Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Ziua ____, Luna ____, Anul_____

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
I.1. în calitate de PROPRIETAR (LOCATOR) pe de o parte,
și
I.2. în calitate de CHIRIAȘ (LOCATAR), pe de alta parte,
- au convenit sa încheie prezentul contract de închiriere cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1. Locatorul declara ca da in chirie locatarului spatiul corespunzator apartamentului
decomandat, cu balcon, situat in, compus din o camera mare, o camera mica cu iesire in balcon,
o bucatarie – oficiu si grup sanitar, cu acces din exterior;
II.2. Spatiul inchiriat este dat in folosinta chiriasului pentru desfasurarea activitatii de
Hairstyling si manichiura/pedichiura cu gel;
II.3. Spatiul inchiriat ce face obiectul prezentului contract va fi dat in folosinta chiriasului pe
baza unui proces verbal de predare-primire in care se va consemna descrierea imobilului, starea
acestuia si obiectele de inventar predate. Procesul-verbal de predare-primire va constitui anexa
la contract si se va incheia la data semnarii prezentului contract si totodata, predarii spatiului.
III. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA
III.1. Chiria pentru folosirea imobilului prevazut la art. 2.1. este de /luna, ce vor fi achitati in
lei la cursul BNR din ziua platii, in contul de lei al locatorului, deschis la IBAN . Chiria se
datoreaza incepand cu data de .
III.2. Pentru perioada contractuala, plata chiriei se face lunar, pana pe data de 20 a fiecarei
luni pentru luna anterioara.
III.3. Neplata la termen a chiriei si a utilitatilor atrage majorari de intarziere egale cu 2%
pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza celei in care suma a devenit
exigibila;
III.4. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica in scris chiriasului cu 15 zile
inainte de termenul scadent de plata si va face obiectul unui act aditional incheiat intre parti;
III.5. La data incheierii contractului, chiriasul face plata anticipata a contravalorii chiriei pe o
perioada de doua luni (), ca garantie ce are rolul de a acoperi eventualele daune provocate de
catre chirias;
IV. DURATA CONTRACTULUI
IV.1. Spatiul ce face obiectul contractului de inchiriere se va inchiria pe o perioada de 19 luni,
in perioada
IV.2. La expirarea termenului, contractul poate fi reinnoit prin act aditional, cu acordul
partilor, in conditiile legii;
V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
V.1. Drepturile si obligatiile locatorului sunt urmatoarele:
V.1.1. Sa predea chiriasului imobilul, la termen si in conditiile stabilite de prezentul contract;
V.1.2. Sa nu ia nici un fel de masuri in legatura cu exploatarea spatiului inchiriat, de natura sa-l
tulbure pe chirias;
V.1.3. Sa controleze oricand modul in care chiriasul exploateaza spatiul inchiriat. Pe timpul
controlului, locatorul va fi insotit de chirias sau de un imputernicit al acestuia;
V.1.4. Sa primeasca, la incetarea contractului, spatiul care a facut obiectul acestuia, in starea in
care a fost predat, conform procesului verbal de predare – primire;
V.1.5. Sa solicite chiriasului eliberarea spatiului in cazul in care interesul personal sau national o
impune;
V.1.6. Nu reprezinta obligatia locatorului asigurarea securitatii bunurilor depozitate de catre chirias
in spatiul inchiriat;
V.2. Drepturile si obligatiile chiriasului sunt urmatoarele:
V.2.1. Sa primeasca spatiul inchiriat la termen si in conditiile stabilite de prezentul contract;
V.2.2. Sa foloseasca spatiul pe care l-a inchiriat numai in scopul prevazut in contract si in
conditiile stabilite prin contract;
V.2.3. Sa respecte strict spatiul aparamentului inchiriat;
V.2.4. Sa nu schimbe destinatia spatiului inchiriat fara acordul scris al locatorului;
V.2.5. Sa plateasca chiria la termenul si in conditiile prevazute la cap. III, pe toata perioada
contractului, indiferent daca isi desfasoara sau nu activitatea in spatiul inchiriat;
V.2.6. Sa obtina toate avizele si autorizatiile necesare desfasurarii activitatii si sa respecte pe tot
parcursul desfasurarii activitatii prevederile legislatiei in vigoare si conditiile precizate in
autorizatiile si avizele emise;
V.2.7. Sa raspunda de supravegherea desfasurarii activitatii, prevenirea incidentelor si pastrarea
ordinii pe perioada contractuala, de integritatea fizica si siguranta clientilor sai, asigurand,
daca este cazul, serviciul de paza si protectie specializat;
V.2.8. Sa permita accesul proprietarului in spatiul inchiriat, la solicitarea acestuia;
V.2.9. Sa nu afecteze structura de rezistenta si sa nu schimbe destinatia spatiului inchiriat;
V.2.10. Sa mentina curatenia in zona spatiului inchiriat si sa asigure respectarea de catre angajati si
clienti a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, fara a crea disconfort
vecinatatilor;
V.2.11. Sa nu aduca prejudicii spatiilor verzi si mediului inconjurator; este interzisa amplasarea
mobilierului pe spatiul verde;
V.2.12. Sa doteze spatiul inchiriat cu recipienti pentru colectarea selectiva a deseurilor;
V.2.13. Sa nu depoziteze ambalaje si alte obiecte similare in vecinatatea locului de desfasurare a
activitatii;
V.2.14. Sa suporte toate amenzile si penalitatile primite de locator, din culpa chiriasului;
V.2.15. Sa instiinteze in scris pe locator de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul, cu cel putin 30
de zile inainte de expirarea termenului prezentului contract;
V.2.16. La incetarea contractului, are obligatia de a preda spatiul inchiriat, curat, in starea in care l-a
primit de la locator, conform procesului verbal de predare – primire;
V.2.17. Sa asigure securitatea bunurilor personale depozitate pe spatiul inchiriat;
V.2.18. Sa suporte toate cheltuielile de intretinere si folosinta ale apartamentului, pe toata durata
contractului de inchiriere: energie electrica, gaze naturale, servicii de salubritate, intretinere
la asociatie etc;
VI. INCETAREA CONTRACTULUI
VI.1. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele situatii:
a) prin acordul ambelor parti consemnat in scris, prin act aditional;
b) la expirarea termenului, pentru care a fost incheiat cu exceptiile prevazute de prezentul
contract;
c) prin reziliere, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre o parte; rezilierea va
opera de drept, printr-o simpla notificare, fara nici un fel de alte formalitati sau interventie a
instantei de judecata (pact comisoriu de grad IV);
VI.2. Daca locatarul solicita rezilierea contractului anterior datei de expirare de drept a
acestuia, va despagubi locatorul cu diferenta de chirie pana la data expirarii de drept a
contractului;
VII. NOTIFICARI
VII.1. Orice notificare se va face in scris si va fi transmisa la adresele partilor mentionate in
preambul prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Notificarile verbale nu se iau in
considerare.
VII.2. Notificarea se considera efectiva de la data primirii confirmarii de primire de catre
expeditor;
VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
VIII.1. Prezentul contract va putea fi modificat numai prin act aditional semnat de ambele
parti;
IX. FORTA MAJORA
IX.1. Partile contractante sunt exonerate de raspundere in cazul neexecutarii, executarii
necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor contractuale in caz de forta majora, pe toata
durata existentei acesteia; prin forta majora se intelege un eveniment sau
evenimenteindependente de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa
incheierea contractului care fac executarea prezentului contract pentru oricare dintre partile
contractante imposibila, evenimente precum: razboi, cutremur, inundatii majore, embargo.
Starea de urgenta sau starea de alerta nu reprezinta forta majora. Inactivitatea chiriasului in
spatiul inchiriat nu il exonereaza pe acesta de plata chiriei la termen;
IX.2. Cazul de forta majora exonereaza partile de raspundere, in conditiile legii si a notificarii
in scris, in termen de 5 zile de la aparitia sa, catre cealalta parte. Documentele probatorii vor fi
prezentate in termen de 15 zile de la data aparitiei fortei majore, certificate de Camera de
Comert si Industrie a Romaniei;
IX.3. In cazul in care forta majora dureaza mai mult de 30 de zile calendaristice, oricare
dintre partile contractante va putea notifica celeilalte perti incetarea de drept a contractului, fara
ca aceasta sa-i datoreze daune interes;
X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. Partile vor depune toate diligentele pentru rezolvarea oricaror conflicte legate de sau
decurgand din prezentul contract pe cale amiabila;
10.2. Orice conflict in legatura cu sau decurgand din prezentul contract care nu a fost rezolvat pe
cale amiabila se va rezolva de catre instantele judecatoresti competente din circumscriptia caruia
este situat imobilul ce face obiectul prezentului contract;
XI. SUBINCHIRIEREA
XI.1. Subinchirierea totala este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute. Chiriasul poaqte
subinchiria partiala, numai cu acordul prealabil scris si in conditiile stabilite de proprietar, fara
schimbarea obiectului de activitate al contractului mentionat la art. 2.2 din prezentul contract;
XI.2. Chiriasul poate subinchiria cate o camera cu acces la utilitati, maxim doua subinchirieri
simultan, ce vor fi mentionate in contract prin act aditional;
XII. CLAUZE FINALE
XII.1. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru plata chiriei si a utilitatilor, la termenele
si modalitatile stabilite, precum si pentru predarea imobilului la expirarea termenului;
XII.2. Chiriasului ii este interzis sa efectueze orice tip de lucrari, de natura sa modifice sau sa
imbunatateasca in orice mod spatiul inchiriat, fara acordul scris al locatorului cu exceptia
lucrarilor de intretinere si reparatii curente.
XII.3. Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului Civil, precum si cu
toate reglementarile legale in vigoare referitoare la locatiune;
XII.4. Prezentul contract a fost incheiat in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte
contractanta, si una pentru inregistrare la ANAF.

PROPRIETAR CHIRIAS
(LOCATOR), (LOCATAR),

Între părțile mai sus menționate intervine prezentul contract de închiriere în următoarele
condiții:
Art. 1. Proprietarul asigură chiriașului folosirea spațiului situat în _________________, sect. / județ
________________, str. ______________________________________, nr. ______, bl. _____, sc.
_____, et. ______, ap. ______ . Obiectul închirierii este format din _____________
_____________________________________________________________________________.
Art. 2. Bunul închiriat nu este grevat de sarcini.
Art. 3. Proprietarul predă chiriașului bunul închiriat la data de: _____________________.
Art. 4. Proprietarul predă chiriașului bunul închiriat în stare:___________________
_________________________________________________________________________
PREȚUL ÎNCHIRIERII, MODALITATEA DE PLATĂ
Art. 5. Prețul închirierii, respectiv chiria este de __________________________.
Modalitatea de plata:
 chiriașul va plați anticipat pe ________________luni
 chiria va fi plătită în euro sau în lei la cursul ___________ din ziua efectuării plății
 chiria va fi plătită la data de ________________ ale lunii
 începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract, chiriașul se obligă să constituie un
fond de garanție, echivalent al unei chirii lunare.
Art. 6. Cuantumul chiriei va putea fi modificat de către părți, prin acord, pe baza de act adițional la
prezentul contract.
DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Art. 7. Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioada de _______ luni de zile, cu începere de
la data de ____________ pâna la data de ____________.
Art. 8. Prezentul contract de închiriere poate înceta și înainte de data sus menționată prin acordul scris
al ambelor părți.
Art. 9. Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul scris al ambelor părți până la
data expirării prezentului contract și cu anunțarea părților cu minim 30 zile în avans.
OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI
Art. 10. Proprietarul va preda chiriașului bunul închiriat, precum și toate accesoriile acestuia, mobilat și
în stare bună de funcționare a instalațiilor, începând cu data de _____________.
Art. 11. Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință asupra bunului
închiriat.
Art. 12. Proprietarul nu va putea sa închirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui terț.
OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI
Art. 13. Chiriașul se obligă ca pe toata durata închirierii să păstreze în bune condiții bunul închiriat,
precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze.
Art. 14. Chiriașul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute în contract.
Art. 15. Chiriașul se obligă să plătească proprietarului chiria la termenul scadent convenit în contract.
Art. 16. Pe toata durata închirierii, chiriașul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitățile
consumate pentru folosința bunului închiriat, respectiv, gaz, curent, telefon, cablu, apă-canal, degajarea
gunoiului, etc., dar si eventualele reparații efectuate de asociația de locatari, reparații ce revin cotă parte
persoanelor ce locuiesc în imobil.
Art. 17. Chiriașul va efectua pe cheltuiala sa lucrările de reparații ale bunului închiriat dacă sunt
deteriorate de culpa sa.
Art. 18. Chiriașul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului închiriat care s-ar datora
culpei sale
Art. 19. Chiriașul nu va face modificări bunului închiriat decât cu acordul scris al proprietarului.
Art. 20. Chiriașul la expirarea acestui contract va restitui bunul închiriat împreună cu toate accesoriile
acestuia în aceeași stare în care le-a primit.
Art. 21. Chiriașul se obligă să permită Proprietarului să verifice starea imobilului, în orice moment al
derulării contractului, cu anunțului prealabil al chiriașului.
Art. 22. Chiriașul are dreptul de a-i fi returnată suma achitată cu titlu de garanție, la finalul prezentului
contract, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor asumate și ulterior semnării de către
proprietar a procesului verbal de predare – primire al imobilului.
RASPUNDEREA PĂRȚILOR CONTRACTANTE
Art. 23. Pentru neplata chiriei în termenele contractuale sau încălcarea oricărei clauze din acest
contract, proprietarul poate solicita unilateral rezilierea contractului și evacuarea chiriașului.
Art. 24. Neplata facturilor de utilități în termenul scadent atrage rezilierea de drept a contractului, fără
notificare și fără intervenția instanțelor judecătorești ori îndeplinirea vreunei alte formalități, cu
consecința reținerii de către proprietar a garanției achitate de către chiriaș.
LITIGII
Art. 25. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contractor pot fi soluționate pe cale
amiabila, iar dacă părțile nu cad de acord vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.
ALTE CLAUZE
Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data de ___________________.
Acest contract are ca temei dispozițiile legislației în vigoare.
Contractul și anexa au fost încheiate în 2 exemplare originale, unul pentru fiecare parte contractantă.
PROPRIETAR CHIRIAȘ

S-ar putea să vă placă și