denumind titlul .
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului , nu executa mişcările în concordanţă cu textul, nu cântă toţi
deodată la unison.
Măsuri ameliorative
Vom învăţa şi vom repeta în cadrul activităţilor ( de joc, alese) , unele cântece ritmate la care se folosesc
bătăi din palme, observaţii sonore..

VIII. Domeniul Sănătate și motricitate


În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile motrice învăţate şi
reuşesc să le utilizeze correct în diferite contexte , de asemenea execută mişcări care necesită orientare
spaţială şi temporală. Unii copii întâmpină dificultăţi în perceperea schemei corporale , în păstrarea
rândului , nu execută alergarea cu gura închisă, etc..
Măsuri ameliorative
Se va face repetarea asezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi ; exersarea individuală pentru a-şi însuşi
corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi antrenaţi în activităţi sportive şi
ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile motrice.
Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul de
cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci o evoluţie în ce
priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor , astfel încât toţi preşcolarii de la 3+
ai grupei pot urma cu succes grupa următoare. În procesul educațional de la distanță, vreau să menționez
unii din cei mai activi copilași: Alexeev Messalina, Bîrca Matei, Caraiman Bogdan, Catarău Arina,
Logut Sofia, Palega Cristina, Avxentiev Antonie. Sunt și din cei care nu au muncit online, dar părinții s-au
ocupat cu ei la tematicile propuse de sine stătător, din diferite motive( lipsă calculator,telefon performant
etc.), dar mă bucură faptul că nu au lasat într-o parte activitățile noastre de zi cu zi.
Mulțumesc, la toți cei care ne-au susținut în continuarea procesului de studiu, pe timp de pandemie, cei
care ne-au instruit și nu în ultimul rând copilașilor, cei care ne bucură mereu.

S-ar putea să vă placă și