Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. ____

din ____ __________2022

cu privire la încheierea unui contract de asistenţă juridică

În temeiul art. 6 lit. a) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2017, nr. 252 art. 412) cu modificările ulterioare, precum și în conformitate
cu pct. 62 din Regulamentul privind modul de reprezentare a intereselor statului în instanţele
judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 764/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 nr. 216-220 art. 826),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1.Se ia act de rezultatele selecţiei Cabinetului avocatului „Adrien Gabeaud”(Franţa) în
parteneriat cu Biroul Asociat de Avocaţi „Bivol Soţchi & Partners” (Republica Moldova), pentru
reprezentarea intereselor statului în cauza penală în privinţa unor cetăţeni ai Republicii Moldova.
2.Se împuterniceşte ministrul justiţiei să semneze în numele Guvernului contractul de
asistență juridică cu Cabinetul avocatului „Adrien Gabeaud”(Franţa) în parteneriat cu Biroul
Asociat de Avocaţi „Bivol Soţchi & Partners” (Republica Moldova) în sumă de 35 000,00 Euro,
precum şi actele, acordurile şi procesele-verbale necesare pentru buna executare şi realizare a
contractului numit.
3.Cheltuielile menţionate la pct. 2, în sumă echivalentă în lei, vor fi finanţate din contul
alocaţiilor aprobate în bugetul Ministerului Justiţiei pe măsura prezentării documentelor
confirmative.
4.Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

PRIM-MINISTRU
Contrasemnează:
Ministrul Justiţiei
Ministrul Finanțelor
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract de asistenţă juridică

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Ministerul Justiției
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite
Pe teritoriul Republicii Franceze a fost iniţiată o procedură judiciară penală de catre
Parchetul Naţional Financiar în privinţa unor cetăteni ai Republicii Moldova. In acest sens,
prin ordonanţa de autorizare, instanţa de judecată franceză a aplicat sechestru penal în privinţa
unui imobil ce se află pe teritoriul Republicii Franceze.  Totodată, conform Codului de
procedura penala al Republicii Franceze a fost solicitată atragerea statului Republica Moldova
în calitate de parte civilă în dosarul respectiv, care a fost acceptată de instanţa de judecată
franceză. Calitatea Republicii Moldova de parte civilă a fost solicitată în contextul în care se
prezumă că bunul sechestrat a fost achiziţionat cu surse financiare obţinute din infracţiunile de
corupţie si spălare de bani în proporţii deosebit de mari comise pe teritoriul Republicii
Moldova de catre cetaţeni ai Republicii Moldova şi prin care a fost prejudiciat bugetul de stat.
Prin urmare, se impune repararea prejudiciului cauzat Republicii Moldova prin acţiunile
persoanelor sus-menţionate.
Ministerul Justiţiei, în condiţiile pct. 17 din Regulamentul privind modul de reprezentare a
intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi
internaţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 764/2012, a demarat un concurs de
selectare a reprezentanţilor intereselor statului în cauza respectivă. Astfel, prin Ordinul
ministrului justiției nr. 92 din 11 aprilie 2022 a fost desemnată componenţa nominală a
Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de
arbitraj internaţionale, iar căştigător al concursului a fost desemnat la 30 iunie 2022 Cabinetul
avocatului „Adrien Gabeaud”(Franţa) în parteneriat cu BAA „Bivol Soţchi & Partners”
(Republica Moldova) a căror ofertă corespunde cerinţelor documentaţiei de concurs şi
specificului activităţii de reprezentare în cauza respectivă.
Se va nota că, oferta de preţ a căştigătorului concursului a fost suma de 35 000,00 Euro
pentru serviciile juridice de reprezentare a Republicii Moldova în calitate de parte civilă la
faza de urmărire penală, cît şi în faţa instanţelor de judecată (în condiţiile art. 705-150 din
Codul de procedură penală francez), în cauza nr. 16189000658, 19/2016.
Potrivit pct. 62 din Regulamentul privind modul de reprezentare a intereselor statului în
instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 764/2012, încheierea contractului de asistenţă juridică cu cîştigătorul
concursului îi revine conducătorului autorităţii publice parte în litigiu. În procedurile
contencioase prevăzute la pct. 15 literele d) şi e) din Regulamentul menţionat (litigiile
examinate în instanţele judecătoreşti străine şi în instituţiile de arbitraj internaţionale), în
calitate de pîrît figurează, de regulă, statul Republica Moldova sau Guvernul Republicii
Moldova. Astfel, în sensul pct. 62 din Regulamentul precitat prin expresia „autoritate publică,
parte în litigiu” trebuie înţeles acel minister sau autoritate publică din subordinea
Guvernului/ministerului de domeniul de competenţă al căruia/careia ţine fondul litigiului sau
litigiul de bază.
Prin proiectul Hotărîrii Guvernului se propune împuternicirea ministrului justiţiei de a
semna în numele Guvernului contractul de asistență juridică cu Cabinetul avocatului „Adrien
Gabeaud”(Franţa) în parteneriat cu BAA „Bivol Soţchi & Partners” (Republica Moldova),
precum şi actele, acordurile şi procesele-verbale necesare pentru buna executare şi realizare a
contractului numit.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea


legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul menționat nu transpune legislația Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Principalele prevederi ale proiectului se rezumă la acordarea împuternicirilor de negociere
şi semnare a unui contract în scopul asigurării reprezentării intereselor statului în fața
instanţelor judecătoreşti din Republica Franceză în cauza penală în privinţa unor cetăţeni ai
Republicii Moldova.
5. Fundamentarea economico-financiară
Cheltuielile de implimentare a prezentului proiect urmează a fi suportate de Ministerul
Justiţiei din contul mijloacelor financiare alocate prin intermediul Legii nr. 112/2022 privind
modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor
acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul va fi supus procedurii de avizare în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/
2017 cu privire la actele normative.
8. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupție de către Centrul Național Anticorupție
în conformitate cu art. 35 din Legea nr. 100/ 2017 cu privire la actele normative.

Secretar de stat Eduard SERBENCO


Sinteza
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea
unui contract de asistenţă juridică

Nr. Denumirea Obiecţii şi propuneri Comentarii autor


instituţiei (argumente)
1. Cancelaria de Lipsa obiecţiilor şi propunerilor ------------
Stat
2. Ministerul În preambulul proiectului textul Se acceptă
Finanţelor „Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 252 art. 412”.
Pct. 3 din proiect se propune de a fi
expus în următoarea redacţie:
„Cheltuielile menţionate la punctul
2, în sumă echivalentă în lei, vor fi
finanţate din contul alocaţiilor
aprobate în bugetul Ministerului
Justiţiei pe măsura prezentării
documentelor confirmative”.

Secretar de stat Eduard SERBENCO


MINISTERUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

MD - 2012, mun. Chişinău,


str. 31 August 1989, nr. 82
tel.: +373 22 20 14 24
web: www.justice.gov.md,
e-mail: secretariat@justice.gov.md

___________ nr.__________
la nr. ___________ din _________

Centrul Național Anticorupție

În temeiul art.4 alin.(1) lit. d) din Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la
Centrul Național Anticorupție, vă prezentăm pentru efectuarea expertizei anticorupție,
proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract de asistenţă juridică
(număr unic 665/MJ/2021).

Anexă: proiectul hotărîrii Guvernului – 1 filă;


nota informativă – 2 file;
sinteza – 1 filă.

Secretar de stat Eduard SERBENCO

Tel. (022) 20-14-07

S-ar putea să vă placă și