Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
privind conferirea gradului special de general-maior
al Serviciului de Protecfie qt Pazd de Stat
domnului Vasile POPA

in temeiul art. 88 lit. j) din Constitu(ia Republicii Moldova gi al art. 17


alin. (2) din Legea cu privire la Serviciul de Protecfie giPazd de Stat,

Preqedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z d;

Art. l. - Se conferi gradul special de general-maior al Serviciului


de Protecfie gi Pazi de Stat domnului Vasile POPA, director adjunct
al Serviciului de Protec(ie gi Pazd de Stat.

Art.2. - Prezentul decret intrd in vigoare la data semndrii.

PRESED MOLDOVA
'-on
'tnu
E
or

Chiqindu, 27 ianuarie 2023.


Nr.8lO-IX.
flepero4

IIPE3IIIEHT PECTDTEJTIIKU MOJIAOBA

YKA3
o npxcBoeHHLI rocnoAuHy Bacule IIOIIA creuriulbHoro 3BaHIlfl
Cnyx6u

Ha ocHosaHlln nyurra j) c'raruu 88 Koncrlrryuuu Pecuy6nurn Mo.nAoaa


v.rracrvr (2) craruu 17 3axona o Cnyx6e rocyAapcrBeHHofi oxpaHbl

llpeslrgen:r Pecny6nr.rxlr Monrosa n o craH o BJIfl er:

Cr. 1 . - flpzcnourr 3aMecrI{reJIIo Al'IpeKropa Cayx6u rocyAapcrBeHHofi


oxpaHbr rocrIoALIHy Bacune IOIIA cneLIuaIJIEHoe 3BaHI'Ie reuepaa-n'rafiopa
Cnyx6u rocyAapcrBeHnoi oxpaau.

Cr.2. - Hac:rosqnfi yKa3 Bcryflaer B cfiJry co AH, loA[I'IcaHI'Ir.

SiT'"b MOnAOBA

8.n"-, i ""^!

Kuuruuay, 27 t:ar,apt2023 r.
Ne 81O-lX.

S-ar putea să vă placă și