Sunteți pe pagina 1din 1

Апеха ш.

8 Adresa de соrеsропdепfй:
la Regulamentrrl de organizare gi fi,rnc{ionaTe а
serviciului public de alimentaTe cu арб qi de сапаlйаrе МDл4839, muп. Сhiqiпiu, s.
*;,f;т;гНffi н:fillъЧ;*#,ТЬlТ- Stiuсепi, Str. С alea Orheiului, 130

S.А. "Арй-Сапаl Chi;iniu"


ЛЧIZ DE DECONECTARE
пr. 143 din 30-08-2022

Stimate сопýчmаtоr, з7411ззIS.R.L. "дRЕNлNлтIоýd[,[tt


Prin prezenta, VЁ aducem la cunoqtinф, сй in conformitate cu prevederile
pct. 145 lit. (е) din Regulamenful de organizare qi functionare а serviciului public
de alimentare cu арй qi de canalizare din mrш. Chiqinёu, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Chiqinйu nr. |4l|| din 11 august 2020, чrmеаzб, sd,
deconectЁm instalaliile interne de alimentare cu арй qi/sau de canalizare de la
sistemul public de alimentare сч арi qilsau de canalizare, din motivul:
- пeachitйrii facturii peпtru serviciul public furпizафrеstаt de operator iп surпЙ de
50957.51 lei, iп decurs de I0 zile de la data-limitd de рlаtй iпdiсаtd iп facturЙ.
Репtrч rесопесtаrе, va trebui sй inlйturali motivele care au condus la
deconectarei
- sб achiИli datoria fоrmай;
- sЁ achitali tariful pentru rесопесиrе la rе!еача de alimentare сч арЙ ;i/sau
cana|izare а instalaliilor interne саrе чй apartin.
Vй atenlionam сё operatorul este in drept sй rczt|ieze unilateral contracful
de fumizare/prestare а serviciului public de alimentare cu арi qi de сапаlЙаrе
dac5 ре parcursul а 30 zile calendaristice din data deconectёrii nu аu fost
inlifurate motivele саrе au dus 1а deconectarea instalatiilor interne.

Director comercial Diana TACU

Contabil, VioricaMilis
tеlеfоп de сопtасt: 256857

Inginer репtrч calcule, Corjanova Ludmila


tеIеfоп de сопtасt: 256930

Primit: