Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL МИНИСТЕРСТВО

MEDIULUI ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


AL REPUBLICII MOLDOVA РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНTСТВО
AGENŢIA DE MEDIU ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
MD-2005 mun.Chişinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@mediu.gov.md

Nr. R-09 din 26.08.2022___


SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”
La nr. ___________din _______________

Urmare a examinării cererii și a setului de acte depus prin intermediul


Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (dosar
AM22053103) în scopul eliberării autorizației de mediu pentru gestionarea
deșeurilor (activități de colectare și tratare a deșeurilor) comunicăm următoarele.
În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (8) din Legea nr. 209/2016
privind deșeurile, decizia cu privire la eliberarea sau refuzul de eliberare a
autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor se emite pe baza propunerilor
din avizul Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
Conform avizului Inspectoratului pentru Protecția Mediului nr. 1212 din
26.08.2022, pentru a fi posibilă obținerea autorizației de mediu pentru gestionarea
deșeurilor de către SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”, este necesar
înlăturarea neconformităților constatate în procesul-verbal de control nr. PV-IPM-
2022-02573 din 23.08.2022 și ajustarea condițiilor tehnice de mediu la legislația de
mediu a Republicii Moldova.
Prin urmare, în temeiul art. 6 alin. (8) din Legea nr. 160/2011 privind
reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, art. 25 alin. (11) din
Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, art. 3 lit. a) din Legea nr. 1515/1993 privind
protecția mediului înconjurător, Agenția de Mediu comunică despre refuzul de a
elibera autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor (pentru activitatea de
colectare și tratare a deșeurilor de metale feroase și neferoase în amplasamentul
din or. Rîbnița).
Prezenta decizie poate fi contestată cu o cerere prealabilă la autoritatea
emitentă (Agenția de Mediu) în termen de 30 zile de la data comunicării.

Director adjunct
Andrei ȚARĂLUNGĂ Digitally signed by Ţarălungă Andrei
Date: 2022.08.26 17:42:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ex. D. Macovschi
Tel. + 373 22 820 785