Sunteți pe pagina 1din 4

Data: 05.12.

2019
Clasa: a III-a F
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nicolae Labiș
Profesor învățământ primar: Enache Raluca - Mihaela
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de ȋnvăţare: O lume de poveste
Subiectul lecţiei: Probleme
Tipul lecţiei: fixare și sistematizare
Scopul lecţiei:sistematizarea cunoștințelor despre rezolvarea de probleme

Competențe generale:
2. Utilizarea numerelor în calcule
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare

Competenţe specifice:

Matematică
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau
cu fracţii cu acelaşi numitor
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind
tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea
şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente simple
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000

Limba și literatura română


3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare

Arte vizuale și abilități practice


1.3. Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj vizual

Obiective operaţionale:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției toți elevii vor fi capabili:
O1:să utilizeze corect terminologia specifică operației de împărțire. Obiectivul se
considera realizat daca toți elevii utilizează corect cel puțin 4 din terminologiile matematice
pe baza experiențelor anterioare.
O2:să calculeze corect exerciții cu împărțiri. Obiectivul se consideră realizat daca toți
elevii calculează corect cel puțin jumătate din exercițiile de împărțire pe baza experiențelor
anterioare.
O3: să formuleze întrebările pentru rezolvarea problemei. Obiectivul se consideră
realizat dacă toți elevii formulează cel puțin o întrebare din planul de rezolvare al problemei,
pe baza explicațiilor cadrului didactic.
O4: să rezolve probleme, respectând etapele de lucru. Obiectivul se consideră realizat
daca toți elevii rezolvă cel puțin o problemă din trei pe baza materialului didactic.
Strategii didactice:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul
2. Mateiale didactice: caiet auxiliar, rebus, ghetuța cu probleme, puzzle
3. Forme de organizare: frontal, individual, perechi

Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică a elevilor; se evaluează corectitudinea si


atenţia acordata sarcinilor de lucru , evaluare în perechi
.

Resurse umane : 26 de elevi


Resurse temporale : 45 de minute

Bibliografie:

- MECTS- Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului


aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
- Roșu, Mihail, 2006, Didactica matematicii în învățământul primar, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural.
- Cerghit, Ioan, 2006, Metode de ȋnvățămȃnt, Iași, Ed. Polirom;
- Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip
“blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar.
Scenariu didactic
MOMENTELE Ob. DESFASURAREA LECTIEI SRATEGIA DIDACTICA EVALUARE
LECTIEI Op
Metode si Forma de Materiale
procedee organizare didactice
Se asigura climatul necesar desfășurării lecției; sunt
1.Momentul distribuite materialele și sunt oferite ultimele indicaţii Conversaţia Frontal
organizatoric privind organizarea în bănci.
Se verifică tema de acasă din punct de vedere cantitativ.
2.Reactualizarea O1 Se va realiza o verificare a noțiunilor teoretice despre Conversaţia Frontal Caiet Observarea
cunoștințelor terminologia matematica și se vor face câteva exerciții de Individual auxiliar sistematică a
elevilor
calcul oral.
-Cum se numește numărul din care împărțim?
-Cum se numește numărul la care împărțim?
-Cum se numește rezultatul împărțirii?
-Cum aflăm jumătatea unui număr? Dar sfertul?
3. Captarea Se prezintă elevilor un rebus cu personaje din povești și Conversaţia Frontal Rebus
atenţiei astfel vor descoperii titlul lecției.( Anexa 1) Explicaţia Individual

4. Anuntarea Se anunță titlul lecției „Probleme” care se notează la Conversaţia Frontal Tablă
titlului si a tablă și se precizează că în cadrul orei de matematică se vor Marker
obiectivelor rezolva probleme .

5. Fixare si O2 Fiecare elev va primi câte o ghetuță în care se află Conversația Frontal Ghetuțe cu Se evaluează
sistematizare O3 bilețele cu probleme. Se specifică faptul că rezolvând Explicația Individual probleme corectitudinea si
O4 corect problemele Moș Nicolae va vedea cât de Exercițiu atenția acordata
sarcinilor de
conștiincioși sunt elevii și ghetuțele lor vor începe să
lucru
strălucească pe măsură ce rezolvă. Se vor scoate datele
primei probleme și se va rezolva respectând planul de
rezolvare. Va fi numit un elev la tablă iar ceilalți vor nota
în caiete. După ce problema se scrie într-un singur exercițiu
se trece la următoarea.
După fiecare problemă rezolvată corect elevii vor fi
recompensați cu o piesă dintr-un puzzle.
6. Obținerea O2 Pe caiet elevii vor ansambla piesele de puzzle și vor Exercițiul Frontal Puzzle Evaluare în
performanței rezolva sarcina, ajutându-l pe măgărușul Moșului Nicolae perechi
să își arate devotamentul.
7. Încheierea Se fac aprecieri asupra modului de lucru si a Conversaţia Frontal Aprecieri
lecției participării elevilor în cadrul lecției. verbale

S-ar putea să vă placă și