Sunteți pe pagina 1din 7

Dosarul nr.

21ji-1288/22
1-22069881-46-21 ji-19052022
ÎNCHEIERE
20 decembrie 2022 mun. Soroca

Judecătoria Soroca (sediul Central)


Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Tocaiuc Ghenadie
Grefier Lozan Zinaida
Cu participarea:
Reprezentantului Penitenciarului nr. 6 Chiriac Elena
Procurorului Bodiu Serghei
Avocatului Gîlca Ilie

a judecat în şedinţă judiciară publică cererea cu privire la aplicarea prevederilor Legii


privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenţei Republicii
Moldova nr. 243 din 24 decembrie 2021, înaintată de avocatul Gîlca Ilie în interesele
condamnatului,

Lupei Adrian Leonid, născut la *****, originar și


domiciliat în *****, studii superioare incomplete,
căsătorit, anterior condamnat, cetățenia Rep.
Moldova,

constată:
1. Descrierea circumstanțelor cazului aflat în examinare:
La 18.05.2022, avocatul Gîlca Ilie în interesele condamnatului Lupei Adrian Leonid a depus la
Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) cerere privind aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) Legii
nr. 243 din 24.12.2021, cu privire la amnistie în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea
independenţei Republicii Moldova.
Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 02 noiembrie 2022, a fost declinată
competența teritorială privind examinarea cererii înaintate de avocatul Gîlca Ilie în interesele
condamnatului Lupei Adrian Leonid privind aplicarea prevederilor Legii nr. 243 din 24.12.2021,
cu privire la amnistie în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenţei
Republicii Moldova în favoarea Judecătoriei Soroca (sediul Central).
2. Poziţia participanţilor la proces:
În şedinţa de judecată, condamnatul și avocatul în apărarea intereselor acestuia, au susţinut
cererea pe deplin, au solicitat de a fi admisă ca întemeiată şi redus termenul de pedeapsă în
baza Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței
Republicii Moldova nr. 243 din 24 decembrie 2021.
Reprezentatul Penitenciarului nr. 6 Soroca, nu a susţinut cererea înaintată şi a solicitat de a fi
respinsă ca neîntemeiată deoarece condamnatul a fost evaluat cu risc de recidivă ridicat și se
cartacterizează negativ.
Procurorul, în şedinţa de judecată a menţionat că nu este de acord cu cererea condamnatului și
a solicitat de a fi respinsă ca fiind neîntemeiată.
3. Motivarea hotărârii şi legile de care se călăuzeşte instanţa:
Audiind participanţii la proces, studiind materialele cauzei și dosarul personal al
condamnatului, examinând argumentele invocate în cererea adresată, în raport cu materialele
prezentate şi rigorile de drept aplicabile la caz, instanţa de judecată ajunge la concluzia că cererea
condamnatului Lupei Adrian este întemeiată şi urmează a fi admisă, reieşind din următoarele
considerente:
În conformitate cu prevederile art. 469 alin. (1) pct. 15) Cod de procedură penală, la executarea
pedepsei, instanţa de judecată soluţionează chestiunile cu privire la schimbările în executarea unor
hotărâri, şi anume: liberarea de pedeapsă în temeiul actului amnistiei sau stingerea executării pedepsei
(art. 295 din Codul de executare).

Art. 470 alin. (1) din Codul de procedură penală prevede că, chestiunile privind executarea
hotărîrilor prevăzute la art. 469 alin. (1) pct. 1)-4), 6)–16), 171) și 18) se soluţionează de
cătreinstanţa de judecată din raza de activitate a organului sau a instituţiei care execută pedeapsa.
Potrivit art. 107 alin. (1) Cod penal, amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea
răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei.
Potrivit art. 272 alin. (1) și (2) Cod de executare, în cazul amnistiei, în temeiul art. 107 din
Codul penal, care liberează condamnatul de executarea în continuare a pedepsei, fie reduce
pedeapsa sau o comută, instituţiile şi organele care asigură executarea categoriei respective de
pedeapsă examinează aplicabilitatea actului de clemenţă fiecărui condamnat şi, după caz, cu
acordul condamnatului, înaintează un demers instanţei de judecată competente conform art. 470
din Codul de procedură penală. La demers se anexează dosarul personal al condamnatului,
dovezile motivelor de fapt şi de drept invocate. Demersul se judecă în condiţiile Codului de
procedură penală. Condamnatul este în drept să înainteze personal un demers instanţei de judecată
pentru examinarea posibilităţii aplicării actului de amnistie. În acest caz, instituţiile sau organele
care asigură executarea categoriei respective de pedeapsă remit instanţei de judecată dosarul
personal al condamnatului.
Din materialele dosarului personal al condamnatului, instanța reține că, prin sentința
irevocabilă a judecătoriei Ciocana mun. Chişinău din 20 iunie 2011, Lupei Adrian a fost
condamnat: - în baza art. 287 alin. (3) Cod penal la 5 ani închisoare; - în baza art. 145 alin. (2) lit.
m) Cod penal la 15 ani închisoare. În temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de
infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate, lui Lupei Adrian i-a fost stabilită pedeapsa
definitivă de 17 ani închisoare, cu ispășirea ei în penitenciar de tip închis.
Prin sentința irevocabilă a judecătoriei Buiucani mun. Chişinău din 26 martie 2014, Lupei
Adrian a fost condamnat în baza art. 314 alin. (1) Cod penal la 2 ani 8 luni închisoare, cu ispășirea
pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
Prin Încheierea judecătoriei Buiucani mun. Chişinău din 24 aprilie 2019, în temeiul art.84
alin. (4) Cod penal, lui Lupei Adrian i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 17 ani 6 luni
închisoare.
Începutul termenului executării pedepsei este 11 aprilie 2010, expirarea termenului de
pedeapsă este 21 martie 2024 (prin încheierea judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 08
decembrie 2020, pentru condiții inumane de detenție, termenul de pedeapsă a fost redus cu 1298
zile.)
La data de 31 decembrie 2021, a intrat în vigoare Legea nr.243 din 24 decembrie 2021 privind
amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1-3, 6) a Legii nr.243 din 24 decembrie 2021 privind
amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova,
prezenta lege se aplică condiționat și exclusiv persoanelor condamnate, care sunt caracterizate pozitiv
pe parcursul executării pedepsei și sunt evaluate psihologic ca prezentând risc de recidivă mediu sau
redus, dacă persoanele respective cad sub incidența prevederilor art. 2–5, 7, 8. Aplicarea amnistiei
față de persoanele condamnate se decide de comisiile speciale privind aplicarea amnistiei în privința
persoanelor condamnate (în continuare – comisii speciale), instituite, în acest sens, în cadrul fiecărei
instituții care pune în executare pedeapsa, din reprezentanți ai Administrației Naționale a
Penitenciarelor și ai Inspectoratului Național de Probațiune. Comisiile speciale se instituie prin
ordinul ministrului justiției și activează în baza unui regulament-cadru aprobat prin ordinul
ministrului justiției. În temeiul deciziilor comisiei speciale, instituția care pune în executare pedeapsa
inițiază demersurile către instanțele de judecată competente privind aplicarea prevederilor prezentei
legi. Persoana condamnată poate înainta personal sau prin intermediul unui avocat un demers către
instanța de judecată privind examinarea posibilității aplicării amnistiei doar dacă a fost refuzată de
comisia specială.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) a Legii nr.243 din 24 decembrie 2021 privind
amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova,
persoanei condamnate la pedeapsa cu închisoare, la data intrării în vigoare a prezentei legi, căreia
nu i se pot aplica prevederile art. 4–6 i se reduce termenul de pedeapsă după cum urmează: cu o
cincime, dacă este condamnată pe un termen mai mare de 10 ani.

La caz, instanţa reţine că, la data de 11 aprilie 2022, condamnatul Lupei Adrian s-a adresat
către Comisia specială privind aplicarea actului cu privire la amnistie din cadrul Penitenciarului nr.
15 Cricova, solicitînd aplicarea în privinţa lui a prevederilor Legii nr. 243 din 24 decembrie 2021. La
data de 28 aprilie 2022 psihologul penitenciarului nr.15 Cricova Tatiana Grecu a întocmit fișa de
evaluare a riscului de recidivă, conform căreia condamnatul Lupei Adrian a fost evaluat cu riscul de
recidivă ridicat. La data de 29 aprilie 2022, comisia penitenciarului nr.15 Cricova a aprobat raportul
de evaluare despre realizarea Programului individual de executare a pedepsei și despre
comportamentul condamnatului, conform căruia s-a constatat, că Lupei Adrian a realizat
programul individual, iar comportamentul este negativ.

La data de 17 august 2022, Comisia specială a penitenciarului nr.15 Cricova, a refuzat


înaintarea în instanța de judecată a materialelor privind aplicarea actului de amnistie în privința
condamnatului Lupei Adrian.

La caz, instanța atestă că, calea prealabilă de soluționare a cererii a fost respectată de către
condamnatul Lupei Adrian.

Cu privire la caracteristica negativă aprobată de comisia penitenciarului nr.15 Cricova și riscul


de recidivă ridicat stabilit de psihologul penitenciarului instanța relevă următoarele.

Potrivit materialelor ce se conțin în dosarul personal al condamnatului pe perioada de


executare a pedepsei acesta a dat dovadă de un comportament pozitiv, începând cu anul 2015 nu
mai are sancțiuni active, sancțiunea din 2021 a fost anulată prin încheierea judecătoriei Chișinău,
sediul Ciocana din 20 decembrie 2021, de 9 ori a fost stimulat de administrația penitenciarului.
Totodată, porivit materialelor dosarului personal se constată că fiind în detenție în anul 2018,
condamnatul Lupei Adrian s-a căsătorit cu Lupei Vica. În perioada 25 ianuarie 2019 – 03 august
2019 a participat la programul cu privire la reducerea violenței în mediul penitenciar, fiindu-i
stabilit nivelul de apreciere bine.

Conform raportului de evaluare din 29 aprilie 2022, rezultă, că condamnatul Lupei Adrian a
realizat integral Programul individual de executare a pedepsei, și anume a realizat Programul cu
privire la educație pentru sănătate în mediul deținuților 14.04.2021 – 09.06.2021 (calificativ bine);
Programul cu privire la reducerea violenței în mediul penitenciar 15.04.2021 – 10.06.2021
(calificativ bine); Programul de pregătire către liberare condiționată înainte de termen și la sfârșit
de termen 13.09.2021 – 23.12.2021 (calificativ satisfăcător). Lupei Adrian este căsătorit, la
moment menține relațiile sociale cu familia și rudele, față de personalul penitenciarului are o
atitudine neutră, menține relații cu condamnații care se caracterizează pozitiv și negativ, a
participat la programul de încadrare în câmpul muncii.

Totodată, potrivit aceluiași raport de evaluare, condamnatul Lupei Adrian susține elementele
subculturii criminale; implicare în jocurile de hazard și folosirea substanțelor ce duc la devieri de
comportament, obligațiunile persoanei condamnate din Codul de executare nu le respectă; pe
parcursul ispășirii pedepsei nu a participat la programe opționale; la moment nu sânt schimbări
pozitive în comportament și nu tinde spre un comportament prosocial.

Conform pct. 3,4 al Regulamentului cu privire la întocmirea raportul de evaluare despre


realizarea Programului individual de executare a pedepsei și despre comportamentul
condamnatului, aprobat prin ordinul directorului ANP nr.284 din 31 mai 2021, raportul de evaluare
se perfectează în baza rezultatelor evaluării comportamentului condamnatului și al nivelului de
realizare a activităților planificate în Programul individual de executare a pedepsei. Perfectarea
unui raport de evaluare obiectiv și complet trebuie să fie anticipat de studierea profundă și
multilaterală a personalității condamnatului, a particularităților specifice, convingerilor, viziunilor,
intențiilor și comportamentului acestuia pe perioada detenției.

Analizând concluziile din raportul de evaluare, instanța constată că aceste concluzii sunt
contradictorii. În acest sens, este de remarcat că realizarea integrală a programului individual de
executare a pedepsei și lipsa sancțiunilor active, cu prezența a 9 stimulări, menținerea relațiilor
sociale cu familia și rudele, manifestarea față de personalul penitenciarului a unei atitudini neutre,
denotă faptul că condamantul Lupei Adrian a pășit pe calea corijării și este caracterizat pozitiv.

Cât privește evaluarea riscului de recidivă, instanța reține că în urma studierii dosarului
personal al condamnatului Lupei Adrian se ajunge la concluzia că riscul de recidivă ridicat a fost
stabilit eronat în urma evaluării psihologice.

Conform metodologiei evaluării riscului de recidivă, care este anexa nr.6 la Regulamentul –
cadru de activitate a comisiilor speciale privind aplicarea amnistiei în privința persoanelor
condamnate, aprobat prin ordinul Ministrului Justiției nr.44 din 18 februarie 2022, rezultă că risc
ridicat de recidivă se constată doar atunci când predomină factorii criminogeni ce condiționează o
recădere infracțională, iar factorii protectivi sunt indicii de diminuare a riscului de recidivă.

Prin prisma normelor invocate, instanța concluzionează că psihologul penitenciarului a emis


fișa de evaluare a riscului de recidivă contrar metodologiei și contrar trăsăturilor psihologice a
condamnatului Lupei Adrian.

Totodată, instanța reține că evaluarea riscului de recidivă este o evaluare individuală care nu
este determinantă pentru instanță în prezența constatărilor care indică contrariul împrejurărilor
stipulate în raportul de evaluare a riscului de recidivă.
Or, în evaluarea riscului, este necesar ca psihologul să se bazeze atît pe identificarea factorilor
de risc, cît şi pe identificarea punctelor tari ale condamnatului, a resurselor sale (factorilor
protectivi), iar raportul dintre factorii de risc și factorii protectivi poate oferi şansa condamnatului
de a se reintegra în comunitate.

Astfel, instanța reține că psihologul în fișă a indicat în calitate de factori criminogeni


următoarele aspecte: prezența antecedentelor penale; pattern infracțional; comportament și
relații antisociale; toleranță scăzută la frustrare, lipsa controlului și a empatiei; în rezolvarea
problemelor persistă abordarea agresivă/impulsivă.

În calitate de factori protectivi, psihologul a indicat următorii factori: se implică în realizarea


planului individual de resocializare, a participat la programe specifice nevoilor criminogene, s-a
implicat în activități opționale și munci neremunerate, motivat spre schimbare comportamentală,
dispune de coeziune și căldură familiară, dispune de loc permanent de trai și muncă oficială.

Potrivit fișei de evaluare a riscului de recidivă, se constată că factorii criminogeni sunt în


număr egal cu cei protectivi, prin urmare concluzia psihologului cu privire la stabilirea riscului de
recidivă ridicat fiind eronată, or risc de recidivă ridicat conform metodologiei se constată doar
când factorii criminogeni sunt mai mulți decât factorii protectivi.

Astfel, instanța de judecată constată, că psihologul în fișă a indicat eronat, în calitate de


factori criminogeni următoarele aspecte: prezența antecedentelor penale, această concluzie
contravine situației reale, or condamnatul Lupei Adrian în momentul când a fost condamnat nu
avea nici un antecedent penal, iar în sentința de condamnare a judecătoriei Ciocana mun. Chișinău
din 20 iunie 2011 se indică expres, că Lupei Adrian este fără antecedente penale; la capitolul
pattern infracțional, psihologul penitenciarului nu indică în ce constă acest factor criminogen;
referitor la comportament și relații antisociale, instanța menționează, că din materialele dosarului
personal nu se confirmă comportament antisocial; ce ține de constatarea, precum că condamnatul
Lupei Adrian în rezolvarea problemelor persistă abordarea agresivă/impulsivă, instanța atestă că
din același dosar personal al condamnatului nu este confirmat acest factor criminogen.

Instanţa de judecată stabileşte din probatoriul administrat şi cercetat în şedinţa de judecată


orientarea socială pozitivă a condamnatului, intreținerea legăturii cu familia, participarea la
activitățile obligatorii stabilite conform planului individual de resocializare, exprimarea interesului
pentru participare la munci neremunerate în cadrul penitenciarului, împrejurări care vin în
favoarea condamnatului şi anume interesul sporit al acestuia de a se integra în societate şi vin în
contradicție cu factorii criminogeni ca aspect psihologic apreciați de către psiholog la evaluarea
riscului de recidivă.

Totodată, instanța reține că prezența condamnărilor anterioare nu se includ în factorii de risc


criminogeni stipulați în pct. 2 din Capitolul II a Ordinului MJ nr. 44/2022 din 18.02.2022 cu privire la
aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a comisiilor speciale privind aplicarea amnistiei în
privința persoanelor condamnate.

În aceste împrejurări, instanța reține că, concluzia psihologului care a apreciat condamnatul
cu risc de recidivă ridicat este una eronată şi contradictorie materialelor dosarului personal.
La caz, amnistia este actul de clemență al puterii legiuitoare, prin care aceasta, din
considerente de ordin politic sau social, înlătură răspunderea penală şi consecințele condamnării
pentru infracţiunile săvîrşite pînă la apariția sa.

Legea nr. 243 este una organică şi urmează a fi interpretată, prin prisma principiului legalității
și reglementărilor din art. 3 alin. (2) din Codul penal, care stipulează că, interpretarea extensivă
defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii penale sînt interzise.

În concluzie instanta găseşte întemeiată cererea avocatului Gîlca Ilie privind aplicarea față de
condamnatul Lupei Adrian a prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 243 din 24.12.2021.

Astfel, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) al Legii nr.243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în
legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, instanța va
reduce condamnatului Lupei Adrian o cincime din termenul de pedeapsă definitivă de 17 ani 6 luni,
stabilit prin Încheierea Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău din 24 aprilie 2019, ceea ce constituie 3
ani și 6 luni.

Reieșind din cele expuse și în conformitate cu prevederile art. 107 din Codul penal, art. 41,
art. 342 şi art. 469-472 din Codul de procedură penală, al prevederilor Legii privind amnistia nr.
243 din 24.12.2021, instanţa de judecată,
dispune:
Se admite cererea înaintată de avocatul Gîlca Ilie în interesele condamnatului Lupei Adrian
Leonid cu privire la aplicarea prevederilor Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-
a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova nr. 243 din 24 decembrie 2021.
În temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 243 din 24.12.2021, privind amnistia în legătură cu
aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova se reduce condamnatului
Lupei Adrian Leonid, născut la 12 aprilie 1974, din pedeapsa de 17 (șaptesprezece) ani 6 (șase) luni
închisoare, aplicată condamnatului prin Încheierea Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău din 24
aprilie 2019, cu 1/5 (o cincime).
Încheierea adoptată, este executorie imediat la parvenirea copiei prezentei încheieri în instituția
penitenciară, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălți în termen de 10 zile de la data
pronunțării, prin intermediul Judecătoriei Soroca (sediul Central).

Preşedintele de şedinţă,
Judecătorul cu atribuțiile
judecătorului de instrucție Tocaiuc Ghenadie

S-ar putea să vă placă și