Sunteți pe pagina 1din 2

PRB$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
privind eliberarea domnului Andrei ONOFREI
din funcfia de qef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate
al Aparatului Preqedintelui Republicii Moldova

In temeiul art. 94 alin. ( 1) din Constitulia Republicii Moldova,

Preqedintele Republicii Moldova d e c r e te az6:

Articol unic. - Domnul Andrei ONOFREI se elibereaz6, din data


de 19 aprilie 2021, din funcfia de qef al Serviciului Consiliului Suprem
de Securitate al Aparatului Pregedintelui Republicii Moldova, conform cererii
de demisie.

PRE$E DINTE B ICN MOLDOVA


9

3
o
o
s

Chigindu, 9 aprilie 2021.


Nr.68-IX.
flepenoa

IPE3I4AEHT PECTIYEJILIKI,I MOJIAOBA

YKA3
o6 ocso6oxAeHr.ru rocrroAr,rHa AHApe, OHO@PE,
or .(onxHocrr.r HaqurLHr,rKa Cnyx6u Brrcurero coBera 6esonacHocru
Annapara llpesugenta Pecny6nuxu MoaAosa

Ha ocnosaHuu uactu ( 1) crarru 94 Koxcruryuua Pecny6luxlr MorAosa

flpesugenr Pecny6.nuxu Mo,qAosa n o cra H o BJr r e r:

E,.uuas crarb{. - Ocso6o,uu'rt rocflo,4uHa Angpea OHO@PE-f,


or AoJIxHocrIt HaqaJrbHr,rKa Cnyx6u Bsrcurero coBeTa 6e:onacsocru
Annapara llpe:ugen'ra Pecny6nr.rxu MorAosa c 19 anpe.,ra 2021 rorc
corJlacHo 3tuIBJIeHI{}o o6 orctagxe.

IIPE3 MOnAOBA
,3
oo

\,r .t6!,
.t & {

Kurunuey,9 aupenr 2021 r.


.r/! 68-IX.

S-ar putea să vă placă și