Sunteți pe pagina 1din 83

152 REMEDIEREA SOLURILOR CONTAMINATE

TEHNOLOGII

DE REMEDIERE

153

Omogenitatea ~i izotropia solului sunt factori care stau la baza alegerii tehnologiilor in situ de, decontaminare care implica deplasarea unor fluide prin solul contaminatrspalarecu apa~"extracfie cu abur sau in vid, bioremediere in situ. Daca in sol exista straturi aItemante cupermeabilitati foarte diferite, la suprafata de contact dintre acestea se formeaza canale prin care fluidele circula preferential scazand astfel eficienta de remediere. Straturile de sol formate din particule de dimensiuni mari scad eficienta proceselor de vitrificare, extractie chimica, stabilizare-solidificare. Densitatea aparenta este determinata de omogenitatea solului. Aceasta influenteaza uniformitatea transferului termic la aplicarea procedeelor termice ~i viteza de sedimentare a particulelor de sol in suspensie in procesele de floculare si sedimentare. Densitatea particulelor este importantasi in procesele de separare a metalelor/mineralelor grele (separare de medii dense) si la spalarea solurilor. Permeabilitatea este principalul factor care controleaza eficienta tehnologiilor de remediere in situ. Influenta permeabilitatii soluluise manifesta asupra: - capacitatii fluidelor de a se deplasa prin sol (apa, abur, solventi de extractie); - volatilizarii compusilor organici volatili in procesele SVE; - deplasarii solutiilor nutritive; ~ vitrificarii in situ prin reducerea vitezei de eliminare a vaporilor; - extractiei in vid cauzand excavarea si deplasarea de material solid din sol; - proceselor de vitrificare si altor procese de tratare termica prin cresterea cantitatii de energie consumata. Umiditatea influenteaza biodisponibilitatea contaminantilor, transferul de gaze, nivelul de toxicitate al contaminatilor, miscarea si cresterea microorganismelor, distributia speciilor de microorganisme. Un sol cu 0 umiditate ridicata favorizeaza procesele de bioremediere deoarece asigura transportul nutrientilor si desorbtia contaminantilor pentrua putea veni in contact cu microorganismele. 0 umiditate prea mica poate inhiba procesele metabolice, in schimb, un sol cu umiditate scazuta este propice pentru aplicarea procedeelor termice, solurile cu umiditate mare conducand in acest caz la consumuri energetice ridicate. pH-ul este un factor deosebit de important datorita influentei acestuia asupra solubilitatii contaminantilor de naturaanorganica. La valori mid ale pH-ului; cele mai multe specii sunt solubile sipot migra prin sol putand contamina si apele , subterane. La valori ridicate ale pH-ului, speciiJe anorganice (metalele grele) formeaza cornpusi cu solubilitate scazuta, Eficienta proceselor de schimb ionic ~i floculare este redusa la valori extreme de pH. Valorile extreme ale pH:-ului afecteaza si activitatea microbiana din sol. Acesta .intervine asupra furictiiloT' celulare ale organismelor,transportului prin membrana si echilibrului reactiilor catalitice. Cele mai muIte' soluri se caracterizeaza prin valori de pH cuprinsein intervaluI 5-9, interval pentru care microorganismele prezente in sol prezinta toleranta. Activitatea microbina maxima
Tratarea Instraturi penneabile Injeetarea de aer Extra~ie cu solventi

se inregistreaza in domeniul de pH 6,5-7,5, cu toate ca exista ~i specii care pot supravietuii.IIi conditii extreme (soluri prea acide sau prea bazice).

' Potentialul redox este un factor care influenteaza toate reactiile de oxidoreducere care au loc in sol (inclusiv cele bioehimice). Valoarea potentialul redox a unui sistem indica rnasura in care un compus se oxideaza sau se reduce in acel sistem. Cu cat potentialul redox este mai mare ill sol cu atat conditiila sunt mai oxidante, au loe proeese de oxidare chimica sau de oxidare aeroba. Daca potenpalu! redox al soluluiare valori negative, atunci in sol au loe procesede reducere chirnica sau biochimica (descompunere anaeroba).

Pentru ca 0 reactie redox sa aiba loe trebuie ca in sol sa existe acceptori de electroni (02, N03', Fe(III), Mn(lV), sol etc.). La reactiile redox pot participa atat compusi anorganici (oxidarea cianurilor cu hipoclorir- de sodiu, reducerea cromului hexavalent in mediu acid) cat si cornpusi organici (degradare biochimica).

Coeficientul de partitie octanol-apa (!Cow) reprezinta raportul dintre concentrapa contaminantului in octanol (faza organic a) ~i concentrapa in faza apoasa intr-un sistem bifazic octanollapa. Coeficientul de partitie octanol, apa este un indicator prin care se stabileste hidrofobiclrarea unui compus. Pentru ca un contaminant organic sa poata fi usor indepartat din sol prinspalars cu apa, el nu trebuie sa fie prea putemic retinut pe particulele de humus (faza organic a) sau argila ~i sa S.7:,~9Iubilizezeusor in solutia solului (faza apoasa), Cu cat un compus este mai hidiofil (Ko",<lO) cu atat este mai solubilin apa, coeficientii de adsorbtie sunt mai mici, factorii de bioconcentrare pentru speciile acvatics sunt mai mici. La 4 valori mari ale Kow (>10 ), compu~iisunt hidrofobi, sunt putin solubiIi in apa ~i tind sa se acumuleze pe suprafete solide de natura organica cum ar fi soluri cu continut ridicat de humus ~i in specii acvatice.

;,~,':C

6.2. Procedee de remediere in situ

Acest tip de procedee se bazeaza pe procese fizice, fizico~himice; ~i biologice. Clasificarea acestora este prezentata in Tabelul 34.
Tabelu134. ======P=,.,=oc=e=s=e=ji=ziie Procesejizico-chimice Jnjectarca de suspensii ~i slamuri Vitrificarea Solidificarea eu polirneri organici Fixarea pe materiale adsorbante Extraepaci!'vapori Striparea eu abur

chimice

Clasijicarea procedee/or de remediere in situ

Ph' rocese

. tmice

Procese biologice

Reactii chimiee Remediere eleetrocinetica Fotolizii

Bioremedierea - naturals - indusa

Tratarea permeabile Cementarea Oxidare

in

straturi

'''';,1.< .