Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET

privind numirea doamnei Stella JANTUAN in func(ia


de consilier al Pregedintelui Republicii Moldova pe probleme politice,
relafii cu autoritdtile publice qi societatea civild

in temeiul art. 8 alin. (3) din Legea cu privire la statutul personalului


din cabinetul persoanelor cu funclii de demnitate public6,

Pregedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z d:

Articol unic. - Doamna Stella JANTUAN se nume$te, de ladata


de 10 ianuarie 2023, in funcJia de consilier al Pregedintelui Republicii Moldova
pe probleme politice, relalii cu autoritdtile publice gi societatea civil6.

PRE$ED MOLDOVA

Chigindu, l0 ianuarie 2023.


Nr.786-IX.
flepeaoa

TIPE3IIAEHT PECTIYBJII,IKII MONAOBA

YKA3
o Ha3HaqeHLIu rocroxu Crellu XAHTyAH
coBerHI,tKoM flpesugexra Pecny6nr,mu Mon,qosa
no florr1Tr{qecKI.IM BOnpocaM, oTHo[reHI'IqM c opraHaMI'r
ny6nuu uoi BJIacrH H I-paxAaHcKl,tnr o6ruecrsol{

Ha ocHosaHllu .racru (3) crarr,u 8 3aroua o craryce nepcoxaJla xa6uuera


Jrr.ru, ucnoJrHrloxlltx orBercrBeHHbIe rocyAapcrBeHHbIe AoJI)I(HOCTI'I,

flpesugerrr Pecuy6-nuxu MorAosa r o cr a H o B JL e r:

E1u:aas crarbr. - HasHa'Iurr rocnoxy Crenny XAHTyAH coBerHHKoM


flpesugexra Pecuy6nuxl.r Molgona 11o rroJrr,rTr.rqecKHM BgrrpocaM, oTHoIIIeHHtM
c opraHaMl.r ny6nuvnofi BJracrlt Ir rpaxAaHcKI.{M o6ulecrBoM c l0 r,lnra:pt 2023
roAa.

C'.&",1i,\
MOnAOBA

Krzuruuey, l0 xuaapr 2023 r.


Ns 786-lX.

S-ar putea să vă placă și