Sunteți pe pagina 1din 3

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor de reparație curentă a biroului 44, bloc Mesager, șos. Hîncești 64, mun.
Chișinău
prin procedura de achiziție Mică Valoare
1. Denumirea autorității contractante: IP Compania “Teleradio-Moldova”
2. IDNO: 1004600050558
3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028 
4. Numărul de telefon/fax 022406935, 022723352, 079009985
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă
formă de achiziție comună): Instituție Publică
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:
Lot unic:
Unitatea
Simbol norme
№ Denumirea lucrărilor de Volum
şi Cod resurse
masură

1 2 3 4 5
1. Biroul 44
1 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi) 2 buc m2 3,870
2 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 3 buc m2 7,650
3 RpCO22A Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn,
simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, m2 3,870
inclusiv montarea tocului
4 CK23C Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, m2 7,650
avind suprafata tocului peste 2,5  mp
5 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,
m2 6,520
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri
6 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. m2 6,520
lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
7 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"
m2 6,520
grosime 1,0 mm la glafuri
8 CN53A Grunduirea glafurilor m2 6,520
9 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
m2 6,520
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi la glafuri
10 CK07B Pervazuri din masa plastica montate la  ferestre m 7,800
11 CK07A Glafuri din aluminiu pina la 30 cm latime, montate la
m 7,800
ferestre
12 RpCK07C Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale,
m3 7,730
executate cu argila espandata (cheramzit)
13 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din
m2 52,180
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
14 CG01A1 Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm m2 52,180
de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se
scade (k=8)
15 CC03A Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la kg 52,180
3 kg/mp VR1 100x100 d=4 mm
16 CG36A Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea m2 52,180
stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de
lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16
mp  (laminat clasa 33de 8 mm grosime(
17 CG06A Plinte din PVC montate in incaperi cu suprafete mai
mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de m 42,000
15 cm la pereti
18 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate
m2 52,180
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila
19 08-03-594-2 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe 100
0,080
pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 buc
20 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti m2 117,000
despartitori, preparare manuala a mortarului.
21 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"
grosime 1,0 mm pe m2 117,000
suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
22 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 117,000
23 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet m2 117,000
existent, executate manual
24 CK30B Masca pentru radiatoare gata confectionata din masa
m2 3,000
aplicativ plastica (Ecran la radiator de 1000 mm)
8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
9. Termenii și condițiile de executare solicitați: 14 zile din data semnării contractului.
10.Termenul de garanție a lucrărilor: 60 luni
11.Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
12.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate
Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii Obligativitatea
d/o criteriului/cerinței:
Formularul F3.1. + formularele ( 3.3, 3.5 și 3.7
1 Oferta Da
wincmeta)– original semnat și aplicat ștampila
2 Grafic de executare a lucrărilor Formularul F3.3 – original semnat și aplicat ștampila Da
3 Formularul informativ despre ofertant Formularul F3.7 – original semnat și aplicat ștampila Da
Declarație privind dotările specifice,
4 Formularul F3.11 – original semnat și aplicat ștampila Da
utilajul şi echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a
contractului
Declarație privind personalul de
5 Formularul F3.12 – original semnat și aplicat ștampila Da
specialitate şi/sau a experţilor
propus/propuşi pentru implementarea
contractului
Dovada înregistrării persoanei Certificat/ Decizie de înrgistrare a întreprinderii/
6 Da
juridice, în conformitate cu extras Din Registrul de Stat al persoanelor juridice-
prevederile legale din tara în care Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
ofertantul este stabilit.
7 Ultimul Raport Financiar Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Da
13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe lot
14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 20.09.2022, ora 14:00
15. Adresa la care trebuie transmise ofertele:
Ofertele vor fi depuse la sediul IP Compania „Teleradio-Moldova” str. Miorița 1, mun. Chișinău,
et.1, Serviciul aprovizionare, achiziții, depozit sau la adresa de e-mail: achizitii@trm.md
16. Ofertele întîrziate vor fi respinse.
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: de stat

S-ar putea să vă placă și