Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET

privind eliberarea din funclie a consilierilor


din Cabinetul Pregedintelui Republicii Moldova

In temeiul art.9 alin. (2) lit. d) din Legea cu privire la statutul personalului
din cabinetul persoanelor cu funclii de demnitate publicd,

Pregedintele Republicii Moldova dec re te azd:

Articol unic. - Se elibereazi din functie, la data de 9 august 202l ,inbaza


cererilor de demisie, urmhtorii consilieri ai PreEedintelui Republicii Moldova:
Natalia
DAVIDOVICI - consilier pentru relalii interetnice
NEMERENCO Ala - consilier in domeniul sAndtdlii
NICOLAESCU-ONOFREI Liliana - consilier in domeniul educaliei 9i cercethrii

PRE$ EDINTELE MOLDOVA


<,

li

Chigindu, 9 august 202 I


Nr. l3l-lX.
flepenoa

[PE3r,rAEHT pECrryEJIr4Klr MOJTAOBA

YKA3
o6 ocso6ox.qeHuu or nolxHocrlr coBerHr.rKoB
Ka6uHera flpe:u4er-rra Pecny6,ruxu Morrosa

Ha ocHosaHr.ru rryHxra d) vacru (2) crarsrl 9 3aroua o craryce nepcoHana


ra6uuera Jrr.ru, HcnoJrHrrourux orBercrBeHHbre rocy.uapcrBeHHbre ronxHocrH,
llpesraAeHr Pecny6nurr.r Mo.[Aoea n o c ra H o BJu e r:

Eruuas crarbr. Ocso6o.qurr or .[oJrxHocru c9 asrycra 2021 ro.(a


cor,'tacHo 3arBreHHtM o6 orcraBKe cnenyloutux coBerHLrKoB flpe:uger-rra
Pecny6,ruxu Morgona:

AAB I4AOBI,IT{ Haraa sro COBCTHHKA flO MCX3THI'qCCKT,IM OTHOlllCHHgM

HEMEPEHKO Ary coBerHHKa e o6,'racrr4 3.rIpaBooxpaHeHH,

H14KOnAECKY-OHOOPEfr JIuruaHv coBerHr.rKa a o6racra o6pa:onaunr


u uccreaosaHr4E

NPE3I4AEHT P onAoBA
+

oa
.{ !. o
{

Kuuruuey,9 asrycra 2021 r.


Ns 131-IX.