Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 29 iunie 2022
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea


Contractului de credit dintre Republica Moldova și Agenția
Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 15 milioane euro,
semnat la Chișinău la 15 iunie 2022
-----------------------------------------------

În temeiul art. 3 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului


public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 704), cu modificările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


pentru ratificarea Contractului de credit dintre Republica Moldova și Agenția
Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 15 milioane euro, semnat la Chișinău la
15 iunie 2022.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
și integrării europene Nicolae POPESCU

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

/conversion/tmp/activity_task_scratch/600778014.docx
2

Vizează:

Secretar general al Guvernului Dumitru UDREA

Aprobată în şedinţa Guvernului


din

/conversion/tmp/activity_task_scratch/600778014.docx
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru ratificarea Contractului de credit dintre Republica
Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare,
în sumă de 15 milioane euro

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.


Art. 1. – Se ratifică Contractul de credit dintre Republica Moldova și
Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 15 milioane euro, semnat la
Chișinău la 15 iunie 2022.
Art. 2 – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea
prevederilor Contractului menționat.

Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica


Agenției Franceze pentru Dezvoltare ratificarea Contractului nominalizat.

Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului

/conversion/tmp/activity_task_scratch/600778014.docx